Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

227 Nr XXX/227/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte i tereny przyle


Uchwała Nr XXX/227/05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 16 września 2005r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte i tereny przyległe.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) uchwala się co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA ZMIANY PLANU

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/183/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/52/03 z dnia 28 marca 2003r. (Dziennik Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 40 poz. 646), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, przyjętego Uchwalą Nr XIII/89/95 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 września 1995r., zmienionego Uchwałą Nr XXIII/182/2001 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 lutego 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 10 poz. 196) oraz Uchwałą Nr XXIV/181/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 stycznia 2005r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującą projektowany węzeł komunikacyjny Święte i tereny przyległe.

§ 2. Przedmiotem zmian w planie jest zmiana przebiegu gazociągu średniego ciśnienia DN-250 w obrębie projektowanego węzła komunikacyjnego Święte i jego odgałęzienia do istniejących terenów zabudowanych we wschodniej części miejscowości Święte.

§ 3.1 Granice obszaru objętego zmianą w planie określono na rysunku planu stanowiącym Załącznik nr 1 w skali 1:2000 będącym integralną częścią uchwały.

2. Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński” - Załącznik nr 2.

3. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi Załącznik nr 3.

4. Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi Załącznik nr 4

§ 4.1 Zachowuje się do dalszej eksploatacji gazociąg średniego ciśnienia DN-250, biegnący przez teren obrębu geodezyjnego Święte.

2. Ustala się przebieg gazociągu średniego ciśnienia DN-250 o symbolu „g” w obrębie linii rozgraniczających projektowany węzeł komunikacyjny i jego wlot do terenów zainwestowanych w obrębie miejscowości Święte.

3. Gazociąg średniego ciśnienia DN-250 w obrębie projektowanego węzła komunikacyjnego, biegnie na północ od istniejącego gazociągu i przecina projektowaną drogę pod kątem prostym
i dalej prowadzony jest równolegle do północnej linii rozgraniczającej węzeł drogowy
w odległości 10m na południe od tej linii.

4. Szczegółowy przebieg tego gazociągu oznaczono na rysunku planu - Załącznik nr 1
do uchwały.

§ 5. Teren leży w obrębie ograniczonej ochrony konserwatorskiej archeologicznej WIII gdzie obowiązuje:

1) uzgodnienie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury oraz wystąpienie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinię przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej,

2) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji - przeprowadzenie badań ratunkowych wyprzedzających proces przygotowania inwestycji,

3) zawiadomienie organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury o podjęciu działań związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym w celu zsynchronizowania robót inwestycyjnych z nadzorem archeologicznym ,

4) uzyskanie stosownego zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji.

Rozdział 2

USTALENIA KOŃCOWE

§ 6. Ustala się stawkę „0 %” służącą naliczaniu opłat planistycznych, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z ustaleniami niniejszego planu.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-09-2005 23:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2005 23:34