Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

- Protokół Nr XI/19

Protokół nr XI/19
z obrad XI sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 25 października 2019 r.

AD 1.    SPRAWY REGULAMINOWE

−  OTWARCIE OBRAD X SESJI RADY GMINY STARGARD

Obrady XI Sesji Rady Gminy Stargard prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz, który dokonał otwarcia obrad XI sesji Rady Gminy Stargard w dniu 25października 2019 roku o godz. 10.00.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji.

−  STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych było 14 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Nieobecny Radny Maciej Lipka (nieobecność usprawiedliwiona).

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

−  ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz, zapytał o wnioski do porządku obrad.

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Stargard przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:

-   otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy Stargard
-   stwierdzenie quorum
-   zatwierdzenie porządku obrad
-   przyjęcie protokołu Nr X/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 27 września 2019 r.

 1. Interpelacje radnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stargard.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Stargard oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego od dnia 01 września 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Stargard sprzeciwu wobec uchwały Nr 12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2020-2023.
 10. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego – Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
 11. Informacja Wójta Gminy na temat zakresu inwestycji publicznych dotyczących infrastruktury technicznej i społecznej realizowanych przez Gminę – Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
 12. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2019 roku – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
 13. Analiza realizacji budżetu Instytucji Kultury – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
 14. Wydatki bieżące urzędu gminy za III kwartały 2019 roku, w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. – Opinia Komisji Rewizyjnej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 16. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 17. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 19. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Ustalenie terminu następnej sesji.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

Wobec braku wniosków do porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła porządek obrad XI sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

−    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR X/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 27 WRZEŚNIA 2019 R.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zaproponował przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr X/19 z obrad X sesji Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. bez odczytywania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu Nr X/19 z obrad sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 września 2019 r., stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad X sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2019 r.

AD 2.    INTERPELACJE RADNYCH

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poinformował, że wpłynęła interpelacja Radnej Agnieszki Lendy, w związku z powyższym poprosił o jej przedstawienie.

Radna Agnieszka Lenda odczytała interpelację w sprawie budowy chodnika na ul. Przedwiośnie do skrzyżowania z ul. Miodową w miejscowości Grzędzice przy zjeździe z ronda. Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

AD 3.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XVIII/134/08 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Z DNIA 13 CZERWCA 2008 ROKU

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XI/98/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

AD 4.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI DOTYCHCZASOWEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ STARGARD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stargard, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XI/99/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Stargard, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

AD 5.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARGARD ORAZ OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stargard oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego od dnia 01 września 2019 roku, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie poinformował, że w czasie komisji wywiązała się dyskusja, w której komisja zaproponowała zmianę obwodu szkół, aby wykorzystać potencjał szkoły w Sownie.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XI/100/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stargard oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego od dnia 01 września 2019 roku, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

AD 6.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚĆ STAWEK I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU PRACY DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARGARD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/101/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

AD 7.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA PRZEZ GMINĘ STARGARD SPRZECIWU WOBEC UCHWAŁY NR 12/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Stargard sprzeciwu wobec uchwały Nr 12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wobec wyczerpania dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XI/102/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Stargard sprzeciwu wobec uchwały Nr 12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

AD 8.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE POBORU PODATKÓW W DRODZE INKASA, WYZNACZENIA INKASENTÓW I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 2 głosami „za” zaopiniowała projekt uchwały, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dwóch radnych, którzy są sołtysami nie brało udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na pomyłkowe oddanie głosu przez Radną Monikę Nikołajew, która stosownie do art. 25 a Ustawy o samorządzie gminnym, nie powinna brać udziału w głosowaniu, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zarządził reasumpcję głosowania, a wykaz z wynikiem imiennego głosowania – reasumpcja nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 10 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu, podjęła uchwałę Nr XI/103/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. W głosowaniu udziału nie wzięli radni będący sołtysami, tj. radni: Mateusz Jarosz, Krzysztof Kowalczyk, Aleksandra Kotschendoff i Monika Nikołajew.

AD 9.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że komisja 3 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 6 głosami „za”, przy1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za” i 0 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XI/104/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

AD 10.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W STARGARDZIE NA KADENCJE LAT 2020-2023

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poinformował, że wybór ławników, zgodnie z przepisami ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

W pierwszej kolejności przystąpiono do zgłoszenia kandydatów do komisji skrutacyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby komisja skrutacyjna składała się z 3 członków, wobec powyższego poprosił o zgłaszanie kandydatur radnych do pracy w komisji skrutacyjnej. Do pracy w komisji skrutacyjnej zgłosił się Radny Sebastian Janiak, Radny Sławomir Zabłocki oraz Radny Paweł Szutkowski. Kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji. Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie proponowany skład komisji skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby:
1. Sebastian Janiak
2. Paweł Szutkowski
3. Sławomir Zabłocki.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad składem komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za” i 0 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła skład komisji skrutacyjnej, jak wyżej.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz o godzinie 10.22 zarządził przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 10.35 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Przewodnicząca Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników Jadwiga Michalska, poinformowała, że posiedzenie zespołu opiniującego kandydatów na ławników odbyło się w dniu 02 października 2019 r., w składzie:
1. Monika Nikołajew
2. Agnieszka Lenda
3. Józef Tracz
4. Paweł Żmuda
5. Jadwiga Michalska
Następnie na podstawie protokołu z posiedzenia zespołu, poinformowała, że Zespół opiniujący kandydatów na ławników pozytywnie zaopiniował zgłoszoną kandydaturę na ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2020-2023 w osobie Pani Teresy Wojciechowskiej. Ponadto poinformowała, że z otrzymanej informacji od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wynika, że kandydat na ławnika nie figuruje w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
Kopia protokołu z posiedzenia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Radny Sebastian Janiak zabierając głos poinformował, że po ukonstytuowaniu się komisja skrutacyjna, przedstawia się następująco:
1.Sebastian Janiak – przewodniczący komisji
2. Paweł Szutkowski – członek komisji
3. Sławomir Zabłocki – członek komisji.
Następnie Przewodniczący komisji skrutacyjnej Sebastian Janiak przedstawił radnym zasady przeprowadzenia tajnego głosowania na ławników, a także zasady głosowania. Następnie członek komisji skrutacyjnej Sławomir Zabłocki rozdał karty do głosowania, a Przewodniczący komisji skrutacyjnej Sebastian Janiak odczytywał nazwiska radnych według listy obecności, którzy kolejno podchodzili w wyznaczone miejsce, aby oddać głos i wrzucali karty do głosowania do urny.

Po zakończeniu głosowania Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz o godzinie 10.43 zarządził przerwę, niezbędną do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu przez komisję skrutacyjną. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 10.57 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Sebastian Janiak odczytał protokół komisji skrutacyjnej z ustalenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2020-2023 sporządzonego na sesji Rady Gminy Stargard w dniu 25 października 2019 r.
Z odczytanego protokołu wynikało, że Pani Teresa Wojciechowska została wybrana na ławnika.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2020-2023.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, 0 głosów i 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XI/105/19 Rady Gminy Stargard z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2020-2023, której projekt stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

AD 11.  INFORMACJA WÓJTA GMINY O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do ww. informacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r., po zapoznaniu się z Informacją Wójta o stanie mienia komunalnego, wyrażając swoją opinię informację przyjęła.

AD 12.  INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT ZAKRESU INWESTYCJI PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie stanowiska Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do ww. informacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r., po zapoznaniu się z Informacją Wójta Gminy na temat zakresu inwestycji publicznych dotyczących infrastruktury technicznej i społecznej realizowanych przez Gminę, wyrażając swoje stanowisko informację przyjęła.

AD 13.  INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI W 2019 ROKU

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty odnośnie ww. informacji.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 22 października 2019 r., po zapoznaniu się z Informacją o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w 2019 roku, wyrażając swoją opinię, informację przyjęła.

AD 14.  ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty odnośnie ww. informacji.

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 22 października 2019 r., po zapoznaniu się z Analizą realizacji budżetu Instytucji Kultury, wyrażając swoją opinię, informację przyjęła.

AD 15.  WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU GMINY ZA III KWARTAŁY 2019 ROKU, W ODNIESIENIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU 2018 R.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącą Komisji Agnieszkę Lendę o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat ww. informacji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda, poinformowała, że Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r., po zapoznaniu się z Wydatkami bieżącymi urzędu gminy za III kwartały 2019 roku, w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r., wyrażając swoją opinię, informację przyjęła.

AD 16.  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY O ZŁOŻONYCH OŚWIADCZENIACH MAJĄTKOWYCH

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz działając w trybie art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, poinformowała, że Radni Rady Gminy Stargard wywiązali się ze złożenia oświadczeń majątkowych w ustawowych terminach, tj. 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto powiedziała, że w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono rażących nieprawidłowości rzutujących na ich wartość. Przewodnicząca wyjaśniła, że Naczelnik Urzędu Skarbowego po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych, przekazał swoje uwagi do złożonych oświadczeń przez radnych, a następnie Przewodnicząca wyjaśniła, jakiego rodzaju nieścisłości pojawiły się w złożonych oświadczeniach. Ponadto Przewodnicząca powiedziała, że radni otrzymali indywidualną informację o popełnionych błędach.

AD 17.   INFORMACJA WÓJTA GMINY O ZŁOŻONYCH OŚWIADCZENIACH MAJĄTKOWYCH

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych osób, którzy zobowiązani są przepisami prawa do złożenia takiego oświadczenia. Wójt wyjaśnił, jakie nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego. Następnie Wójt powiedział, że osoby te zostały poinformowane o występujących nieprawidłowościach oraz zobowiązane do starannego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wypełniania kolejnych oświadczeń majątkowych, celem wyeliminowania nieprawidłowości.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz w odniesieniu do Informacji Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych powiedziała, że szczegółowa informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, dostępna jest w biurze Rady Gminy, jeżeli ktoś z radnych chciałby się z nią zapoznać.

AD 18.  INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że radni otrzymali pisemną informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie Wójt powiedział o spotkaniach, w których uczestniczył w okresie międzysesyjnym, poinformował m.in. o spotkaniu sołtysów, które odbyło się w Urzędzie Gminy dotyczące głosowania na temat diet. Wójt wyjaśnił, że sołtysi w głosowaniu tajnym 15 głosami „za”, opowiedzieli się za podwyżką diet dla sołtysówna jednym poziomie dla wszystkich w wysokości 400 zł, natomiast 10 głosów było za podzieleniem diet ze względu na liczbę mieszkańców w sołectwie. Wójt powiedział również, że uczestniczył w otwarciu obiektu sportowo-rekreacyjnego w Ulikowie i Pęzinie. Ponadto Wójt brał udział w uroczystościach pasowania na ucznia w szkołach. Wójt powiedział również, że odbył się mecz piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, który rozegrali radni z urzędnikami.

Informacja Wójta nt. działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

AD 19.  INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała o pismach z Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca wyjaśniła, że Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się z pismem, aby przesyłać uchwały w ciągu siedmiu dni od przyjęcia. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przekazała, że pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, które wpłynęło 7 października br. dotyczy Uchwały RIO w sprawie opinii na temat sfinansowania deficytu w budżecie Gminy na rok 2019, gdzie opinia do przyjętych uchwał we wrześniu jest pozytywna. Natomiast w piśmie z 11 października br. Regionalna Izba Obrachunkowa informuje o pozytywnej opinii w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej odbioru odpadów. Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że RIO zwróciło uwagę na nieścisłości w deklaracji, jednak jak wyjaśniła, te nieścisłości nie rzutują na ważność dokumentu.

Sekretarz Gminy Jadwiga Michalska dodała, że uchwała w sprawie deklaracji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i deklaracja ma moc prawną. Ponadto wyjaśniła, że zostaną naniesione uwagi, które wniosła Regionalna Izba Obrachunkowa.

AD 20.  ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacji nie złożono.

AD 21.  WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz w pierwszej kolejności udzielił głosu obecnemu na obradach sesji Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Sowna Panu Tomaszowi Nowickiemu.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Nowicki zabierając głos powiedział, że chciałby odnieść się do pisma mieszkanki Sowna, które zostało przedstawione na poprzedniej sesji przez Radnego Sebastiana Janiaka. Prezes OSP Tomasz Nowicki wyrażając swoją opinię, powiedział, że w tym piśmie został pomówiony, gdzie autorka pisma wskazała, że zarówno on jak i cała jednostka OSP, są agresywnie nastawieni do Pani, która sąsiaduje z jednostką OSP. Następnie przekazał, jak w jego opinii przedstawia się sytuacja związana z dzierżawą działki, której dotyczy sprawa mieszkanki Sowna i jednostki OSP Sowno, a mianowicie, że dzierżawa została sporządzona rok wcześniej, natomiast nie została podpisana umowa dzierżawy, natomiast problem nastąpił w momencie, kiedy OSP ogrodziło przedmiotową działkę zgodnie z punktami geodezyjnymi, co zostało ustalone z Zastępcą Wójta oraz pracownikami urzędu. Prezes OSP wyjaśnił, że ta działka jest niezbędna, aby usprawnić pracę jednostki, jeżeli chodzi o szkolenia, ćwiczenia, czy suszenie węży strażackich. Prezes OSP dodał, że porozumienie OSP z mieszkanką Sowna odnośnie tej działki nie doszło do skutku, pomimo tego, że OSP oddało część działki pod dojazd. Kontynuując wypowiedź Prezes OSP poinformował, że OSP Sowno pozyskało środki z MSWiA na wymianę bramy wjazdowej i sprzętu, w wysokości ponad 50 tys., a następnie zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w budżecie Gminy środków na ocieplenie budynku jednostki OSP Sowno. Prezes OSP poprosił również o wystosowanie pisma do Wodociągów Zachodniopomorskich w sprawie hydrantów.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz podziękował Prezesowi OSP Tomaszowi Nowickiemu, który po skończonej wypowiedzi opuścił obrady sesji. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił o pilnowanie czasu wypowiedzi.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do wypowiedzi Prezesa OSP Sowno, powiedział, że ma nadzieję, iż ta sytuacja pomiędzy mieszkanką Sowna i OSP Sowno zostanie rozwiązana. Następnie Radny powiedział, że ma trzy pytania, a mianowicie, na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Sownie i czy termin zakończenia prac na następny rok jest zagrożony? Radny zapytał, w jakim stanie jest konstrukcja starego budynku szkoły i czy nie zagraża to terminom zakończenia tych prac? Następnie Radny odniósł się do stworzenia planu budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych, i zapytał, czy jest możliwość przygotowania zestawienia wszystkich dróg gminnych w miejscowościach, które są istotne z punktu widzenia codziennego życia mieszkańców, aby pochylić się nad kolejnością tych inwestycji, żeby Rada Gminy zabezpieczając środki na remonty i modernizację dróg, mogła określić kierunki działania i priorytety tych prac. Kontynuując Radny zapytał, na jakiej zasadzie wykorzystywane są samochody gminne, a mianowicie chodzi o wykorzystywanie samochodu przez kierownika OAS.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiadając, w pierwszej kolejności odniósł się do inwestycji szkoły w Sownie. Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej inwestycja jest na etapie modernizacji przebudowy starego budynku szkoły. Kontynuując Wójt powiedział, że przygotowana jest dokumentacja niezbędna do oddania sali gimnastycznej do użytkowania. Wójt wyjaśnił, że nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o stary budynek szkoły w Sownie a każdy etap jest pod kontrolą inspektora nadzoru. Następnie Wójt odniósł się do planu dróg i oświetlenia. Wójt powiedział, że na ostatnich komisjach radni zwrócili uwagę, że nie było podjętej decyzji w zakresie kolejności inwestycji oświetlenia na terenie gminy. Wójt wyjaśnił, że Gmina sukcesywnie realizuje rozbudowę oświetlenia, zgodnie z planem, który był przedstawiony na komisji wspólnej w czerwcu. Odnosząc się do planu modernizacji dróg, Wójt powiedział, że zostanie przygotowany plan dróg we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, aby na komisji wspólnej przedyskutować temat i ustalić kierunki działania. Odpowiadając na pytanie Radnego Sebastiana Janiaka w zakresie wykorzystywania samochodu służbowego przez kierownika OAS, Wójt wyjaśnił, że z wiedzy, jaką posiada, kierownik OAS, korzysta z samochodu wyłącznie do celów służbowych, a mianowicie, żeby dojechać do szkół i Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odnosząc się do wypowiedzi Wójta, powiedział, że na komisji wspólnej oprócz planu dróg, Radni chcieliby wrócić do tematu rozbudowy oświetlenia i w związku z tym poprosił Wójta o przygotowanie aktualnej listy projektów i listy wniosków w zakresie oświetlenia, żeby Radni mogli wspólnie wypracować plan i kolejność działania w kierunku rozbudowy oświetlenia.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że zostanie zaktualizowana lista w zakresie oświetlenia, która była przygotowana w czerwcu. Wójt wyjaśnił, że część spraw jest w trakcie realizacji. Wójt kontynuując podkreślił, że na komisję wspólną zostanie przygotowany plan oświetlenia i modernizacji dróg.

Radny Józef Tracz (ad vocem) odnosząc się do informacji na temat dróg, powiedział, iż jest to na tyle ważny temat, nad którym trzeba pilnie się pochylić, ponieważ nie ma dokumentacji na drogi, a jeżeli nie ma dokumentacji, to nie można pozyskać środków zewnętrznych w tym zakresie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że przygotowany zostanie plan dróg ze wskazaniem dróg, na które można by pozyskać środki z Programu Dróg Samorządowych. Wójt dodał, że Radni zdecydują o kierunku działania, jeżeli chodzi o drogi.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że chciałaby złożyć wniosek, a następnie go odczytała. Przedmiotowy wniosek dotyczy udzielenia informacji na temat kosztów modernizacji dróg na terenie gminy w 2019 r. Radna uzasadniła wniosek złym stanem dróg na terenie gminy Stargard.

Kopia wniosku stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Następnie Radna zwróciła uwagę na inwestycję, która jest w toku, a mianowicie na remont drogi głównej w Grzędzicach, gdzie zostały nakreślone pasy, które prowadzą donikąd, natomiast w newralgicznych miejscach przejścia dla pieszych nie zostały wyznaczone, chodzi m.in. o przejście z chodnika przeciwległego do szkoły. Następnie Radna odniosła się do transportu ciężkiego, który będzie przejeżdżał przez Grzędzice i powiedziała, że uzyskała informację, że możliwość przejazdu samochodów ciężarowych był jednym z warunków uzyskania dofinansowania na remont drogi. Radna powiedziała, iż istnieje obawa, że ta droga zostanie zdegradowana przez duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do wypowiedzi Radnej na temat przejść dla pieszych, wyjaśnił, że inwestycja nie została dokończona, w związku z tym w momencie zakończenia inwestycji wszystko zostanie uzupełnione zgodnie z projektem. Następnie Wójt odniósł się do tematu przejazdu samochodów przez Grzędzice i wyjaśnił, że jednym z elementów uzyskania dofinansowania było ułatwienie dojazdu samochodów do Parku Przemysłowego w Stargardzie.

Radna Aleksandra Kotschendoff zabierając głos, powiedziała, że 12 października br. odbył się II Charytatywny Bal Sołtysa, na którym zebrano 22 544, 14 zł, za co Radna podziękowała wszystkim. Kontynuując wypowiedź Radna zapytała, czy wszystkie pojemniki na odzież na terenie gminy mają umowę dzierżawy, ponieważ jeden z pojemników w Tychowie nie ma takiej dzierżawy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zwracając się do Radnej Aleksandry Kotschendoff, powiedział, że chciałby pogratulować zebranej kwoty, a przede wszystkim szczytnej inicjatywy, jaką jest Bal Sołtysa.

Następnie Rada Gminy nagrodziła Radną Aleksandrę Kotschendoff brawami.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, zapytał, czy posiadają wiedzę, na jakim etapie jest sprawa mieszkańca, którą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie w tej sprawie strona złożyła pismo do ABW i Wód Polskich.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała, że do chwili obecnej nic na ten temat nie wpłynęło do Rady Gminy. Ponadto wyjaśniła, że na bieżąco stara się informować Radnych o wszystkich pismach, które wpływają do biura Rady.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Wójta, zapytał, na jakim etapie jest proces utworzenia Spółdzielni Socjalnej?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że temat utworzenia Spółdzielni Socjalnej jest w trakcie realizacji. Wójt wyjaśnił, że w miniony poniedziałek odbyło się w tej sprawie spotkanie z OWES, także spotkanie z kierownictwem urzędu i OAS. Wójt dodał, że OAS zabezpieczy środki na I półrocze. Ponadto dodał, iż obecnie prace są na etapie biznesplanu oraz sprawdzania wynagrodzeń pracowników, którzy byliby zatrudnieni w Spółdzielni. Następnie powiedział, że najbliższe spotkanie w tej sprawie odbędzie się 4 listopada. Wójt dodał, że trzeba przyjrzeć się, czy istnieje możliwość pomocy Gminy na pierwszy etap działalności Spółdzielni.

Radna Agnieszka Bieniek zwróciła się o udzielenie informacji na temat planowanej lokalizacji PSZOK na terenie gminy Stargard.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jeżeli zostanie podpisana umowa z firmą, która będzie realizować wywóz odpadów na terenie gminy, to w SIWZ wskazany jest PSZOK w Dolicach. Wójt dodał, że w budżecie na przyszły rok chce zabezpieczyć środki na budowę PSZOK-u na terenie gminy, jednak lokalizacja nie została jeszcze ustalona.

Radny Paweł Żmuda zwracając się do Wójta, zapytał, czy odbyło się spotkanie z przedstawicielami KOWR-u odnośnie przejęcia działek na rzecz Gminy. Radny wyjaśnił, że jego pytanie jest w kontekście potrzeby powiększenia cmentarza w Pęzinie, a także przejęcia innych działek na terenie gminy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że spotkanie zostało przełożone na następny poniedziałek.

Radny Janusz Łojko odnosząc się do Informacji Wójta z działalności międzysesyjnej zapytał o ogłaszane przetargi. Radny powiedział, że w przetargu na oświetlenie drogowe wygrała firma Sopel, która nie startowała, a została wyłoniona w przetargu, w związku z tym zapytał czy jest to błąd techniczny, czy jednak firma wygrała przetarg. Następnie zapytał o ogłoszony przetarg na dokumentację adaptacji pomieszczeń na potrzebę Urzędu Gminy, gdzie wpłynęły oferty o znacznych kwotach. W związku z tym zapytał, czy w budżecie zaplanowane są środki, żeby wystarczyło na sporządzenie tej dokumentacji. Kontynuując zapytał, czy od poprzedniej sesji zrobiono coś w sprawie m.in. ograniczenia prędkości do 50 km/h na terenie zabudowanym Kolonii Dolnej Grabowo, o czym mówił na sesji mieszkaniec Grabowa. Radny powiedział, że na poprzedniej sesji poruszył temat hydrantów, żeby były sprawne i jak dodał w tej kwestii dalej nic nie wiadomo.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że hydranty będą przedmiotem przeglądów przez Wodociągi Zachodniopomorskie. Natomiast temat poruszony przez mieszkańca Grabowa na poprzedniej sesji, Wójt przekazał do Referatu celem zajęcia się tą sprawą, Odnośnie przetargów, Wójt poprosił o wyjaśnienie tych spraw, pracownika od zamówień publicznych, który był obecny na sali.

Pracownik Urzędu Gminy ds. zamówień publicznych Grzegorz Chełmiński odpowiadając na pytanie Radnego odnośnie zapisu dotyczącego firmy Sopel, powiedział, że jest to omyłka pisarska, a podpisanie umowy dotyczy firmy PHU Elektroinstal. Odnośnie drugiego pytania, odpowiedział, że wartości, które zostały podane dotyczą całości zadania, jednak, jeżeli okaże się, że z przyczyn technicznych nie ma możliwości kontynuacji zadania, to umowa będzie mogła ulec rozwiązaniu na etapie koncepcji budowlanej i płacimy wtedy wykonawcy 20% wartości zadania.

Radna Aleksandra Kotschendoff zapytała, czy są uzgodnione terminy spotkań z mieszkańcami odnośnie podwyżki za śmieci. Radna powiedziała, że nie można zostawić sołtysów samych z tym problemem.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że harmonogram spotkań w sołectwach jest wstępnie ustalony, a spotkania będą przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy.

Radny Remigiusz Zakrzewski zwrócił się z pytaniem do Sekretarz Gminy, jak wygląda sytuacja z herbem Gminy?

Sekretarz Gminy Jadwiga Michalska odpowiedziała, że przygotowane zostały trzy projekty herbów, które Radni otrzymają, żeby się zapoznać, wnieść uwagi, aby wybrać jeden herb, następnie Wójt prześle go do Komisji Heraldycznej, która ma trzy miesiące na ocenę tego herbu.

Radny Paweł Żmuda zapytał, czy mieszkańcy na spotkaniach dotyczących odpadów, otrzymają deklaracje. Ponadto zapytał, w odniesieniu do nowego budżetu, na jakim poziomie szacowany jest wpływ deklaracji, czy na takim samym poziomie jak w ZGDO, czy na mniejszym? Ponadto, czy w budżecie będą zabezpieczone środki na wywóz nieczystości?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że na tę chwilę nie ma wiedzy i trudno przewidzieć, w jakiej ilości wpłyną deklaracje. Następnie Wójt powiedział, że środki na gospodarkę odpadami zostaną zabezpieczone w budżecie

Radny Remigiusz Zakrzewski odnosząc się do spotkań z mieszkańcami, powiedział, że powinny być one zorganizowane na tyle rzetelnie, aby wytłumaczyć mieszkańcom nowe zasady gospodarki odpadami, ponieważ w chwili obecnej jest chaos i ludzie nie wiedzą, czy mają kupować pojemniki oraz czy będą dostawać worki.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że na spotkania z mieszkańcami pojadą pracownicy merytoryczni, którzy zajmują się, na co dzień tymi tematami, ponadto dla mieszkańców zostały przygotowane ulotki odnośnie informacji na temat gospodarki odpadami na terenie gminy.

Radna Agnieszka Lenda poruszyła temat ul. Spokojnej w Lipniku, a mianowicie o kwestię wyjazdu z tej ulicy w kierunku Stargardu, a także zjazdu na tę ulicę. Radna zapytała, czy jest możliwość wystąpić do GDDKiA o ten zjazd. Następnie Radna poprosiła o przyspieszenie oznaczenia terenu przy wiacie autobusowej, znakiem „Uwaga dzieci”, a także o rozważenie przejścia dla pieszych w tym miejscu.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiadając w kwestii zjazdu z ul. Spokojnej, wyjaśnił, że w chwili obecnej w tym miejscu zmieniona jest organizacja ruchu i obecnie jest tam wyjazd z budowy, natomiast Wójt dodał, że po zakończeniu prac wróci do tego tematu. Odnośnie oznakowania pionowego i poziomego terenu przy wiacie przystankowej, Wójt powiedział, że przychyla się do tego, co powiedziała Radna i uważa, że wykonanie tego oznakowania jest niezbędne.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Skarbnik Gminy, zapytał, czy ma wiedzę na temat oferty szkoleniowej, którą otrzymali Radni i czy w opinii Pani Skarbnik zasadne jest przeprowadzenie tego szkolenia.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odpowiedziała, że szkolenie dotyczy WPF. Następnie Skarbnik dodała, że pozostawia tę kwestię do decyzji Radnych.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos, powiedziała, że na ostatniej sesji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał fragment pisma nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, a następnie podana była informacja, że całe pismo zostanie odczytane na komisji wspólnej, która do tej pory się nie odbyła. Radna dodała, że po sesji poprosiła o wgląd do pisma, jednak nie zostało jej udostępnione. Kontynuując Radna zapytała, na jakiej podstawie to pismo ma klauzule tajności. Radna dodała, że prosi o niezwłoczne udostępnienie tego pisma na podstawie dostępu do informacji publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odpowiedział, że nie było wcześniej komisji wspólnej i dlatego pismo nie zostało przedstawione, jednak na najbliższej komisji wspólnej pismo zostanie odczytane. Ponadto wyjaśnił, że jest zastrzeżenie nauczycieli, którzy podpisali to pismo, aby nie było udostępniane publicznie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski zabierając głos, powiedział, że chciałby odnieść się do różnych informacji, które pojawiają się na temat byłego Zastępcy Wójta. Następnie Wójt wydał oświadczenie na temat Zastępcy i powiedział, że pełnił on swoje obowiązki do 18 października br. i rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na jego wniosek z jego inicjatywy, a Wójt uszanował tę decyzję. Wójt zwrócił się do Radnych, aby również uszanowali decyzję Zastępcy Wójta, a następnie podziękował Zastępcy za współpracę. Wójt poinformował, że w listopadzie zostanie powołany Zastępca Wójta i będzie to Pani Dorota Mazur.

AD 22.  USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zaproponował termin zwołania XII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 28 listopada 2019 r. na godz. 12.00 oraz terminy posiedzeń komisji:

−    posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 25 listopada2019 r., o godz. 8.30,
−    posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 25 listopada2019 r., o godz. 12.00,
−    posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 26 listopada 2019 r., o godz. 8.30,
−    posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 26 listopada 2019 r., o godz. 12.00.

AD 23.  ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim za udział i o godzinie 12.25 zamknął obrady XI sesji Rady Gminy Stargard.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mateusz Jarosz

 

Protokołowała:

Aleksandra Przybyszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 29-10-2019 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Przybyszewska 25-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 29-10-2019 09:22