Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Dostawa artykułów papierniczych, piśmiennych i biurowych, na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół i Szkół


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, PIŚMIENNYCH I BIUROWYCH NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI.

 1. Zamawiający:    Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11

numer telefonu: 091 577-58-02 numer telefaksu: 091 578-38-84

adres poczty elektronicznej: oas@gmina.stargard.pl

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6.

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia

Sprzedaż artykułów papierniczych, piśmiennych i biurowych na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół i Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard Szczeciński.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 03460000-2 różnego rodzaju masa papiernicza,

- 30197620-8 papier do pisania

- 22816000-3 bloki papierowe

- 30199230-1 koperta

- 30199410-7 papier samoprzylepny

- 30197630-1 papier do drukowania

- 30100000-0 maszyny biurowe liczące,

- 30192000-1 wyroby biurowe.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż artykułów papierniczych, piśmiennych i biurowych na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół i Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard Szczeciński według następującego asortymentu:

Nazwa artykułu: Jedn. miary Ilość w

przybliżeniu

na rok

 1. Papier Polspeed A-4 (czerwony) ryza 300

 2. Papier Pollux A-4 (niebieski) ryza 20

 3. Segregator 70 kolor szt 70

 4. Segregator 50 kolor szt 40

 5. Toner do drukarki HP1100 oryginał szt 5

 6. Toner do drukarki HP1200 oryginał szt 10

 7. Toner do drukarki HP845C oryginał 25 ml szt 20

 8. Toner do drukarki SAMSUNG oryginał 1710P szt 20

 9. Toner do kserokopiarki MITA KM 1560 oryginał szt 30

 10. Toner do kserokopiarki MITA KM 1525 oryginał szt 10

 11. Toner do kserokopiarki UTAX CD 1015 oryginał szt 10

 12. Skoroszyt plastikowy oczko do wpinania w segregator Miękki szt 300

 13. Skoroszyt plastikowy oczko do wpinania w segregator oczko ? szt 800

 14. Koszulki foliowe A4 a 100 opakowanie 10

 15. Koszulki foliowe A5 a 100 opakowanie 10

 16. Blok biurowy A4 50 kart. szt 100

 17. Blok biurowy A5 50 kart. szt 50

 18. Koperta biała A4 C4 NK/a50 opakowanie 5

 19. Koperta biała A5 C5 NK/a50 opakowanie 6

 20. Koperta mała C6 SK/a100 szt 1500

 21. Toner HP Office PRO K550 opakowanie 30

 22. Zszywki 10x1000 szt/PCS opakowanie 6

 23. Spinacze biurowe 28mm 10x1000 szt opakowanie 6

 24. Kostka kolorowa mała szt 100

 25. Korektor w taśmie szt 40

 26. Wkłady żelowe Handy szt 72

 27. Dyskietki 3,5 Hd szt 50

 28. Ołówki z gumka szt 60

 29. Długopisy metalowe szt 20

 30. Zenith szt 20

 31. Pióro żelowe Handy szt 20

 32. Toner Panasonic KX-FA 57E szt 5

 33. Teczka z gumką szt 50

 34. Klej biurowy 35g szt 30

 35. Kreda biała karton 15

 36. Tablice korkowe 60*90 szt 12

 37. Zeszyt A4 16 kartek szt 15

 38. Zeszyt A5 32 kartki szt 15

 39. Zeszyt A4 twarda okładka 100 kartek szt 12

 40. Klipsy 25mm opakowanie 10

 41. KYOCERA-ECOSYS FS-103 OD-toner do drukarki szt 10

 42. Cienkopisy-

Czerwony szt 15

niebieski szt 15

zielony szt 15

 1. Zakreślasz

Żółty szt 30

Zielony szt 30

44. Karteczki samoprzylepne pastelowe 400 ark. szt 25

45. Etykietki na segregatory samoprzylepne DONAU 75mm szt 20

46. Gilotyna szt 1

47. Kalkulator Casio szt 3

48. Klipsy 51 mm opakowanie 5

49. Klipsy 32 mm opakowanie 10

50. Akta osobowe produkt nr 44074 szt 60

51. Nożyczki szt 10

52. Linijki 30cm szt 10

53. Kalendarze na biurka stojące szt 10

54. Kredki ołówkowe opakowanie 100

Sprzedaż realizowana będzie po podpisaniu umowy sukcesywnie, w miarę zgłaszanego wcześniej zapotrzebowania Zamawiającego.

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki pozostałe, z określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełniać musi każdy z Wykonawców:

1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych w ofercie przez Wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca składa następujące dokumenty:

  1. projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę - formularz stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w terminie do dnia 11 grudnia 2008 roku do godziny 1100

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w dniu 11 grudnia 2008 roku o godzinie 1130

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:   Edyta Wirzynkiewicz - tel. 091 578-38-84.

Milena Karpiuk - tel. 091 577-58-02

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 grudnia 2008 roku.

1

4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2008-12-01 17:59:56 59,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-01 17:59:56 96,6KB 44 razy
2 SIWZ_zalaczniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-01 18:00:25 140,9KB 44 razy
3 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-12-01 18:00:59 39,7KB 30 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-12-22 18:52:20 23,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-12-2008 17:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 22-12-2008 18:52