Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BUDOWA PRZESYŁOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TRASIE KRĄPIEL-TRZEBIATÓW I ROZBUDOWA SIECI W TRZEBIATOWIE


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

NA BUDOWĘ PRZESYŁOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA  TRASIE KRĄPIEL - TRZEBIATÓW I ROZBUDOWĘ SIECI W TRZEBIATOWIE  

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl  

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.  

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Budowa przesyłowej sieci wodociągowej na trasie Krąpiel - Trzebiatów i rozbudowa sieci w Trzebiatowie,

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

 1. Zakres zamówienia:   

Budowa wodociągu 110 PCV od miejscowości Krąpiel do miejscowości Trzebiatów i   rozbudowa sieci w m. Trzebiatów wraz z niezbędnym uzbrojeniem rurociągu wodociągowego. Włączenie sieci przesyłowej do istniejącego wodociągu 150 AC w m. Krąpiel, drugostronne włączenie w m. Trzebiatów do istniejącej sieci wodociągowej Dn100stal. Długość sieci przesyłowej na trasie od m. Krąpiel do  m. Trzebiatów - 1 971 m; długość sieci wodociągowej w m. Trzebiatów - 235 m. Montaż studni wodomierzowej 1500x2500x1900, trzech studni wodomierzowych ?1000 oraz hydrantów p.poż. nadziemnych Dn 80 i Dn 50. Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych, doprowadzających wodę do poszczególnych odbiorców, i budowa nowych przyłączy o średnicach de32PE i de50PE.  

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 22 maja 2009 r.  

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,  

 3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,  

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.  

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.  

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 4 listopada 2008 roku do godziny 13:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201, w dniu 4 listopada 2008 roku o godzinie 13:15.  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.  

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w. 26, 27.  

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 października 2008 roku.  

Wójt Gminy

Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-10-13 09:43:34 49,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:43:34 117,1KB 79 razy
2 OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:44:42 43,8KB 68 razy
3 Zalacznik_1_Oswiadczenie_spelnianie_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:45:35 27,4KB 64 razy
4 Zalacznik_2_Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:46:04 100,8KB 62 razy
5 Zalacznik_3_Dokumentacja_projektowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:49:31 8,1MB 153 razy
6 Zalacznik_4_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:49:50 64,5KB 72 razy
7 Zalacznik_5_Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:50:09 150,9KB 59 razy
8 Przedmiar_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 09:51:05 11,6KB 80 razy
9 Zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-13 10:03:50 43,8KB 68 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-11-21 09:24:19 26,1KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-12-04 13:26:02 54,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 13-10-2008 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 13-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 04-12-2008 13:26