Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012 w Witkowie Pierwszym


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA BUDOWĘ

ZESPOŁU OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W WITKOWIE PIERWSZYM

 

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl

 

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego. Opłata za specyfikację wynosi 40 PLN.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Witkowie Pierwszym,

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.21.22.21-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych,

 1. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m, powierzchni całkowitej 1 860 m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m)

 • podbudowa przepuszczalna,

 • obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska,

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SIWZ) i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ).

Nawierzchnia do piłki nożnej

nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) i Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ).

Uwaga: Zamawiający rezygnuje z wymogu, określonego w pkt 2.3. Szczegółowej specyfikacji technicznej 2/D.05 - Nawierzchnie syntetyczne boisk, przedłożenia oświadczenia producenta trawy syntetycznej o jego przynależności do ESTO.

Wyposażenie

 • bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

 • siatki do bramek - 2 sztuki,

  1. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10 m x 32,10 m, powierzchni całkowitej 613,11 m2 (pole do gry 15,10 m x 28,10 m)

  • podbudowa przepuszczalna,

  Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

  Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SIWZ) i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ).

  Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

  nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) i Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ).

  Technologia układania nawierzchni:

  Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

  Wyposażenie do piłki koszykowej

  • obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

  • tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm - 2 sztuki

  • mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

  • konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

  Wyposażenie do piłki siatkowej

  • słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki

  • siatka do siatkówki - 1 sztuka,

   1. Ogrodzenie terenu

   Wokół obiektu ogrodzenie z siatki stalowej panelowe ażurowe prefabrykowane na słupkach stalowych o wysokości 4 m. Piłkochwyty o wysokości min. 6 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Oświetlenie terenu

   Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Chodniki

   Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min. 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

   Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SIWZ) i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Budowa budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych

   Budynek sanitarno - szatniowy, niski, nie podpiwniczony, wysokość 1 kondygnacja nadziemna, moduł Standard. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Budowa drogi dojazdowej

   Ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej typu POLBRUK gr. min. 8 cm, podbudowa z piasku i tłucznia kamiennego, podsypka cementowo-piaskowa, krawężniki betonowe. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Budowa sieci i zewnętrznej instalacji wodociągowej

   Budowa sieci wodociągowej de110PVC, w zakresie od istniejącej sieci wodociągowej do studni wodomierzowej, i budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej de40PE, w zakresie od studni wodomierzowej do budynku; szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Budowa sieci i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy de160PVC, w zakresie od istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej do studni KS16, i budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy de160PVC, w zakresie od studzienki kanalizacji sanitarnej KS16 do budynku; szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Budowa instalacji odwodnienia terenu boisk

   Budowa instalacji drenarskiej, odprowadzającej wody opadowe z płyty boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego za pomocą drenażu podziemnego; odwodnienie boisk do studni chłonnych; szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

    1. Budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej

   Budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w zakresie kablowego zasilania projektowanego budynku zaplecza oraz kablowego zasilania projektowanych masztów oświetleniowych; przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie od miejsca włączenia do istniejącej linii kablowej do złącza kablowo-pomiarowego włącznie z budową złącza kablowo-pomiarowego ZK-3b+2TL; szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa

   Załącznik nr 6 - Przedmiary robót

   Załącznik nr 7 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

   budowlanych.

    

   1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

    

   1. Termin wykonania zamówienia: 90 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia.

    

   1. Opis warunków udziału w postępowaniu

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  

   3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

   4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,  

   1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł,

   1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

   1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

   1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   5. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

   6. dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

   7. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości; przy składaniu ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

    

   1. Wymagania dotyczące wadium

   1. Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

   2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

   1. pieniądzu,

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

   3. gwarancjach bankowych,

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

   1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

   2. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Banku PEKAO S.A. I Oddział Stargard Szczeciński nr 421240390111110000 42165187. 

   3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

   4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w kasie Urzędu Gminy, pokój 205.

    

   1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

    

   1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 21 sierpnia 2008 roku do godziny 13:00.

   1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201, w dniu 21 sierpnia 2008 roku o godzinie 13:15.

    

   1. Termin związania ofertą - 30 dni.

    

   1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    

   1. Osoby upoważnione do kontaktów:   Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w. 26, 27.

    

   1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 lipca 2008 roku.

    Wójt Gminy

   Kazimierz Szarżanowicz

    

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-07-30 15:39:30 66,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 15:39:30 145,0KB 68 razy
2 OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 15:44:55 45,2KB 49 razy
3 1_oswiadczenie_spelnianie_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 15:45:11 26,3KB 45 razy
4 2_oswiadczenie_wykluczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 15:45:28 26,1KB 40 razy
5 3_doswiadczenie_zawodowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 15:45:43 26,2KB 59 razy
6 4_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 15:46:02 111,0KB 56 razy
7 5_Dokumentacja_projektowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 16:56:02 32,2MB 62 razy
8 6_Przedmiary_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 16:57:37 151,2KB 62 razy
9 7_Specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 16:59:46 6,6MB 73 razy
10 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 17:00:08 56,6KB 42 razy
11 Przedmiar_robot_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-07-30 17:00:19 28,0KB 53 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-31 14:53:35 885,6KB
2 Wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-12 11:58:31 28,0KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-09-05 17:30:17 23,7KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-09-23 10:13:31 73,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-07-2008 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 29-01-2009 08:30