Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 NA SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI  

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Stargard Szczeciński.

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):     71.40.00.00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu.

 3. Opis przedmiotu zamówienia:     

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

  2. sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  3. sporządzanie projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy,

  4. sporządzanie projektów zmian decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  5. obsługa merytoryczna postępowań administracyjnych o ustalenie warunków zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, łącznie z postępowaniami odwoławczymi oraz sądowo - skargowymi,

  6. dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2009 r.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarcza w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

 3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia,

 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia zawodowe urbanistyczne albo w specjalności architektonicznej oraz przynależy do samorządu zawodowego urbanistów albo architektów,  

 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zawodowe oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.  

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lutego 2009 roku do godziny 13:00, w siedzibie Zamawiającego - pokój 212.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2009 roku o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala 201.  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień uzupełniających.  

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   

Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia) - tel. 091 577-61-29 w.26,

Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w.27.  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 stycznia 2009 roku.  

Wójt Gminy  Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2009-01-26 11:42:10 41,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-01-26 11:32:19 101,0KB 44 razy
2 Zalacznik_1_Oswiadczenie_spelnianie_warunkowi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-01-26 11:33:06 37,1KB 50 razy
3 Zalacznik_2_Projekt_umowy_na_wykonanie_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-01-26 11:33:18 60,3KB 56 razy
4 OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-01-26 11:33:35 44,2KB 36 razy
5 Zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-01-26 11:34:04 33,5KB 28 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2009-02-12 10:23:01 25,7KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-02-24 10:11:16 54,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-01-2009 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 24-02-2009 10:11