Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard

WÓJT  GMINY STARGARD

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko  ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2019 roku wyniósł 2,06 %.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 •  minimum 3 letni staż pracy

2.   Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,
 • umiejętność konstruowania tabel i przedstawienia wersji tabelarycznej.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stargard,
 • utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ich stała weryfikacja,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Budynek wyposażony w podjazd i windę,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa urządzeń biurowych
 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,
 • kopie świadectw pracy,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu bieżącym
 • referencje,
 • podpisany  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),
 • podpisane  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby aktualnej i  przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • podpisany list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej do dokumentów aplikacyjnych. Klauzula informacyjna  dla kandydata do pracy znajduje się na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213.

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 19.12.2019 roku do godz. 1530

(uwaga; liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Stargard)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki odpadami  w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Stargard, dnia 06 grudnia 2019 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-12-2019 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Makowski 06-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-12-2019 15:55