Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Na obsługę eksploatacyjna i remontową dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński

OGŁOSZENIE 
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro
 
NA OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA  TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI      
 
1.      Zamawiający:    Gmina Stargard Szczeciński
73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5
numer telefonu: 091 577-61-29     numer telefaksu telefaks: 091 577-20-27
adres poczty elektronicznej:           sekretariat@gmina.stargard.pl
 
2.      Tryb zamówienia:   przetarg nieograniczony
 
3.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gmina.stargard.pl/; na pisemny wniosek wykonawcy przekazanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój 211, lub poprzez jej nadanie, za zaliczeniem pocztowym, w placówce pocztowej operatora publicznego. Opłata za specyfikację wynosi 20 PLN.
 
4.      Przedmiot zamówienia:
1)      Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński,
2)      Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7, 45.23.32.21-24, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8,
3)      Zakres zamówienia:   ustawienie i wymiana oznakowania pionowego, wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty nawierzchni drogowych, naprawa poboczy gruntowych, remonty i przebudowa chodników oraz zatok autobusowych, remonty i wykonanie różnych nawierzchni drogowych, roboty różne i zabezpieczające.
 
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
6.      Termin wykonania zamówienia:   do dnia 31 grudnia 2007 r.   
 
7.      Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia,  
3)      dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej jedną jednostką sprzętu niezbędnego do wykonywania czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: recykler, skrapiarka, piła do cięcia asfaltu, spycharka gąsienicowa, równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa,    
4)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,  
5)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
6)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę. 
 
8.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena   –   100 %.
 
10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój 212, w terminie do dnia 17maja 2007 roku do godziny 13:00.
 
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 201, w dniu 17 maja 2007 roku o godzinie 13:15.
 
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
 
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
14. Osoby upoważnione do kontaktów:   Jan Grzegorek (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) – tel. 091 577-61-29 w. 27.
 
15. Ogłoszenie o zamówieniu nie podlega przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.     
 
Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz
 
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2007-05-04 16:55:05 35,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-04 16:55:06 3,7MB 84 razy
2 Zalaczniki_od_1_do_9_do_pobrania.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-05-04 17:08:31 153,7KB 48 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2007-05-23 08:54:56 22,9KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf 2007-06-04 10:01:24 22,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-05-2007 16:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dłużewski 04-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 04-06-2007 10:01