Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

SPRZEDAŻ I DOSTAWA SRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I SZKÓŁ

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI.  

 1. Zamawiający:    Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11

numer telefonu: 091 577-58-02 numer telefaksu: 091 578-38-84

adres poczty elektronicznej: oas@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6 

 1. Przedmiot zamówienia:  

 1. Nazwa zamówienia

Sprzedaż i dostawa środków czystości na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół i Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard Szczeciński.  

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • Preparaty czyszczące 39831240-0

 • Preparaty piorące 39831000-6

 • Pasty do podłóg 39812100-8

 • Mydło 33711900-6

 • Papier toaletowy chusteczki higieniczne ręczniki do rąk i serwety 33760000-5

 1. Opis przedmiotu zamówienia  

Sprzedaż i dostawa środków czystości na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół i Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard Szczeciński według następującego asortymentu:  

LP

Nazwa artykułu

j.m

Ilość w przybliżeniu na 1 m-c

1

Proszek do prania Dosia 300g

SZT

180

2

Płyn do mycia naczyń Ludwik 1L

SZT

380

3

Płyn do mycia naczyń Ludwik 5L

SZT

20

4

Płyn do mycia naczyń Ludwik mięta 5 L

SZT

5

5

Płyn do mycia szyb Filip 1 L

SZT

110

6

Płyn uniwersalny Delko Profesjonal 5 L (antybakteryjny)

SZT

5

7

Pasta do mycia podłogi Sidolux 1L

SZT

340

8

Pasta samo połyskowa ekolog. 500 ml

SZT

370

9

Proszek do szorowania IZO

SZT

80

10

Płyn do w-c Domestos 750 ml

SZT

 

460

11

Płyn do w-c Domestos 1250 ml

SZT

 

10

12

Płyn do w-c Domestos Pine Fresh 2 L

SZT

5

13

Sanilux do czyszczenia 200g

SZT

40

14

Sin-lux płyn do mycia

SZT

12

15

Brait środek do mebli 3 w 1

SZT

480

16

Tytan żel do przypaleń

 

SZT

40

17

Płyn Ajax 1L

 

SZT

20

18

Clin do szyb

 

SZT

10

19

Clin z rozpylaczem cytryna 750 ml

SZT

5

20

Clin do ram

 

SZT

10

21

Cilit kamień i rdza

 

SZT

10

22

Vini kamień i rdza spray 750 ml

SZT

4

23

Mleczko do czyszczenia CIF 500 ml

SZT

100

24

Mleczko do czyszczenia Ajax 500 ml

SZT

100

25

Mleczko do czyszczenia Yplon Cytryna 950 g

SZT

6

26

Płyn do czyszczenia dywanów Vanish 500 ml

SZT

20

27

Żel do łazienki Tytan 500G

SZT

140

28

Mydło w płynie 5L

 

SZT

50

29

Reczniki Papierowe składane „ Z” białe

KART

20

30

Reczniki składane zielone op 4000 szt

KART

50

31

Ręczniki papierowe okragłe

ROL

230

32

Papier toaletowy

 

WOR

60

33

Papier toaletowy mola A8 biały

WOR

5

34

Ręcznik S mini 14 cm makulaturowy zielony

KART

10

35

Worki HDP 60/80 60 L R-50 mocne

ROL

5

36

Worki na śmieci LD 35 L a 15

SZT

1000

37

Worki na śmieci LD 60 L a 15

SZT

1000

38

Zmywak A 3 kuchenny

SZT

10

39

Ścierka Morana 10 51/37 elementów

SZT

5

 Sprzedaż realizowana będzie po podpisaniu umowy sukcesywnie, w miarę zgłaszanego wcześniej zapotrzebowania Zamawiającego.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki pozostałe, z określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełniać musi każdy z Wykonawców:

1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych w ofercie przez Wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca składa następujące dokumenty:

  1. projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę - formularz stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,  

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w terminie do dnia 11 grudnia 2008 roku do godziny 1200

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- pokój 6, w dniu 11 grudnia 2008 roku o godzinie 1215  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:   Milena Karpiuk - tel. 091 578-38-84.

Edyta Wirzynkiewicz - tel. 091 577-58-02  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 grudnia 2008 roku. 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2008-12-04 13:07:49 59,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-04 13:07:49 90,4KB 58 razy
2 SIWZ_Zalaczniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-04 13:08:18 104,2KB 45 razy
3 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-12-04 13:08:31 20,9KB 35 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_10_12_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-10 18:17:46 29,9KB
2 Zmiana_SIWZ_10_12_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-10 18:18:08 181,2KB
3 Zalaczniki_do_edycji_10_12_2008.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-12-10 18:18:28 13,4KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmiana_terminu_10_12_2008.pdf 2008-12-10 18:17:46 17,9KB
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY.pdf 2009-01-01 20:37:07 23,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-12-2008 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 01-01-2009 20:37