Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, ZWIĄZANYCH Z DOWOZEM UCZNIÓW DO SZKÓŁ, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI W SEZONACH ZIMOWYCH 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, ZWIĄZANYCH Z DOWOZEM UCZNIÓW DO SZKÓŁ, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI W SEZONACH ZIMOWYCH 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

1. Zamawiający: Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5
numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27
adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego.

4. Przedmiot zamówienia:

1. Zimowe utrzymanie dróg, związanych z dowozem uczniów do szkół, zlokalizowanych na terenie gminy Stargard Szczeciński w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.62.00.00–9 – Usługi odśnieżania
90.63.00.00–2 – Usługi usuwania oblodzeń,
3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w ciągłej przejezdności odcinków dróg, wymienionych w ppkt 2, w zakresie usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo – solną;
2) Zakres zamówienia obejmuje następujące trasy:

a) Trasa Nr 1
-od drogi powiatowej Nr 1709Z w Żarowie przez Lubowo, Rogowo, Poczernin do drogi powiatowej Nr 1709Z (Smogolice – Sowno)
-od skrzyżowania w Poczerninie do drogi wojewódzkiej Nr 142 (autostrada)
b) Trasa Nr 2
-od skrzyżowania w Siwkowie przez wiadukt do Warchlina
-od wiaduktu do Warchlinka 
-od skrzyżowania przed wiaduktem w Siwkowie do szkoły w Małkocinie
c) Trasa Nr 3
-od drogi wojewódzkiej Nr 106 do kolonii Grabowo
d) Trasa Nr 4 
-od drogi krajowej Nr 10 do szkoły w Strachocinie
-od drogi powiatowej Nr 1727Z w Strachocinie – drogą gminną 75/3, 110, 115 do drogi krajowej Nr 10
e) Trasa Nr 5 
- od drogi krajowej Nr 10 przez kolonię Tychowo do Sułkowa
f) Trasa Nr 6 
- od Skalina do Wierzchlądu (skrzyżowanie)
g) Trasa Nr 7 
- od granicy z gminą Kobylanka do węzła „Lipnik”;

3) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wykonawstwa robót w pasie drogowym;

4) Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót określa Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 3 do specyfikacji.

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2012 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg w ilości nie mniejszej niż 20 kilometrów,
3) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia: zestaw typu piaskarka plus pług odśnieżny, pług odśnieżny, równiarka,
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej trzema pracownikami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdów służących do zimowego utrzymania dróg,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 40 000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój 212, w terminie do dnia 3 listopada 2008 roku do godziny 13:00.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 201, w dniu 3 listopada 2008 roku o godzinie 13:15.

13. Termin związania ofertą – 30 dni.

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Osoby upoważnione do kontaktów: Jan Grzegorek (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) – tel. 091 577-61-29 w.27.

16. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2008 roku.

Wójt Gminy
Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-10-23 10:05:15 44,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-23 10:05:15 112,2KB 46 razy
2 OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-23 10:13:25 45,4KB 49 razy
3 Zalacznik_1_Oswiadczenie_spelnianie_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-23 10:14:43 35,6KB 54 razy
4 Zalacznik_2_Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-23 10:16:00 174,5KB 55 razy
5 Zalacznik_3_Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-23 10:19:06 94,8KB 67 razy
6 Zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-23 10:19:56 89,6KB 36 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_tresci_SIWZ_-_29.10.2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-29 09:18:29 28,1KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-11-05 08:35:44 23,4KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-11-17 15:51:40 56,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-10-2008 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 23-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-11-2008 15:53