Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

205 Nr XXVIII/205/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński


UCHWAŁA NR XXVIII / 205 /05
RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński.

Na podstawie art. 5a ust.2 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb prowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Stargard Szczeciński, w szczególności:

1) tworzenia, łączenia, podziału i zniesienia gminy;

2) ustalenia i zmiany granic gminy;

3) ustalenia i zmiany nazwy gminy;

4) ustalenia i zmiany siedzib władz gminy;

5) utworzenia jednostek pomocniczych gminy

6) organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej gminy.

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.

3. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii i złożeniu uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Stargard Szczeciński, posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terenu;

3) środowiskowy.

6. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta Gminy Stargard Szczeciński.

7. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać przedmiot oraz zasięg terytorialny lub środowiskowy konsultacji.

8. Konsultacje będą ważne, jeżeli weźmie w nich udział, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

§ 2.1. Przeprowadzenie konsultacji uchwala Rada Gminy.

2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji określa w szczególności:

1) cel, przedmiot i formę konsultacji;

2) termin przeprowadzenia konsultacji;

3) teren objęty konsultacjami;

4) uprawnionych do udziału w konsultacjach;

5) sposób i tryb przeprowadzenia konsultacji;

6) termin i miejsce :

a) wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

b) udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii;

7) terminu, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie.

8) wzór karty konsultacyjnej, miejsce wydawania i składania wypełnionych kart konsultacyjnych;

9) wzór protokołu zbiorowych wyników przeprowadzonych konsultacji;

10) terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji;

11) formę prezentacji wyników konsultacji i sposób ich wykorzystania.

3. Uchwała o której mowa w ust.2, podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami.

§ 3. Jeżeli przedmiotem konsultacji jest utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej, to przyjmuje się następujące formy konsultacji:

1) wnioski mieszkańców obszaru , który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować z załączonymi listami zawierającymi nazwisko, imię i podpis;

2) protokół z zebrania wiejskiego łącznie z listą obecności z tego zebrania.

§ 4. Jeżeli przedmiotem konsultacji ma być organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej, to konsultacje mogą być przeprowadzone w formie zebrania wiejskiego.

§ 5. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy Stargard Szczeciński , w terminie co najmniej 30 dni od dnia podjęcia uchwały , o której mowa w § 2 ust.1.

§ 6. Informację o zarządzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie zarządzenia Wójta Gminy na terenie objętym konsultacjami i w prasie lokalnej najpóźniej 14 dni przed dniem konsultacji.

§ 7.1. Nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem terminu przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy powołuje komisję do spraw konsultacji, zwaną dalej „ Komisją” oraz sporządza wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacji.

2. W skład komisji wchodzi 5 członków, powołanych spośród pracowników Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

3. W pracach komisji może brać udział, w charakterze obserwatorów , nie więcej niż 2 radnych, wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Stargard Szczeciński.

4. Do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie i wydawanie kart konsultacyjnych;

2) sprawdzenie poprawności wypełnienia kart konsultacyjnych i podjęcie rozstrzygnięcia o ich ważności;

3) ustalenie wyniku konsultacji;

4) sporządzenie protokołu.

5. Komisja rozwiązuje się po ogłoszeniu wyniku przeprowadzonych konsultacji.

§ 8.1. Protokół z przeprowadzonych konsultacji powinien zawierać:

1) oznaczenie przedmiotu konsultacji;

2) zasięg przeprowadzonych konsultacji;

3) termin przeprowadzonych konsultacji ;

4) skład komisji konsultacyjnej z oznaczeniem funkcji;

5) podpisy członków komisji.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Wójt Gminy najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji przekazuje jej wyniki Radzie Gminy i jednostkom organizacyjnym, których dotyczyła sprawa poddana konsultacji oraz ogłasza wyniki w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-07-2005 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2005 09:33