Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI  

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 1. Przedmiot zamówienia:

  1. Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński.

  2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):      45.00.00.00-7 Roboty budowlane.

  3. Opis przedmiotu zamówienia:

wykonywanie w obiektach gminnych robót budowlanych: roboty dachowe wraz z obróbkami blacharskimi, roboty rozbiórkowe, murarskie oraz malarskie, ocieplenie obiektów, naprawy tynków, okładzin wewnętrznych oraz posadzek, naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana instalacji wodociągowo -kanalizacyjnych, elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, naprawa i wymiana przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, roboty w zakresie zagospodarowania terenu.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2009 r.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarcza w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia,  

  3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia,

  4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,  

  5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z dołączonymi, w przypadku gdy wykonawca nie dysponuje własnym potencjałem technicznym albo osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego albo do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, zgodnie z art.22 ust.1pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

  5. dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.  

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2009 roku do godziny 13:00, w siedzibie Zamawiającego - pokój 212.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2009 roku o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala 201.  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień uzupełniających.  

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   

Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia) - tel. 091 577-61-29 w.26,

Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w.27.  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 lutego 2009 roku.  

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2009-02-04 11:25:45 43,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 11:25:45 118,2KB 146 razy
2 OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 11:28:52 46,3KB 92 razy
3 Zalaczniki_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 11:34:06 973,7KB 99 razy
4 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 11:34:24 77,2KB 86 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2009-03-18 15:15:06 25,2KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-05-18 09:19:35 55,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-02-2009 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 04-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 18-05-2009 09:19