Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

211 Nr XXVIII/211/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów


UCHWAŁA NR XXVIII/211//05
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz.747, Dz.U. z  2002 r. Nr 113, poz.984 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.1808 ), Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Stargard Szczeciński urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/211/05
Rady Gminy Stargard Szczeciński z dn. 31. 05.2005 r.

Zasady odpłatnego przyjmowania przez Gminę Stargard Szczeciński, urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wybudowanych przez inwestorów.

1. Zasady dotyczą odpłatnego przyjmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

2. Przyjęciu przez Gminę podlegają urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, które wybudowane zostały kosztem i staraniem inwestorów i nie zostały przekazane Gminie Stargard Szczeciński.

3. Przyjęcie odbywa się odpłatnie na wniosek inwestora w oparciu o  umowę o  przyłączenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

3.1. W umowie o przyłączenie zawarte są w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu inwestycji tj.: długość, średnica i inne parametry techniczne,

- szacunkowa wartość inwestycji, podlegająca wykupowi ustalona na podstawie zapisu punktu 4 niniejszych zasad,

- terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,

- deklaracja przekazania Gminie przez inwestora prywatnego wybudowanych przez niego urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

- terminu dokonania wykupu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez Gminę.

3.2. W umowie o przyłączenie inwestor dokonuje na rzecz Gminy cesji praw gwarancji, udzielonej na wykonane roboty (minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego).

3.3. Integralną częścią umowy o przyłączenie są warunki techniczne przyłączenia - WTP.

4. Wycena urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, podlegających przyjęciu przez Gminę w drodze wykupu, dokonywana będzie przy zastosowaniu następujących cen jednostkowych:

1) Ceny brutto za 1 mb wodociągu z rur z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowych wraz z  armaturą związaną z siecią o średnicy:

- 90 mm - 26,00 zł/mb.
- 110 mm - 29,00 zł/mb.
- 160 mm - 44,00 zł/mb.

2) Ceny brutto za 1 mb kanalizacji sanitarnej z rur z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowych wraz z armaturą związaną z siecią o średnicy:

- 200 mm - 72,00 zł/mb.
- 250 mm - 90,00 zł/mb.
- 63 mm + przepompownia - 60,00 zł/mb.
- 90 mm + przepompownia - 62,00 zł/mb.
- 110 mm + przepompownia - 64,00 zł/mb.

5. Ceny jednostkowe urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, podlegających w drodze wykupu, ustalane są na każdy rok budżetowy oddzielnie.

6. Wykup następuje po wykonaniu inwestycji i odbiorze urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonanych przez upoważnionego przedstawiciela eksploatatora urządzeń i gminy, przy udziale inwestora i wykonawcy robót odbiorze robót i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. W protokole tym określa się rzeczywisty zakres rzeczowy wykonanej inwestycji podlegającej wykupowi oraz ustala się ostateczną kwotę wykupu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

7. Podstawą wypłaty ustalonej kwoty będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz umowa o przyłączeniu.

8. Gmina przyjmuje wykupione urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne na stan ewidencyjno-księgowy na podstawie: protokółu zdawczo-odbiorczego urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz umowy o przyłączeniu.

9. Z chwilą przejęcia urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych gmina przejmuje obowiązki związane z ich utrzymaniem i eksploatacją.

10. W przypadku, gdy inwestycja realizowana jest przez grupę inwestorów, umowa o przyłączenie zawierana będzie z upoważnionym przedstawicielem grupy, natomiast rozliczenie finansowe następuje z każdym z członków grupy indywidualnie na zasadach określonych w umowie o przyłączenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-07-2005 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2005 10:10