Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

- Protokół Nr XIII/19

Protokół nr XIII/19

z obrad XIII sesji Rady Gminy Stargard

z dnia 19 grudnia2019 r.

AD 1.    SPRAWY REGULAMINOWE

−  OTWARCIE OBRAD XIII SESJI RADY GMINY STARGARD

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Stargard prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak, który dokonał otwarcia obrad XIII sesji Rady Gminy Stargard w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 09.15.

Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji.

−  STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak stwierdził, że na stan 14 radnych obecnych było 13 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Nieobecny Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz (nieobecność usprawiedliwiona).

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

−  ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak odczytał porządek obrad.

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Stargard przedstawiał się następująco:

1.    Sprawy regulaminowe:
       - otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy Stargard
      - stwierdzenie quorum
      - zatwierdzenie porządku obrad
      - przyjęcie protokołu Nr XII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.
2.    Interpelacje radnych
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę NR II/19/18 Rady Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz liczby członków stałych komisji rady gminy
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
7.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
8.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipnik
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarowo
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
12.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Ulikowo na lata 2019-2025”
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Stargard niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020 po uprzednim:
         - przedstawieniu projektu uchwały budżetowej przez Wójta Gminy
         - odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji
         - ustosunkowaniu się Wójta Gminy do opinii i wniosków
         - debata nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi wnioskami
17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020-2031
18.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
19.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
20.    Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji
21.    Wolne wnioski i zapytania
22.    Sprawy różne
23.    Ustalenie terminu następnej sesji
24.    Zamknięcie obrad sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak, zapytał o wnioski do porządku obrad.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że w związku z tym, iż radni przed sesją otrzymali Zarządzenia Wójta Gminy Nr 277/19 oraz 276/19 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020-2031 oraz w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2020 r. w opinii Radnej te Zarządzenia powinny znaleźć się w porządku obrad, jak również powinno odbyć się głosowanie nad tymi zarządzeniami.

Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak odpowiedział, że po konsultacji z radcą prawnym wynika, że zarządzenia powinny być głosowane łącznie z projektami uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020-2031 oraz w spawie uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2020 r., ponieważ procedura wygląda tak, że głosuje się budżet wraz z autopoprawką wykazaną ze zmianami w Zarządzeniach Wójta.

Następnie wobec braku wniosków do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

−   PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR XII/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 28LISTOPADA 2019 R.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zaproponował przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XII/19 z obrad X sesji Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada2019 r. bez odczytywania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XII/19 z obrad sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 listopada2019 r., stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 głosami „za”, przy 0głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad XII sesji Rady Gminy z dnia 28listopada 2019 r.

AD 2.    INTERPELACJE RADNYCH

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poinformował, że wyłożone zostały druki do składania interpelacji i zapytań.

Interpelacji nie zgłoszono.

AD 3.    PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR II/19/18 RADY GMINY STARGARD Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R., W SPRAWIE USTALENIA PRZEDMIOTU DZIAŁANIA ORAZ LICZBY CZŁONKÓW STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały zmieniającej Uchwałę NR II/19/18 Rady Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz liczby członków stałych komisji rady gminy, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/116/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę NR II/19/18 Rady Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2018 r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

AD 4.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/117/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

AD 5.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/118/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

AD 6.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/119/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

AD 7.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PLANU PRACY RADY GMINY NA 2020 ROK

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/120/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

AD 8.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Radny Paweł Żmuda zabierając głos, powiedział, że korzystając z obecności Pani Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół, chciałby poruszyć kilka spraw związanych z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej, które jest powiązane z reorganizacją Kuchni Gminnej. Następnie Radny zapytał, czy jeżeli uchwała zostanie podjęta i Spółdzielnia zostanie utworzona, to czy Gmina zabezpieczyła środki w budżecie na wkład własny, czy ewentualnie będzie przesunięcie środków w budżecie.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odpowiadając wyjaśniła, że na etapie projektu budżetu nie było wiedzy, czy podjęta zostanie uchwała w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, a także ile będzie wynosił wkład założycielski. Następnie Skarbnik powiedziała, że jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, to trzeba zrobić wszystko, żeby zbilansować budżet i znaleźć środki na ten cel.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że ma pytanie organizacyjne, związane z lokalizacją Kuchni Gminnej, która mieści się w Szkole w Pęzinie. Radny zapytał, czy nie ma niebezpieczeństwa, że po utworzeniu Spółdzielni nie będzie można dostać się na jej teren, celem zakupu obiadu, w momencie, kiedy Spółdzielnia ma zamiar otworzyć się dla klientów z zewnątrz. Radny wyjaśnił, że jego pytanie jest konsekwencją starania się o zrobienie furtki na teren szkoły. Interpretacja z OAS w tej kwestii jest taka, że jest to teren szkolny, więc nie można przechodzić przez ten teren. W związku z tym, że nie ma tej furtki, to czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że po utworzeniu Spółdzielni nie będzie można dostać się na jej teren.

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Magdalena Ściężor odpowiedziała, że w związku z tym, że niedawno objęła stanowisko kierownika OAS, a większość decyzji została podjęta wcześniej, prosi, aby wszystkie pytania kierować na piśmie bądź telefonicznie, wówczas po przeanalizowaniu i zapoznaniu się ze sprawą, szczegółowo odpowie na wszelkie pytania. Następnie dodała, że w chwili obecnej trudno jest odpowiedzieć jej na pytanie odnośnie decyzji podjętych przed objęciem przez nią stanowiska, a o furtce dowiedziała się w chwili obecnej.

Radny Paweł Żmuda zabierając ponownie głos, powiedział, ze Wójt wielokrotnie deklarował, że zajmie się tematem wykonania furtki, do momentu, kiedy powstała siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym, wówczas, w opinii Radnego, Wójt wycofał się z tej deklaracji.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do tematu furtki, wyjaśnił, że brama wjazdowa oraz furtka na teren szkoły oraz Kuchni Gminnej istnieje, natomiast przejście, o którym mówi Radny Paweł Żmuda, jest wzdłuż boiska i chodzi o utworzenie furtki dla mieszkańców, którzy mieszkają za szkołą i chodzi o skrócenie dojścia do ich posesji o około 60 m. Wójt dodał, że to przejście prowadzić by miało przez teren szkoły, za który odpowiada Dyrektor, a w sytuacji, gdy komuś coś stanie się na terenie szkoły, to wówczas odpowiedzialność za tę sytuację poniesie Dyrektor Szkoły.

Radny Paweł Żmuda zwracając się do Pani Kierownik OAS, zapytał, jak sprzedawane są obiady dla osób z, zewnątrz, kto pobiera opłaty, rozlicza je, a także, jak są księgowane? Radny zapytał, o kwestię deklaracji VAT w zakresie obiadów sprzedawanych dla osób z zewnątrz, opodatkowanych 8% podatkiem VAT? Radny zapytał, czy te deklaracje składane są w terminie do Urzędu Skarbowego.

Odpowiadając Kierownik OAS Magdalena Ściężor wyjaśniła, że Kuchnia Gminna będzie działała do czerwca, jeżeli powstanie Spółdzielnia. Następnie powiedziała, że te pytania, które zadał Radny, są to kompetencje Głównej Księgowej OAS, która nie mogła być na dzisiejszej sesji. Kierownik OAS jeszcze raz podkreśliła, aby kierować zapytania pisemnie lub telefonicznie.

Radny Paweł Żmuda zapytał, czy w OAS-ie są jakieś nieprawidłowości, czy była kontrola zgodnie z §31 Regulaminu Organizacyjnego?

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zarządził przerwę, która trwała od godziny 9.34 do godziny 9.48. Po przerwie Przewodniczący Rady Sebastian Janiak wznowił obrady Sesji, przeprosił wszystkich za przerwanie obrad Sesji i jednocześnie poinformował, że Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor z przyczyn niezależnych opuściła obrady sesji. Ponadto Przewodniczący Rady poprosił, aby wszelkie pytania do Kierownik OAS, kierować na piśmie.

Radna Agnieszka Lenda zabierając głos, powiedziała, że chciałaby się wypowiedzieć w swoim imieniu odnośnie tej uchwały, ponieważ Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, która jak wiadomo podejmowana jest w celu zniwelowania kosztów, które związane są z prowadzeniem Kuchni Gminnej. Radna powiedziała, że jej wątpliwości związane są z realnymi kosztami funkcjonowania tej Spółdzielni, ponieważ w opinii Radnej cały czas jest mowa o teoretycznych założeniach, poza tym nie ma jeszcze Statutu Spółdzielni. Następnie Radna poprosiła, aby Radni byli okresowo informowani o podejmowanych działaniach przez pracowników Spółdzielni Socjalnej. Ponadto poprosiła o przygotowanie informacji, jak wygląda biznesplan, jakie zostały podjęte kroki w zakresie wejścia w rynek, ponieważ środki zaplanowane są na jakiś czas, a na tę chwilę Radni nie otrzymali informacji czysto realnych, jak to ma wyglądać. W związku z tym Radna poprosiła, aby przyjąć jakiś określony czas do przedstawiania informacji na temat Spółdzielni, ponieważ wątpliwości rodzą się stąd, iż środki zaplanowane są do końca czerwca na funkcjonowanie Kuchni Gminnej, a od września ma ruszyć Spółdzielnia Socjalna, natomiast do tej pory nie zostały przedstawione żadne realne działania, tylko czysto teoretyczne informacje.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zgodził się z wypowiedzią Radnej i powiedział, że w związku z tym, że Spółdzielnia ma zacząć działać od września, proponuje, aby taka informacja była przedstawiana, co drugą sesję.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/121/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

AD 9.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI LIPNIK

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipnik, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/122/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipnik, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

AD 10.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI ŻAROWO

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarowo, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/123/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarowo, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

AD 11.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/124/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

AD 12.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE AKTUALIZACJI „PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ULIKOWO NA LATA 2019-2025”

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Ulikowo na lata 2019-2025”, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos, powiedziała, że ta uchwała jest to dokument, który otwiera Gminie ścieżkę do ubiegania się do pozyskiwania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. Radna dodała, że jej zdaniem, taki Plan Odnowy Miejscowości powinien powstać dla wszystkich miejscowości w gminie Stargard, nie tylko dla jednej. W opinii Radnej w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę miejscowości perspektywiczne, czyli takie, gdzie buduje się najwięcej ludzi.

Radny Józef Tracz wyjaśnił, że taki Plan Odnowy Miejscowości, każda miejscowość w naszej gminie powinna mieć aktualny, ponieważ istnieją Plany Odnowy, ale nie wszystkie są aktualne. Radny dodał, że nad pracą nad Planem, oprócz pracowników Urzędu, niezbędny był wkład pracy mieszkańców Ulikowa, którzy aktywnie uczestniczyli w jego pracach. Radny wyjaśnił, że taki Plan daje możliwości dodatkowych punktów, żeby poczynić starania o dodatkowe dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 10 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XIII/125/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Ulikowo na lata 2019-2025”, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

AD 13.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/126/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

AD 14.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARGARD NA LATA 2019-2031

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/127/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031, która stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

AD 15.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARGARD NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Stargard niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 1 głosem „za” przy 3 głosach „przeciw” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 5 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Radna Agnieszka Lenda wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, ze względu na to, co znajduje się w wykazie wydatków niewygasających, z uwagi ze względu na dwie pozycje znajdujące się w uchwale, a mianowicie wykonanie koncepcji projektowej na wykonanie dokumentacji poddasza w budynku Urzędu Gminy oraz wykonanie koncepcji projektowej dla zadania adaptacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Bydgoskiej na potrzeby GOPS. Kwota na pierwszą koncepcję wynosi 86 000 zł, natomiast drugiej 72 570 zł. Radna wyjaśniła, że w wyniku dyskusji na Komisji Rewizyjnej, padło pytanie na ile Gmina jest przygotowana od strony finansowej na realizację tych zadań, gdzie projekty kosztują 150 tys., a Radni otrzymali informację, że budynek przy ul. Bydgoskiej jest w fatalnym stanie. Radna powiedziała, że w jej opinii takie pozycje nie powinny w ogóle się znaleźć w odniesieniu do potrzeb, jakie ma Gmina, m.in. w zakresie naprawy dróg gminnych. Radna jeszcze raz podkreśliła, że opinia Komisji Rewizyjnej jest negatywna ze względu na projekty, ponieważ są to dokumenty, które będą oczekiwały na realizację i na środki finansowe, których nie ma, a na tę chwilę potrzeby związane są z infrastrukturą. Zdaniem Radnej projekty powinny być tworzone dla zadań, których realizacja jest możliwa do wykonania.

Radny Józef Tracz zabierając głos powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu również wywiązała się dyskusja na ten temat. Radny powiedział, że koncepcja ul. Bydgoskiej pojawiła się wcześniej w związku z brakiem miejsc w pomieszczeniach Urzędu na potrzeby GOPS. W tym roku pojawiła się nowa koncepcja dotycząca adaptacji poddasza w budynku, w którym mieści się Urząd. Radny powiedział, że w jego opinii niepotrzebne są dwa projekty, wystarczy jeden, ponieważ aż tyle pomieszczeń Gminie nie jest potrzebne.

Radna Agnieszka Lenda dodała, że oczekuje, iż odnośnie tych dwóch projektów, prace zatrzymają się na etapie koncepcji, ponieważ z informacji, jakie padły na Komisji Rewizyjnej, wynika, iż budynek przy ul. Bydgoskiej jest w fatalnym stanie i remont pochłonie duże środki finansowe, ponadto pojawiła się informacja, że nie ma jeszcze podpisanej umowy odnośnie przejęcia tego budynku. Następnie Radna powiedziała, że koncepcja poddasza w zakresie adaptacji pomieszczeń jest, natomiast nie ma stanowiska współwłaścicieli budynku, a jednocześnie nie ma wiedzy, czy będzie możliwość wykonania prac.

Wójt Gminy Jerzy Makowski zabierając głos wyjaśnił, że dyskusja odnośnie budynku przy ul. Bydgoskiej na potrzeby stworzenia siedziby dla GOPS-u, wywiązała się dużo wcześniej, tj. około 3-5 lat, a decyzję o przejęciu tego budynku, wyrażoną w uchwale podjęła obecna Rada. Wójt podkreślił, że koncepcja ma pokazać, za ile ten obiekt można wyremontować. Następnie Wójt wyjaśnił, że budynek przy ul. Bydgoskiej, Gmina otrzymała od Skarbu Państwa, a temat koncepcji poddasza pojawił się w tej Radzie, ze względu na potrzebę rozlokowania GOPS-u, OAS-u oraz zatrudnieniem pracowników do obsługi gospodarki odpadami. Wójt wyjaśnił także, iż w tej chwili projektanci pracują nad koncepcją i okaże się dopiero, czy spełni ona wymogi.

Radna Agnieszka Lenda zabierając ponownie głos, powiedziała, że zastanawiają ją dwie koncepcje i dwa projekty, które pojawiły się za 150 tys., szczególnie wątpliwość budzi budynek przy ul. Bydgoskiej, gdzie na Komisji Rewizyjnej Zastępca Wójta Pani Dorota Mazur powiedziała, że ten budynek jest w fatalnym stanie i nie wystarczy tylko zrobić tylko remontu wewnątrz, ponieważ konieczny jest remont dachu i ocieplenie budynku.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do wypowiedzi Radnej odnośnie budynku przy ul. Bydgoskiej, powiedział, że Radni byli zaproszeni na spotkanie w budynku przy ul. Bydgoskiej, żeby zobaczyć jak to wygląda, jednak jak dodał Wójt, na spotkaniu obecnych było tylko dwóch Radnych. Wójt wyjaśnił, że w tej chwili trudno powiedzieć, jakie będą potrzebne nakłady finansowe na remont budynku przy ul. Bydgoskiej. Ponadto Wójt powiedział, że koncepcje nie będą kosztowały 150 tys., tylko 20% tej kwoty na te dwa obiekty. Wójt dodał także, że w chwili obecnej jest mowa tylko o koncepcji, która jest konsekwencją podjętej uchwały odnośnie przejęcia za darmo budynku przy ul. Bydgoskiej od Skarbu Państwa.

Radny Józef Tracz powiedział, że odnośnie poddasza, niepokoi fakt, że trwają prace nad koncepcją, a nie ma regulacji i podpisanych umów ze współwłaścicielami i w związku z tym istnieje obawa, że zostaną wydane pieniądze, a kwestie współwłasności nie są uregulowane. W związku z powyższym Radny zapytał, czy w tej kwestii były prowadzone rozmowy ze współwłaścicielami.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jeżeli okaże się, że po koncepcji adaptacji góry nie ma możliwości realizacji projektu, wówczas nie ma potrzeby prowadzenia rozmów z pozostałymi współwłaścicielami.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zapytał, czy były prowadzone chociaż wstępne rozmowy ze współwłaścicielami odnośnie wykupu udziału poddasza.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że były prowadzone rozmowy i jest wstępna aprobata współwłaścicieli.

Radny Józef Tracz dodał, że istnieje obawa odnośnie tego, że prace nad koncepcją potrwają kilka miesięcy, po czym okaże się, że nie będzie zgody współwłaścicieli na wykup udziałów poddasza.

Radny Janusz Łojko zapytał, czy jest wiedza odnośnie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remont lub termomodernizację budynku przy ul. Bydgoskiej.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jeżeli będą zgody na remont, wówczas Gmina będzie się starać o pozyskanie środków.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska wyjaśniła, że głosowanie nad tą uchwałą dotyczy uchwały, która została wcześniej podjęta tj. zmian budżetu. Następnie dodała, że jest to sposób przeniesienia środków na rok następny na projekty zaplanowane w roku 2019, na które Rada wyraziła zgodę w uchwale budżetowej przy zmianach budżetu, a teraz chodzi o niewykonanie części tych wydatków na tych projektach.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/128/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Stargard niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, która stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak o godzinie 10.31 zarządził przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 10.49 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

AD 16.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY STARGARD NA ROK 2020

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak przystąpił do procedowania nad przyjęciem projektu uchwały budżetowej na rok 2020. W pierwszej kolejności poinformował, że projekt budżetu został złożony przez wójta, a komisje dyskutowały na posiedzeniach. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał kolejno uchwały z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, tj.:

- Uchwałę Nr CDXL.817.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stargard na 2020 rok. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

- Uchwałę Nr CDXL.818.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Stargard na 2020 rok. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

- Uchwałę Nr CDXL.819.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 – 2031. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 33, do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak przypomniał, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020-2031 były omawiane przez komisje na posiedzeniach, w związku z tym poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie wypracowanych przez komisje opinii i wniosków do powyższych projektów uchwał.

Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Socjalno Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew przedstawiła opinię Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na 2020 rok. Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty stanowi załącznik nr 34, do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda przedstawił opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na 2020 rok. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 35, do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na 2020 rok. Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że na Komisji Rewizyjnej złożyła wniosek o zdjęcie z projektu budżetu środków w wysokości 350 tys. zł, tj. dotacja w ramach współfinansowania zadania realizowanego z Powiatem, dotyczącego drogi w Sownie z przeznaczeniem tych środków na infrastrukturę drogową na terenie gminy, chodzi głównie o dokończenie drogi w Grzędzicach. Jak wyjaśniła Radna, wniosek nie spotkał się z aprobatą i został przegłosowany negatywnie. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 36, do niniejszego protokołu.

Jako ostatnią opinię komisji wiodącej, tj. Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na 2020 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu Józef Tracz. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu stanowi załącznik nr 37, do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał Zarządzenie Wójta Gminy Stargard Nr 278/19 z dnia 18 grudnia 2019 r., wyrażające stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2020 rok. Powyższe zarządzenie stanowi załącznik nr 38, do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi wnioskami.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos powiedziała, że na komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty złożyła wniosek o zdjęcie z projektu budżetu na 2020 rok środków przeznaczonych na drogę w Świętem i przesunięcie tych środków na chodniki w Grzędzicach, których brakuje w newralgicznych miejscach przy nowej inwestycji, jak również na uskok oraz ścieżkę rowerową Grzędzice – Żarowo, jednak jak powiedziała Radna wniosek nie spotkał się z aprobatą.

Radna Agnieszka Lenda zabierając głos, powiedziała, że czuje się w obowiązku wyjaśnienia, dlaczego na Komisji Rewizyjnej wyraziła negatywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na 2020 rok. Radna wyjaśniła, że wyraziła takie stanowisko, ze względu na to, że inwestycja drogowa w Grzędzicach nie została dokończona, projekt został okrojony z uwagi na brak środków, a Gmina chce dotować zadanie Powiatu, polegające na uporządkowaniu granic nieruchomości mieszkańców Sowna w pasie drogowym, co nie będzie miało wpływu na poprawę bezpieczeństwa, a drugim argumentem za wyrażeniem negatywnej opinii jest fakt, że jest nieskończona jedna inwestycja, a mianowicie droga Grzędzice, a wchodzi się w kolejną nową inwestycję. Ponadto Radna powiedziała, że jej spostrzeżenie dotyczy także kwot przeznaczonych na dokumentacje projektowe, które powodują zamrożenie środków, co nie pozwala na realizację nowych zadań dotyczących przede wszystkim poprawy infrastruktury związanej z drogami, które są w fatalnym stanie.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos wyjaśniła, że jest przeciwko autopoprawkom do projektu budżetu oraz do WPF, jednak Radna podkreśliła, że budżet składa się z różnych inwestycji, w związku z tym Radna powiedziała, że będzie popierała budżet i WPF.

Radna Monika Nikołajew podziękowała Radnym za zmiany do projektu budżetu wyrażone w autopoprawce, które zostały wprowadzone ze względu na znalezienie środków na sporządzenie projektu przebudowy mostu w Witkowie Drugim.

Wójt Gminy Jerzy Makowski podziękował Radnym za wyrażone w autopoprawce opinie. Kontynuując Wójt powiedział, że potrzeba stworzenia dokumentacji mostu w Witkowie Drugim czy danej nieruchomości wymaga przedyskutowania. Wójt dodał, że nad budżetem na 2020 rok pracowali i pochylili się wszyscy, zarówno pracownicy Urzędu, ale też Radni na posiedzeniach komisji. Następnie Wójt powiedział, że przy potrzebach, jakie są na terenie gminy, szczególnie te zgłaszane przez mieszkańców, trzeba rozmawiać i wskazywać kierunki działania.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak o godzinie 11.17 zarządził przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 11.22 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak odczytał Zarządzenie Wójta Gminy Stargard Nr 276/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2020 r., który stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020 i zwracając uwagę, że jest to projekt uchwały wraz z autopoprawką. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na 2020 r., stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył debatę nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi wnioskami.

Radny Maciej Lipka zabierając głos, powiedział, że we wcześniejszej dyskusji padło stwierdzenie odnośnie zdjęcia zadania związanego z dofinansowaniem z programu dróg samorządowych na drogę w Świętem, gdzie wartość inwestycji ma wynieść 3,2 mln zł, a dofinansowanie ma stanowić połowę tych środków. Kontynuując powiedział, że jeszcze przed złożeniem wniosku przez Gminę, wnioskował, żeby te środki z funduszu dróg samorządowych skutecznie pozyskać, ponieważ największą szansę na uzyskanie dofinansowania mają drogi, które posiadają projekt oraz te, które stanowią ciąg komunikacyjny pomiędzy miejscowościami. Radny dodał, że taką drogą jest droga przez Lipnik-Grzędzice-Żarowo-Lubowo, która jest istotnym ciągiem komunikacyjnym, natomiast Gmina zdecydowała, że do programu dróg samorządowych został złożony wniosek na drogę w Świętem, która stanowi znaczenie dla mieszkańców Świętego, jednak w opinii Radnego nie jest to ciąg komunikacyjno-pieszy. Radny dodał, że jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie na tę drogę, wówczas będzie się cieszył, jednak jak podkreślił Radny, nie daje dużych szans na powodzenie w uzyskaniu dofinansowania, ale w gminie jest kilkanaście dróg, które stanowią istotne ciągi komunikacyjne, jak choćby dokończenie drogi w Grzędzicach, które ma istotne znaczenie dla skomunikowania aglomeracji Grzędzice-Lipnik-Żarowo. Radny podkreślił, że będzie walczył wspólnie z Radną Agnieszką Bieniek, żeby ten odcinek drogi został wykonany.

Radna Agnieszka Bieniek w odniesieniu do wypowiedzi Radnego Macieja Lipki, powiedziała, że wspólnie będą działać, żeby te odcinki dróg od Lipnika do Żarowa były brane pod uwagę, w momencie występowania przez Gminę po środki zewnętrzne. Radna dodała, że w sierpniu br., kiedy była możliwość starania się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie dróg, Radna złożyła do Gminy wniosek na odcinek drogi Lipnik-Grzędzice, który to w pierwotnym zakresie miał być remontowany, natomiast ta inwestycja została mocno okrojona i ten odcinek nie został wzięty pod uwagę. Gmina zdecydowała, że został złożony wniosek na drogę w Świętem, która wymaga remontu, jednak Radna dodała, że prosi, aby nie zapominać o drogach w dużych miejscowościach, jak Grzędzice, Lipnik i Żarowo.

Radny Józef Tracz (ad vocem) powiedział, że cały czas podkreśla się, że projekt na inwestycję drogową w Grzędzicach, został okrojony, ale Radny zauważył, że stało się tak ze względu na to, że tylko na tyle było stać Gminę i istotne jest, że w ogóle udało się uzyskać dofinansowanie na tę drogę. Kontynuując Radny powiedział, że zgadza się z opinią, że ta inwestycja jest nieskończona i trzeba się nad tym tematem pochylić. Następnie Radny powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na temat drogi w Świętem, która jest tak atakowana, a na Komisjach było szczegółowo przedstawione, dlaczego właśnie ta droga została wytypowana do złożenia wniosku, a mianowicie ta droga mogła uzyskać więcej punktów przy uzyskaniu dofinansowania, ze względu chociażby na projekt. Radny dodał, że Gmina musi dzielić środki również na mniejsze miejscowości, które mają swoje potrzeby, a nie tylko na duże aglomeracje, o których się ciągle mówi.

Radna Monika Nikołajew zabierając głos, powiedziała, ze analizując jeszcze raz projekt budżetu na 2020 rok, zwróciła uwagę na pewną kwestię, o którą chciałaby zapytać Wójta, a mianowicie o środki na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych związaną z wymianą źródła ciepła, gdzie zostało zaplanowane 600 tys. zł. Radna zapytała, czy na ten projekt Gmina ma otrzymać dofinansowanie?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiadając wyjaśnił, że odnośnie Programu Czyste Powietrze, w tym tygodniu wpłynęło pismo, że Gmina nie uzyska dofinansowania.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że chciałaby dokładnie wiedzieć, kiedy dotarła ta informacja, ponieważ można było te środki przeznaczyć na inny cel, chociażby na drogi. Następnie Radna powiedziała, że wnosi o uchwałę zmieniającą budżet, ze względu na to, że jest to 600 tys. zł i trzeba ustalić na co przeznaczyć środki z tego zadania. Radna dodała, że z ledwością udało się uzbierać środki na projekt mostu, a teraz okazuje się, że są środki w wysokości 600 tys. zł.

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur wyjaśniła, że informacja o tym, że Urząd Marszałkowski negatywnie zweryfikował złożony przez Gminę wniosek jest świeżą sprawą, która pojawiła się w tym tygodniu, jednak jak podkreśliła Zastępca Wójta, temat nie jest zamknięty, ponieważ istnieje możliwość odwołania, celem ponownego zweryfikowania błędu pisarskiego.

Radny Paweł Żmuda zabierając głos powiedział, że chciałby odnieść się do remontów dróg, a mianowicie, że inwestycja związana z remontem drogi w Świętem ma małe powodzenie, gdyż z Programu Dróg Samorządowych pozyskanie środków jest punktowane. Radny powiedział, że jest to tzw. droga wewnętrzna i nie jest to żaden ciąg komunikacyjny łączący miejscowości. Następnie radny dodał, że jest wiele dróg gminnych, gdzie toczy się batalia o przesunięcie środków, ponadto w wielu miejscowościach są drogi powiatowe i nie ma wpływu na stan tych dróg, chodzi. m.in. o Pęzino, Ulikowo, Trzebiatów i Barzkowice, gdzie przez te miejscowości przebiegają drogi powiatowe, a gmina nie podjęła żadnych kroków do zmuszenia Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych do przyzwoitego wyremontowania tych dróg. Radny dodał, że Rada może przesuwać środki na drogi w miejscowościach, gdzie są drogi gminne, tj. Grzędzice, Żarowo, Lipnik. W związku z tym Radny zaapelował do Wójta o podjęcie zdecydowanych kroków w rozmowach z Powiatem w temacie dróg.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jest koncepcja, aby w styczniu spotkać się z Zarządem Powiatu i Zarządem Dróg Powiatowych. Odnośnie stanu dróg Wójt powiedział, że w jego opinii w chwili obecnej, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, po drodze w Świętem, najgorszy stan drogi jest w miejscowości Trzebiatów.

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur wyjaśniła, że Powiat ma swoją politykę, którą kreuje od lat, a mianowicie realizuje remonty dróg na terenie gmin, gdzie dofinansowanie zadań wynosi 50/50.

Radny Maciej Lipka powiedział, że chciałby wrócić do tematu środków na dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze i powiedzieć, że jest czas na odwołanie i wówczas okaże się, czy te środki uda się pozyskać. Następnie Radny dodał, że taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o koncepcję, ponieważ, jeżeli Gmina chce podjąć jakieś działania związane z inwestycją, wykonać remont poddasza, czy budynku przy ul. Bydgoskiej, wymaga to przeprowadzenia pewnej procedury, tj. od podjęcia uchwały poprzez stworzenie koncepcji projektowej. Radny powiedział, że jeżeli ta koncepcja okaże się niewspółmierna do realiów Gminy, wówczas będzie można się wycofać, ale bez opracowania koncepcji nie można nic zrobić. Kontynuując wypowiedź Radny powiedział, że odnośnie dróg jest potrzeba prowadzenia konstruktywnych rozmów z Powiatem, szczególnie, jeżeli chodzi o istotne drogi pod względem bezpieczeństwa i ich skomunikowania. W opinii Radnego ważną pod względem bezpieczeństwa jest droga w miejscowości Sowno, gdzie jest potrzeba wykonania etapu I, tj. wykonania odcinka drogi, gdzie trzeba uregulować przebieg tej drogi, przesunąć ogrodzenia, żeby móc zrobić tam chodnik. Radny dodał, żeby skupić się na najistotniejszych drogach, a Sowno pod tym względem jest istotne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. Następnie Radny powiedział, że kolejną ogromnie ważną inwestycją, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jest wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej w Kolonii Dolnej Grabowo.  W opinii Radnego, są to dwie inwestycje, o których trzeba rozmawiać, ponieważ dotyczą one kwestii bezpieczeństwa mieszkańców.

Radny Józef Tracz (ad vocem) odniósł się do wypowiedzi Radnego Pawła Żmudy na temat rozmów z Powiatem i powiedział, że trzeba prowadzić rozmowy merytorycznie, ponieważ Powiat stosuje zasadę remontu drogi 1 km za 1 mln zł poza miejscowością, na co Gminy nie stać i wówczas temat się zamyka. Radny podkreślił, że drogi w gminie są fragmentami w tragicznym stanie, m.in. odcinek Kiczarowo, odcinek przed Ulikowem, w Pęzinie i przed Pęzinem oraz w Trzebiatowie, dlatego w opinii Radnego nie ma potrzeby wykonywania kompleksowego remontu i nie trzeba przeznaczać takich środków jakie piętrzy Powiat. Radny dodał, że mieszkańcy mają żal do Gminy, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że właścicielem drogi jest Powiat. Następnie powiedział, że Radni wielokrotnie prosili o merytoryczne rozmowy z Powiatem, jednak jak do tej pory były one zawsze ogólnikowe i nic nie wnosiły.

Radna Agnieszka Lenda odnosząc się do współpracy z Powiatem na przestrzeni pracy w Radzie, powiedziała, że zawsze w grę wchodzą pieniądze i współpraca odbywa się na zasadzie 50/50 udziału w zadaniu, wówczas Powiat podejmie z Gminą jakikolwiek temat, a są to drogi, które są zadaniem Powiatu. Radna zapytała, co w takiej sytuacji powiedzieć mieszkańcom, których domy położone są wzdłuż dróg gminnych, np. przy ul. Ogrodowej w Lipniku, gdzie mieszkańcy mieszkają 50 lat i nie mogą doczekać się chodnika, a także, co z ul. Brzozową i ul. Spokojną, w sytuacji, kiedy Gmina wchodzi w zadania Powiatu, a na zadania własne nie ma pieniędzy.

Radny Janusz Łojko zapytał, czy deficyt, który powstał w 2020 r. jest bezpieczny dla Gminy?

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odpowiedziała, że deficyt jest bezpieczny, ponadto pokazuje to opinia RIO w tej sprawie. Skarbnik wyjaśniła, że czym innym jest deficyt, a czym innym przychód w postaci kredytu bankowego, który jest o 2 590 000 zł większy ze względu na zaciągnięte wcześniej kredyty.

Radny Paweł Żmuda analizując budżet i porównując go do budżetu z zeszłego roku, który obecna Rada opiniowała, to był budżet zastany po poprzednim wójcie, a patrząc na te dwa budżety to niewiele się one różnią i jest widoczna polityka poprzedniego wójta. Radny dodał, że spodziewał się jakiejś konkretnej wizji Gminy, rozwoju, a następnie zapytał, jak można nazwać ten budżet, budżetem bez nadziei, budżetem zrównoważonym, czy też budżetem przetrwania, przy takiej polityce i takich finansach Gminy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że realizowane są zadania, które zostały określone i zaplanowane wcześniej. Wójt wyjaśnił, że największym obciążeniem dla budżetu jest oświata, gdzie Gmina ma do utrzymania pięć szkół, a subwencja nie wystarcza, a dodatkowo Gmina prowadzi inwestycje związane również z oświatą. Wójt dodał, że nie jest to budżet przetrwania, tylko kontynuacja zadań.

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur zabierając głos powiedziała, że trudno nie wspomnieć o kwestii, która wykreowała się w tej kadencji, a mianowicie o gospodarce odpadami. Zastępca Wójta dodała, że jest to nowe zadanie, które zajmuje dużą część budżetu.

Wobec wyczerpania głosów w debacie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020, odczytując go i przypominając, że do tego projektu uchwały jest autopoprawka.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” (podczas głosowania nieobecny Radny Maciej Lipka), podjęła uchwałę Nr XIII/129/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020, która stanowi załącznik nr 42, do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy Jerzy Makowski podziękował za podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020. Następnie powiedział, że budżet był omawiany na sześciu komisjach, które trwały wiele godzin. Kontynuując wyjaśnił, że nie jest to łatwy budżet, natomiast jest on kontynuacją zadań, które już są realizowane. Ponadto Wójt dodał, że zarówno finansowanie oświaty, a także placówki oświatowe wymagają dużych nakładów.

AD 17.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARGARD NA LATA 2020-2031

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał Zarządzenie Wójta Gminy Stargard 277/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 – 2031. Powyższe zarządzenie stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 – 2031, przypominając przed jego odczytaniem, że do powyższego projektu uchwały jest autopoprawka. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020 – 2031, stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIII/130/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2020-2031, która stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

AD 18.  INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że radni otrzymali pisemną informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie Wójt powiedział, że ostatnie trzy tygodnie, to praca nad budżetem, nad którym pochylili się wszyscy. Wójt powiedział także o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym, która zawarta jest w informacji. Ponadto poinformował, że uczestniczył w ostatnim walnym zebraniu ZGDO w Baniach. Następnie powiedział, że uczestniczył w corocznym Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Grzędzicach, a także w wielu spotkaniach opłatkowych.

Informacja Wójta nt. działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

AD 19.  INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poinformował, że do wiadomości Rady wpłynęła m.in. petycja mieszkańców Boleszkowic kierowana do ZGDO, a także pismo Prezesa Sądu Okręgowego odnośnie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sądu Rejonowego w Stargardzie, na stanowisko ławnika. Ponadto powiedział, że uczestniczył w spotkaniach wigilijnych. Następnie Przewodniczący poinformował o prowadzonych rozmowach z przedstawicielami Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego na temat wsparcia rozbudowy i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Strachocinie. Ponadto dodał, że rozmawiał z osobą, która zwróciła się z prośbą o to, aby Rada poparła dokończenie świetlicy w Tychowie.

AD 20.  ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał odpowiedź na interpelację Radnej Agnieszki Bieniek, złożoną na poprzedniej sesji. Odpowiedź opublikowana jest w BIP Urzędu Gminy Stargard.

AD 21.  WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Radny Paweł Żmuda powiedział, że chce złożyć zapytanie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy na temat zamawiania i kosztów projektów oraz dokumentacji kosztorysowych.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała, czy były prowadzone rozmowy z jakąś firmą na temat wynajęcia kruszarki do kocich łbów, które składowane są w Grzędzicach. Radna powiedziała, że z informacji, które posiada od Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Pani Beaty Wilk, wynika, że są prowadzone rozmowy z firmą na temat wynajęcia kruszarki, natomiast z informacji uzyskanej od Wójta na jednej z komisji, wynika, że nie są podejmowane żadne działania odnośnie kruszarki, a jedynie układanie tych kocich łbów.

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że w rozmowie z Radną Agnieszką Bieniek powiedział, że jest to cenny materiał, który można by wykorzystać w celu położenia, jednak nie padło stwierdzenie, że ten materiał nie zostanie pokruszony.

AD 22. SPRAWY RÓŻNE

Radna Agnieszka Bieniek zapytała, na ile wyceniony jest materiał w postaci kocich łbów, znajdujący się w Grzędzicach, a także, jaki jest plan skruszenia tego materiału z przeznaczeniem na drogi gminne.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że materiał nie został wyceniony, a ponadto Wójt poinformował, że w chwili obecnej nie ma wiedzy, jakie kroki zostały poczynione w tym kierunku.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do skargi mieszkańca Grzędzic, która wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny wyjaśnił, że skarga dotyczyła zniszczonego podczas prowadzonej inwestycji drogowej podjazdu do posesji skarżącego. Radny wyjaśnił, że Komisja zajęła się tematem, odbyła się wizja lokalna w terenie, podczas której trwały prace ekipy, która poprawiała podjazd. Ponadto skarżący miał zagwarantowane ze strony Gminy, że do 10 grudnia podjazd miał być zrobiony podjazd dla wózków do sklepu, jednak do tej pory nie wykonano tych prac. Czynności kontrolne zostały zakończone przez Komisję i skarga nie była rozpatrywana, ponieważ trwały czynności w celu naprawienia podjazdu, w związku z tym skarżący wycofał przedmiotową skargę. W chwili obecnej mieszkaniec zwraca się z prośbą o interwencję w tej sprawie. Radny zapytał, czy te prace, które deklarowała Gmina w porozumieniu ze skarżącym zostaną dokończone? Radny zwrócił uwagę także, że przed sklepem w Grzędzicach została namalowana linia ciągła, w związku z tym pojawił się problem i samochody nie mogą zatrzymywać się przy sklepie. Ponadto Radny powiedział, że będąc w Grzędzicach zwrócił uwagę na przejścia dla pieszych, które prowadzą donikąd i są wstydem w odniesieniu do nowej inwestycji.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że podjazd został w części wykonany, natomiast druga część, czyli podjazd dla niepełnosprawnych zostanie wykonany w późniejszym terminie. Odnośnie przejść dla pieszych, Wójt powiedział, że przy tej inwestycji są jeszcze elementy, które trzeba dokończyć. Ponadto wniosków odnośnie tej drogi jest dużo, a ich realizacja nie zawsze jest po stronie Gminy. Wójt dodał także, że mieszkańcy Grzędzic wnioskują o postawienie znaku zakazu zatrzymywania się przy sklepie.

Radna Agnieszka Bieniek (ad vocem) odnosząc się do wypowiedzi Wójta, powiedziała, że na wniosek mieszkańców Grzędzic, wystąpiła o postawienie dwóch znaków zakazu zatrzymywania się po prawej stronie na łuku przy sklepach. Wniosek mieszkańców zrodził się ze względu na zagrożenie spowodowane zatrzymywaniem się pojazdów, szczególnie transportu ciężkiego, na drodze przy sklepie w Grzędzicach, które stanowią utrudnienie, ponieważ nie można ich ominąć ze względu na linię ciągłą. W związku z tym Radna poprosiła także o częstsze patrole policji.

Radna Agnieszka Lenda zabierając głos zapytała w imieniu mieszkańców Grzędzic, którzy zwrócili się do niej z prośbą o uzyskanie informacji, o wskazanie terminu wykonania nasadzeń zastępczych wyciętych drzew. Kontynuując Radna powiedziała, że na komisji Rewizyjnej pojawiła się prośba o przygotowanie kosztów związanych z prowadzeniem przedszkola w Sownie. Następnie Radna zapytała, na jakim etapie jest realizacja wniosku mieszkańców gminy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia odpowiedzialności byłego Zastępcy Wójta w zakresie informacji o wysokości składki członkowskiej do ZGDO. Ponadto Radna powiedziała, że 5 grudnia 2019 r złożyła zapytanie odnośnie udzielenia odpowiedzi na dzisiejszej sesji odnośnie gospodarki odpadami.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poinformował, że przedmiotowe pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Paweł Żmuda wyjaśnił, że odczytana na poprzedniej Sesji Rady Gminy, przez mieszkankę Grzędzic skarga, która trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wymaga zgromadzenia dokumentów i materiałów, na co potrzebny jest czas, w związku z powyższym termin rozpatrzenia musi się wydłużyć.

Wójt Gminy Jerzy Makowski udzielając odpowiedzi na pytanie Radnej Agnieszki Lendy odnośnie nasadzeń zastępczych w Grzędzicach odpowiedział, że jest to decyzja Powiatu. Następnie Wójt odczytał odpowiedź na pismo złożone przez Radną Agnieszkę Lendę w sprawie zmian w gospodarce odpadami, powodów wystąpienia z ZGDO, od kiedy zostały podjęte działania w kierunku wystąpienia ze Związku, a także, dlaczego wystąpienie nastąpiło dopiero z końcem 2019 r. oraz kto jest autorem symulacji kosztów.

Radna Aleksandra Kotschendoff podziękowała za pozostawienie środków na dokończenie świetlicy w Tychowie. Następnie Radna zapytała, czy zostały sprawdzone umowy dotyczące pojemników na odzież?

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur odpowiedziała, że wszystkie pojemniki na odzież znajdujące się w miejscowościach posiadają umowy dzierżawy.

Radna Agnieszka Lenda zabierając głos odniosła się do odpowiedzi na pismo przedstawione przez Wójta na złożone przez nią pismo i powiedziała, że została źle zrozumiana, w związku z tym Radna zacytowała złożone przez nią zapytanie, w którym poprosiła o wyjaśnienie wątpliwości, co do podjętych działań odnośnie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry oraz ustaleniem stawki za odbiór odpadów. Udzielenie odpowiedzi miało rozwiać wątpliwości, które zarzucane są Radzie, a mianowicie, dlaczego wystąpienie z ZGDO nastąpiło, że to Radni podjęli działania odnośnie wystąpienia, ponadto w zapytaniu było, kto tworzył zespół i kto wpłynął na kwotę opłaty za odpady. Radna podkreśliła, że Radzie została przedstawiona stawka opłaty i Radni ją zaakceptowali, ponieważ odrzucenie tej uchwały wiązałoby się z tym, że Gmina od stycznia nie miałaby rozwiązanego problemu odpadów. Radna dodała, że nie ma winy Rady w zakresie obciążenia mieszkańców stawką na takim poziomie, jednak w opinii Radnej pojawia się wątpliwość, czy ta stawka została ustalona na właściwym poziomie, patrząc na stawki, jakie przyjęło miasto Stargard. Podsumowując Radna powiedziała, że nie jest zadowolona z otrzymanej odpowiedzi.

Radny Józef Tracz zabierając głos powiedział, że Rada Gminy uchwałą zatwierdziła stawkę z odbiór odpadów, którą ustaliła Gmina. Następnie dodał, że mieszkańcy mają zapytania odnośnie dokonywania płatności za odbiór odpadów, a mianowicie, czy wpłacać pieniądze na ogólne konto Gminy, czy też czekać na indywidualne konto?

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur odpowiadając wyjaśniła, że obecnie istnieje jedno główne konto do dokonywania opłat za odbiór odpadów, natomiast mieszkańcy otrzymają w 2020 r. harmonogramy i indywidualne numery kont. Natomiast osoby, które osobiście składają deklaracje w Urzędzie mogą na miejscu otrzymać indywidualny numer konta.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska powiedziała, że do Sołectw zostały wysłane informacje z ogólnym numerem konta, na który mieszkańcy mogą dokonywać wpłat za odpady. Natomiast przy składaniu deklaracji w Urzędzie można uzyskać wydruk z harmonogramem opłat.

Radna Monika Nikołajew podkreśliła, że nie wszyscy mieszkańcy składali osobiście deklaracje w Urzędzie, ponieważ wiele osób oddało deklaracje sołtysom oraz osobom upoważnionym do roznoszenia i zbierania deklaracji.

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur wyjaśniła, że deklaracje trzeba wprowadzić do systemu, w związku z tym, jeżeli ktoś osobiście składa deklaracje w Urzędzie, wówczas może uzyskać indywidualny numer konta na miejscu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak udzielił głosu obecnemu na obradach Sesji Sołtysowi Sołectwa Grzędzice Panu Robertowi Zielińskiemu.

Sołtys Sołectwa Grzędzice Robert Zieliński zabierając głos powiedział, że chciałby odnieść do pisma z dnia 10 grudnia 2019 r., w sprawie postu opublikowanego na profilu społecznościowym, które otrzymał od prawnika, reprezentującego Radną Agnieszkę Bieniek. Następnie Pan Sołtys odczytał swoją odpowiedź na to pismo.

Radna Agnieszka Bieniek zwracając się do Przewodniczącego Rady, powiedziała, że w związku z oskarżeniami, które padły, wnosi o udostępnienie nagrania z obrad sesji. Następnie Radna wyjaśniła, że umieściła post na profilu społecznościowym, na temat wspólnej interwencji z Sołtysem Robertem Zielińskim odnośnie postawienia przystanku w Grzędzicach. Radna wyjaśniła, że zajęła się tematem przystanku, ponieważ zwróciła się w tej sprawie mieszkanka Grzędzic oraz przewoźnik. Radna odczytała prośbę mieszkanki o interwencję w sprawie przystanków. Kontynuując Radna wyjaśniła, w jaki sposób interweniowała w Urzędzie Gminy w tej sprawie. Radna powiedziała, że działając, czy ona, czy też Sołtys, reprezentują mieszkańców. Radna wyjaśniła, że podjęła czynności prawne ze względu na naruszenie dóbr osobistych i zniesławienie, poprzez skierowanie wobec jej osoby oskarżenia przez Sołtysa Roberta Zielińskiego, które pojawiły się pod postem na profilu społecznościowym Radnej, a także na dzisiejszej sesji, że Radna jest „perfidnym kłamcą”. Następnie zwracając się do Sołtysa Roberta Zielińskiego powiedziała, że został wybrany na sołtysa, ponieważ obiecał wybudowanie szkoły za 2 mln zł.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak przerwał wypowiedź Radnej Agnieszce Bieniek.

Sołtys Sołectwa Grzędzice Robert Zieliński zabierając głos powiedział, że byłby w stanie wybudować budynek szkoły za 2 mln zł. Następnie skomentował słowa Radnej, tj. „razem interweniowaliśmy”, Sołtys powiedział, że nie było wspólnej interwencji i Radna kłamie.

Radny Maciej Lipka o godz. 13.04 za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy opuścił obrady sesji.

Radna Agnieszka Lenda (ad vocem) zabierając głos w odniesieniu do poruszonej sprawy, powiedziała, że Rada Gminy oraz Sesja nie jest miejscem do rozstrzygania konfliktów.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że najlepszym rozwiązaniem jest zlikwidować profil na portalu społecznościowym.

Radna Agnieszka Bieniek (ad vocem) powiedziała, że jeżeli ktoś zarzuca jej kłamstwa, to chciałaby się do nich odnieść, a posiadania profilu nikt nie może zabronić. Następnie Radna zwróciła się z prośbą o udostępnienie nagrania z obrad dzisiejszej Sesji, ponieważ w opinii Radnej, Sołtys nie rozumie powagi sytuacji nazywając Radną kłamcą.

Radny Józef Tracz o godz. 13.08 za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy opuścił obrady sesji.

AD 23.  USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zaproponował termin zwołania XIV sesji Rady Gminy Stargard na dzień 23 stycznia2019 r. na godz. 10.00 oraz terminy posiedzeń komisji:

−     posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 20 stycznia 2020 r., o godz. 8.30,

−     posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 20 stycznia 2020 r., o godz. 12.00,

−     posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 21 stycznia 2020 r., o godz. 8.30,

−     posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 21 stycznia 2020 r., o godz. 12.00.

AD 24.  ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim za udział i o godzinie 13.11 zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy Stargard.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

 

Protokołowała:

Aleksandra Przybyszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 23-12-2019 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Przybyszewska 23-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 23-12-2019 12:28