Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE

OGŁOSZENIE

 

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE

 

 

 

 

 1. Zamawiający:    Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11

numer telefonu: 091 577-58-02 numer telefaksu: 091 578-38-84

adres poczty elektronicznej: oas@gmina.stargard.pl

 

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6.

 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia są artykuły żywnościowe na potrzeby kuchni gminnej w Pęzinie:

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert całościowych na 10 zadań lub ofert częściowych na poszczególne zadania.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

 

Pakiet nr 1 - mięso i przetwory wspólny słownik Zamówień: 15100000-9

Dostawa dwa razy w tygodniu po złożeniu zamówienia przez

Kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 2 - Drób i przetwory wspólny Słownik zamówień: 15112000-6

Dostawa trzy razy w tygodniu po złożeniu zamówienia przez

Kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 3 - Jaja wspólny Słownik Zamówień: 03142500-3

Dostawa raz w tygodniu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 4 - Nabiał wspólny Słownik Zamówień: 15551300-8 , 15510000-6 , 15530000-2 , 15542100-0

Dostawa raz w tygodniu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 5 - Artykuły spożywcze wspólny Słownik Zamówień:

15300000-1, 15400000-2, 15600000-4, 15800000-6, 15851100-9

Dostawa dwa razy w tygodniu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 6 - Pieczywo wspólny Słownik Zamówień: 15810000-9

Dostawa dwa razy w tygodniu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 7 - Warzywa z długim terminem ważności wspólny Słownik

Zamowień15331480-5

Dostawa dwa razy w tygodniu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 8 - Warzywa świeże wspólny Słownik Zamówień: .

153311100-8

Dostawa dwa razy w tygodniu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 9 - Ziemniaki wspólny Słownik Zamówień: 03212100-1 .

Dostawa raz w tygodniu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

Pakiet nr 10 - Słodycze i napoje wspólny Słownik Zamówień: 15842220-0, 15321000-4

Dostawa raz w miesiącu po złożeniu zamówienia przez kierownika kuchni gminnej w formie pisemnej.

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od 1 września 2009 do 31 grudnia 2010 z wyłączeniem 2 miesięcy wakacyjnych lipiec , sierpień 2010r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki pozostałe, z określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełniać musi każdy z Wykonawców:

1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

  2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  5. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę - formularz stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji,

2. formularz ofertowy - załącznik nr 3

 

3. formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 4

 

 

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w terminie do dnia 15 czerwca 2009 roku do godziny 1100

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w dniu 15 czerwca 2009 roku o godzinie 1115

 

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na warunkach, których opis zawarty jest w § 8 umowy.

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktów:   

Edyta Wirzynkiewicz - tel. 091 578-38-84.

Milena Karpiuk - tel. 091 577-58-02

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 maja 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenia.pdf 2009-05-18 20:18:44 46,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-18 20:18:44 242,3KB 49 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_ofery.pdf 2009-07-17 09:41:30 27,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 18-05-2009 20:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 18-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-07-2009 09:41