Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

NA OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA  TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

 

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl

 

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński,

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45.23.32.21-4 - Malowanie nawierzchni, 45.23.32.22-1 - Roboty w zakresie chodników, 45.23.32.90-8 - Instalowanie znaków drogowych,

 3. Zakres zamówienia: wykonywanie czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg gminnych: ustawienie i wymiana oznakowania pionowego, wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty nawierzchni drogowych, naprawa poboczy gruntowych, remonty i przebudowa chodników oraz zatok autobusowych, remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych, roboty różne i zabezpieczające.

 

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia,  

 3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,  

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

 5. dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.  

 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 10 czerwca 2008 roku do godziny 13:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201, w dniu 10 czerwca 2008 roku o godzinie 13:15.

 

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   Jan Grzegorek (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w. 27.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 maja 2008 roku.

  

Wójt Gminy

Kazimierz Szarżanowicz

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-05-15 11:27:18 49,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-05-15 11:25:59 2,8MB 55 razy
2 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-15 11:27:18 113,6KB 73 razy
3 zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-05-15 15:35:16 143,7KB 30 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_i_modyfikacja_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-21 10:05:22 32,4KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-06-24 08:37:50 22,6KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-07-04 09:22:14 49,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-05-2008 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 15-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 04-07-2008 09:22