Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Psycholog

Stargard Szczeciński, dnia 15.03.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek Staromiejski 5,

73-110 Stargard Szczeciński

 1. Postanowienia ogólne:

2.1 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2.2  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe i jest ono wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.

2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 1. Przedmiot zamówienia:

Zatrudnienie eksperta z wykształceniem wyższym psychologicznym, w celu świadczenia przez niego usług mieszkańcom z terenu Gminy Stargard Szczeciński w związku z prowadzeniem zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Zatrudnienie psychologa na podstawie umowy zlecenia od 01.05.2013r. do 31.12.2013r.

Zatrudniony psycholog będzie miał za zadanie świadczyć usługi w godzinach pracy Ośrodka i w jego siedzibie w wymiarze tj. jedna pełna - zegarowa godzina tygodniowo (z możliwością indywidualnego dopasowania) od poniedziałku do piątku.

 1. Kryterium oceny ofert:

Cena -100 %

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe psychologiczne,

-prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie na  podstawie umowy o pracę

Wymagania dodatkowe:

-mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 1. Zawartość oferty:

 1. Cena brutto za jedną zegarową godzinę usługi- konsultacji psychologicznych;

 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich- na kierunku Psychologia,

 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

 4. CV;

 5. List motywacyjny;

 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz. 926 z póź. zm)

7. Dostarczenie dokumentów:

7.1 Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

 1. Nazwę i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek Staromiejski 5,

73-110 Stargard Szczeciński

 1. Nazwę zamówienia:

Zatrudnienie psychologa (umowa zlecenie)

 1. Imię i nazwisko, dokładny adres Zleceniobiorcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

 2. Adnotację: Nie otwierać przed 17.04.2013r. do godz. 12.00

7.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

7.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2013r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Rynek Staromiejski 5, pok. nr 3.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 1. Termin i miejsce złożenia ofert:

 • Oferty należy złożyć osobiście lub listownie do dnia 12.04.2013r. do godz.14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński (pok. nr 1).

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia zatrudnienia;

 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę .

 • Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 24.04.2013r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: http://bip.gops.stargard.pl

 • Więcej informacji udziela: Joanna Rój tel.091 578-70-70

Kierownik Ośrodka Anna Ładniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-03-2013 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-03-2013 11:04