Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MAŁKOCINIE


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ I  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MAŁKOCINIE   

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 2. Przedmiot zamówienia:

  1. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w Małkocinie.

  2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):     

45.21.42.10-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych.

  1. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej z instalacjami: wodociągową, ogrzewczą, elektryczną, kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, wraz z dobudową Sali gimnastycznej oraz przebudową zjazdu.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29 lipca 2011 r.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

W przypadku składania oferty wspólnej warunki wymienione w punktach 1) - 4) musi spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

5. dysponują minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami:

  • w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
  • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezbędnym jest minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych

  1. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wybudowanie w ramach Generalnego Wykonawstwa budynku kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m?, kubaturze nie mniejszej niż 12.000 m? i wartości prac brutto nie mniejszej niż 8 milionów PLN brutto. Warunki określone dla pracy podobnej tj. powierzchnia użytkowa obiektu, kubatura obiektu oraz wartość robót brutto muszą być spełnione łącznie,

  2. przedłożą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 2 miliony PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej warunki wymienione w punktach 5) - 7) muszą być spełniane łącznie przez wykonawców składających ofertę wspólną.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

  1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  1. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  1. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

  1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 5), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

  2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 5), posiadają wymagane uprawnienia tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego

  3. Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

  1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.  

 1. Wymagania dotyczące wadium

  1. Wadium należy wnieść w wysokości 100 000,00  (słownie: sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 20 maja 2009 r. do godziny 10.30. Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego.

  2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

   • W pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim: Bank PEKAO S.A. I Oddział Stargard Szczeciński nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187, 

   • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim, pokój 205, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, pokój nr 212, w terminie do dnia 20 maja 2009 roku do godz. 10:30.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 maja 2009 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, sala nr 201.  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień uzupełniających.  

 1. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:    

Marek Dłużewski - tel. 091 577-61-29 w godz. 10.00 - 14.00.  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 kwietnia 2009 roku.

 Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2009-04-21 17:44:36 66,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:44:36 163,9KB 93 razy
2 Zalacznik_Nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:47:54 28,7KB 89 razy
3 Zalacznik_Nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:48:27 26,3KB 71 razy
4 Zalacznik_Nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:48:42 25,3KB 72 razy
5 Zalacznik_Nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:49:14 25,7KB 72 razy
6 Zalacznik_Nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:49:42 71,3KB 143 razy
7 Zalacznik_Nr_5a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:50:13 75,4KB 66 razy
8 Zalacznik_Nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 17:50:27 34,8KB 98 razy
9 Zalacznik_nr_7_Dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 18:12:24 138,5MB 142 razy
10 Zalacznik_Nr_8_Specyfikacje_Techniczne.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 18:14:15 3,7MB 67 razy
11 Zalacznik_Nr_9_Przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 18:14:37 302,8KB 93 razy
12 Zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-21 18:15:14 57,8KB 69 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 2009_05_07_Wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-07 19:57:53 40,2KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty_13_07_2009.pdf 2009-07-13 10:10:52 22,2KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-08-27 11:18:49 54,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 21-04-2009 17:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 21-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 28-08-2009 08:39