herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice.

Ogłoszenie nr 513227-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.

Gmina Stargard: Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 

 

 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stargard, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Rynek Staromiejski 5 , 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 613 410, e-mail sekretariat@gmina.stargard.pl, faks 915 613 411.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.stargard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.gmina.stargard.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.gmina.stargard.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie.
Adres:
Gmina Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice
Numer referencyjny: GKI.271.3.2018.G.Ch.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

1) Wykonawca wykona przedmiot umowy wg dokumentacji (załącznik nr 9) projektowej w której skład wchodzą: a) Sieć wodociągowa: - Projekt Budowlany. - Projekt Wykonawczy. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Plan BIOZ - Wodociągi Zachodniopomorskie-uzgodnienie. b) Odtworzenie nawierzchni - Projekt Budowlany. - Projekt Wykonawczy. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Plan BIOZ c) Opinia Geotechniczna. 2) Lokalizacja zadania inwestycyjnego Teren gminy Stargard – pomiędzy miejscowościami Lipnik- Grzędzice. 3) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 siwz oraz uproszczonych kosztorysów ofertowych, obejmujących wycenę prac ujętych w dokumentacji projektowej. Kosztorysy należy opracować na podstawie całej dokumentacji projektowej o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 1 siwz. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i przedmiarem robót należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze przy ustalaniu ceny oferty. Ostateczną cenę ryczałtową za wykonane prace podaje w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz). W przypadku rozbieżności ceny pomiędzy formularzem ofertowym a uproszczonym kosztorysem ofertowym, Zamawiający uzna, że właściwą wielkość wpisano w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 4) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Kluczowymi częściami zamówienia są roboty obejmujące wszelkie czynności w wykopach związane z budową i przebudową sieci wodociągowej. 5) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, za wyjątkiem zakresu wskazanego w pkt 4. 6) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) roboty: - wodociągowe wewnątrz wykopów, związane z kanalizacją sanitarną - drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni, 7) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy dot. robót budowlanych. 8) Gwarancja na okres minimum 60 miesięcy (max. 80 miesięcy) od daty odbioru poszczególnych robót. Oferty zawierające krótszy termin gwarancji, będą przez zamawiającego odrzucone, jako niespełniające warunków Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Proponowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 9) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy do akceptacji harmonogram rzeczowo- finansowy. Harmonogram rzeczowo- finansowy należy przygotować z uwzględnieniem poniższej kolejności zakresu realizacji zadania zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji projektowej: a) od węzła W1 (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej fi 300 w miejscowości Lipnik) do węzła W 43, b) od węzła W43 do węzła W71 (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej fi 110 w Grzędzicach),

II.5) Główny kod CPV: 45232150-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233140-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 20 % wartości zamówienia , na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 6 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada: 1.Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 600 000,00 zł. 2. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 800 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada: 1) Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z doświadczeniem zawodowym przy minimum jednej budowie/ rozbudowie/ przebudowie sieci wodociągowej o wartości łącznej robót budowlanych minimum 700 000,00 zł brutto na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego. (wypełnić wg załącznika nr 5). 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą z doświadczeniem zawodowym przy minimum jednej budowie/ rozbudowie/ przebudowie nawierzchni drogowej o wartości łącznej robót budowlanych minimum 300 000,00 zł brutto na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego. (wypełnić wg załącznika nr 11). 3) Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie sieci wodociągowej połączonej z odtworzeniem nawierzchni drogowej o wartości łącznej robót budowlanych minimum 700 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp. 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów (referencje, protokół odbioru itp.), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (złożyć w oryginale). 2. Oświadczenie o wstępnym spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do siwz (złożyć w oryginale). 3. Oświadczenie o wstępnym braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do siwz (złożyć w oryginale). 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego wg załącznika nr 12 (złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej). 5. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa osoba nieuprawniona wg dokumentu rejestrowego (złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej). 6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 229 j.t. z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 6 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 siwz oraz uproszczonych kosztorysów ofertowych, obejmujących wycenę prac ujętych w dokumentacji projektowej. Kosztorysy należy opracować na podstawie całej dokumentacji projektowej o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 1 siwz. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i przedmiarem robót należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, że załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze przy ustalaniu ceny oferty. Ostateczną cenę ryczałtową za wykonane prace podaje w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz). W przypadku rozbieżności ceny pomiędzy formularzem ofertowym a uproszczonym kosztorysem ofertowym, Zamawiający uzna, że właściwą wielkość wpisano w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Tak
 

Informacja na temat wadium
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł w terminie do 19 lutego 2018 r. do godz.14.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: 1) poręczenia i gwarancje – jako zawartość oferty; w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Gminy w Stargardzie – Bank Pekao S.A. I Oddział w Stargardzie Szczecińskim nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187. 2) Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 19 lutego 2018 r. do godz. 14:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu; 3) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia w którym upływa 30 dni od daty otwarcia ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert dzień – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); 4) w przypadku przelewu do oferty należy załączyć kserokopię przelewu oraz informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium; 5) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania), 6) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja Jakości

30,00

Doświadczenie kierownika budowy

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Stosownie, do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wykonawcą na realizację zamówienia publicznego w zakresie przewidzianym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres dopuszczanych zmian jest określony poniżej: 1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim wypadku bez zmian zostaje kwota netto, a zmienia się kwota brutto. 2) zmiana dotycząca przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . 3) zmiana terminów realizacji umowy w sytuacjach, o których mowa w Rozdziale IV siwz GKI.271.3.2018.G.Ch, . 4) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 5) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 6) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Każda ze wskazanych w lit. a) – c) zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: - stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, - koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, - zysk Z (liczone od R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, - ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. - nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 7) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe

osoby warunków określonych w SIWZ.
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stargard:   07.02.2018 roku
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 513227-N-2018
Data: 2018-02-02

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Rynek Staromiejski 5, 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 613 410, e-mail sekretariat@gmina.stargard.pl, faks 915 613 411.
Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2

 

W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł w terminie do 19 lutego 2018 r. do godz.14.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: 1) poręczenia i gwarancje – jako zawartość oferty; w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Gminy w Stargardzie – Bank Pekao S.A. I Oddział w Stargardzie Szczecińskim nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187. 2) Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 19 lutego 2018 r. do godz. 14:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu; 3) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia w którym upływa 30 dni od daty otwarcia ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert dzień – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); 4) w przypadku przelewu do oferty należy załączyć kserokopię przelewu oraz informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium; 5) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania), 6) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy.
 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł w terminie do 28 lutego 2018 r. do godz.14.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: 1) poręczenia i gwarancje – jako zawartość oferty; w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Gminy w Stargardzie – Bank Pekao S.A. I Oddział w Stargardzie Szczecińskim nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187. 2) Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 28 lutego 2018 r. do godz. 14:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu; 3) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia w którym upływa 30 dni od daty otwarcia ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert dzień – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); 4) w przypadku przelewu do oferty należy załączyć kserokopię przelewu oraz informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium; 5) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania), 6) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2

 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-19, godzina: 14:00,
 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-28, godzina: 14:00,

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.02.2018.13.47.00_OgA_oszenie_nr_513227.docx 2018-02-02 13:47:00 30,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-02 12:50:03 19,9MB 77 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.02.2018.10.45.51_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-07 10:45:51 14,8KB
Wynik postępowania
1 30.03.2018.11.27.18_BIP_WybA_r_najkorzystniejszej_oferty.doc 2018-03-30 11:27:18 46KB
Udzielenie zamówienia
1 06.04.2018.14.54.01_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.docx 2018-04-06 14:54:01 20,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 28.02.2018.15.22.59_Informacja_o_zA_oA_onych_ofertach.pdf 2018-02-28 15:22:59 1,5MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 02-02-2018 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 06-04-2018 14:54