Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY W GRZĘDZICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z  PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY W GRZĘDZICACH WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

 

 

 

 

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl

 

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego. Opłata za specyfikację wynosi 40 PLN.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Wykonanie robot budowlanych związanych z przebudową świetlicy w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.26.27.00-8 - Przebudowa budynków

45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

 1. Zakres zamówienia:   

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, polegająca na wydzieleniu nowych pomieszczeń w celu poprawy funkcji budynku oraz remont budynku, łącznie z wymianą pokrycia dachowego oraz dociepleniem obiektu, wykonanie zagospodarowania terenu, obejmującego plac rekreacyjno - wypoczynkowy oraz plac zabaw dla dzieci, rozbiórka budynku gospodarczego.

 

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 sierpnia 2009 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie obiektu użyteczności publicznej, w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami), o wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000 zł,  

 3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i gazowych oraz elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,  

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

 5. dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i gazowych oraz elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,  

 6. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 7. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 23 października 2008 roku do godziny 13:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201, w dniu 23 października 2008 roku o godzinie 13:15.

 

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w. 26, 27.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 października 2008 roku.

Wójt Gminy

Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-10-02 13:23:57 53,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 13:23:57 128,8KB 68 razy
2 OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 13:30:40 44,6KB 39 razy
3 Zalacznik_1_oswiadczenie_spelnianie_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 13:31:00 27,2KB 57 razy
4 Zalacznik_2_doswiadczenie_zawodowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 13:31:19 26,1KB 51 razy
5 Zalacznik_3_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 13:31:40 108,6KB 66 razy
6 Zalacznik_4_dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 15:12:26 35,8MB 53 razy
7 Zalacznik_5_przedmiaty_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 15:13:12 539,0KB 86 razy
8 Zalacznik_6_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 15:13:59 1,3MB 662 razy
9 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 15:14:58 48,7KB 38 razy
10 Przedmiary_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-02 15:15:14 40,3KB 55 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-11-17 15:52:48 25,4KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-11-28 10:11:05 54,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-10-2008 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 28-11-2008 10:12