Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI KUCHNIA GMINNA


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI KUCHNIA GMINNA.

 1. Zamawiający:    Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11

numer telefonu: 091 577-58-02 numer telefaksu: 091 578-38-84

adres poczty elektronicznej: oas@gmina.stargard.pl

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6.

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia

Sprzedaż i dostawa naczyń jednorazowych i worków na śmieci na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński Kuchnia Gminna.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • Sztućce i talerze jednorazowe -39222110-8

 • Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu -19640000-4

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż i dostawa naczyń jednorazowych i worków na śmieci zgodnie z potrzebami Zamawiającego według następującego asortymentu:

Lp.

Nazwa artykułu

Opakowanie szt.

Ilość w (przybliżeniu na 1 miesiąc)

Cena jedn. brutto

Wartośc brutto

1

Fleczarka 350 ml

100

100

2

Fleczarka 500 ml

100

50

3

Talerz niedzielony 22 cm

100

70

4

Łyżka jednorazowa biała

100

100

5

Widelec jednorazowy biały

100

100

6

Kubek jednorazowy do zimnych napojów

100

20

7

Worki na śmieci (mocne) 60 L rozmiar 60/80

20

10

8

Worki na śmieci (mocne) 120 L rozmiar 70/110

25

10

Sprzedaż realizowana będzie po podpisaniu umowy sukcesywnie, w miarę zgłaszanego wcześniej zapotrzebowania Zamawiającego.

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki pozostałe, z określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełniać musi każdy z Wykonawców:

1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych w ofercie przez Wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca składa następujące dokumenty:

  1. projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę - formularz stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w terminie do dnia 16 grudnia 2008 roku do godziny 1100

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w dniu 16 grudnia 2008 roku o godzinie 1115

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:   Milena Karpiuk - tel. 091 578-38-84.

Edyta Wirzynkiewicz - tel. 091 577-58-02

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 grudnia 2008 roku.

2

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_.pdf 2008-12-09 15:46:13 52,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-09 15:22:10 162,3KB 51 razy
2 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-12-09 15:31:52 18,5KB 48 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie.pdf 2008-12-22 18:54:47 25,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-12-2008 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 09-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 22-12-2008 18:54