Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie o zawarciu umowy- Przebudowa drogi w miejscowości Święte- powtórzenie zamówień tego samego rodzaju.

Ogłoszenie nr 510168871-N-2020 z dnia 07-09-2020 r.

Gmina Stargard: „Przebudowa drogi w miejscowości Święte” powtórzenie zamówień tego samego rodzaju”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Rynek Staromiejski  5, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 613 410, e-mail sekretariat@gmina.stargard.pl, faks 915 613 411.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina.stargard.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi w miejscowości Święte” powtórzenie zamówień tego samego rodzaju”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKI.271.89.2020.G.Ch.,

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Przebudowa drogi w miejscowości Święte” powtórzenie zamówień tego samego rodzaju”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 110039.04
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135385.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135385.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135385.51
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie podobne, o którym mowa w/w podstawie prawnej, zostało wcześniej przewidziane na etapie postępowania podstawowego - przetargowego i zostało ujęte w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz dodatkowo uwzględnione w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zastosował te same parametry składające się na cenę jak w postępowaniu pierwotnym

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 07.09.2020.10.37.17_Og_Ooszenie_nr_510168871.docx 2020-09-07 10:37:17 19,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 07-09-2020 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 07-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 07-09-2020 10:39