Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

WYBORY – URZĄD GMINY STARGARD

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
 • Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gmina.stargard.pl ; lub pisemnie na adres Urząd Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard – z dopiskiem (Inspektor Ochrony Danych)
 • Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: · sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, · potwierdzenia prawa wybierania oraz prawa wybieralności. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: · na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy, · o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, zmianie danych wyborcy, o skreśleniu z rejestru wyborców, zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce lub ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały, lub urząd gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru. Ponadto każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie: 1) pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców; 2) wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania; 3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców; 4) ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Decyzję z rozpatrzenia reklamacji doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom. Dane wprowadzane są do systemu teleinformatycznego – Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych, prowadzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze. Udostępnienie informacji następuje w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, a minister właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej. Informacje o prawach wyborczych dotyczące obywateli polskich zamierzających korzystać z prawa wybierania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w związku z zapytaniem przesłanym przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przy wykorzystaniu systemu informatycznego.
 • Okres przechowywania danych: Po ustaniu przyczyn uzasadniających wprowadzenie informacji dodatkowej dokumenty stanowiące podstawę jej wprowadzenia są opatrywane odpowiednią adnotacją i włączane do odrębnego zbioru przejściowego. Dokumenty te przechowuje się przez okres 1 roku od daty ich wyłączenia. Dokumenty z wyborów, zgodnie z Kodeksem wyborczym, są przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.
 • Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani / Pana dane do rejestru wyborców wprowadzane są: · z rejestru mieszkańców, · na podstawie danych wynikających ze złożonych wniosków, Rejestr wyborców jest aktualizowany przez: · wprowadzenie zmian dokonanych na podstawie ustawy o ewidencji ludności, · 2) dokonywanie zmian wynikających z decyzji wydanych po rozpatrzeniu reklamacji, · dokonywanie zmian wynikających z zawiadomień z urzędów gmin, sądów lub Trybunału Stanu, · dostosowywanie rejestru wyborców do wprowadzonych przez radę gminy zmian w nazwach miejscowości, ulic i oznaczeniu numerów domów, · przekazywanie do właściwego urzędu gminy odpowiedniej części rejestru wyborców - w wypadku zmiany granic lub utworzenia nowej gminy, · uwzględnienie zmian powstałych w wyniku złożenia wniosków o skreślenie z rejestru wyborczego, oraz w związku z informacją o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych: Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy – Kodeks wyborczy
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo: do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawa podmiotów danych: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • Prawo wniesienia skargi do organa nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 15-10-2018 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2018 09:13