Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

226 Nr XXX/226/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego


UCHWAŁA Nr XXX/ 226 / 05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 16 września 2005 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński oraz zasady nabywania przez Gminę Stargard Szczeciński nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 2. 1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński stanowią plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami).

§ 3. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stargard Szczeciński należy do Wójta Gminy, który w tym zakresie zobowiązany jest do kierowania się zasadami prawidłowej gospodarki określonymi w odrębnych przepisach oraz postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 4.1. Wójt Gminy dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej obrotu nieruchomościami i w tym zakresie może:

 1. przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży,

 2. oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,

 3. oddawać nieruchomości lub ich części w dzierżawę,

 4. dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego, zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości,

 5. oddawać nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Stargard Szczeciński,

 6. użyczać nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Stargard Szczeciński na czas nieoznaczony a innym osobom na cele publiczne na czas oznaczony do 3 lat,

 7. wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Stargard Szczeciński lub do których Gmina Stargard Szczeciński przystąpiła, po podjęciu przez Radę Gminy Stargard Szczeciński stosownej uchwały,

 8. obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 9. przekazywać nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako majątek tworzonych przez Gminę Stargard Szczeciński lub z jej udziałem związków gmin, fundacji, po podjęciu przez Radę Gminy Stargard Szczeciński stosownej uchwały.

2. Przy sprzedaży nieruchomości lub oddawaniu ich w użytkowanie wieczyste oraz przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie lub dzierżawę Wójt Gminy przeprowadza przetarg w formie:

 1. przetargu ustnego nieograniczonego,

 2. przetargu ustnego ograniczonego,

 3. przetargu pisemnego nieograniczonego ,

 4. przetargu pisemnego ograniczonego

z wyłączeniem przypadków określonych odrębnymi przepisami ustawowymi.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Wójta Gminy z tym zastrzeżeniem, że przetarg pisemny przeprowadza się w przypadkach uzasadnionych potrzebami Gminy, w szczególności co do sposobu wykorzystania lub zabudowania nieruchomości.

4. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie lub dzierżawę, Wójt Gminy może odstąpić od przetargu w przypadku:

 1. umów zawieranych na czas nie dłuższy niż 3 lata,

 2. przedłużania czasu trwania umów uprzednio zawartych na grunty wykorzystywane pod uprawy rolne, uprawy warzyw, ogrodnicze i ogródki przydomowe,

 3. ponownego zawierania umów dzierżawy na czas określony w przypadkach nie ujętych w punkcie a i b z tymi samymi stronami, pod warunkiem, że w czasie trwania dzierżawy nie miały miejsca zdarzenia, które poddawałyby w wątpliwość dalszą dzierżawę,

 4. innych - nie wymienionych w punktach a, b i c - z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 punktach b, c i d Wójt Gminy może wydzierżawiać nieruchomości gruntowe na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

6. W przypadku umów opisanych w ust. 4 pkt d warunkiem odstąpienia od przetargu jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy, właściwych w sprawach dotyczących przedmiotu zamierzonej działalności.

Rozdział II

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

Część I

Nabywanie nieruchomości gruntowych i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

§ 5. 1. Wójt Gminy może nabywać nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste w związku z koniecznością realizacji zadań własnych lub obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

2. Wójt Gminy może nabywać nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej lub przysługujące osobom fizycznym i prawnym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w drodze umów kupna - sprzedaży, zamiany, darowizny, zrzeczenia, nieodpłatnego przejęcia lub innych formach przewidzianych prawem.

§ 6. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami Gminy Stargard Szczeciński nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu do kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej.

2. Nabycie nieruchomości za cenę przekraczającą kwotę ustaloną w uchwale budżetowej wymaga upoważnienia Rady Gminy Stargard Szczeciński.

Część II

Zasady zbywania nieruchomości gruntowych

§ 7. 1. Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane przekazywane są osobom fizycznym i prawnym na własność w drodze sprzedaży.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy kierując się położeniem nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi ważnymi względami może przeznaczyć ją do oddania w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to w szczególności gruntów:

 1. niezabudowanych,

 2. zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub rozbiórki.

Zawierając umowy użytkowania wieczystego Wójt Gminy określa sposób zagospodarowania nieruchomości, terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu i rozbiórki.

Terminy wymienionych czynności mogą ulec jednorazowemu przedłużeniu na czas nie dłuższy niż jeden rok.

3. Oddając nieruchomość w użytkowanie wieczyste Wójt Gminy może zobowiązać się do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika pod warunkiem dokonania zabudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu w terminach określonych umową użytkowania wieczystego.

4. W przypadku niedotrzymania przez wieczystego użytkownika warunków i terminów określonych umową użytkowania wieczystego Wójt Gminy obowiązany jest żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.

5. Nie wykazuje się do zbycia następującego mienia gminnego:

 1. lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,

 2. obiektów, których standard techniczny oraz wyposażenie wskazują na użytkowanie tymczasowe,

 3. nieruchomości gruntowych pod obiektami o czasowym pozwoleniu na budowę.

§ 8.1. Sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą, bądź odrębnymi przepisami z uwzględnieniem ust. 2.

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetagowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na:

 1. realizację urządzeń infrastruktury technicznej nowo powstających i istniejących lub inne cele publiczne, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,

b) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość gruntową na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ.

4. Zasad określonych w ust. 2 nie stosuje się, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

§ 9. 1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas niedłuższy niż na 10 lat.

2. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, na czas niedłuższy niż na 5 lat.

3. W przypadku, gdy nabywca nabywa własność lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na raty, podlegają one zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie a pierwsza rata wynosi minimum 10% należności i płatna jest przed zawarciem umowy przenoszącej własność lub oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.

4. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości 50% stopy redyskonta weksli w skali roku, stosowanej przez Narodowy Bank Polski od niespłaconego kapitału na dzień spłaty raty.

5. W przypadku sprzedaży ratalnej wierzytelność Gminy Stargard Szczeciński w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

6. Koszty ustanowienia hipoteki i zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Część III

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 10. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o „lokalu mieszkalnym” - należy przez to rozumieć:

 1. lokal będący wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, która wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych;

 2. budynek mieszkalny, w którym znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny), oraz lokal stanowiący odrębną nieruchomość, jeżeli taki dom lub lokal jest w całości przedmiotem najmu.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „lokalu użytkowym” - należy przez to rozumieć lokal lub budynek stanowiący odrębną przestrzeń, która została wydzielona otaczającymi ten lokal trwałymi ścianami w obrębie budynku, nie służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

§ 11. 1. Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego oblicza się po ustaleniu wartości przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszając ją o bonifikaty przysługujące nabywcy zgodnie z § 16 niniejszej uchwały, udzielonej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2. Wraz z lokalem mieszkalnym i lokalem użytkowym sprzedaje się lub oddaje w użytkowanie wieczyste grunt o powierzchni niezbędnej do prawidłowego z nich korzystania.

§ 12. 1. W przypadku, gdy najemca poniósł nakłady na naprawę główną lokalu mieszkalnego, rzeczoznawca majątkowy ustala wartość tych nakładów.

2. Zaliczeniu na poczet nakładów podlegają wyłącznie te naprawy główne, które będąc robotami budowlanymi przeprowadzone zostały na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

3. Zaliczenia nakładów, celem pomniejszenia wartości lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, dokonuje Wójt Gminy.

§ 13. 1. Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego po zastosowanych bonifikatach bądź pierwszą ratę w przypadku sprzedaży na raty nabywca uiszcza przed zawarciem umowy notarialnej.

§ 14. 1. Poza przypadkami wskazanymi w ustawie pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości przysługuje dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom:

1) lokali mieszkalnych, którzy na dzień wykazania nieruchomości do zbycia posiadają obowiązującą umowę najmu lub dzierżawy,

2) lokali użytkowych, którzy na dzień wykazania nieruchomości do zbycia posiadają obowiązującą umowę najmu lub dzierżawy oraz użytkują je zgodnie z umową najmu lub dzierżawy.

§ 15. Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych na rzecz najemców wymienionych w § 14, korzystających z pierwszeństwa w nabyciu, następuje w trybie bezprzetargowym.

§ 16. 1. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego, przez jego najemcę, Wójt Gminy jest upoważniony do udzielenia bonifikaty:

 1. w wysokości 70% ceny sprzedaży, jeżeli zapłata całej należności nastąpi w formie wpłaty jednorazowej,

 2. w wysokości 90% ceny sprzedaży, w budynku liczącym dwa i więcej lokali, w przypadku jednoczesnego wykupu mieszkań przez wszystkich najemców lokali, jeżeli zapłata całej należności nastąpi w formie wpłaty jednorazowej.

2. Nie stosuje się bonifikat określonych w ust. 1 przy sprzedaży lokali mieszkalnych jeżeli:

  1. umowa najmu została zawarta po dniu 01.01.1998 r.,

  2. gmina wykonała remont po dniu 01.01.1998 r.

§ 17. 1. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego zbył go lub wykorzystał na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie Wójta.

2. Gmina odstąpi od żądania zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej.

§ 18. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wolnych w sensie prawnym następuje na warunkach i za cenę ustaloną w przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy.

2. Za wolne lokale mieszkalne i użytkowe uważać należy, lokale dla których nie występuje umowa najmu lub dzierżawy bądź inne tytuły prawne oraz zobowiązania.

Część IV

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

§ 19. 1. Wójtowi Gminy przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo obciążania nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi: użytkowaniem, służebnością oraz hipoteką do wysokości kwot ustalonych w uchwale budżetowej.

2. Opłaty roczne za użytkowanie oraz jednorazową opłatę za ustanowienie służebności ustala się na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Opłaty roczne za użytkowanie mogą być aktualizowane w wypadku zmiany wartości prawa, jednak nie częściej niż raz w roku.

3. W przypadku obciążania służebnością drogi koniecznej nieruchomości przeznaczonej na cele komunikacji publicznej oraz gdy ustanawiane są służebności wzajemne opłaty nie pobiera się.

4. Koszty ustanowienia użytkowania i służebności obciążają nabywcę prawa.

Rozdział III

Zasady gospodarowania mieniem gminnym w zakresie dzierżawy

§ 20. 1. Nieruchomości gruntowe lub ich części mogą być oddawane w dzierżawę osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na podstawie umowy dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy mogą być grunty nierolnicze oraz grunty wykorzystywane na cele rolne, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje zmiany ich dotychczasowych funkcji.

2. Oddanie gruntu w dzierżawę następuje w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków o których mowa w § 4 ust. 4.

3. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na okres określony ustawą wykaz terenów wolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

4. Tereny pod działalność krótkoterminową, do jednego miesiąca, wydzierżawia się bez przeprowadzenia przetargu, bez prawa przedłużania.

§ 21. Wójt Gminy określa:

 1. grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu,

 2. grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej,

 3. szczegółowe warunki dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stargard Szczeciński

 4. wysokość i zasady stosowania stawek czynszu dzierżawnego.

Rozdział IV

Zasady użyczania nieruchomości oraz przekazywania w trwały zarząd.

§ 22. Gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i osobom prawnym utworzonym przez Gminę Stargard Szczeciński lokale użytkowe i nieruchomości gruntowe mogą być oddawane w użyczenie na cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki lub statutem na czas oznaczony lub nieoznaczony.

§ 23. 1. W przypadku przekazania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd warunki korzystania z nieruchomości ustala Wójt Gminy w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

2. Wójt Gminy może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu obniżając je, nie więcej jednak niż o 80%, gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd:

 1. na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych celów publicznych,

 2. jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową.

3. Wysokość udzielanej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty określa Wójt Gminy w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

4. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie także do opłat z tytułu trwałego zarządu, który powstał z mocy prawa.

§ 24. Innym osobom niż wymienione w § 22 Wójt Gminy może oddawać w użyczenie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości zabudowane obiektami publiczno użytecznymi wyłącznie na cele publiczne, wymienione w art. 6 ustawy.

§ 25. Wójt Gminy może przekazywać nieodpłatnie nieruchomości jednostkom pomocniczym Gminy do zarządzania i korzystania na cele kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

Rozdział IV

Zasady ustalania ceny i opłat za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie oraz służebności.

§ 26. 1. Cenę wywoławczą gruntu zbywanego w drodze przetargu ustala się mnożąc wartość gruntu przez współczynnik 1,1.

2. Cena zbycia jest ceną osiągniętą w przetargu.

§ 27. 1. Cenę gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej ustala się następująco:

 1. gruntów zbywanych w celu poprawienia warunków zagospodarowania już istniejącej działki - wartość gruntu x 1,2.

 2. gruntów znajdujących się pod zabudową - wartość gruntu x 1,1.

§ 28. 1. Ustala się pierwszą opłatę z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny.

2. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego oraz użytkowania ustala się według stawki procentowej określonej:

 1. w art. 72 ust. 3 ustawy od ceny nieruchomości gruntowej dla użytkowania wieczystego,

 2. w art. 83 ust. 2 ustawy od wartości nieruchomości gruntowej dla użytkowania.

§ 29. Jednorazową opłatę za ustanowienie służebności ustala się w wysokości stanowiącej 1% wartości nieruchomości obciążanej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 30. 1. Przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, nabywca ponosi koszty jej przygotowania do zbycia:

 1. na własny koszt wykonuje dokumentację geodezyjną,

 2. ponosi koszty wyceny nieruchomości.

2. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, użytkowego w drodze bezprzetargowej nabywca ponosi przypadające na dany lokal koszty wykonania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej, a w szczególności projektu wyodrębnienia lokali, wyceny, dokumentacji geodezyjnej.

3. Obowiązek zapłaty kosztów, których mowa w ust.1, lit b i ust. 2, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

§ 31. Jeżeli po wyodrębnieniu części lokali w budynku, właściciel lub najemca dokona prac budowlanych , adaptacyjnych itp. mających wpływ na zmianę struktury lokali i udziałów w częściach wspólnych, zobowiązany jest do wykonania nowego projektu wyodrębnienia lokali i zmiany treści umów z pozostałymi właścicielami oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

§ 32. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy ustawy.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 34. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa odrębna uchwała.

§ 35. Tracą moc uchwały:

 1. Nr XXXVI/248/98 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie przeznaczania do sprzedaży i zasad sprzedaży mieszkań i lokali komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński,

 2. Nr XXXVI/247/98 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej za nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste,

 3. Nr XXXVI/246/98 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rat stosowanej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 4. Nr XXXVI/245/98 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

- 7 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-09-2005 23:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2005 23:26