herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu".

Ogłoszenie nr 633705-N-2017 z dnia 2017-12-18 r.

Gmina Stargard: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu".
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
 

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Gminę Stargard w ramach działania Gospodarki niskoemisyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.5 lub 2.6 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stargard, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Rynek Staromiejski 5 , 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 613 410, e-mail sekretariat@gmina.stargard.pl, faks 915 613 411.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.stargard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.gmina.stargard.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie.
Adres:
Gmina Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu".
Numer referencyjny: GKI.271.133.2017.G.Ch.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu " na podstawie koncepcji przedprojektowej (załącznik nr 11 do siwz). 2)W skład dokumentacji przedprojektowej wchodzą: a) Koncepcja. b) Opis. 3) Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy udostępni dla przeprowadzenia wizji obiekty szkolne, które są przedmiotem opracowania. 4) Wykonawca uwzględni w opracowywanej dokumentacji projektowej okoliczność, iż Zamawiający przewidział zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu”, zgodnie z zapisami do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jako inwestycja pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie", która została zaplanowana do realizacji przez Gminę Stargard w ramach działania Gospodarki niskoemisyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.5 lub 2.6 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 5)W związku z powyższym, niezbędnym jest przygotowanie w ramach przedmiotu zamówienia dokumentów: 1) kompletnej (wszystkie branże) dokumentacji projektowej dla termomodernizacji, 2) kosztorysów inwestorskich dla termomodernizacji, 3) audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który musi się być zgodny z dokumentacja techniczną, przy czym konkursy 2.5 i 2.6 zakładały, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie były kwalifikowane do wsparcia, 4) dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko, 5) studium wykonalności- jeżeli jest wymagane, 6) opinia konserwatora zabytków - jeżeli jest wymagana, 7) opinii: ornitologicznej i chiropterologicznej- jeżeli jest wymagana. 7. Projekt termomodernizacyjny ma być odrębnym zakończonym etapem. Bezpośrednio po zakończeniu projektu (termomodernizacyjnego) musi być możliwe wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury i nie mogą być konieczne dodatkowe działania i nakłady w celu jej pełnego wykorzystania. 6) Zamawiający nie dostarcza Wykonawcy dokumentów w formacie DWG

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71230000-7

71321000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego.,
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia- do 12 miesięcy od daty podpisania umowy (min. 9 miesięcy - max 12 miesięcy). Termin realizacji umowy jest jednym z kryteriów oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wynikłe na tle prowadzenia działalności szkody na kwotę minimum 200 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy (zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane) , obejmującej obiekt budowlany użyteczności publicznej, spełniający poniższe warunki: kubatura min. 3 000 m 3, zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę. (wypełnić wg. załącznika nr 3). 2. Zamawiający uzna warunek posiadania właściwego potencjału kadrowego za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: a) co najmniej jedną osobą z minimum z 24 miesięcznym doświadczeniem, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, stwierdzające prawo do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym - załącznik nr 5. b) co najmniej jedną osobą z minimum z 24 miesięcznym doświadczeniem, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym - załącznik nr 6. c) co najmniej jedną osobą z minimum 24 miesięcznym doświadczeniem, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7. d) co najmniej jedną osobą z minimum 24 miesięcznym doświadczeniem, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym - załącznik nr 4.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . Dokument składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości . Dokument składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do Realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (złożyć w oryginale). 2. Oświadczenie o wstępnym spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do siwz (złożyć w oryginale). 3. Oświadczenie o wstępnym braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do siwz (złożyć w oryginale). 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego wg załącznika nr 12 (złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej). 5. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa osoba nieuprawniona wg dokumentu rejestrowego (złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas realizacji.

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Stosownie, do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wykonawcą na realizację zamówienia publicznego w zakresie przewidzianym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakres dopuszczanych zmian jest określony poniżej: 1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim wypadku bez zmian zostaje kwota netto, a zmienia się kwota brutto. 2) zmiana dotycząca przedmiotu umowy w przypadku konieczności zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . 3) zmiana terminów realizacji umowy w sytuacjach o których mowa w Rozdziale IV siwz. 4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-08, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

 

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stargard 28.12.2017 roku.

 

Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę w Rozdziale X ust 5. siwz GKI.271.133.2017.GCh który otrzymuje nowe brzmienie:

 

Ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami umieścić należy w kopercie wewnętrznej wraz z pieczątka firmy, tak żeby można było odesłać ofertę bez konieczności jej otwierania, którą należy umieścić w kopercie zewnętrznej. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna powinny być oznaczone ” Oferta GKI.271.133.2017.G.Ch. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu ".

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.12.2017.09.37.51_OgA_oszenie_nr_633705.docx 2017-12-18 09:37:51 29,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-12-18 09:37:51 37,7MB 48 razy
Wynik postępowania
1 28.02.2018.11.45.38_WybA_r_najkorzystniejszej_oferty_BIP.doc 2018-02-28 11:45:38 59KB
Udzielenie zamówienia
1 23.03.2018.12.11.12_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.docx 2018-03-23 12:11:12 18,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 09.01.2018.08.52.44_Informacja_o_zA_ozonych_ofertach.pdf 2018-01-09 08:52:44 2,9MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 18-12-2017 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 23-03-2018 12:11