Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

NA UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO

NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU

GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI  

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  66.11.30.00-5 - Usługi udzielania kredytu

 1. Opis przedmiotu zamówienia:   

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z udzieleniem i obsługą złotówkowego długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 2 400 00,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych);

 2. Kredyt bankowy przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, bez wskazania konkretnego zadania);

 3. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy w dniu następnym po podpisaniu umowy, przelewem na konto Zamawiającego wskazane w umowie;

 4. Spłata kredytu nastąpi od 30 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r.; Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu wcześniej, niż to określone powyżej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu;

 5. Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu;

 6. Zamawiający będzie miał prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych;

 7. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

 8. Przewidywany harmonogram spłaty kredytu:

   1. - do 30 czerwca 2009 r. - 340 000,00 zł,

   2. - do 30 czerwca 2010 r. - 530 000,00 zł,

   3. - do 30 czerwca 2011 r. - 530 000,00 zł,

   4. - do 30 czerwca 2012 r. - 530 000,00 zł,

   5. - do 30 czerwca 2013 r. - 470 000,00 zł;

 1. Spłata odsetek - odsetki od kredytu płatne będą od zaciągnięcia kredytu do dnia spłaty w okresach kwartalnych;

 2. Ustala się za datę rat odsetkowych ostatni dzień roboczy trzeciego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału, a za datę rat kapitałowych ostatni dzień roboczy miesiąca czerwca;

 3. Oprocentowanie - w oparciu o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca kalendarzowego poprzedniego kwartału plus stała marża banku.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin realizacji zamówienia: 55 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 grudnia 2008 roku do godziny 13:00, w siedzibie Zamawiającego - pokój 212.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 roku o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala 201.  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień uzupełniających.  

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   

Wiesława Łoch (w zakresie przedmiotu zamówienia) - tel. 091 577-61-29 w.21,

Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w.27.  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 grudnia 2008 roku.  

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-12-04 13:19:59 43,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-04 13:19:59 112,9KB 63 razy
2 FORMULARZ_OFERTOWY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-04 13:20:13 39,4KB 31 razy
3 Zalacznik_1_Oswiadczenie_spelnianie_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-04 13:20:31 37,3KB 39 razy
4 Zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-12-04 13:23:21 16,7KB 42 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_SIWZ_9_12_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-09 13:15:20 9,1MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedluzenie_terminu_skladania_ofert_9_12_2008.pdf 2008-12-09 13:21:00 24,2KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-12-17 15:00:32 26,1KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-12-30 09:42:22 56,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-12-2008 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Łoch 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-12-2008 09:44