Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

216 Nr XXIX/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo


Uchwała Nr XXIX/216/05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo.

§ 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym, z wyłączeniem obszarów planów miejscowych uchwalonych uchwałą nr XXVII/212/01 z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U.W.Z. z 2001 r. Nr 26 poz. 531) oraz uchwałą nr VII/60/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. (Dz.U.W.Z. z 2003 r. Nr 47 poz. 791) oznaczono na mapach - stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz ustalenie zasad obsługi tych terenów w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr VIII/65/03 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 maja 2003 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński oraz uchwałę nr XIX/129/96 z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński (Dz.U.W.Z. z 1996 r. Nr 15 poz. 108).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 08-07-2005 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 09:03