Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie MAŁKOCIN, oznaczona numerem działki 28/2 o pow. 0,1500 ha


WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI OGŁASZA:

I - sze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński, które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 201:

Dnia 30 października 2007r. o godz. 1100

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie MAŁKOCIN, oznaczona numerem działki 28/2 o pow. 0,1500 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW Nr 50231, przeznaczona pod zabudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002r. Zgodnie
z ewidencją gruntów prowadzoną przez PODGiK w Stargardzie Szczecińskim działka sklasyfikowana jest symbolem użytku PsIV. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Stargard Szczeciński
nr 136/06 o warunkach zabudowy z dnia 18.12.2006r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 33 550,00 zł.

Wadium: 3 360,00 zł.

Postąpienie: 350,00 zł.

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński : Bank PEKAO I O/ Stargard nr 42124039011111000042165187 lub w kasie Urzędu, najpóźniej do dnia 24 października 2007r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard Szczeciński lub do kasy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu, na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia wraz z podatkiem VAT najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

  • dowodu wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość)

  • dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych,

  • aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych
    i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona
    w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Nabywca nieruchomości wraz
z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 204, tel. 091 577-61-29. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Okres publikacji:

ogłoszenie wywiesza się na okres:

od dnia 28 września 2007 r.

do dnia 30 października 2007 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i miejscowości położenia nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_Malkocin.pdf 2007-09-28 11:44:07 43,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-09-2007 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 28-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 28-09-2007 11:45