Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

na wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński 

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 • Przedmiot zamówienia:

  1. Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński.

  2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):    98.37.11.11-5 Usługi utrzymania cmentarzy.

  3. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług polegających na zarządzaniu, utrzymywaniu, obsłudze eksploatacyjnej i remontowej cmentarzy komunalnych, zlokalizowanych w miejscowościach gminy Stargard Szczeciński: Grzędzice, Żarowo, Poczernin, Pęzino, Tychowo, wraz z prowadzeniem dokumentacji cmentarnej i opłat za kwatery grzebalne, w następującym zakresie:

   1. utrzymywanie oraz obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych:

a) utrzymanie na bieżąco czystości i porządku na cmentarzu i terenie przyległym do cmentarza, w tym:

    • utrzymanie zieleni, alejek, krawężników i obrzeży,
    • odśnieżanie i zwalczanie śliskości na dojściach i dojazdach oraz chodnikach przyległych do cmentarzy,
    • utrzymywanie porządku poprzez zbieranie gałęzi, wygrabianie traw, liści, śmieci, odpadów i innych nieczystości, zbieranie oraz wywóz nieczystości,
    • ustawienie pojemników na terenie cmentarza przeznaczonych na odpady i dbanie o stan estetyczny i sanitarny,

b) dbanie o stan techniczny, w tym przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji, oraz estetyczny ogrodzenia, bram wejściowych i innych elementów małej architektury oraz urządzeń technicznych, w tym tablic informacyjnych, zlokalizowanych na terenie cmentarza,

c) remont i czyszczenie basenów przy punktach czerpalnych wody,

d) utrzymanie w sprawności i należytym stanie technicznym urządzeń wodociągowych, w tym wymiana elementów uszkodzonych i zużytych,

e) pokrycie kosztów zużycia wody,

f) pokrycie kosztów wywozu odpadów stałych

g) utrzymanie w estetyce i należytym porządku grobów opuszczonych,

h) oznaczenie tabliczkami, na dzień Wszystkich Świętych, grobów, za które nie zostały wniesione opłaty za prawo użytkowania grobu,

2. zarządzanie cmentarzami komunalnymi wraz z prowadzeniem dokumentacji cmentarnej i opłat za kwatery grzebalne:

a) wytyczanie grobów zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza,

b) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem określonych ustawowo zasad obowiązujących przy chowaniu zmarłych,

c) prowadzenie, odrębnie dla każdego z cmentarzy, dokumentacji, na którą składają się: księga wieczysta osób pochowanych na cmentarzu, księga grobów, alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu,

d) kontrolowanie przestrzegania przez ludność regulaminu cmentarza,

e) pobieranie i rozliczanie opłat za korzystanie z cmentarzy, zgodnie z aktualną uchwałą Rady Gminy Stargard Szczeciński.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2009 r.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali lub  wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu i eksploatacji cmentarza komunalnego w zakresie podobnym do czynności objętych przedmiotem zamówienia,

 3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia,

 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, wraz z dołączonymi, w przypadku gdy wykonawca nie dysponuje własnym potencjałem technicznym albo osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego albo do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, zgodnie z art.22 ust.1pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,

  5. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

11. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 marca 2009 roku do godziny 13:00, w siedzibie Zamawiającego - pokój 212.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2009 roku o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala 201.

13. Termin związania ofertą - 30 dni.

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień uzupełniających.

15. Osoby upoważnione do kontaktów:   

Jan Grzegorek (w zakresie przedmiotu zamówienia) - tel. 091 577-61-29 w.27,

Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w.27.  

16. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 marca 2009 roku.

  Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2009-03-10 12:50:05 47,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-10 12:50:05 436,6KB 88 razy
2 Zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-03-10 12:50:21 53,3KB 29 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty_BIP.pdf 2009-04-10 12:48:06 23,3KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-04-20 08:23:34 58,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-03-2009 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 10-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 20-04-2009 08:24