Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO   

 1. Zamawiający:    Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Ceglana 11

numer telefonu: 091 578-38-84 numer telefaksu: 091 578-38-84

adres poczty elektronicznej: oas@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6.

 2. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju napędowego do autobusu szkolnego Jelcz L 090M, samochodu Fiat Ducato oraz samochodu Renault Master zgodnie z potrzebami zamawiającego.  

2.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- olej napędowy - 09134100 - 8  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie, natomiast warunki pozostałe, z określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełniać musi każdy z Wykonawców:

1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych w ofercie przez Wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:  

  1. projekt umowy, wypełniony w zakresie dotyczącym Wykonawcy i parafowany przez Wykonawcę - formularz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,

  2. wyposażenie techniczne - formularz stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,

  3. wykaz dostaw - formularz stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji

  4. informacja o firmie - formularz stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.  

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w terminie do dnia 05 grudnia 2008 roku do godziny 1200

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 6, w dniu 05 grudnia 2008 roku o godzinie 1215  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:   Edyta Wirzynkiewicz - tel. 091 578-38-84.

Milena Karpiuk - tel. 091 578-38-84  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2008 roku. 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2008-11-17 16:12:25 42,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-11-17 16:24:13 137,0KB 32 razy
2 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-11-17 16:39:34 23,5KB 30 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_procedury_przetargowej.pdf 2008-11-19 12:07:22 22,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-11-2008 16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 19-11-2008 12:07