Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko - Asystent Rodziny

1. Stanowisko pracy:

Asystent rodziny - praca o umowę na czas określony od 01.10. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Wymiar czasu pracy: pełen etat w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne od kandydata:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie:

* wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
* lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
* lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
3) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
2) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
3) umiejętność współpracy w zespole,
4) odporność na sytuacje stresowe,
5) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
6) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
7) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy , prawa rodzinnego.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
16) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej , list motywacyjny
2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) oświadczenie kandydata, że nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona ,

8) oświadczenie, ze kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ,

ul. Rynek Staromiejski 5 pok. 204 II piętro do dnia 21.09.2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 091 578-70-70.

7. Dodatkowe informacje:

1) aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2) z kandydatami spełniający wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której zostaną poinformowani telefonicznie,
3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard Szczeciński (www.bip.gmina.stargard.pl).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze póżn.zm).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stargardzie Szczecińskim
Anna Ładniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-09-2012 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 14-09-2012 13:55