Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

- Protokół Nr XII/19

Protokół nr XII/19
z obrad XII sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 28 listopada 2019 r.

AD 1.    SPRAWY REGULAMINOWE

−    OTWARCIE OBRAD IX SESJI RADY GMINY STARGARD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz dokonał otwarcia obrad XII sesji Rady Gminy Stargard w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji.

−    STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz stwierdził, że na stan 14 radnych obecnych było 13 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
Nieobecny Radny Sławomir Zabłocki.

Natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

−    ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad XII sesji Rady Gminy.

Wobec braku wniosków Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.    Sprawy regulaminowe:
       -    otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy Stargard
       -    stwierdzenie quorum
       -    zatwierdzenie porządku obrad
       -    przyjęcie protokołu Nr XI/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 25 października 2019 r.
2.    Interpelacje radnych.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu   Gminy Stargard.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grzędzice.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
13.    Informacja o wykonaniu zadań w zakresie budowy i naprawy dróg, oraz przygotowanie do zimy – wyjazd w teren – Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
14.    Analiza wykonania budżetu gminy za III kwartały 2019 roku – Opinia Komisji Rewizyjnej.
15.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stargard w roku szkolnym 2018/2019 – Sprawozdanie przedstawia Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard.
16.    Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
17.    Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.
18.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.
19.    Wolne wnioski i zapytania.
20.    Ustalenie terminu następnej sesji.
21.    Zamknięcie obrad sesji.
Po odczytaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania dotyczący zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła porządek obrad XII sesji Rady Gminy.

Następnie o głos poprosił Wójt Gminy Jerzy Makowski i przedstawił nowego Zastępcę Wójta Gminy Panią Dorotę Mazur, którą powołał na to stanowisko w dniu 4 listopada br.

−    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR XI/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 25PAŹDZIERNIKA 2019 R.

W związku z brakiem uwag do powyższego protokołu Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania i kolejno zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XI/19 z obrad XI sesji Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. bez odczytywania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XI/19 z obrad sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 października 2019 r., stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół z obrad XI sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2019 r.

AD 2.    INTERPELACJE RADNYCH

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poinformował, że interpelację złożyła radna Agnieszka Bieniek i poprosił radną o zabranie głosu.

Radna Agnieszka Bieniek odczytała interpelację dotyczącą realizacji fragmentów chodników odnośnie inwestycji drogowej w Grzędzicach. Interpelacja ta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

AD 3.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY STARGARD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz przypomniał, że wybór przewodniczącego rady odbywa się w głosowaniu tajnym, wobec czego potrzebne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby komisja składała się z trzech osób oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji.

Do komisji zgłosili się: radny Paweł Żmuda, radny Krzysztof Kowalczyk oraz radny Paweł Szutkowski. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji Skrutacyjnej.

Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod głosowanie zaproponowanych kandydatów na skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: radny Paweł Żmuda, radny Krzysztof Kowalczyk i radny Paweł Szutkowski.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: radny Paweł Żmuda, radny Krzysztof Kowalczyk i radny Paweł Szutkowski.

Następnie o godzinie 12.10 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zaproponował przerwę 10 minut przerwy, aby Komisja Skrutacyjna mogła wybrać ze swego grona przewodniczącego oraz przygotować zasady głosowania.

Po przerwie o godzinie 12.12 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, którym został wybrany radny Krzysztof Kowalczyk.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Kowalczyk odczytał regulamin głosowania, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu regulaminu głosowania Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Stargard.

Radny Paweł Żmuda zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Janiaka. Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, czy radny wyraża zgodę na kandydowanie, radny Sebastian Janiak wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Tracz zaproponował kandydaturę radnej Agnieszki Bieniek. Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, czy radna wyraża zgodę na kandydowanie, radna Agnieszka Bieniek wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatur Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Stargard i ogłosił o godzinie 12.20, przerwę na przygotowanie kart do głosowania, a o godzinie 12.32, Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Radny Janusz Łojko zwrócił się z pytaniem do radnego Sebastiana Janiaka, czy po ewentualnym wyborze jego kandydatury, zagwarantuje on właściwą pracę Rady i merytoryczną rozmowę na tematy związane z pracą Gminy?

Radny Sebastian Janiak odpowiedział, iż jest przekonany, o tym, że gdyby ewentualnie jego kandydatura została wybrana, będzie się starał pracować nad tym, aby zintegrować radę, co już uważa, że udało się byłej Przewodniczącej Pani Wiesławie Kuśnierz. Myśli, że obrady rady będą przebiegały sprawnie i bez żadnych zgrzytów. Jako przewodniczący rady, chciałby popracować trochę bardziej nad przyszłością i rozwojem Gminy.

Kolejno głos zabrał Radca Prawny Krzysztof Judek, który poinformował o kontrowersjach, jakie w orzecznictwie i piśmiennictwie budzi branie udziału kandydatów na przewodniczącego w głosowaniu, chodzi o art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Radca, jako przykład podał wyrok z Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który twierdzi, że uczestnictwo radnego w głosowaniu skutkuje nieważnością, oraz Sądu Administracyjnego w Warszawie, który jest innego zdania nawet, gdy rozstrzygnięcie nastąpiło głosem tego radnego. Radca Prawny dodał, że jest entuzjastą tego drugiego rozwiązania i uważa, że jest to kwestia organizacyjna, i nie powinno się wyłączać kandydata z udziału w głosowaniu, ale jest zobowiązany przestrzec w razie sporu, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto będzie w danej sprawie rozstrzygał.

Komisja Skrutacyjna rozdała radnym przygotowane karty do głosowania z nazwiskami kandydatów. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Kowalczyk przypomniał, że na kartach do głosowania jest informacja jak głosować.
Następnie przeprowadzono głosowanie tajne. Komisja wyczytywała kolejno nazwiska radnych według listy obecności, którzy podchodzili do urny i oddawali swoje głosy.

Po zakończeniu głosowania Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zarządził przerwę na policzenie głosów przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa trwała od godziny 12.40 do godziny 12.48.

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Kowalczyk odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stargard, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2019 r., Przewodniczącym Rady Gminy Stargard został radny Sebastian Janiak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz pogratulował wyboru i kolejno odczytał Uchwałę Nr XII/106/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zarządził 5 minut przerwy, która trwała od godziny 12.51 do godziny 12.57.

Po przerwie obrady wznowił nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak, który podziękował za oddane na niego głosy i zapewnił o swoim zaangażowaniu w życie Rady i Gminy oraz dodał, że chciałby być wsparciem dla Wójta Gminy Jerzego Makowskiego i Zastępcy Wójta Gminy Doroty Mazur, oraz dla wszystkich pracowników. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odniósł się do osoby byłego Przewodniczącego Rady Gminy Wiesławy Kuśnierz, która złożyła rezygnację z mandatu radnej w dniu 13 listopada 2019 r. Według oceny Przewodniczącego Rady Gminy Sebastiana Janiaka, Pani Wiesława Kuśnierz była wybitnym radnym, choć nie szczędził jej wielu słów krytyki, nie pod adresem osoby, ale pod względem sprawowanej funkcji przewodniczącej rady. Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak wyjaśnił, że w związku ze złożeniem mandatu Rada Gminy była zobligowana do dokonania wyboru przewodniczącego, który padł na jego osobę, za co podziękował radnym.

AD 4.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI I ZASAD PRZYZNAWANIA DIET ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DLA SOŁTYSÓW SOŁECTW Z TERENU GMINY STARGARD

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Stargard.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt, przy czym nie brały udziału osoby w głosowaniu radni będący sołtysami.
Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 3 głosami „za”, przyjęła projekt uchwały.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję i jednocześnie dodał, że w paragrafie 3 dopisano „w kasie Urzędu Gminy”, jest to doprecyzowane, w którym miejscu będzie wypłacana dieta.

Wobec braku innych głosów i uwag Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie, oraz poprosił o wyłączenie się radnych będących sołtysami z głosowania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/107/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu udziału nie brali radni będący sołtysami: radny Mateusz Jarosz, radna Aleksandra Kotschendoff, radny Krzysztof Kowalczyk oraz radna Monika Nikołajew.

AD 5.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZW ULIC W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICE

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grzędzice i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.
Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję, a wobec braku głosów i uwag zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/108/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grzędzice, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

AD 6.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE OBCIĄŻENIE SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARGARD

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt przedłożonej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowe i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja przyjęła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję, a wobec braku głosów i uwag zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/109/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

AD 7.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2020 – 2022

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję, a wobec braku głosów i uwag zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/110/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak o godzinie 13.12, zarządził 5 minut przerwy. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 13.16, Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

AD 8.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 R.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja przyjęła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję, a wobec braku głosów i uwag zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/111/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r., która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

AD 9.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 R.”

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 5 głosami „za”, przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję, a wobec braku głosów i uwag zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, jedna osoba nie głosowała, podjęła uchwałę Nr XII/112/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

AD 10.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 5 głosami „za”, przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt przedłożonej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja przy 2 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję.

Radny Maciej Lipka w ramach wyjaśnienia, odnosząc się do zmian stawek podatku od nieruchomości, dlaczego nastąpiły pewne zwiększenia tych stawek, powiedział, że w związku z rosnącymi potrzebami mieszkańców związanych między innymi z drogami, kanalizacją, dowozem dzieci do szkół, transportem lokalnym, oświetleniem. Radny wyjaśnił również, że nie są to maksymalne stawki podatku, jakie mogłyby być przewidziane i jednocześnie dodał, że nawet maksymalne stawki nie byłyby wstanie pokryć skali potrzeb.

Radny Janusz Łojko odnosząc się do projektu uchwały powiedział, że niedawno została uchwalona podwyżka opłaty za odpady i teraz kolejna podwyżka, może niewielka, ale rodzi pytanie, czy nie spowoduje bierności wśród płatności mieszkańców. Kolejno radny zapytał wójta, czy ściągalność w Gminie jest na tyle wystarczająca, żeby dłużników było coraz mniej, i czy wiarygodność złożenia deklaracji jest prawidłowa? Czy wszyscy mieszkańcy płacą podatki? Z posiadanych przez radnego informacji nie ma czegoś takiego, żeby właściciele wszystkich nowych budynków zdeklarowali uczciwie podatki. Radny zapytał, czy Gmina jest na tyle mocna, aby ściągnąć z wszystkich mieszkańców podatki?
Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że ściągalność jest cały czas prowadzona. Urzędnicy wykonują swoją pracę i starają się dotrzeć do wszystkich, którzy nie płacą podatków. Wójt dodał, że jest to podwyżka rzędu 200 tys. zł w skali Gminy do poprzedniego roku podatkowego, a potrzeby są bardzo duże.

Wobec braku innych głosów i uwag Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/113/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

AD 11.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, przyjęła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja przy 3 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję, a wobec braku głosów i uwag zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/114/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

AD 12.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. i następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 5 głosami „za”, przyjęła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt przedłożonej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak otworzył dyskusję, a wobec braku głosów i uwag zamknął dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/115/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

AD 13.    INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ W ZAKRESIE BUDOWY I NAPRAWY DRÓG, ORAZ PRZYGOTOWANIE DO ZIMY – WYJAZD W TEREN – OPINIA KOMISJI GOSPODARKI MIENIA KOMUNALNEGO I BUDŻETU

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił o opinie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja swoje stanowisko wyraziła w protokole Komisji z wyjazdu w teren w dniu 25 listopada 2019 r., który następnie odczytał.

Powyższy protokół Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zapytał, czy radni chcieliby się odnieść do przedstawionej informacji Komisji, oraz czy mają pytania.
Radni nie zgłosili pytań.

AD 14.    ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2019 ROKU – OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił o opinie Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. zapoznała się z analizą wykonania budżetu za III kwartały 2019 roku, Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informacje przyjęła.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zapytał, czy radni chcieliby zabrać głos w tej sprawie. Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

AD 15.    INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY STARGARD W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIA KIEROWNIK OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił o przedstawienie powyższego sprawozdania Panią Magdalenę Ściężor Kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard.

Kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Pani Magdalena Ściężor przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stargard w roku szkolnym 2018/2019, która stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zapytał Kierownik OAS, ile zostało złożonych wniosków o dofinansowanie stołówek w Gminie, i czy ma wiedzę, ile jest na chwilę obecną stołówek w Gminie Stargard?

Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor odpowiedziała, że jest Kuchnia Gminna w Pęzinie, oraz w nowo wybudowanym Zespole Szkolno – Przedszkolnym miejsce, które jest stołówką. Natomiast nie jest w stanie odpowiedzieć, ile zostało złożonych wniosków o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak wyjaśnił, że Gmina nie ma stołówek, i dodał, że zapytał o to tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Marek Gardygajło pełniąc funkcję Zastępcy Wójta Gminy przekonywał radnych, iż zostały złożone wnioski na wyposażenie stołówek, a Gmina Stargard nie posiada stołówek. Dlatego wiadomo, że żadne wnioski nie zostały złożone. Kolejno Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do szkoły w Sownie i poboru opłat za wyżywienie dzieci w formie przelewów na wskazane konto zapytał, czy taka forma funkcjonuje już we wszystkich szkołach, czy tylko i wyłącznie na chwilę obecną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sownie?

Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor odpowiedziała, że ten temat rozwinął się w tym tygodniu. Kierownik OAS dodała, że zadecydowała już z Główną Księgową OAS, że we wszystkich szkołach będzie taka możliwość, gdyż trzeba dążyć do obrotu bezgotówkowego.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zapytał, kto sprzedaje posiłek Kuchnia Gminna, OAS czy szkoła?

Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor odpowiedziała, że Kuchnia Gminna jest jakby jednostką Ośrodka Administracyjnego Szkół i ośrodek zajmuje się rozliczaniem.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do dofinansowania do jadalni i do złożonej przez niego w lutym interpelacji, w sprawie przystąpienia Gminy Stargard do „Programu Posiłek w szkole i w domu”, który miał polegać na tym, że każda stołówka mogła uzyskać 25 tys. dofinansowania z budżetu państwa, a gmina musiała wygospodarować 20 % wkład. Radny wyjaśnił, że uzyskał odpowiedź, że Gmina jest zainteresowana przystąpieniem do tego programu i zrobi wszystko, żeby pozyskać te środki. Radny dodał, że ostatnio kierował również to pytanie do byłego Zastępcy Pana Marka Gardygajło, który zapewniał, że Gmina przystąpiła do tego programu. Radny Paweł Żmuda zapytał Kierownik OAS, czy ma wiedzę, czy Gmina pozyska te środki, czy nie?

Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor odpowiedziała, że na ten temat wiedzy szczegółowej nie posiada, gdyż drugi miesiąc piastuje funkcje Kierownika. Niemniej jednak, jeżeli radny ma takie pytania to zaprasza do Ośrodka. Kierownik OAS dodała, iż uważa, że skoro Gmina nie ma stołówek, to nie ma możliwości uzyskania takiego dofinansowania.

Radny Paweł Żmuda zwrócił uwagę, że chodzi tu o doposażenie jadalni, czyli miejsc, w których dzieci spożywają posiłki, a w grę wchodziły cztery szkoły. Dlatego dziwi go, że Pan Marek Gardygajło przekonywał na sesji, że to wszystko ruszyło, a do końca roku zostało parę dni, i w tym temacie nic nie wiadomo. Dlatego żąda odpowiedzi w tej sprawie. Kolejno radny Paweł Żmuda odniósł się do podwyżki dla nauczycieli i wyjaśnił, że subwencja pokrywa tylko 58 % na wynagrodzenia nauczycieli i zapytał, czy ta różnica do 100 % jest możliwa do pozyskania z budżetu państwa, bądź skąd wynika ta różnica i dlaczego Gmina musi dopłacać do pensji nauczycielskich z własnych środków?

Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor odpowiedziała, że na to nie ma wpływu ani ona, ani Wójt. Kierownik OAS wyjaśniła, że Gmina otrzymała na podwyżki subwencje w wysokości 171 466 zł, natomiast skutki podwyżek to kwota 295 716 zł. Środki własne Gminy to ponad 124 tys. zł. Są to ministerialne podwyżki, które Gmina musi realizować. Nie ma możliwości pozyskania środków, żeby pokryć wynagrodzenia nauczycieli.

Radny Paweł Żmuda dodał, iż rozumie, że subwencja przyznana na szczeblu rządowym nie wystarcza na uposażenie nauczycielskie.

Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor odpowiedziała, że subwencja nigdy od lat nie wystarczała. Subwencja zależy również od ilości uczniów.

Na pytanie radnego Pawła Żmudy, czy ten problem jest rozwiązywalny i może jest nie taka struktura zatrudnienia, Kierownik OAS Pani Magdalena Ściężor odpowiedziała, że struktura zatrudnienia w Gminie jest prawidłowa i trzeba też realizować zadania dydaktyczne, nie można zmniejszać etatów zatrudnienia nauczycieli, gdyż musi być zachowany proces dydaktyki.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do poziomu nauczania, który odstaje od średniej krajowej, średniej w powiecie, średniej w województwie.

Radny Józef Tracz odnosząc się do dyskusji na temat subwencji, która jest za mała, powiedział, iż śledząc informacje prasowe była wypowiedź Ministra, który na pytanie odnośnie tego, że subwencja nie pokrywa kosztów, odpowiedział, że jest to zadanie własne gminy, i gminy powinny się dokładać. Radny dodał, iż uważa, że nie jest to właściwe podejście, ponieważ gminy w niektórych przypadkach sobie nie poradzą.

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak podziękował Kierownikowi OAS Pani Magdalenie Ściężor, za przedstawioną informację oraz wyjaśnienia.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak na wniosek radnych, o godzinie 14.03, zarządził przerwę, a następnie o godzinie 14.21, wznowił obrady sesji.
Po przerwie w posiedzeniu nie uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz, który opuścił obrady za zgodą Przewodniczącego Rady przed ogłoszeniem przerwy.

AD 16.    INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Wójt Gminy Jerzy Makowski omówił przygotowaną pisemną informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Następnie Wójt Gminy Jerzy Makowski uzupełnił pisemną informację. Dodał, że została podpisana umowa z WFOŚIGW na odbiór azbestu. Wójt dodał, że jest zapewnienie, że w przyszłym roku wnioski będą przyjmowane już miesiącu lutym. Ponadto Wójt Gminy poinformował, że uczestniczył w otwarciu sali gimnastycznej w Sownie, w uroczystości odsłonięcia wyremontowanej empory chóralnej w Kościele w Pęzinie, w jubileuszu 70-lecia Biblioteki Gminnej w Klępinie. Wójt dodał, że odbyło się spotkanie z sołtysami, natomiast w szkole Strachocinie odbyło się spotkanie z Ministrem Edukacji Maciejem Kopciem, przy okazji Minister odwiedził szkołę w Sownie. Ponadto w szkołach odbyły się pasowania na ucznia, rocznice z okazji odzyskania Niepodległości. Ponad 30 par małżeńskich obchodziło jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur poinformowała, że przez ostatni miesiąc na terenie gminy przeprowadzono 34 zebrania odnośnie gospodarki odpadami. Zastępca Wójta dodała, że frekwencja na spotkaniach była bardzo wysoka, co przełożyło się, że na dzień dzisiejszy złożono 1350 deklaracji, czyli 1/3 oczekiwanych deklaracji, które powinny wpłynąć do końca roku.

AD 17.    INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak przekazał, że o przedstawienie informacji został poproszony przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W okresie międzysesyjnym w dniu 4 listopada Wojewoda Zachodniopomorski przekazał według właściwości do rozpatrzenia skargę, którą zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Po zbadaniu sprawy skarga została pozostawiona bez rozpatrzenia, z uwagi, iż przedmiot skargi przestał istnieć. W dniu 6 listopada wpłynęły z Prokuratury Rejonowej w Stargardzie zawiadomienie z dnia 4 listopada o umorzeniu postępowania w sprawie o nadużycie władzy tj. o czyn z art. 296 paragraf 1 Kodeksu karnego oraz Postanowienie z dnia 28 października 2019 r. o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. W dniu 14 listopada dwóch członków Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz wraz z radną Agnieszką Lendą uczestniczyli w otwarciu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sownie, jak również w Wieczornicy. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz uczestniczył wraz z Wójtem Gminy i pracownikami w spotkaniu podczas wizyty Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Macieja Kopcia w Szkole Podstawowej w Strachocinie, podczas której to wizyty została zwiedzona również szkoła w Sownie. Z informacji przekazanych przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Wiceminister Maciej Kopeć bardzo pozytywnie wypowiadał się odnośnie działań, które wykonuje Gmina w celu poprawy infrastruktury szkolnej.
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odczytał wcześniej wymienione pisma z Prokuratury Rejonowej.
Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak dodał, że na postanowienie przysługiwał 7 dniowy termin do wniesienia zażalenia, a Rada nie została poinformowana w terminie, w którym mogłaby zająć stanowisko, czy kwestionuje Postanowienie Prokuratora, czy też nie. W związku z tym postanowienie jest prawomocne i kończy sprawę definitywnie na ten czas.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zapytał, czy radni mają pytania w tej kwestii.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

AD 18.    ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poinformował, że odpowiedź na interpelację złożoną na poprzedniej sesji jest umieszczona na stronie BIP Gminy Stargard.

Zanim Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizowania kolejnego punktu porządku obrad radna Monika Nikołajew poprosiła o zabranie głosu gdyż chciała się odnieść do wcześniej przedstawionych pism z Prokuratury.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że nie można obojętnie przejść obok tej sprawy, która dotyczy obecnej Pani Zastępcy Wójta Gminy, a w jakim to było czasie wszyscy wiedzą. Są jeszcze radni, którzy wnieśli ten wniosek. Radna powiedziała, iż uważa, że Pani Przewodnicząca, która zrezygnowała i nie ma jej dzisiaj i pewnie się już nie wstawi i nie odniesie się do tej spawy, ale są na sali obecne osoby, które powinny się do tego odnieść i przynajmniej jakieś skromne przepraszam powiedzieć w tej sprawie. Radna wyjaśniła, że chodzi o osoby, które wnosiły ten wniosek o popełnienie przestępstwa.

Radny Maciej Lipka odniósł się do wypowiedzi radnej, jako pełniący funkcję radnego poprzedniej kadencji i jako niebędący w grupie radnych, która była zainteresowana wniesieniem tej sprawy do Prokuratury, czy w ogóle poruszania tego tematu, powiedział, że rada ma swoje obowiązki, czy pewne zadania w zakresie sprawdzenia procedur. Radny dodał, że uzasadnienie Prokuratora jest właściwie jednoznaczne, że realne sprawy nie zostały naruszone, oraz procedura sprzedaży nie została zakłócona. Jeżeli jest wątpliwość w stosunku do wyceny rzeczoznawcy, można powołać drugiego rzeczoznawcę. Radny powiedział, że nie chciałby nikogo oceniać oraz oceniać tej sprawy. Jeżeli ta sprawa na etapie Prokuratury się kończy, wydaje się uzasadnione zamknięcie tej sprawy i nie ciągnięcie tych kwestii. Szczególnie zakopanie topora wojennego pomiędzy osobami, które były gdzieś tam zaangażowane w te działania.

Radny Paweł Żmuda zwracając się do Przewodniczącego, iż odczytał w pouczeniu, że Radzie Gminy przysługiwał 7 dniowy termin na złożenie zażalenia na Postanowienie Prokuratora o umorzeniu tej sprawy, zapytał, dlaczego radni nie zostali poinformowani w odpowiednim czasie, żeby ewentualnie mogli zareagować, bądź rozpoznać temat, bo nie zostały dochowane pewne terminy.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odpowiedział, że pytanie jest słuszne i prawidłowo postawione, natomiast on nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ Przewodniczącym jest od dnia dzisiejszego i w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że takie pismo wpłynęło. O piśmie dowiedział się stricte w dniu dzisiejszym z biura obsługi rady. Faktycznie termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu Postanowienia i jest zawity. W tym momencie droga proceduralna została wyczerpana. Dlaczego nie została przekazana informacja dla radnych, żeby Rada Gminy mogła zająć stanowisko, że będzie wnosić zażalenie na Postanowienie, czy też nie, nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że tym bardziej cieszy się, że Przewodniczący odczytał to pismo i myśli, że sprawa zostanie definitywnie zamknięta. Radny dodał, czy będzie słowo przepraszam i kto kogo miałby przepraszać, to już inna rzecz. On sam też się czuje tą sprawą lekko dotknięty, bo startował z komitetu Pani Doroty Mazur, a nie przysporzyło mu to poparcia w okresie kampanii wyborczej i pewnie przełożyło się na głosy wyborców.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, jako Komisja Rewizyjna i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej na tamten czas uważa, że decyzja była właściwa i od tego są pewne organy, aby wątpliwości rozwiać. Wątpliwości nie były wynikiem, podjętych działań przez Radę, ale również były liczne głosy osób zainteresowanych. Jak wiadomo ta sprawa była mocno nagłośniona. Jeżeli Prokurator podjął taką decyzje, to wszyscy ją szanujemy i przyjmujemy do wiadomości. Natomiast niezrozumiałym jest dla niej, nie przekazanie tej informacji w odpowiednim terminie, bo skoro wpłynęła i jest taka klauzula, że można złożyć odwołanie, to radni powinni być w odpowiednim terminie poinformowani.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak dopowiedział, że data wpływu do Urzędu to 6 listopad 2019 r., a 7 listopada zostało zadekretowane na Przewodniczącą Rady Gminy Wiesławę Kuśnierz, jak również do Pana Romana Kinasza Referat Gospodarki Nieruchomościami.

Radny Remigiusz Zakrzewski powiedział, że wszystkim radnym zależało na wyjaśnieniu sytuacji, która miała miejsce w Komisji Rewizyjnej. Szczególnie, ze strony radnych, bo też w kampanii to mocno ciążyło, niektórzy czuli się na pozycji przegranej i po ustaleniu jakiś tam faktów, dobrze byłoby, aby sytuacja była jak najszybciej wyjaśniona. Radny dodał, że cieszy go ten fakt, że sprawa zakończyła się w miarę szybko. Jednak ze strony Komisji Rewizyjnej trzeba podkreślić, że zostało wszystko wypełnione tak jak się należy i zależało radnym, aby jak najszybciej to wyjaśnić. Nikt nic nie ukrywał, dokumenty zostały rzetelnie sprawdzone merytorycznie i bardzo dziękuje też za to Pani Agnieszce.

Następnie do tematu odniósł się Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak, który powiedział, że w jego szybkiej ocenie, temat dotyczy lat 2016-2017. Sprawa wypłynęła w roku 2018, tuż przed kampanią wyborczą i wyborami do samorządu gminnego. W jego ocenie radny Maciej Lipka w sposób wyczerpujący podniósł kwestie, które wszystkich nurtowały, i jako przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Doroty Mazur mieli zderzenie z rzeczywistością w czasie kampanii wyborczej, w spotkaniach z wyborcami i nie tylko. Osobiście uważa, że takie sytuacje nie powinny mieć absolutnie miejsca. Skoro Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem jednego z wybitniejszych radnych poprzedniej kadencji, dochodzi do wniosku, że nie znajduje nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym sprzedaży tych nieruchomości, a uruchamia się CBA, za pośrednictwem Prokuratury, Komendę Powiatową Policji w Stargardzie do badania sprawy i do nagłaśniania w sposób, w jaki została ona nagłośniona. Były rozpropagowane i dystrybuowane ulotki szkalujące i stawiające w negatywnym świetle Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Panią Dorotę Mazur, i każdego z nich to dotknęło. Samo postępowanie nie toczyło się stricte przeciw Pani Zastępcy Wójta Dorocie Mazur, ale również wobec osób, które nadzorowały i powinny mieć baczenie nad prawidłowością i realizowaniem sprzedaży nieruchomości gminnych. Przewodniczący Rady powiedział, iż myśli, że Wójt jest zadowolony z rozstrzygnięcia Prokuratury, ponieważ była to osoba, która podpisywała akt notarialny z kupującym. Poprzedni Wójt Gminy Pan Kazimierz Szarżanowicz, jako osoba odpowiedzialna za całą Gminę również może być zadowolony z rozstrzygnięcia. Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak powiedział, że on ze swojej strony ma nadzieję, że tego typu sytuacje nie będą miały nigdy więcej miejsca. Jeżeli faktycznie będą jakieś zastrzeżenia, co do zasadności zbywania nieruchomości lub inne, co do funkcjonowania poszczególnych pracowników w Gminie, które według radnych będą naruszały obowiązujący porządek prawny, myśli, że radni będą się głębiej nad tematem pochylać zanim podejmą kroki tak daleko idące i drastyczne dla tych osób. Następnie zwracając się do Wójta i Zastępcy Wójta Doroty Mazur, jako nowy Przewodniczący Rady niebędący radnym poprzedniej kadencji, w imieniu radnych przeprosił za zaistniałą sytuację.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że jest to czas przeszły i jeżeli mają zacząć pracować na przyszłość, to pewne rzeczy muszą odłożyć i ma nadzieję, że takich zdarzeń i sytuacji nie będzie. Kolejno powiedziała, że radni odnoszą się bardzo dużo do kampanii wyborczej i dodała, że na tamten czas, kiedy ta sprawa się pojawiła, to nawet nie wiedziała, że będzie kandydowała do Rady, tym bardziej z czyjego komitetu. Jej też, kiedy pojawiła się ta sprawa, pojawiło się pytanie, czy nie jest to sprawa przed kampanią wyborczą. Radna Agnieszka Lenda dopowiedziała, iż łatwo jest oceniać nie znając materiałów i zachęciła radnych do zapoznania się z nimi. Radna dodała, że przyjmuje do wiadomości Postanowienie Prokuratury, i że sprawa jest zamknięta.

AD 19.        WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zapytał radnych, czy chcieliby zabrać głos w tym punkcie.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że dobiega końca inwestycja drogowa w Grzędzicach, czyli remont drogi głównej, którego priorytetowym celem było zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, dzieciom poruszającym się do szkoły. Niestety wersja remontu została mocno okrojona, że na chwilę obecną, przy końcówce prac widać niedociągnięcia w tej inwestycji, które nie zabezpieczają miejsc dla pieszych i dla dzieci, a mianowicie brak chodników w newralgicznych miejscach, jak ronda i skrzyżowania. Jak wiadomo wersja remontu została okrojona ze względu na środki finansowe. Natomiast koszt, który radna złożyła w interpelacji, w stosunku do całkowitej wartości inwestycji, jest niewielki, żeby była ona bezpieczniejsza i wypadałoby ją dokończyć. W tych miejscach powinny powstać chodniki, ponieważ na dzień dzisiejszy są przejścia, które wyglądają jak pasy do nikąd. Nie ma przejść dla ludzi. Wiadomo też, o czym wcześniej nie wiedziano, że przez tą drogę będzie puszczony ciężki transport, tranzyt. Tym bardziej wzrasta zagrożenie tych miejsc. Wniosek radnej jest taki, aby te inwestycję wykonania chodników jest taki, żeby zaplanować ją w budżecie na 2020 rok, i aby mogła w przyszłym roku ruszyć zapewniając bezpieczeństwo pieszym i dzieciom uczęszczającym do szkoły. Radna dodała, że nie ma przejścia do szkoły, chociaż wie, że będą wzniesienia, na których, będą pasy. Następnie radna pokazała zdjęcia obrazujące miejsca, o których mówiła. Radna dodała, że wójt może zapoznać się ze zdjęciami i kosztorysem, ponieważ dołączyła je do swojej interpelacji. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że planując taką inwestycję należałoby o takich miejscach wcześniej pomyśleć.
Następnie radna odniosła się do metody napraw dróg, które stosuje Gmina. Mianowicie zdzierania starej warstwy nawierzchni i rozkładania jej na nowo i ubijania. W rezultacie po miesiącu, efekt jest taki, że drogi są z powrotem dziurawe. Radna dodała, że w czasie objazdu komisja mogła się zapoznać z efektami napraw i kosztami, jaki one generują. Natomiast radna dodała, że nie zrozumiałym dla niej jest to, że w miejscowości Lipnik na drogach gruntowych dziury uzupełniane są asfaltem, jak ulica Ogrodowa i Brzozowa.

Radna Agnieszka Lenda poprosiła radną Agnieszkę Bieniek o to, by nie dokonywała porównań, gdzie, co i jaką metodą zrobiono, bo każda miejscowość ma prawo oczekiwać naprawy dróg w określony sposób. Następnie Radna Agnieszka Lenda odnosząc się do stanu dróg w Grzędzicach, powiedziała, że w pełni popiera potrzebę remontu, zwłaszcza ulicy Spacerowej. Radna dodała, że podliczając wydawane środki na ciągłe naprawy, można pewnie byłoby, zrobić jeden porządny remont. Następnie radna odniosła się do wykończenia obecnej inwestycji drogowej i powiedziała, że trzeba spowodować takie wykończenie, aby było to widać, że inwestycja jest skończona. Powinno to być funkcjonalne, mieć wygląd, a przede wszystkim chodzi o chodniki i bezpieczeństwo dzieci.

Radna Agnieszka Bieniek ad vocem powiedziała, że każda miejscowość ma swoje priorytety. Ona pisała apele o remonty dróg w Grzędzicach, a Gmina tłumaczyła się brakiem finansów, i naprawiała doraźnie. Natomiast wjeżdżając w miejscowość, gdzie drogi gruntowe są uzupełniane asfaltem, osobiście ją to zabolało, ponieważ droga gruntowa powinna być tym samym materiałem uzupełniana. Radna ponownie odniosła się do metod naprawiania dróg w Grzędzicach, które generują koszty. Ponadto Radna dodała, że otrzymała dzisiaj wiadomość od Kierownika Referatu Pani Beaty Wilk, że Gmina ma wynająć kruszarkę do kamieni, które znajdują się Grzędzicach. Radna poprosiła, aby w pierwszej kolejności pozyskanym materiałem zostały uzupełnione drogi w Grzędzicach.

Radny Józef Tracz ad vocem doprecyzował, że ulica Ogrodowa w Lipniku, w pierwszej części jest asfaltowa, ale jest w takim stanie, że łaty asfaltu naniesione na te resztki asfaltu faktycznie ładnie wyglądają w formie kontrastu. W dalszej części jest drogą gruntową, gdzie nie ma asfaltu. Jest równana i nawożona kruszywem.

Radna Monika Nikołajew odniosła się do informacji na temat dróg i zapytała Kierownik Referatu GKI, czy wymienione w niej ulice będą robione? Po raz kolejny prosi też o naprawę wyrwy przed mostem w Witkowie Drugim na ulicy Kresowian. Kolejno radna zwróciła się do Wójta w sprawie objazdów autobusów, aby porozmawiał może z Prezesem MPK, żeby autobusy jeździły przez ulicę Czarnieckiego i dopiero na Centrum Przesiadkowe.

Radny Józef Tracz ad vocem do wypowiedzi radnej Moniki Nikołajew, zwracając się do Wójta, powiedział, że wyrwa to jedna rzecz, a brakujące i zagłębione pobocze to druga rzecz i w trybie pilnym należałoby oznakować to miejsce i przystąpić do ich załatania.

Radna Monika Nikołajew ad vocem dopowiedziała, że wzdłuż drogi został wykopany rów, prawdopodobnie, żeby woda spływała do rzeki i jest to rozwiązanie tragiczne, bo robi się jeszcze bardziej niebezpiecznie.

Radny Maciej Lipka odniósł się do inwestycji w Grzędzicach i niebezpiecznych miejsc oraz namalowanych przejść dla pieszych i powiedział, że powinno to zostać dokończone. Następnie radny odniósł się do stanu odcinka drogi miedzy Grzędzicami, a Żarowem, na którym jest duży ruch również pieszy oraz rowerowy. Radny powiedział, że mając na uwadze brak środków na przebudowę tego odcinka, którego realizacji należałoby się podjąć, to wymagałoby chociażby pochylenie się nad kwestią ścieżki pieszo – rowerowej na tym odcinku. Kolejno radny odnosząc się do protokołu komisji z wyjazdu w teren powiedział o kwestii utwardzenia poboczy na odcinku drogi Żarowo –Lubowo, iż liczy na to, że część pozyskanego kruszywa z Grzędzic trafi na te odcinki. Następnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo odniósł się do skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej Grzędzice – Żarowo, na którym brakuje oświetlenia, a jest tam przejście dla pieszych.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do bezpieczeństwa, powiedziała, że w swojej interpelacji odniosła się do miejsc, na które miała wycenę, ale chciałaby, aby Gminy pochyliła się nad wszystkimi takimi newralgicznymi miejscami, czyli rondami i skrzyżowaniami, gdzie są pasy. Następnie radna odniosła się do braku finansów i przytoczyła inwestycje w Tychowie i w Sownie, które miały mniej kosztować, a w trakcie koszty się zwiększały. Natomiast na Grzędzice brak jest środków na rozbudowę szkoły, na dokończenie inwestycji drogowej, co jest dla niej niezrozumiałe. Dlatego prosi o to, żeby inwestycja była bezpieczna i w przyszłym roku została zrealizowana. Kolejno radna zapytała Wójta, kiedy kurs autobusu linii 33 zostanie uruchomiony przez całą miejscowość. Następnie radna odniosła się do poruszanego przez nią na wcześniejszych posiedzeniach sesji, kwestii stypendium naukowego dla zdolnych uczniów i zapytała, czy taka pozycja odnośnie stypendium naukowego znajdzie się w budżecie na przyszły rok, chodzi tu o wszystkie dzieci z gminy.

Radna Monika Nikołajew zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek, powiedziała, iż szkoła w Grzędzicach będzie rozbudowywana i są na to pieniądze. Następnie radna Monika Nikołajew zapytała Kierownik Referatu GKI Panią Beatę Wilk, jakie środki były przeznaczone na remonty dróg, jak je wykorzystano, czy wszystko zostało wykorzystane, czy coś jeszcze zostało, jak to wygląda?

Radny Paweł Żmuda zwrócił się z uwagą do Przewodniczącego Rady, że robi się bałagan z zadawaniem pytań i zaproponował, aby wójt na bieżąco odpowiadał radnym, ponieważ zmienia się też tematyka. Dlatego poprosiłby trochę zmienić porządek tak, aby Wójt miał prawo odpowiedzieć na bieżące pytania.

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak odpowiedział, że nie będzie zmieniać porządku, ponieważ jest to punkt Wolne wnioski i zapytania, a nie ma punktu, który byłby Sprawami różnymi, a w kolejce czekają również przedstawiciele sołectwa Grzędzice. Przewodniczący Rady dodał, że wójt robił notatki i odniesie się do pytań radnych, którzy będą mogli odnieść się do odpowiedzi. Natomiast będzie na następnej sesji punkt sprawy różne.
Radny Remigiusz Zakrzewski odniósł się do tragicznego wypadku, który wydarzył się w Witkowie Pierwszym, na pasach dla pieszych. Radny przypomniał, że na II sesji prosił, aby coś zrobić w ramach bezpieczeństwa i pytał czy jest możliwość zrobienia na przejściu sygnalizacji świetlnej. Radny poprosił o skontaktowanie się z Powiatem, aby coś w tej kwestii zrobić. Następnie radny zapytał Kierownik Referatu GKI Panią Beatę Wilk, jak wygląda w tej chwili sytuacja ze świetlicą wiejską w Tychowie? Kolejną poruszoną sprawą przez radnego był brak oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości boiska Orlik w Witkowie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do pytań i spraw różnych, o których była wzmianka, powiedział, że większość tych spraw była poruszona na komisjach i wszystkie te sprawy zostały przekazane na spotkaniu z kierownikami do poszczególnych referatów. Kolejno odnosząc się do wypowiedzi radnego Remigiusza Zakrzewskiego Wójt odpowiedział, że na jednej z komisji padła propozycja, aby zaprosić Dyrektora ZDP i kogoś ze Starostwa i w miesiącu styczniu zorganizować takie spotkanie. Wójt dodał, że jest to droga powiatowa, a Gmina będzie wnioskować o sygnalizację. Do takich newralgicznych miejsc na drogach powiatowych należy przejście na skrzyżowaniu Żarowo – Grzędzice, o którym mówił radny Maciej Lipka oraz wspomniane przejście przy Orliku i przejście w Witkowie przy Agrofirmie, na którym miał miejsce wypadek.
Kolejno Wójt odniósł się do stypendiów i powiedział, że w budżecie jest zaplanowana kwota na stypendia, a co do sposobu realizacji będzie przygotowany odpowiedni regulamin. Następnie Wójt odnosząc się do kursu autobusu linii 33, odpowiedział, że rozmawiał z Prezesem MPK. Są przygotowani do tego kursu od 2 grudnia, natomiast jutro będzie kurs próbny podczas, którego przyjrzą się, czy jest to możliwe w 100 %. Droga jest przejezdna i oznakowana. Kolejno odnosząc się do drogi Wójt wyjaśnił, że nie są to niedociągnięcia, a jest to wynikiem okrojenia przez projektantów. Wójt dodał, iż również uważa, że trzeba pewne rzeczy uzupełnić oraz wyjaśnił, że część była obcięta, ale dodatkowo też dołożono, aby w kierunku Żarowa zrobić kanalizacje. Jest już ułożona instalacja. Kolejno odnosząc się do wypowiedzi radnego Macieja Lipki odnośnie skrzyżowania w Żarowie oraz ciągu pieszo – rowerowego, Wójt Gminy powiedział, iż skrzyżowanie powinno być oświetlone. Uważa również, że dobrze byłoby, aby na ten ciąg na tym odcinku powstał. Wójt Gminy nie zgodził się, co do wypowiedzi radnej odnośnie wycinania i uzupełniania masą asfaltową. Odnosząc się do kursów autobusu w Stargardzie, to dopiero, kiedy zostanie zamknięty ruch pod wiaduktami, będzie wiadomo, jakie będą trasy i z jakim opóźnieniem będą one kursowały. Teraz autobusy kursują na zasadzie przygotowania. Następnie Wójt Gminy odniósł się do stanu dróg w Grzędzicach i powiedział, żeby pamiętać, iż trzeba podzielić środki na wszystkie drogi, jakie Gmina posiada. Kierownik Referatu GKI Pani Beata Wilk przygotowuje taką informację o ilości i stanie dróg, aby podjąć wspólną decyzję, co robić najpierw. Wójt Gminy zwrócił uwagę, że oczekiwania są bardzo duże, ale też trzeba patrzeć na możliwości finansowe, jakie ma Gmina. Wójt odnosząc się do oświetlenia dróg wyjaśnił, iż pomimo, że drogi są powiatowe oświetlenie należy do zadań Gminy.

Kierownik Referatu GKI Beata Wilk uzupełniając wypowiedź wójta, powiedziała, że jeżeli chodzi rzeczywiście o te odcinki brakujących chodników, są to obszary, gdzie zakres został zmniejszony. Kierownik Referatu GKI dodała, że zostało to już zauważone wcześniej i poproszono wykonawcę o wstępny kosztorys, ale dopiero po zatwierdzeniu budżetu, Gmina chciałaby to zlecić, na początku roku, aby zachować bezpieczeństwo w newralgicznych miejscach, przy szkole, przejściu do przepompowni, skrzyżowaniach i rondach. Jest kilka takich miejsc, gdzie chodnik musi być uzupełniony. Kierownik powiedziała, że podczas całej tej inwestycji wydano więcej, ponieważ trzeba było korygować na bieżąco te miejsca, które zostały jakby usunięte z zakresu podstawowego, a były bezwzględnie konieczne i bez tego inwestycja nie mogłaby zaistnieć. To była niwelacja terenów. Było kilka zjazdów dodatkowo zrobionych. Likwidacja kolizji, które się pojawiły, ponieważ nie było naniesionych sieci na mapach geodezyjnych. Kolejno odnosząc się do odcinka C, Kierownik Referatu GKI, poinformowała, że rozpoczęto już rozmowy z pracownią projektową, która wykonywała dokumentacje, ponieważ była wniesiona skarga do pozwolenia wodno – prawnego, a w między czasie podjęto decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej, dokumentacja wymaga korekty i złożenia wniosku o pozwolenie ZRID. Następnie Kierownik Referatu GKI przekazała, że jeżeli chodzi o prace remontowe na drogach, to trwają one na drogach gruntowych, a w przyszłym tygodniu będą prace asfaltowe i na pewno Witkowo Drugie będzie objęte remontem na odcinku przy moście. Odnoście wykopów przy moście, to sprawdzi, kto to wykonał. Natomiast nie odpowie, ile było pieniędzy na remonty. Zostało ok. 150 tys. zł na prace remontowe przed zimą. Kierownik następnie odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Tychowo, to długo trwało uzgodnienie umowy z Kancelarią Prawną. Umowa jest już gotowa i na początku przyszłego tygodnia będzie chciała ogłosić przetarg. Nie będzie to wykonane i rozpoczęte w tym roku, ale zaraz na początku przyszłego. Ma też nadzieję, że uda się to skończyć w kilka miesięcy, gdyż są to prace wewnątrz instalacyjne.

Radna Agnieszka Bieniek ponownie odniosła się do wypełniania asfaltem dróg gruntowych i metody naprawy dróg w Grzędzicach. Radna poprosiła Wójta o wskazanie drogi w Grzędzicach po remontach, która teraz nie ma dziur.

Kierownik Referatu GKI Beata Wilk powiedziała, że nie ma takiej możliwości, żeby Gmina zlecała równanie dróg gruntowych wypełniając je asfaltem, czy też masą asfaltową. Jednocześnie Kierownik dodała, iż często zdarza się tak, że mieszkańcy, którzy się budują, a mają jakieś możliwości i dostęp do różnych materiałów, pytają czy mogą we własnym zakresie utwardzać drogi gruntowe dojazdowe, i w związku tym bardzo często Gmina wyraża na to zgodę. Kierownik Referatu GKI, jako przykład podała ulicę Spokojną w Lipniku, oraz drogę w Żarowie. Kierownik wyjaśniła, że tam gdzie są procesy budowlane, są to ogromne place budów. Są to tereny niszczone przez pojazdy z materiałami budowlanymi i trudno jest Gminie utrzymać te drogi.

Radny Paweł Szutkowski odnosząc się do radnej Agnieszki Bieniek, powiedział, że w Gminie, są nie tylko Grzędzice, i komisja nie była w innych miejscowościach, w których jest potrzeba łatania dziur, które mają kilkadziesiąt lat, a nie świeże drogi, które są rozjeżdżane przez ciężarówki.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiadając powiedziała, że nie rozumie zbulwersowania radnego, dlaczego ona napiera na Grzędzice. Radna przyznała, że są inne miejscowości, które też wymagają inwestycji oraz dróg i nikt mu nie broni ich zgłaszać. Radna dodała, że frezowina asfaltowa z Grzędzic pojechała do Skalina. Kolejno radna odnosząc się do łatania dróg gruntowych asfaltem powiedziała, że podczas wyjazdu komisji w teren podinspektor Julian Wójcik poinformował, że zadanie to zleciła Gmina.

Radna Monika Nikołajew poprosiła Kierownik Referatu GKI, aby powiadomić ją, jak będą wykonywane naprawy.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu przez Sołtysa Sołectwa Grzędzice.

Sołtys sołectwa Grzędzice Pan Robert Zieliński odniósł się do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek i poprosił, aby Gmina zwróciła uwagę na braki i wygląd przy odbiorze inwestycji drogowej w Grzędzicach. Kolejno Sołtys odniósł się do ilości i stanu dróg w Grzędzicach, oraz problemu z drogami, który będzie cały czas i Gmina nie będzie w stanie nad tymi drogami zapanować, które są ciągle rozjeżdżane przez samochody z materiałami budowlanymi. Sołtys przyznał, że sam wykonywał we własnym zakresie drogę do swojej posesji oraz zwrócił uwagę by mieszkańcy, też włożyli trochę własnej inicjatywy. Sołtys dodał, że radna ma racje. On nie jest przeciwny, aby drogi naprawiać, ale Gmina nie jest w stanie tego zrobić.

Sołtys sołectwa Skalin Pani Paulina Zielińska zwróciła się do radnej Agnieszki Bieniek i powiedziała, że do Skalina przywiezione zostały tylko dwie ciężarówki z frezem z Grzędzic, który nie jest przypisany tylko do Grzędzic. Sołtys dodała, że jest 30 sołectw, które też mają potrzeby.

Radna Agnieszka Bieniek ad vocem odpowiedziała, że Grzędzice się rozrastają i Gmina sobie z tym nie radzi. Radna dodała, że frez został wywieziony na pobocze drogi do Skalina, a nie na drogi w Grzędzicach, które tego wymagają. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że w Grzędzicach ludzie niszczą sobie samochody, a sprawy są umarzane ze względu na stan dróg. Dlatego też uważa, że drogi powinny być naprawiane lepszym materiałem.
Radny Paweł Szutkowski ad vocem powiedział, że frez był na utwardzenie pobocza, w Skalinie, którym chodzą mieszkańcy i też chodzi o ich bezpieczeństwo.

Radny Janusz Łojko odnosząc się do informacji przekazanej przez Zastępcę Wójta, że wpłynęła 1/3 deklaracji na odpady komunalne oraz czasu, jaki pozostał do końca roku, zapytał, czy to wystarczy, aby poznać rzetelną liczbę mieszkańców, którzy złożyli te deklaracje i poprosił Zastępcę Wójta o informacje, na jakim jest to wszystko etapie.

Zastępca Wójta Gminy Dorota Mazur potwierdziła, że wpłynęło ok. 1/3 ilości spodziewanych deklaracji, czyli powinno być ich ok. 3 tys. Zastępca Wójta Gminy wyjaśniła, że ilość deklaracji, nie jest tożsama z ilością mieszkańców. Zakładana ilość mieszkańców była na poziomie 11 tys. Jeżeli ilość osób z deklaracji będzie wyższa, to tym lepiej. Deklaracje w spodziewanej ilości do końca roku na pewno nie wpłyną i będą również wpływać jeszcze w styczniu. Odbiór odpadów będzie musiał być zapewniony od 1 stycznia. 3 grudnia Gmina podpisze umowę z potencjalnym wykonawcą, który wygrał przetarg, z firmą ATF. Ma być zapewniony płynny odbiór, gdyż jest to ta sama firma, która świadczy obecnie usługi. Natomiast, jeżeli chodzi o przygotowanie Gminy do obsługi tego systemu, Zastępca Wójta powiedziała, że są już zatrudnione osoby, natomiast z nowym rokiem zakłada się przyjęcie 4 dodatkowych osób. Jest już zapewniona obsługa, jeżeli chodzi o program komputerowy. Jest również zatrudniona na umowę zlecenie osoba do ewidencjonowania deklaracji. Cały czas jest prowadzona praca nad usprawnieniem tego. Zastępca Wójta dodała, iż wierzy, że uda się to przedsięwzięcie bez zakłóceń wprowadzić od 1 stycznia 2020 r., a najważniejsze, aby odpady były odbierane tak, jak do tej pory.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała radnemu Pawłowi Szutkowskiemu, że będzie walczyć o swoją miejscowość Grzędzice i inne miejscowości oraz inne potrzeby, które ludzie jej zgłaszają. Radna Agnieszka Bieniek dodała, że gdyby decyzje były podejmowane w sposób logiczny, byłoby mniej spraw dotyczących Grzędzic.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że frez w Skalinie był potrzebny i był to priorytet oraz, że trzeba szanować też potrzeby innych.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że nie ona wywołała tę dyskusję.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do lokalu na ulicy Bydgoskiej, iż była taka informacja, że Starostwo Powiatowe byłoby zainteresowane oddaniem jeszcze jednej części tego budynku w darowiźnie i zapytał wójta, czy podjęte są jakieś kroki w celu pozyskania tego lokalu i czy w ogóle będzie jakaś decyzja w tej sprawie, bo chyba to również wymaga zgody rady.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jest po rozmowie z osobą odpowiedzialną w Starostwie za mienie Skarbu Państwa. Wójt wyjaśnił, że chodzi tylko o trzy pomieszczenia piętro wyżej, aby stworzyć tam miejsca socjalne. Pomysł ten pojawił się w czasie wizji lokalnej, na którą byli zaproszeni również radni i oglądali to pomieszczenie. Wszystko jest na dobrej drodze. Wójt dodał, że gorzej ma się sprawa odnośnie przekazania nieruchomości w Strachocinie, ponieważ została przekazana mu informacja, że nie ma przychylności Wojewody do przekazania Gminie tej nieruchomości. Na poniedziałek jest umówione drugie spotkanie w Starostwie w tej sprawie, jakie można podjąć kroki. Tym bardziej, że w uzasadnieniu możliwości uzyskania tej nieruchomości, był również zapis, że zmieniamy plan i studium.

Na prośbę radnego Pawła Żmudy o wyjaśnienie sprawy nieruchomości w Strachocinie, Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że chodzi o przejęcie działki w centrum Strachocina na cele rekreacyjne od Skarbu Państwa, na mienie Gminy, wnioskowaną przez sołectwo.

Radna Agnieszka Bieniek podkreśliła, że będzie jeszcze więcej mówić o Grzędzicach, czy się to komuś podoba, czy nie.
Następnie o zabranie głosu Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu przedstawicielkę sołectwa Grzędzice Panią Barbarę Baszak.

Pani Barbara Baszak poinformowała, że w dniu dzisiejszym został złożony w sekretariacie wniosek mieszkańców Gminy Stargard skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz do wiadomości Wójta Gminy Stargard Jerzego Makowskiego z prośbą o podjęcie działań ustalenia, czy były zastępca wójta, reprezentując Gminę Stargard w Związku Gmin Dolnej Odry, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku poinformowania Rady Gminy oraz Wójta Gminy o Uchwale ZGDO dotyczącej zwiększenia składki członkowskiej płaconej do Związku, który to wniosek odczytała.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował, za informację i dodał, że jak wniosek trafi do biura rady zostanie przekazany do wskazanych we wniosku komisji.

AD 20.    USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak zaproponował termin zwołania XIII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 19 grudnia 2019 r. na godz. 9.00 oraz termin zwołania wszystkich stałych Komisji Rady celem omówienia projektu budżetu na dzień 5 grudnia 2019 r. na godz. 9.00, przy czym przypomniał, aby przewodniczący poszczególnych komisji zwołali posiedzenia swoich komisji na ten termin.
Natomiast terminy posiedzeń komisji:
−    posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 13 grudnia 2019 r., o godz. 8.30,
−    posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 12 grudnia 2019 r., o godz. 12.00,
−    posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 11 grudnia 2019 r., o godz. 8.30,
−    posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 11 grudnia 2019 r., o godz. 12.00.
Radny Maciej Lipka zaproponował, aby wspólne posiedzenie wszystkich komisji odbyło się w dniu 4 lub 6 grudnia 2019 r.
W związku z akceptacją większości radnych zaproponowanego terminu, Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak poprosił, aby Przewodniczący Komisji zwołali posiedzenie swoich komisji na dzień 6 grudnia 2019 r., na godzinę 9.00.

AD 21.    ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Janiak wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim za udział i o godzinie 16.15 zamknął obrady XII sesji Rady Gminy Stargard.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
Sebastian Janiak

 

 


Protokołowała:
Ewa Misztela

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 02-12-2019 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 02-12-2019 09:13