Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Ogłoszenie o zawarciu umowy- Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Powtórzenie zamówień tego samego rodzaju

Ogłoszenie nr 510279921-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Gmina Stargard: „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” w zakresie szczegółowo określonym w protokołach konieczności od nr 1 do 6 ( z wyłączeniem wykonanych robót kanalizacyjnych których to wartość i wykonanie zostało uwzględnione przy zmianie umowy przeprowadzonej na podst art. 144 PZP)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Zrównoważony transport, - Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Rynek Staromiejski  5, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 613 410, e-mail sekretariat@gmina.stargard.pl, faks 915 613 411.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” w zakresie szczegółowo określonym w protokołach konieczności od nr 1 do 6 ( z wyłączeniem wykonanych robót kanalizacyjnych których to wartość i wykonanie zostało uwzględnione przy zmianie umowy przeprowadzonej na podst art. 144 PZP)

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKI.271.133.2019.GCh

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” w zakresie szczegółowo określonym w protokołach konieczności od nr 1 do 6 ( z wyłączeniem wykonanych robót kanalizacyjnych których to wartość i wykonanie zostało uwzględnione przy zmianie umowy przeprowadzonej na podst art. 144 PZP)

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Umowa została zawarta w wyniku konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych na podst. art. 67 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 285726.13
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

Nazwa wykonawcy: Ben Bruk Sp. z o.o. -Lider konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 8
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość:
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Benedykt Antoni Chłap „BEN-BRUK” - Partner konsorcjum.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nasienna 4
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 285726.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 285726.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285726.13
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Umowa została zawarta w wyniku konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zarówno w siwz jak i w ogłoszeniu o zamówieniu przewidział powtórzenie zamówień tego samego rodzaju. Mając na uwadze, że Wykonawca wykonywał podstawowy zakres umowy niezasadnym ekonomicznie jak i z powodów technicznych o obiektywnym charakterze byłoby zlecenie wykonania innemu podmiotowi. Siwz przewidywała taką sytuację również w przypadku braku koniecznych parametrów pozycji kosztorysowych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie nr 540279958-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Stargard:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510279921-N-2019
Data: 23/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Rynek Staromiejski  5, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 613 410, e-mail sekretariat@gmina.stargard.pl, faks 915 613 411.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 45231300-8
W ogłoszeniu powinno być: 45100000-8 45111200-0 45111300-1 45233140-2 45112100-6 45231100-6

 

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 23.12.2019.10.28.47_Og_Ooszenie_nr_510279921.docx 2019-12-23 10:28:47 16,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 23-12-2019 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 23-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2019 10:28