Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI  

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 1. Przedmiot zamówienia:

  1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzędziczki, gmina Stargard Szczeciński.

  2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):     

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

  1. Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o średnicach ?90-110 mm wykonanych z rur PEHD, której zadaniem będzie umożliwienie podłączenia do sieci nowych odbiorców, połączenie z istniejącymi sieciami wodociągowymi w Lipniku i Grzędzicach w system pierścieniowy (w perspektywie) oraz wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej na działkach przy drodze powiatowej, zaplanowano wymianę istniejących przyłączy wodociągowych do posesji.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: 16 listopada 2009 r.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w punkcie 2 i 3 będą przez zamawiającego odrzucone, jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki wymagane od Wykonawcy, które bezwzględnie musi spełnić, aby nie został wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta była uznana za ważną i podlegała ocenie przez Komisję Przetargową:

a) Płatność faktury VAT za wykonanie robót w okresie nie krótszym niż 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. Wykonawca może, zaproponować dłuższe terminy płatności i korzystniejsze warunki płatności. Oferty z terminem płatności krótszym niż 30 dni zostaną odrzucone, jako nie spełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 89a. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych),

b) wykonanie minimum 60 % robót na zadaniu inwestycyjnym siłami własnymi, tj. przy użyciu własnego sprzętu i pracowników - nie dotrzymanie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty,

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

a) zrealizowali w ostatnich 5 latach obiekt (robotę) o wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzą pozytywnymi referencjami od poprzednich zamawiających,

b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym: Kierownik Budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

(a) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy i/lub inspektora nadzoru,

(b) Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi.

(c) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

c) dysponują, co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej (własny, dzierżawiony lub wynajęty),

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 50 % wartości składanej oferty;

b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500.000,00 zł

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.  

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.

  1. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.

  1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie oświadczenia dla każdego ze wspólników.

  1. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY).

Do formularza należy dołączyć kopie aktualnych uprawnień budowlanych i kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

  1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia wraz z formularzem kopii dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

  1. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji - WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ).

  2. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) - na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY.

  3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 50 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto.

  4. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 500.000,00 zł.

  5. Referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych, potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością.  

 1. Wymagania dotyczące wadium

Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 2.06.2009 r. do godziny 13.00. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

  1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187 Bank PeKaO S.A. I Oddział w Stargardzie Szczecińskim, ul. Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard Szczeciński; Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert znajdzie się kwota wadium na koncie Zamawiającego, 

  2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie szczecinskim, Rynek Staromiejski 5, pokój 205 - kasa, w godzinach 9.00 - 14.00

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, pokój nr 212, w terminie do dnia 2 czerwca 2009 roku do godz. 13:00.  

12. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 czerwca 2009 roku o godz. 13:15 w Urzędzie Gminy w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, sala nr 201. 

13. Termin związania ofertą - 30 dni. 

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień uzupełniających. 

15  Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:    

 1. w zakresie przedmiotu zamówienia - Pan Marek Dłużewski - Urząd Gminy w Stargardzie Szczecińskim - telefon (091) 577-61-29 wew. 26, w godz. 8.00 - 15.00

 2. w zakresie procedury postępowania - Pan Sławomir Florczak - Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji w Stargardzie Szczecińskim - telefon / fax (091) 578-39-97 w godz. 7.00 - 15.00 email: prezes@poi-stargard.pl  

16. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 maja 2009 roku.

 Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 0gloszenie_o_zamowieniu.pdf 2009-05-11 12:43:14 58,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-11 12:43:14 216,9KB 59 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-11 12:51:21 4,4MB 71 razy
3 Zalaczniki_do_pobrania.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-11 12:55:09 30KB 56 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2009-06-16 15:07:22 25,3KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2009-07-02 10:12:40 54,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 11-05-2009 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 11-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Rudnicki 02-07-2009 10:12