Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

223 Nr XXX/223/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów


UCHWAŁA NR XXX/223/05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 16 września 2005 roku

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.31 ust.1 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 83, poz.729), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady odpłatnego przejmowania przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Niniejsze zasady opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001  roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami).

§ 3. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

  1. urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,

  2. urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

  3. inwestor - osoba, która wybudowała urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne z własnych środków,

  4. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

2. Pozostałe określenia zawarte są w ustawie, o której mowa w § 2.

ROZDZIAŁ II

ZASADY ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I  KANALIZACYJNYCH

§ 4. Przejęciu przez Gminę podlegają urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, które wybudowane zostały z własnych środków inwestorów i nie zostały przekazane gminie.

§ 5. Przyjęcie odbywa się odpłatnie na wniosek inwestora w oparciu o umowę o przyłączenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 6. 1. W umowie o przyłączenie winne być ujęte w szczególności dane dotyczące:

  1. zakresu inwestycji tj. długość, średnica i inne parametry techniczne,

  2. szacunkowej wartości inwestycji, podlegającej wykupowi,

  3. terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,

  4. deklaracji przekazania gminie przez inwestora wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

  5. terminu dokonania wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Integralną częścią umowy winny być warunki techniczne przyłączenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 7. 1. Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych następuje po dokonaniu przez przedstawicieli przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i gminy oraz przy udziale inwestora i wykonawcy robót, odbioru końcowego wybudowanych urządzeń i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. W protokole zdawczo-odbiorczym określa się rzeczywisty zakres inwestycji podlegającej wykupowi oraz ustala się ostateczną kwotę wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Umowę o przyjęciu od inwestora urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawiera Wójt Gminy.

§ 9. Warunki techniczne przyłączenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie, w szczególności ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Kodeks cywilny.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/211/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 dnia maja 2005 roku w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 28-09-2005 23:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2005 23:12