Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowa budynku usługowego w Klępinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA BUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWEGO W KLĘPINIE WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

  

 1. Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl

 

 1. Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego. Opłata za specyfikację wynosi 40 PLN.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Budowa budynku usługowego w Klępinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.21.13.50-7 - Budynki wielofunkcyjne

45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

 1. Zakres zamówienia:   

budowa budynku usługowego: obiekt o konstrukcji tradycyjnej, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym krytym blachą dachówkopodobną, mieszczący dwie sale, zaplecze kuchenne z magazynem, bibliotekę z czytelnią, pokój zajęć cichych, sanitariaty, powierzchnia użytkowa obiektu - 388,65 m2, kubatura - 2 811,50 m3, zagospodarowanie terenu: pasaż pieszy, parking na 6 miejsc postojowych, plac rekreacyjno - wypoczynkowy z wydzielonym miejscem na ognisko, plac zabaw dla dzieci, trawniki, żywopłoty, zieleń wysoka, oświetlenie i ogrodzenie terenu.

 

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2009 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu obiektu użyteczności publicznej, w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami), o wartości zamówienia nie mniejszej niż 450 000 zł,  

 3. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują narzędziami i urządzeniami do wykonania robót budowlanych,

 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,  

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 450 000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

 5. dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,  

 6. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 7. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena - 100 %.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 14 maja 2008 roku do godziny 13:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201, w dniu 14 maja 2008 roku o godzinie 13:15.

 

 1. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:   Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w. 26, 27.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2008 roku.

Wójt Gminy

Kazimierz Szarżanowicz

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1._ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-04-14 11:39:30 53,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:39:30 136,8KB 78 razy
2 1._OFERTA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:40:10 44,2KB 46 razy
3 2._oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:40:25 30,7KB 70 razy
4 3._doswiadczenie_zawodowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:40:42 25,3KB 57 razy
5 4.__projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:41:08 82,7KB 70 razy
6 5._dokumentacja_projektowa_architektura_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:43:39 5,6MB 78 razy
7 6._dokumentacja_projektowa_architektura_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:45:56 4,7MB 48 razy
8 7._dokumentacja_projektowa_konstrukcja_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:48:34 4,8MB 58 razy
9 8.__dokumentacja_projektowa_konstrukcja_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:51:53 7,9MB 56 razy
10 9._dokumentacja_projektowa_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:53:33 2,2MB 66 razy
11 10._dokumentacja_projektowa_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:57:18 2,4MB 673 razy
12 11._przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 11:59:25 444,2KB 63 razy
13 12._specyfikacja_techniczna_budowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 12:00:53 1,5MB 125 razy
14 13._specyfikacja_techniczna_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 12:01:19 427,1KB 53 razy
15 14._specyfikacja_techniczna_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 12:03:04 59,4KB 54 razy
16 Przedmiar_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 12:03:34 44,2KB 67 razy
17 Zalaczniki_do_edycji.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 12:04:24 44,3KB 56 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-09 18:36:49 26,8KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-06-06 17:26:32 27,2KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-06-17 11:15:49 54,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-04-2008 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 14-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-06-2008 11:15