Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

 
OGŁOSZENIE 
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro
 
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI      
 
 
 
1.      Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński
73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5
 
numer telefonu: 091 577-61-29     numer telefaksu: 091 577-20-27
adres poczty elektronicznej:           sekretariat@gmina.stargard.pl
 
2.      Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony
 
3.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego. Opłata za specyfikację wynosi 15 PLN.
 
4.      Przedmiot zamówienia:
1)      Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński,
2)      Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7,
3)      Zakres zamówienia:   wykonywanie w obiektach gminnych robót budowlanych: roboty dachowe wraz z obróbkami blacharskimi, roboty rozbiórkowe, murarskie oraz malarskie, ocieplenie obiektów, naprawy tynków, okładzin wewnętrznych oraz posadzek, naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, naprawa i wymiana przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, roboty w zakresie zagospo-darowania terenu.
 
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
6.      Termin wykonania zamówienia:   do dnia 31 grudnia 2007 r.   
 
7.      Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia,  
3)      dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonywania robót budowlanych,
4)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,  
5)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
6)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę. 
 
8.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena   –   100 %.
 
10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój 212, w terminie do dnia 31 maja 2007 roku do godziny 13:00.
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 201, w dniu 31 maja 2007 roku o godzinie 13:15.
 
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
 
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
14. Osoby upoważnione do kontaktów:   Marek Dłużewski(w zakresie przedmiotu zamówienia) – tel. 091 577-61-29 w.26, Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) – tel. 091 577-61-29 w.27.
 
15. Ogłoszenie o zamówieniu nie podlega przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.    
 Wójt Gminy  Kazimierz Szarżanowicz
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2007-05-17 15:45:34 34,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-17 15:45:34 1,0MB 97 razy
2 SIWZ_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-05-17 15:58:02 90,8KB 49 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2007-06-05 08:12:31 22,8KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf 2007-06-14 07:50:02 22,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-05-2007 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 14-06-2007 07:50