Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard Szczeciński


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

1. Zamawiający:

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Ceglana 11

numer telefonu: 091 578-38-84 numer telefaksu: 091 578-38-84

adres poczty elektronicznej: oas.@gmina.stargard.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek Wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6,

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard Szczeciński zgodnie z potrzebami Zamawiającego:

Parametry oleju:

• wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 Mj/kg

• gęstość w temperaturze 15° C nie wyższa niż - 0,860 g/ml

• temperatura zapłonu nie niższa niż - 58°C

• zawartość siarki nie więcej niż - 0,20% (m/m)

• zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg

• zawartość stałych ciał obcych nie większa niż - 24 mg/kg

• lepkość kinematyczna w temp. 20° C max. - 6,00 mm°/s

Ilość oleju:

• Szkoła Podstawowa w Pęzinie - 20 000 litrów rocznie

• Szkoła podstawowa w Grzędzicach - 17 000 litrów rocznie

4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09135100-5 olej opałowy

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki pozostałe, z określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełniać musi każdy z Wykonawców:

1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych- formularz stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

5. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty:

6. projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę- formularz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,

7. wyposażenie techniczne- formularz stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,

8. wykaz dostaw - formularz stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji

9. informacja o firmie - formularz stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w terminie do dnia 05 grudnia 2008 roku do godziny 1100

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w dniu 05 grudnia 2008 roku o godzinie 1115

13. Termin związania ofertą - 30 dni.

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Osoby upoważnione do kontaktów: Milena Karpiuk , Edyta Wirzynkiewicz -091-578-38-84

16. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 listopada 2008 roku.

Kierownik Ośrodka Administracyjnego szkół Gminy Stargard Szczeciński

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf 2008-11-18 17:48:11 45,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-11-18 17:47:04 146,1KB 48 razy
2 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-11-18 17:48:11 31,8KB 41 razy
3 umowa_dostawy_poprawiona_28_11_2008.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 10:01:51 43KB 41 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-11-27 14:24:17 26,4KB
2 umowa_dostawy_poprawiona_28_11_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 10:01:51 30,1KB
Odwołania
1 Odpowiedz_na_protest.pdf 2008-11-27 14:23:16 38,7KB
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY.pdf 2008-12-10 18:02:04 23,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 18-11-2008 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-12-2008 18:02