Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

- Protokół Nr X/19

Protokół nr X/19
z obrad X sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 27 września 2019 r.

AD 1.     SPRAWY REGULAMINOWE

−  OTWARCIE OBRAD X SESJI RADY GMINY STARGARD

Obrady X Sesji Rady Gminy Stargard prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz, który dokonał otwarcia obrad X sesji Rady Gminy Stargard w dniu 27 września 2019 roku o godz. 12.06

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji.

−  STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych było 13 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Nieobecni: Radny Paweł Szutkowski i Radny Remigiusz Zakrzewski.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

−  ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stargard Mateusz Jarosz, zapytał o wnioski do porządku obrad.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że chciałby złożyć wniosek formalny o zmianę osoby odpowiedzialnej za obsługę sesji. Następnie zwracając się do Wójta Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, powiedział, że wnosi o zastosowanie art. 21 a ustawy o samorządzie gminnym. Radny swoje stanowisko uzasadnił brakiem niektórych protokołów, pomimo zapewnienia, że wszystkie protokoły zostaną opublikowane w BIP do końca czerwca br. Następnie Radny, wniósł o zarządzenie przerwy i wskazanie innego pracownika, celem zapewnienia prawidłowej obsługi sesji.

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski potwierdził, że w czerwcu było zapewnienie odnośnie opublikowania brakujących protokołów. Następnie wójt poinformował, że pracownik złożył w tej sprawie stosowne wyjaśnienie i zostaną wyciągnięte odpowiednie kroki wobec osoby, która nie wypełniła swoich obowiązków w zakresie protokołów w terminie.

Radny Sebastian Janiak odpowiedział, że postępowanie wobec pracownika, to kompetencja wójta. Radny powiedział, że oczekuje decyzji teraz, odnośnie wymiany osoby sporządzającej protokół z obrad dzisiejszej sesji. Radny powiedział również, jakich protokołów brakuje.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos, powiedziała, że oprócz protokołów, chciałaby również wskazać na sprawę opublikowania na stronie gminy wniosku Radnej z jej danymi adresowymi. Zdaniem radnej niedopuszczalne jest, aby nie było zapewnienia Radnym bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ich dane osobowe. Radna dodała, że przeprosiny otrzymała, a następnie zapytała, kto poniesie za to odpowiedzialność.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz o godzinie 12.15 zarządził przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 12.27 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji i poprosił radnego Sebastiana Janiaka o przedstawienie wniosku, o którym mówił przed przerwą, ws. zmiany pracownika obsługującego obrady sesji.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że w związku z rozwiązaniem sytuacji, czyli zmianą pracownika obsługującego sesję, nie ma potrzeby wprowadzania wniosku.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos powiedziała, że otrzymała na piśmie odpowiedź od wójta z informacją, że pracownicy urzędu zostaną przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zwrócił uwagę Radnej Agnieszce Bieniek, że te kwestie Radna powinna poruszyć w wolnych wnioskach i zapytaniach.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz udzielił głosu Wójtowi Gminy w sprawie wniosku o zmianę porządku obrad X sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że chciałby do porządku obrad wnieść sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu gminy Stargard. Wójt dodał, że konsultacje trwały do 28 czerwca br.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie, poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie zmiany do porządku obrad X sesji Rady Gminy i zaproponował, aby tę zmianę wprowadzić, jako punkt 19 porządku obrad.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła wprowadzenie zmiany do porządku obrad X sesji.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał porządek obrad po zmianach, który przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie obrad X sesji Rady Gminy Stargard
 • stwierdzenie quorum
 • zatwierdzenie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu Nr IX/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Stargard do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031.
 12. Informacja Wójta Gminy o zagospodarowaniu przejmowanego mienia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
 13. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
 14. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I półrocze 2019 roku oraz ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2019/2020 – Stanowisko Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
 15. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.
 16. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku – Opinia Komisji Rewizyjnej.
 17. Kontrola wydatków przeznaczonych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków za okres 2016 – 2018 – Wnioski Komisji Rewizyjnej.
 18. Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu gminy Stargard.
 19. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 21. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Ustalenie terminu następnej sesji.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Po odczytaniu zmienionego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmienionego porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła zmieniony porządek obrad X sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

−   PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR IX/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 2019 R.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zaproponował przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr IX/19 z obrad IX sesji Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. bez odczytywania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu Nr IX/19 z obrad sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r., stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół z obrad IX sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r.

AD 2. INTERPELACJE RADNYCH

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zapytał radnych, czy ktoś zgłasza interpelacje. Interpelacje nie zostały złożone.

AD 3. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 4 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja 3 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 4 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Radny Sebastian Janiak zabierając głos, zapytał, na jaki okres zostanie wybrany nowy sołtys, zakładając, że będzie pełnił funkcję do końca nowej kadencji sołtysów, tj. na cztery czy pięć lat?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że obecnie Sekretarz Gminy pracuje nad przepisami przejściowymi do statutów sołectw i według opinii prawnej, którą posiada wybór sołtysa będzie obowiązywał na pięć lat.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że rozumie, że ten okres wynika z nowego statutu, a jaki okres pełnienia funkcji sołtysa według starego statutu. Następnie radny Sebastian Janiak powiedział, że odniesie się do tych kwestii przy omawianiu punktu 19, tj. sprawozdania z konsultacji.

Następnie głos zabrał Radny Paweł Żmuda i zwrócił uwagę, że nowo wybrany Sołtys w Pęzinie, zostanie wybrany na czas kadencji nowej rady, czyli na okres pięciu lat, ale w tym przypadku nie można mówić, że na pięć lat, ponieważ rok kadencji już minął.

Wobec wyczerpania dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/89/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

AD 4. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY STARGARD DO ZASIĘGNIĘCIA OD KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W SZCZECINIE INFORMACJI O KANDYDATACH NA ŁAWNIKÓW

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Stargard do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 4 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 4 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/90/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Stargard do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

AD 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 4 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/91/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

AD 6. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 4 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 4 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/92/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

AD 7. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA WYSOKOŚCI STAWKI TEJ OPŁATY

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 2 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 2 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja 2 głosami „za” i 1 głosie „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 6 głosami „za” i 1 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie poinformował, że Komisja zaproponowała wprowadzenie zmiany do projektu uchwały i Przewodniczący powiedział, że chciałby się odnieść do tego, a mianowicie chodzi o § 4, gdzie jest mowa o opłacie podwyższonej i na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu wywiązała się dyskusja na ten temat i padło pytanie, na ile ta kara będzie obowiązywała. Komisja otrzymała odpowiedź od Zastępcy Wójta Pana Marka Gardygajło, który poinformował, że ta podwyższona opłata będzie na okres sześciu miesięcy, a następnie trzeba będzie złożyć deklarację i że ten zapis wynika z ustawy. W związku z powyższym Przewodniczący powiedział, że taką zmianę Komisja przyjęła przez dopisanie informacji o okresie obowiązywania kary i potrzebie złożenia na nowo deklaracji. Kontynuując Przewodniczący dodał, że komisja otrzymała informację, że takiej zmiany nie można wprowadzić do projektu uchwały i przewodniczący dodał, że pozwolił sobie to sprawdzić i rzeczywiście taka zmiana nie powinna mieć miejsca, w związku z tym powiedział, że odsyła Zastępcę Wójta do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie jest informacja, co wójt robi w momencie wykrycia nieprawidłowości w segregacji, a opłata podwyższona jest za okres stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odnosząc się do wypowiedzi Radnego Józefa Tracza, powiedział, że chciałby przeprosić Komisję Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu oraz wszystkich radnych, za wprowadzenie w błąd, ponieważ rzeczywiście na komisji stwierdził, że opłata będzie obowiązywała na okres sześciu miesięcy i następnie powinno złożyć się deklarację.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos powiedziała, że 13 września br. odbyło się spotkanie w Grzędzicach odnośnie odpadów. Mieszkańcom zostały przedstawione wszystkie możliwe metody, o których mówiono na komisji wspólnej. Radna poinformowała, że mieszkańcy Grzędzic obecni na spotkaniu jednogłośnie opowiedzieli się za metodą od mieszkańca i radna tę decyzję mieszkańców uszanuje.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że chciałby dowiedzieć się, dlaczego został przygotowany projekt uchwały z opcją metody opłat od mieszkańca i stawki w tej wysokości. Radny wyjaśnił, że na komisji wspólnej radni otrzymali zestawienie innych założeń, gdzie były przedstawione wartości, przygotowane przez Zastępcę Wójta Marka Gardygajło, koordynującego pracami zespołu do spraw odpadów. Następnie Radny zwracając się do Zastępcy Wójta, zapytał, skąd zaczerpnął informację odnośnie zużycia ilości wody i dlaczego nie zwrócił się w tym zakresie o informację do Wodociągów Zachodniopomorskich o dokładne dane liczbowe. Radny powiedział, że bazując na tak niedokładnie przygotowanym materiale, ciężko jest podjąć decyzję odnośnie metody naliczania opłat za odbiór odpadów, drenując w ten sposób, zdaniem Radnego, kieszenie mieszkańców. Kontynuując, Radny nawiązał do wysokości stawki za odbiór odpadów w wysokości 27 zł od osoby i powiedział, że przy naliczeniu tej opłaty przyjęte zostały dane z ZGDO, na podstawie danych z deklaracji, gdzie jest liczba około 11 tys. mieszkańców, natomiast przy naliczeniu tej opłaty na podstawie danych GUS, gdzie jest około 13 tys. mieszkańców, ta opłata byłaby niższa. Radny wyjaśnił, że kwota, która została zaproponowana przez operatora, który będzie odbierał odpady, powinna zostać podzielona przez fizyczną liczbę mieszkańców, a nie jak zostało przyjęte przez liczbę osób na podstawie danych z deklaracji ZGDO. Zdaniem radnego pomniejszenie liczby mieszkańców gminy o 3 tys. zł, spowodowało, że stawka zamiast 23 zł, będzie wynosiła 27 zł.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odnosząc się do wypowiedzi Radnego Sebastiana Janiaka, powiedział, że dane nie są wymyślone. Zastępca wyjaśnił, że są to informacje uzyskane z ZGDO oraz dane statystyczne z GUS. Kontynuując wyjaśnił, że stawka w wysokości 27 zł pochodzi od kwoty z przetargu, która została podzielona przez liczbę mieszkańców z deklaracji Związku Gmin Dolej Odry. Ta kwota jest potrzebna, żeby obsłużyć wywóz odpadów i pokryć koszty obsługi administracyjnej w zakresie odpadów. Następnie Zastępca Wójta wyjaśnił, że były brane pod uwagę też inne metody naliczania opłat i były robione kalkulacje w tym zakresie. Metody były konsultowane i omawiane na wspólnej komisji i w zespole, a wybór metody od mieszkańca został podjęty, zgodnie z głosowaniem na komisji wspólnej. Odnośnie obliczenia stawki na podstawie liczby mieszkańców w deklaracjach, gdzie jest 10 931 osób, a na podstawie danych GUS jest około 13 tys. i różnica nie wynosi 3 tys. jak powiedział radny, tylko 2 tys. Zastępca powiedział, że ze względu na obawy, że nie uda się zebrać odpowiedniej ilości deklaracji została przyjęta wartość na podstawie danych z ZGDO.

Radny Sebastian Janiak wyrażając swoją opinię, powiedział do Zastępcy Wójta, że się myli opierając swoją tezę na podstawie informacji z ZGDO dotyczących ilości zebranych przez nich deklaracji. Radny zapytał, czy Związek powziął informację na temat dzieci urodzonych i niezgłoszonych w deklaracji do ZGDO, ponieważ od 2013 r. nie było nic w tym zakresie robione, dopiero od dwóch lat Związek zaczął wysyłać informację do mieszkańców na ten temat.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło powiedział, że na podstawie danych z deklaracji ZGDO jest około 11 tys. mieszkańców i wówczas sumę do zapłaty za wywóz odpadów i koszty administracji trzeba podzielić przez liczbę mieszkańców, którzy się zadeklarują, to wychodzi stawka w granicach 27 zł.

Radny Sebastian Janiak zapytał, ilu jest mieszkańców w gminie Stargard na podstawie ewidencji ludności. Następnie zapytał, jak Zastępca Wójta, chce przekonać, że wykonał swoją pracę w tym zakresie rzetelnie. Radny kontynuując powiedział, że przy założeniu liczby mieszkańców 10931, wychodzi stawka 27 zł, natomiast przy założeniu liczby mieszkańców 12983 według danych GUS, wychodzi stawka 23 zł. Następnie Radny zapytał, ile osób złoży deklarację na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz dlaczego zastępca przyjął wyższa stawkę w wysokości 27 zł, gdzie w opinii radnego powinna być stawka w wysokości 23 zł.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że odnośnie ilości deklaracji, nie wie, ile osób je złoży, natomiast w kwestii stawki powiedział, że zespół wypracował tę stawkę i taką podjął decyzję odnośnie wyższej, bezpieczniejszej stawki.

Kontynuując pytania do Zastępcy Wójta, Radny Sebastian Janiak zapytał, czy Gmina chce zarabiać na mieszkańcach, którzy złożą deklaracje, następnie zapytał, jak zastępca zamierza uzupełnić braki, jeżeli zadeklaruje się za mało osób na dzień 1 stycznia 2020 r. i w związku z tym, dlaczego nie została przyjęta metoda od gospodarstwa domowego. Kontynuując radny powiedział, aby zastępca wyjaśnił mieszkańcom gminy, dlaczego została wybrana stawka 27 zł.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że Gmina nie będzie zarabiała na mieszkańcach, ponieważ jest to system samofinansujący się, czyli ma obsłużyć koszty wywozu odpadów i koszty administracji.

Radny Józef Tracz powiedział, że chciałby odnieść się do tej dyskusji i powiedział, że nie wie, ile uda się zebrać deklaracji, ale ostateczną wielkość stawki określi ilość deklaracji. W związku z tym może się okazać, że będzie mniej deklaracji niż zakłada zespół do spraw odpadów i wówczas stawka będzie wyższa, a jeżeli deklaracji wpłynie dużo, to wtedy stawka będzie niższa. Następnie dodał, że wszystko okaże się w pierwszych miesiącach roku.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do tych informacji, powiedziała, że rozumie, iż przedstawiona stawka w wysokości 27 zł od osoby, którą to kwotę przedstawiła na zebraniu wiejskim w Grzędzicach i ludzie ją zaakceptowali, może wzrosnąć, ale może też być niższa. Radna powiedziała, że bierze pod uwagę tę gorsza opcję, czyli wzrost stawki i w związku z tym trzeba założyć, że kara za nieprawidłową segregację też wzrośnie. Radna powiedział, że nie przypomina sobie, żeby na posiedzeniu wspólnym było jakiekolwiek głosowanie, radna dodała, że nie brała udziału w żadnym głosowaniu nad wyborem metody, która została przedstawiona w projekcie uchwały. Radna zapytała, co ma powiedzieć mieszkańcom Grzędzic, jeżeli stawka wzrośnie.

Radna Agnieszka Lenda nawiązując do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek, powiedziała, że była na zebraniu w Grzędzicach i prezentowała mieszkańcom wszystkie metody naliczania opłat za odpady. Ponadto radna dodała, że informowali mieszkańców, że są to szacunkowe wartości i wszystko zależy, ilu mieszkańców złoży deklaracje. Ponadto powiedziała, że deklaracje, które posiada ZGDO, to też nie są wszystkie deklaracje, które powinny być złożone. Radna wyjaśniła, że trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby zebrać jak najwięcej deklaracji. Następnie powiedziała, że w jej opinii metoda od mieszkańca jest najlepszą metodą, ponieważ to człowiek produkuje śmieci. Kontynuując powiedziała, że mieszkańcy muszą wiedzieć, że to ustawa nałożyła na gminy taki obowiązek i że stawki w całej Polsce znacząco wzrosły. Radna powiedziała, że wzrost stawki jest ogromny i będzie to duże obciążenie dla budżetów domowych mieszkańców gminy.

Radna Monika Nikołajew zabierając głos, powiedziała, że obawia się, iż gmina nie zdąży z zebraniem deklaracji do 1 stycznia 2020 r. Radna dodała, że w jej opinii należało przygotować te projekty uchwał w miesiącu maju i od września powinno wszystko ruszyć.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Zastępcy Wójta Marka Gardygajło, zapytał, dlaczego pomimo przygotowanych projektów uchwał na podstawie starych przepisów, nie skorzystał z tego i nie przedstawił ich Radzie. Radny podkreślił, że wówczas byłby czas na wdrożenie systemu naliczania i poboru opłat. Odnośnie wyboru metody naliczania opłat, radny powiedział, że nie ma rzetelnych danych, które mogłyby go przekonać do którejkolwiek z metod. Radny powiedział, że patrząc na wielodzietność i wielopokoleniowość rodzin w naszej gminie, gdzie będą się te rodziny deklarowały, jako jedno gospodarstwo domowe, będzie to miażdżące dla ich budżetów domowych. Następnie zapytał zastępcę wójta, jak zamierza logistycznie rozwiązać kwestie rozpropagowania deklaracji wśród mieszkańców, a później żeby te deklaracje wróciły.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło zabierając głos, powiedział, że ma informacje na temat przygotowywanych uchwał w ZGDO, gdzie zostaje przyjęta metoda od zużycia wody w wysokości 7,10 zł za 1m³, co przy przeliczeniu przez średnie zużycie wody w ilości 4-5 m³ daje 30 zł od osoby. Zastępca powiedział również o uchwale ZGDO zwiększającej składkę od gmin członkowskich, gdzie jest przymiarka do kwoty 42,90 zł od mieszkańca. Następnie powiedział, że przygotowywany jest zapis w statucie odnośnie kwoty 100 zł za mieszkańca stanowiącej karę dla gminy przy wystąpieniu ze Związku. Przeliczając to na naszą gminę musielibyśmy zapłacić 1,3 mln zł. Zastępca powiedział, że to pokazuje, iż stawki wzrosłyby nawet jakby Gmina pozostała w ZGDO. Następnie powiedział, że trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby udało się zebrać jak najwięcej deklaracji. Ponadto trzeba dotrzeć do mieszkańców z edukacją na temat segregacji, ale też z informacjami na temat stawki i metody naliczania opłat. W związku z powyższym powiedział, że Gmina liczy na wsparcie radnych i sołtysów w tym względzie.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że do 1 stycznia powinno wszystko być zrobione, ponieważ od stycznia będą już odbierane śmieci od osób, które złożyły deklaracje.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do wypowiedzi zastępcy wójta powiedział, że nie jest ważne w tym momencie, jakie decyzje podejmuje Związek, ponieważ sam był za wystąpieniem, ze względu na karę finansową, którą Gmina miałaby ponieść za osoby, które nie płaciły za odpady. Następnie zapytał Zastępcę Wójta, według jakich wartości porusza się mówiąc raz, że opłata będzie naliczana według 11 tys. mieszkańców zgodnie z ilością w deklaracjach, które posiada Związek, a mówiąc o karach powołuje się na dane z GUS, gdzie jest 13 tys. mieszkańców. Radny dodał, że albo trzeba oprzeć się na danych GUS, które są bardziej wiarygodne, albo danych z ZGDO, gdzie Związek przez wiele lat nie robił zbyt wiele, żeby uszczelnić system, aby było jak najwięcej zadeklarowanych osób. Radny dodał, że w jego opinii wiarygodnymi danymi jest kwota ponad 6 mln po przetargu, a także koszty administracji w wysokości 197 400 zł na rok, natomiast zdaniem radnego pozostałe dane z informacji przedstawionej przez Zastępcę Wójta budzą wiele wątpliwości, tym bardziej, że jest mowa o pieniądzach mieszkańców.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło zabierając głos powiedział, że ZGDO stosuje dane GUS do obciążeń i wynika to z zapisów w ich uchwale. Następnie dodał, że jeżeli stawka okaże się za wysoka może zostać obniżona.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec wyczerpania dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/93/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

AD 8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 2 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja 3 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 2 głosami „za”, i 2 głosami „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/94/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

AD 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 2 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja 3 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 2 głosami „za”, i 2 głosami „wstrzymuje się” zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Radny Józef Tracz zabierając głos powiedział, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu podczas posiedzenia, zaproponowała wprowadzenie zmiany w Pouczeniu deklaracji w punkcie 1, przez zmianę zapisu, który otrzymał brzmienie: „Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminie do 15-go każdego dnia miesiąca zgodnie z uchwałą Rady Gminy (…)”. Radny wyjaśnił, że komisji chodziło o to, żeby informacja była czytelna dla mieszkańców, bez potrzeby szukania informacji w uchwale.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do mecenasa, odnośnie zapisu w uchwale w § 7, a mianowicie, że uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r., zapytał, czy dystrybucja deklaracji ma nastąpić od 01.01.2020 r., czy mogą być dystrybuowane przed czasem wejścia w życie tego dokumentu, czyli deklaracji.

Radca Prawny Łukasz Korejwo odpowiedział, że sama dystrybucja może nastąpić wcześniej, natomiast skutek złożenia dokumentu będzie po 1.01.2020 r.

Wobec wyczerpania dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/95/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

AD 10. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI STARGARDZKIEMU NA ZREALIZOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 4 głosami „przeciw” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 4 głosami „przeciw” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja 3 głosami „przeciw” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 2 głosami „za” i 5 głosami „przeciw” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 9 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, nie podjęła uchwały Rady Gminy Stargard w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej, której projekt stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz o godzinie 13.32 zarządził przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 13.52 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

AD 11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poinformował, że do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął apel nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Grzędzicach. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał fragment tego pisma i poinformował, że całość zostanie przedstawiona radnym na posiedzeniu wspólnym komisji. W odczytanym fragmencie nauczyciele ze szkoły w Grzędzicach zaapelowali do radnych o oddanie głosu za rozbudową modułową. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał pod dyskusję ww. projekt uchwały.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos powiedziała, że znane jest już stanowisko nauczycieli, a także dyrektora szkoły, który zaakceptował system modułowy i namawiał do tego mieszkańców Grzędzic podczas zebrania wiejskiego w dniu 13 września br. Mieszkańcy podczas zebrania byli przeciwko kontenerom i ostatecznie wszyscy czekali na stanowisko Rady Rodziców w tej sprawie. Radna powiedziała, że wie, iż pismo Rady Rodziców wpłynęło do Gminy i poprosiła Wójta, aby odczytał to pismo.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że rozumie, iż pismo związane jest z dyskusjami, czy zabudowa kontenerowa miałaby powstać i poprawić warunki bytowe uczniów, a w chwili obecnej chodzi o zwiększenie środków na realizację tego zadania. Następnie dodał, że do rodziców, którzy zwrócili się z apelem chciałby powiedzieć, że zagłosuje tak, jak życzy sobie tego Rada Rodziców. Kontynuując podkreślił, że dzisiejsza decyzja Rady Gminy spowoduje, że budowa nowej szkoły odsunie się w czasie. Radny powiedział, że powinno stawiać się na edukację i przypomniał o szkole w Koszewie, która została zlikwidowana, a w chwili obecnej w opinii Radnego poprawiłaby warunki lokalowe szkoły w Grzędzicach. Radny dodał, że priorytetem Wójta, miała być oświata, a następnie stwierdził, że rozumie, iż w chwili obecnej oświata jest dużym obciążeniem dla budżetu Gminy, natomiast potencjał rozbudowy Grzędzic, Lipnika i Żarowa pokazuje, że kwota 2 mln zł mogłaby być wkładem w inwestycję o szerszym spektrum niż działanie „na dzisiaj”.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odczytał pismo Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, w którym rodzice podnieśli temat modułów, a mianowicie, że moduły traktowane, jako rozwiązanie tymczasowe są konieczne ze względu na brak miejsca w szkole i złe warunki do nauki.

Radna Agnieszka Bieniek zwracając się do radnych, zapytała, czy nie uważają, iż Rada Gminy powinna zająć się najpotrzebniejszymi sprawami, czyli edukacją, transportem i infrastrukturą niezbędną do codziennego życia. Następnie radna powiedziała, że Grzędzice borykają się z deficytem miejsc do nauki, według pisma z OAS-u do szkoły w Grzędzicach uczęszcza 240 uczniów, a szkoła przystosowana jest na 150 uczniów i gdyby nie to, że w czerwcu i na początku roku szkolnego odeszła znaczna część dzieci, szkoła byłaby dwukrotnie przeciążona. W opinii radnej żadne tymczasowe rozwiązanie nie rozwiąże problemu, a jedynym rozwiązaniem jest zaplanowana rozbudowa szkoły z uwzględnieniem demografii oraz możliwości finansowych Gminy. Następnie Radna powiedziała, że obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkoły, który w ostatnim czasie został ograniczony. Kontynuując, Radna zwróciła się do radnych z apelem i powiedziała, że kontenery nie są rozwiązaniem, gdyż, jeśli powstaną i tak będą przeciążone. Następnie dodała, że dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, zostali postawieni przed wyborem „nic, albo cokolwiek i wybrali cokolwiek”, czyli kontenery. Radna dodała, że uszanuje tę decyzję. Radna zwróciła się z pytaniem do wójta, dlaczego Gmina zamiast właściwej rozbudowy szkoły proponuje kontenery w Grzędzicach?

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że temat rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grzędzicach i Strachocinie jest comiesięcznym tematem dyskusji od momentu wspólnej pracy nad budżetem. Wójt wyjaśnił, że na całkowitą rozbudowę szkoły w Grzędzicach w zakresie projektowym, który został opracowany, Gminy nie stać, w związku z powyższym, aby szkole pomóc, rozwiązanie w postaci modułów, wydaje się być słuszne. Wójt dodał, że stanowisko zarówno poprzedniego jak i obecnego dyrektora szkoły, jest takie, że moduły wystarczą na kilka lat. Ponadto dyrektor zna rozwiązanie modułowe w Szczecinie.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do modułów w Szczecinie, powiedziała, że radni ze Szczecina odchodzą od rozwiązań kontenerowych ze względu na to, że generują wysokie koszty. Następnie radna przypomniała słowa mieszkanki Skalina, która powiedziała podczas IV Sesji Rady Gminy Stargard, że rozumie, iż Gminy nie było stać na rozbudowę szkoły w Grzędzicach. Na co, Pani Skarbnik, w ocenie Radnej odpowiedziała wówczas, że Gmina nie jest w złej sytuacji finansowej i nikt nie powiedział, że Gminy nie stać na rozbudowę szkoły w Grzędzicach. Następnie radna zapytała, co się zmieniło od tamtej pory, że gminy nie stać na rozbudowę szkoły, tylko proponowane są kontenery.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska i wyjaśniła, że Gminę stać na inwestycje i Gmina, takie prowadzi, co zapisane jest w WPF. Natomiast odnośnie rozbudowy szkoły w Grzędzicach, nikt nie mówi, że Gminy nie stać w przeciągu dziesięciu lat, bo sytuacja na rynku się zmienia, ale na tę chwilę Gminy na tę inwestycję nie stać.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, iż w związku z tym, że uszanuje decyzję dyrekcji, nauczycieli i Rady Rodziców i będzie za rozbudową kontenerową, to powiedziała, że na Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty zwróciła się do Wójta o gwarancję, że jeżeli pojawią się środki finansowe, to wtedy w pierwszej kolejności rozpocznie się rozbudowa szkoły w Grzędzicach. Radna wyjaśniła, że rozlicza obietnice i zapewnienia wójta, które trwają od 2015 r. Następnie zapytała, kiedy będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grzędzicach i czy będzie w pierwszej kolejności?

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że również uczestniczyła w zebraniu w Grzędzicach, gdzie część rodziców po dyskusji i przedstawionych argumentach przychyliła się do rozbudowy modułowej, jako rozwiązania doraźnego. Radna dodała, że chciałaby rozbudowy szkoły w Grzędzicach, ale znając sytuację finansową Gminy przychyla się do rozwiązania zastępczego, które poprawi warunki bytowe dzieci, uczących się w trudnych warunkach, ponieważ w szkole i w samych klasach jest bardzo ciasno. Radna dodała, że żałuje, iż na tym zebraniu nie było Skarbnik Gminy ani pani Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ponieważ Radna była krytykowana za to, że jako radna wybrana rzez mieszkańców Grzędzic opowiada się za rozwiązaniem zastępczym. Radna wyjaśniła, że kieruje się głosem rozsądku. Kontynuując, Radna powiedziała, że samo wpisanie w projekt budżetu kwoty, która została następnie zdjęta przez radnych z budżetu, nie zapewniała pełnej rozbudowy szkoły i poprosiła Panią Skarbnik o sprostowanie, jeżeli powiedziała nieprawdę. Następnie zapytała, czy na moment projektu budżetu i moment, kiedy radni dokonali cięcia tej pozycji z budżetu, te 10 mln zł było w budżecie?

Odpowiadając Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska powiedziała, że na tamten czas były planowane środki jedynie na projekt.

Radny Maciej Lipka odnosząc się do tematu szkoły w Grzędzicach, powiedział, że dyskusja nad rozbudową tej szkoły trwa od 2014 r. Ponadto dodał, że szkoła w Grzędzicach była jako pierwsza w historii gminy rozbudowywana w latach 90-tych, a następnie rozbudowywane były kolejne szkoły. Radny powiedział, że budżet Gminy jest ograniczony i elastyczny oraz, że Gminę stać na rozbudowę szkoły, ale nie w tym momencie, dopiero jak uda się dokończyć inwestycje, które Gmina ma do zrealizowania. Radny powiedział, że w tej dyskusji brakuje najważniejszego, czyli głosów mówiących o dobru dzieci, które potrzebują normalnych warunków do nauki. Radny podkreślił, że trzeba w tym momencie dać Wójtowi kierunek działania, którym na dzień dzisiejszy są moduły, a następnym kierunkiem będzie właściwa rozbudowa szkoły w Grzędzicach. Następnie radny zapytał wójta, kiedy realnie uda się udostępnić nowe sale lekcyjne.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że czas realizacji inwestycji zapisany w dokumentach, wynosi sześć miesięcy od podpisania umowy, czyli za około dwa tygodnie.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos powiedziała, że chciałaby się odnieść do inwestycji świetlicy w Tychowie, a mianowicie radna zwróciła uwagę, że w omawianym projekcie uchwały jest kolejne podniesienie środków na dokończenie tej inwestycji. W opinii Radnej są rzeczy ważniejsze, gdyż Gmina boryka się z innymi problemami, tj. brak rozbudowy szkoły, brak kontenerów, brakuje oświetlenia, większość dróg gminnych jest w złym stanie. Ponadto Radna powiedziała o zlikwidowanym dowozie dzieci do szkoły w Grzędzicach, natomiast jak powiedziała Radna, Gmina pochyla się nad tematem świetlicy w Tychowie, która została zaakceptowana przez Radę Gminy poprzedniej kadencji i kosztuje Gminę kilka milionów, a na Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Radny Józef Tracz powiedział, że czuje się oszukany, to, dlaczego nie zgłoszono tej sprawy do Prokuratury. Następnie Radna poruszyła kwestię jednego zlikwidowanego dowozu do szkoły w Grzędzicach, a kolejno odczytała pismo Ministra Edukacji na temat obowiązku gminy, dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu. Radna powiedziała, że Gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom bezpłatny transport, ponieważ droga dzieci z Grzędzic do Stargardu przekracza 3 km, a dzieci muszą dojeżdżać do Stargardu do szkół nie z wyboru rodziców, tylko jak powiedziała Radna, z zaniedbań Gminy. Kontynuując, Radna powiedziała, że wnioskuje o dostosowanie siatki transportu tak, aby spełniała wymogi zgodnie z prawem oświatowym.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zwrócił uwagę Radnej Agnieszce Bieniek, że wniosek powinna złożyć w punkcie, który dotyczy wolnych wniosków i zapytań.

Radna Agnieszka Bieniek wracając do tematu inwestycji dokończenia świetlicy w Tychowie, powiedziała, że zgadza się z propozycją Radnego Macieja Lipki, który na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu powiedział, aby w świetlicy w Tychowie utworzyć przedszkole gminne oraz oddział szkoły w Strachocinie, który miałby odciążyć tę szkołę. Następnie Radna zwróciła się z pytaniem do Wójta, czy w tej świetlicy będzie możliwe utworzenie przedszkola.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że w tej chwili w świetlicach wiejskich funkcjonują przedszkola i nie ma przeciwwskazań, żeby w momencie przekazania do użytkowania świetlicy w Tychowie, utworzyć tam przedszkole.

Radny Józef Tracz powiedział, że skoro został wywołany, chciałby potwierdzić, że słowa, o których powiedziała Radna Agnieszka Bieniek, rzeczywiście padły na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu. Następnie dodał, że będąc Radnym poprzedniej kadencji, nie był za budową świetlicy w Tychowie w takim zakresie. Radny powiedział, że czuje się oszukany z uwagi na to, iż w WPF 1,2 mln zł, które było wpisane, miał to być koszt całej inwestycji w Tychowie, jednak to nie okazało się prawdą. Radny odnosząc się do uwagi Radnej, dlaczego nie zgłoszono tej sprawy do Prokuratury, powiedział, że Komisja Rewizyjna dokonywała kontroli inwestycji, gdzie radny Sebastian Janiak przedstawiał wnioski z kontroli, wskazując, iż radni zostali wprowadzeni w błąd.

Radny Maciej Lipka zabierając głos, powiedział, że należy dokończyć świetlicę w Tychowie, a następnie dodał, że należy wrócić do projektu i dostosować budynek pod drugie przedszkole gminne oraz oddział klas 1-3 oraz „0” Szkoły Podstawowej w Strachocinie.

Radna Aleksandra Kotschendoff zwracając się do radnych powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że budowa tej świetlicy jest bardzo droga, ale można ją zagospodarować pod przedszkole. Radna dodała, że należy dokończyć tę inwestycję, dlatego prosi radnych o pozytywne zaopiniowanie. Następnie Radna dodała, że od pięciu lat sołectwo Tychowo przeznacza środki z funduszu sołeckiego na wyposażenie tej świetlicy.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że jest za tym, aby powstawały przedszkola gminne. Radny dodał, że jeżeli w świetlicy w Tychowie powstanie przedszkole, to jest za dokończeniem tej świetlicy.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że jeżeli powstanie tam przedszkole lub oddział odciążający Szkołę w Strachocinie to popiera dokończenie świetlicy w Tychowie. Wracając do tematu rozbudowy modułowej szkoły w Grzędzicach, radna zapytała, czy wyposażenie kontenerów przewidziane w przetargu będzie nowe?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w inwestycji zaplanowane jest nowe wyposażenie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił, aby zakończyć temat rozbudowy modułowej szkoły w Grzędzicach, ponieważ Radna Agnieszka Bieniek przedstawiła obszernie sytuację, znane jest też stanowisko nauczycieli, dyrekcji i Rady Rodziców w tej sprawie.

Radny Maciej Lipka odnośnie wypowiedzi radnej Aleksandry Kotschenfoff, powiedział, że te środki z funduszu sołeckiego, mogłyby zostać przeznaczone na inny cel, tj. estetyka wsi, place zabaw itp. W związku z tym, należy pamiętać przy tej inwestycji o mieszkańcach, dzieciach i sportowcach, którym ma służyć ta świetlica. Ponadto, ta świetlica oprócz swojej podstawowej funkcji, musi służyć też celom, o których była mowa wcześniej, tj. cele edukacyjne.

Radna Monika Nikołajew zabierając głos powiedziała, że jest za dokończeniem świetlicy, natomiast, nad przeznaczeniem świetlicy na przedszkole, trzeba zastanowić się teraz, żeby w momencie oddania budynku do użytkowania nie okazało się, że obiekt nie spełnia wymogów, co do utworzenia tam przedszkola.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zwracając się do Wójta zaproponował, aby przygotować i przedstawić radnym projekt odnośnie możliwości przeznaczenia tej świetlicy.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odpowiedziała, że wykonawca dokończy świetlice zgodnie z projektem.

Wobec wyczerpania dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/96/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

AD 12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARGARD NA LATA 2019-2031.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz odczytał powyższy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031, a następnie poinformował, że ww. uchwała była opiniowana na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja 3 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja 5 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr X/97/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

AD 13. INFORMACJA WÓJTA O ZAGOSPODAROWANIU PRZEJMOWANEGO MIENIA OD KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do ww. informacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r., po zapoznaniu się z Informacją Wójta Gminy o zagospodarowaniu przejmowanego mienia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażając swoją opinię informację przyjęła.

AD 14. INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT REALIZACJI SKŁADANYCH WNIOSKÓW W SPRAWIE SPORZĄDZANIA LUB ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie stanowiska Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do ww. informacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r., po zapoznaniu się z Informacją Wójta Gminy na temat realizacji składanych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyrażając swoje stanowisko informację przyjęła.

AD 15. OCENA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU ORAZ OCENA PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ DO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Radną Monikę Nikołajew o przedstawienie stanowiska Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty odnośnie ww. informacji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r., po zapoznaniu się z Oceną działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za I półrocze 2019 roku oraz oceną przygotowania szkół do roku szkolnego 2019/2020, wyrażając swoje stanowisko, informację przyjęła.

Radny Paweł Żmuda zabierając głos, zwrócił się do Zastępcy Wójta Marka Gardygajło odnośnie braku informacji w przedstawionej ocenie, na temat przystąpienia do Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Radny wyjaśnił, że w lutym br. składał interpelację, która dotyczyła tego, czy Gmina jest zainteresowana przystąpieniem do Programu „Posiłek w domu i szkole”, na doposażenie jadalni szkolnych. Radny poinformował, że otrzymał odpowiedź, że Gmina będzie miała środki na wkład własny w wysokości 20 % i przystąpi do programu. Radny dodał, że w ramach wspomnianego programu, na każdą stołówkę można było otrzymać 25 tys. zł.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że ma informację, iż poczyniono kroki w tej sprawie i zostały złożone wnioski na doposażenie, natomiast wyjaśnił, że nie ma informacji, w jakiej wysokości środki otrzymała dana szkoła.

Radny Paweł Żmuda kontynuując temat dodał, że rozumie, iż program ruszył i Gmina pozyskała fundusze. Następnie zapytał, dlaczego tej informacji nie ma w przedstawionej ocenie. Ponadto Radny dodał, że nie zauważył, aby na stołówce w Szkole w Pęzinie coś się zmieniło.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że nie wie, dlaczego tej informacji nie ma w przedstawionym raporcie, ale dodał, że przygotuje dokładne informacje i je przekaże.

Radny Paweł Żmuda zapytał, ilu nauczycieli pracowało w Gimnazjum Gminy na dzień 30 sierpnia br. i czy po wygaśnięciu gimnazjum zostały im przedłożone propozycje pracy, czy dalej pracują u organu prowadzącego, czy otrzymali odprawę w związku z odejściem z pracy.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że nauczyciele otrzymali odprawę w związku z wygaśnięciem Gimnazjum. Kontynuując dodał, że jeden z nauczycieli Gimnazjum pracuje obecnie w Szkole Podstawowej w Pęzinie, pozostali nauczyciele nie są zatrudnieni w szkołach Gminy Stargard.

Radny Paweł Żmuda kontynuując wypowiedź, nawiązał do tematu Kuchni Gminnej, a mianowicie, że jej deficyt wynosi 400 tys. i w ciągu roku radni wielokrotnie podnosili dyskusję i pytali, o Kuchnie Gminną, czy jest to stołówka, catering, czy kuchnia gminna. Radny powiedział, że Urząd Statystyczny zajął stanowisko w tej sprawie, a następnie zapytał, czy wpłynęła odpowiedź ws. interpretacji podatkowej z Krajowej Administracji Skarbowej?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że nie ma informacji, czy odpowiedź wpłynęła, natomiast wyjaśnił, że Kuchnia Gminna funkcjonuje na takich samych zasadach, jak do tej pory, natomiast trwają prace nad przekształceniem jej w spółdzielnię. Wówczas, jak wyjaśnił Zastępca Wójta, spółdzielnia finansowałaby się sama, tzn. pokrywałaby koszty i wydatki.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy Wójta, zapytał, dlaczego nie czyni kroków, aby jak najszybciej zarejestrować spółdzielnię, ponieważ jak dodał Radny być może trzeba będzie zwiększać środki, żeby dołożyć do Kuchni Gminnej. Następnie zapytał, czy trwają w sprawie utworzenia spółdzielni jakieś rozmowy i czy zastępca wie coś na temat OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że trwają spotkania i rozmowy z Gminą Marianowo i z OWES-em, żeby zawiązać spółdzielnię. Następnie zastępca dodał, że obecnie trwają prace nad opracowaniem statutu i zadań, które spółdzielnia będzie wykonywała.

Radny Paweł Żmuda zwrócił się do zastępcy wójta z pytaniem, czy może przyobiecać, że od nowego roku szkolnego zacznie funkcjonować Spółdzielnia. Ponadto zapytał, czy spółdzielnia, to jest dobry pomysł i czy zastępca ma rozeznanie, jak takie organizacje funkcjonują na terenie kraju?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że nie ma szerokiej wiedzy w tym zakresie, jednak wyjaśnił, że wraz z zespołem, byli w spółdzielni w Kobylance i jeszcze chcą pojechać do Drawna, żeby zobaczyć jak spółdzielnie funkcjonują. Następnie zastępca dodał, że nie jest zwolennikiem spółdzielni, jednak być może okaże się, iż ten pomysł utworzenia spółdzielni będzie dobry i pozwoli odciążyć budżet Gminy.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że nie chodzi o to, żeby spółdzielnia zarabiała pieniądze, ale istotne jest, aby Gmina uwolniła się od wydatków, które obecnie ponoszone są w związku z Kuchnią Gminną.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Zastępcy Wójta powiedział, aby sprecyzował swoją odpowiedź na temat tego, czy OAS, wystąpił z wnioskami na doposażenie stołówek i czy w związku z tym Gmina otrzymała dofinansowanie? Kontynuując wyjaśnił, że Zastępca Wójta, odpowiadając na pytanie Radnego Pawła Żmudy, powiedział, że został złożony wniosek i Gmina otrzymała środki.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że z informacji, jakie ma z OAS-u wynika, że wnioski zostały złożone, tylko nie ma wiedzy, jaką kwotę otrzymała każda ze szkół.

Radny Sebastian Janiak nawiązując do tematu utworzenia spółdzielni, powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby do września trwała procedura utworzenia spółdzielni. Następnie Radny dodał, że nie zgadza się na to, aby w budżecie zapisać środki na Kuchnię Gminną. Ponadto wyjaśnił, że rozumie, iż na początek zawiązania spółdzielni należy zabezpieczyć środki w zakresie doposażenia, jako wkład własny, czy w formie przekazania środków trwałych w użyczenie. Radny podkreślił, że Kuchnia Gminna ma dobre opinie i notowania, jeżeli chodzi, o jakość żywienia, radny dodał, że miał okazję próbować potraw z Kuchni Gminnej i są one wyśmienite. Następnie powiedział, że Kuchnia Gminna broni się tym, co gotuje dzieciom i nie musi się reklamować, ponieważ w okolicy nie ma konkurencji, jeżeli chodzi, o jakość potraw. Kontynuując wypowiedź, Radny zauważył, że od momentu, kiedy radni zaczęli dyskusję na temat Kuchni Gminnej, tj. od grudnia albo lutego, w opinii Radnego, Zastępca Wójta, nie zrobił nic, żeby porozmawiać z pracownikami, jak to wszystko zorganizować, ponadto zdaniem Radnego, ta procedura przekształcenia kuchni w spółdzielnię, trwa zbyt długo. Następnie Radny powiedział odnośnie utworzenia spółdzielni, że Gmina Marianowo miała przejąć opiekę nad terenami zielonymi i w związku z tym pojawiła się dezinformacja dla sołectw, iż nie będzie potrzeby zabezpieczenia środków z funduszu sołeckiego na koszenie, ponieważ w tym zakresie będzie obsługa zewnętrzna. Kontynuując Radny zapytał, kiedy rozpocznie się procedura utworzenia spółdzielni i na jakim etapie są te prace, ponadto, jakie dokumenty zostały opracowane w tym zakresie, poza tym, od kiedy spółdzielnia zacznie funkcjonować, ponieważ jest to istotne z punktu widzenia planowania budżetu Gminy.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że procedura utworzenia spółdzielni cały czas jest w toku, na dzień dzisiejszy trwają prace nad statutem i zakresem obowiązków Gminy Marianowo i Gminy Stargard. Ponadto wyjaśnił, że zostało podpisane Porozumienie z OWES-em w zakresie współpracy przy zawiązaniu spółdzielni. Zastępca Wójta, wyjaśnił, że planowane jest, iż spółdzielnia zacznie działać od stycznia/lutego. Następnie powiedział, że nawet jak powstanie spółdzielnia, to należałoby na początek zabezpieczyć środki.

Radny Sebastian Janiak wyjaśnił, że moment, od kiedy zacznie działać spółdzielnia jest istotny z punktu widzenia budżetu Gminy. Następnie powiedział, że uważa, iż środki, jako wkład własny organu założycielskiego, czyli Gminy, powinny być zabezpieczone.

Radny Paweł Żmuda zabierając głos, powiedział, że trzeba zabezpieczyć środki w nowym budżecie, ponieważ na chwilę obecną nie ma pewności, że spółdzielnia zostanie utworzona.

AD 16. OCENA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Radną Monikę Nikołajew o przedstawienie opinii Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty na temat ww. informacji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r., po zapoznaniu się z Oceną stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, wyrażając opinię, informację przyjęła.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do Oceny stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, poprosił o jej zreferowanie, ponieważ chciałby odnieść się do kilku kwestii, których w jego opinii zabrakło w tej informacji.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło przedstawił informację na temat Oceny stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiedział, m.in., że na terenie gminy funkcjonuje sześć jednostek OSP. Zastępca dodał, że strażacy ochotnicy uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach, a także zawodach pożarniczych. W trakcie omawiania informacji powiedział o ilości akcji, w których uczestniczą poszczególne jednostki OSP, a następnie dodał, że informacja zawiera także dane o ilości i rozlokowaniu hydrantów na terenie gminy.

Radny Maciej Lipka zabierając głos w dyskusji, powiedział, że chciałby odnieść się do kwestii zdjęcia środków z budżetu dla OSP Żarowo, które miały być wkładem własnym do uzyskania dofinansowania na ocieplenie remizy w Żarowie. W związku z tym, że nie udało się uzyskać dofinansowania, te pieniądze, które miały być wkładem własnym zostały w budżecie. Radny kontynuując powiedział, że jednostki OSP, to nie tylko sprzęt, ale także, jakość i wygląd obiektów jednostek OSP. Radny wyjaśnił, że OSP Żarowo będzie starać się o pozyskanie środków na remont remizy, ponieważ, tej jednostce to się należy, przede wszystkich ze względu na efektywność i ilość działań. Radny dodał, że środki na remont potrzebne są także dla OSP Grzędzice, gdzie już pewne środki zostały zainwestowane i obiekt jest remontowany, ale nadal wymaga remontu. Następnie Radny powiedział o OSP Sowno, które jest bardzo ważną jednostką, szczególnie pod kątem ratownictwa na drodze wojewódzkiej nr 142. W związku z tym radny zaapelował o zabezpieczenie środków w budżecie, jako wkład własny gminy na pozyskanie środków zewnętrznych na samochód ratowniczy dla OSP Sowno, a także na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na remonty obiektów OSP, gdzie budynek OSP Sowno również wymaga ocieplenia i wymiany bramy. Kontynuując powiedział, że OSP Pęzino potrzebuje nowego samochodu.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że nie sposób nie zgodzić się z wypowiedzią Radnego Macieja Lipki, który jest człowiekiem związanym ze Strażą Pożarną i wielokrotnie uczestniczył w akcjach gaszenia pożarów. Następnie Radny powiedział, że chciałby odnieść się do Oceny stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, w której w ocenie radnego zabrakło istotnych informacji tj. informacji o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, następnie zapytał, jaki plan ma Gmina na dalszy rozwój systemu, ile jednostek w swoich strukturach posiada JOT-y i jakiej są kategorii, czy jest potrzeba rozszerzenia tych jednostek, czy nie? Radny powiedział, że w informacji brakuje także porównań ilości wyjazdów jednostek do akcji, porównując rok do roku, tj. 2017 do 2018 i 2018 do 2019. Następnie w opinii radnego brakuje statystyk, ponieważ na tę chwilę nie wiadomo, czy jest lepiej, czy gorzej? Następnie Radny zapytał, w jaki sposób realizowana jest prewencja na terenie gminy Stargard, w tym momencie Radny powiedział, że pod kątem prewencji należą się pokłony dla Nadleśnictwa Kliniska oraz Związku OSP RP, za wszelkie akcje informacyjne. Kontynuując Radny zapytał Zastępcę Wójta, jakie wnioski wyciąga z przedstawionej oceny. Następnie zapytał, czy poprawie uległy warunki lokalowe strażaków? Jakie cele należy uwzględnić w przypadku planowania kierunków działań ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy? Radny powiedział również, że informacja o sprzęcie w omawianej informacji jest jego zdaniem bardzo okrojona. Radny kontynuując swoją wypowiedź, zapytał, jak gmina jest przygotowana na podtopienia i powodzie, czy takowe występowały i czy mogą wystąpić? Ponadto w związku z tym, że przez gminę przejeżdżają ciężarówki z materiałami niebezpiecznymi, czy jednostki OSP są przygotowane do ewentualnej katastrofy ekologicznej. Następnie Radny zapytał, czy magazyn zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie jest wyposażony w odpowiedni sprzęt? Radny zapytał także odnośnie drogi Żarowo-Lubowo, która jest zatapiana przy każdej ulewie, czy są prowadzone działania, żeby niwelować miejscowe zagrożenie? Radny podsumowując powiedział, że prosi o informacje na temat KRSG, JOT-ów, charakterystyki zdarzeń na terenie gminy, jakie najważniejsze zdarzenie było w 2018 r., czy Gmina wyciąga wnioski z tego zdarzenia. Kończąc swoją wypowiedź, Radny wyjaśnił, że trudno mu się odnieść do przedstawionej informacji, ale musi ją przyjąć, następnie dodał, iż ma nadzieję, że ta informacja na przyszłość, będzie przygotowywana bardziej obszernie.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło zabierając głos, powiedział, że nie odpowie na zadane przez radnego Sebastiana Janiaka pytania w tym momencie, jednak przygotuje takie informacje i wówczas je zreferuje.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że w informacji wykazana jest ilość hydrantów na terenie gminy, jednak brakuje informacji, ile z nich jest sprawnych.

Radny Janusz Łojko zabierając głos w dyskusji, powiedział, że w momencie pożaru, zanim przyjedzie Straż Pożarna, istotna jest pierwsza interwencja mieszkańców, dlatego ważne są sprawne hydranty i sprawne wyposażenie, tj. węże. Radny przytoczył sytuację, kiedy w Klępinie był pożar i mieszkańcy próbowali podjąć interwencję przed przyjazdem straży, jednak okazało się, że węże nie są sprawne. Następnie radny powiedział na temat hydrantów podziemnych, które nie zostały uwzględnione w omawianej informacji. Radny powiedział, że w jego okolicy jest taki hydrant, ale trzeba mieć odpowiedni osprzęt, żeby z niego skorzystać.

Radny Maciej Lipka odnośnie hydrantów wyjaśnił, że Gmina scedowała obowiązek zapewnienia właściwego stanu hydrantów i zapewnienia wody do celów pożarniczych, na Wodociągi Zachodniopomorskie. Radny dodał, że trzeba zwrócić się do Wodociągów o informację na temat stanu hydrantów w gminie.

AD 17. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, poprosił Przewodniczącą Komisji Agnieszkę Lendę o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat ww. informacji.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Lenda przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej do następujących dokumentów:

 • o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard za I półrocze 2019 roku, która stanowi załącznik nr 26,
 • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard za I półrocze 2019 roku, która stanowi załącznik nr 27,
 • o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r., która stanowi załącznik nr 28.

Przewodnicząca Komisji, poinformowała, że Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r., przeanalizowała ww. informacje i wyrażając swoją opinię, przyjęła te informacje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda zwróciła uwagę, na pozycję w dochodach, w rozdziale 700, czyli gospodarkę gruntami i nieruchomościami, gdzie wykonanie na półrocze jest zaledwie na poziomie 24,26% i jest to kwota około 500 tys. niewykonania, co jak podkreśliła Przewodnicząca Komisji znajdzie swoje przełożenie na kolejne inwestycje i wydatkowanie, jeżeli ta kwota nie wpłynie.

AD 18. KONTROLA WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZA OKRES 2016-2018

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Agnieszkę Lendę o przedstawienie wniosków z kontroli.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie wniosków z przedmiotowej kontroli, Radną Monikę Nikołajew.

Radna Monika Nikołajew odczytała protokół z kontroli w zakresie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków za okres 2016-2018 i przedstawiła wnioski pokontrolne, a mianowicie, iż komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wnosi uwag odnośnie prowadzonej dokumentacji i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków za okres 2016-2018. Kopia protokołu stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz o godzinie 15.38 zarządził przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 15.49 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

AD 19.   SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE STATUTÓW WSZYSTKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY STARGARD

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz poprosił Sekretarz Gminy Jadwigę Michalską o przedstawienie Sprawozdania z konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu gminy Stargard.

Sekretarz Gminy Jadwiga Michalska zabierając głos, wyjaśniła, że statuty wszystkich sołectw z gminy Stargard, które zostały przygotowane, były konsultowane na przełomie od 20 maja do 28 czerwca br. Podczas przeprowadzonych konsultacji uwag, opinii i propozycji, co do treści tych statutów nie zgłoszono. Kontynuując sekretarz powiedziała, że po wnikliwej analizie i zasięgnięciu opinii na piśmie z kancelarii prawnej wynika, że te statuty nie zawierały unormowania, co do zapisów odnośnie kadencji sołtysów, wybranych na przełomie lutego i marca br. na podstawie starych statutów. Pani Sekretarz wyjaśniła, że zapytanie do kancelarii prawnej brzmiało: „Czy nowy statut powinien to regulować?” Z uzyskanej odpowiedzi wynika, iż powinny być zawarte przepisy przejściowe w nowym statucie. Sekretarz powiedziała, że statuty powinny być jeszcze raz konsultowane. W statutach będzie jeszcze dodatkowa zmiana odnośnie organizacji sołectw. W związku z tym statuty zostaną poprawione i będą podlegały konsultacji, dopiero wówczas zostaną przygotowane projekty uchwał w sprawie przyjęcia statutów.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że zapoznał się z poprzednim projektem statutów, które były poddawane konsultacjom i w opinii radnego, w tych statutach znalazł około 7-9 błędów formalno-prawnych. Radny zwrócił się z prośbą o rzetelne przygotowanie statutów, które będą przez radnych podejmowane uchwałą.

Radny Paweł Żmuda zapytał, czy w statucie nie powinna być zawarta kwestia związana z wyborami sołtysa, a mianowicie, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą, która przewiduje, iż na sołtysa będzie można głosować korespondencyjnie i będzie można wnieść uwagi na temat nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów na sołtysa.

Sekretarz Gminy Jadwiga Michalska odpowiedziała, że przeanalizowane zostaną wszystkie zapisy. Ponadto dodała, że ma nadzieje, iż dokument, który zostanie przygotowany będzie odpowiadał wszystkim wymogom formalnym i prawnym.

AD 20. INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, iż pisemna informacja na temat działalności w okresie międzysesyjnym jest obszerna, ponieważ obejmuje trzy miesiące działalności ze względu na przerwę wakacyjną w okresie międzysesyjnym. Wójt dodał w uzupełnieniu do pisemnej informacji, że w tym okresie odbyły się dwa konkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, podczas których komisja konkursowa nie wybrała, żadnego z kandydatów, w związku z powyższym od 01 września br. stanowisko dyrektora szkoły zostało powierzone Panu Damianowi Gralakowi. Następnie Wójt poinformował, że Gimnazjum Gminy Stargard uległo wygaszeniu i budynek został przekazany dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Ponadto Wójt powiedział, że uczestniczył w lipcu w spotkaniu w Sownie z mieszkańcami, Radnym Sebastianem Janiakiem, Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Marcinem Przepiórą, Sołtysem Sołectwa Sowno Krzysztofem Derechem oraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Wójt wyjaśnił, że po tym spotkaniu otrzymał dwa pisma z Powiatu odnośnie drogi w Sownie, gdzie jedno pismo dotyczy zajęcia stanowiska, niezbędnego do złożenia wniosku do Programu Dróg Samorządowych, w sprawie współfinansowania przebudowy drogi, przy szacunkowych kosztach w wysokości 12 mln zł, natomiast drugie pismo odnośnie prac nad budżetem i zajęcia stanowiska w zakresie współfinansowania przebudowy drogi w Sownie, etap I polegający na wykonaniu robót tj. przestawienie ogrodzeń w nowe miejsca graniczne, gdzie koszt tego etapu miałby wynieść szacunkowo 750 tys. zł, a partycypacja w kosztach 50/50. Wójt podkreślił, że te kwestie będą przedmiotem dyskusji w pracach nad budżetem.

(Radna Agnieszka Lenda opuściła obrady sesji)

Kontynuując Wójt powiedział, że odbyło się wiele uroczystości i festynów, w których brał udział, m.in. Dożynki Gminne w Strachocinie, także dożynki w Sołectwach. Ponadto odbyły się spotkania wiejskie w wielu miejscowościach, w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020. Wójt powiedział, że we wrześniu odbyło się również spotkanie robocze sołtysów. Następnie powiedział, że podczas komisji w tym tygodniu, obiecał, że przedstawi propozycję dwóch wariantów podwyżek diet dla sołtysów, w związku z tym Wójt poinformował, że pierwszy wariant zakładałby jednakową podwyżkę dla wszystkich sołtysów w wysokości 400 zł, drugi wariant, to podział na dwa progi, gdzie 14 sołectw do 400 mieszkańców – dieta dla sołtysa w wysokości 400 zł, natomiast 16 sołectw powyżej 400 mieszkańców – dieta dla sołtysa w wysokości 550 zł. Wójt wyjaśnił, że chciałby w październiku zorganizować spotkanie z sołtysami, żeby w głosowaniu tajnym mogli wypowiedzieć się na ten temat. Podsumowując Wójt poinformował o wydanych Zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.

Pisemna informacja na temat działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Radny Janusz Łojko poprosił o szerszą wypowiedź o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w przedstawionej informacji pojawiła się po raz pierwszy pozycja dotycząca pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Wójt wyjaśnił, że informacja dotyczy środków na termomodernizację szkoły w Sownie, grantów sołeckich, bibliotek, a także informacje o możliwościach pozyskiwania środków w aktualnych naborach. Wójt powiedział, że złożony został wniosek na drogę w Świętem w ramach Programu Dróg Samorządowych, ze względu na to, że droga jest w złym stanie.

Radny Maciej Lipka nawiązując do tematu pozyskiwania funduszy zewnętrznych powiedział o możliwości pozyskania ich na remonty i termomodernizację budynków OSP, gdzie chodzi także o budynek OSP Żarowo, który wymaga ocieplenia, wymiany okien, elektryki i wymiany ogrzewania. Kolejna kwestia, którą poruszył radny, to możliwość dofinansowania z Programu Dróg Samorządowych. Radny odnosząc się do tego tematu, zapytał, czy Gmina rozważa wniosek na brakujące odcinki dróg Lubowo-Lipnik, gdzie na tę drogę też są projekty, a dokończenie tego odcinka, jako istotnego ciągu komunikacyjnego jest bardzo ważne. Droga Żarowo-Grzędzice, jest po którymś cyklu napraw w tym roku, a droga jest w coraz gorszym stanie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że Gmina ma możliwość złożenia jednego wniosku w roku i na tę chwilę został złożony wniosek na drogę w Świętem. Wójt dodał, że tą drogą nie da się już przejechać.

Radny Maciej Lipka powiedział, że zgadza się z tym, że mieszkańcy Świętego potrzebują remontu drogi. Radny wyjaśnił, że chodzi o to, że ten odcinek Lipnik-Grzędzice nie został dokończony. Radny zwrócił uwagę na potrzebę skomunikowania ścieżki rowerowej Żarowo-Stargard z ciągiem w kierunku do Jeziora Miedwie, gdzie jest możliwość pozyskania środków na ten cel. W opinii Radnego istotnym aspektem są chodniki i skomunikowanie ścieżki rowerowej do Smogolic, a następnie do Sowna, żeby skomunikować drogę z Rogowem. Następnie zwrócił uwagę na potrzebę znalezienia środków na budowę kładki w Rogowie, w ramach pozyskania środków na ścieżki rowerowe.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos w dyskusji, powiedziała, że w okresie wakacyjnym składała do Gminy wnioski o dofinansowanie na modernizację dróg Żarowo-Lubowo oraz Lipnik-Grzędzice. Następnie dodała, że od strony Lipnika do Grzędzic, mieszkańcy borykają się z uskokiem od ronda Lipnik, gdzie po deszczu nie da się przejechać. Radna podkreśliła, że na tę drogę jest dokumentacja, gdyż ta droga nie przeszła w przetargu ze względu na brak środków, dlatego Radna poprosiła, aby Gmina pochyliła się nad tym problemem. Kontynuując powiedziała również o odcinku Grzędzice-Żarowo, gdzie droga ta również wymaga modernizacji.

(Radny Józef Tracz opuścił obrady sesji)

Radny Paweł Żmuda zapytał, czy znana jest wartość inwestycji związanej z remontem drogi w Świętem? Kontynuując Radny powiedział, że oprócz Programu Dróg Samorządowych jest jeszcze Program Mosty dla Regionów, gdzie Radny powiedział, że w tym momencie można by pomyśleć o mostku w Witkowie. Radny podsumowując powiedział, że od roku prowadzone są dyskusje, a okaże się, że do budżetu nie zostaną wpisane ważne problemy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiadając wyjaśnił, że do budżetu można wpisać wiele rzeczy, tylko nie wiadomo, czy uda się je zrealizować.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że most w Witkowie jest bardzo ważny i wymaga remontu. Następnie Radna zapytała, dlaczego będzie dofinansowana droga w Świętem?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że droga jest w fatalnym stanie, ponadto w Świętem także mieszkają mieszkańcy gminy Stargard.

AD 21.   INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że uczestniczyła w różnych uroczystościach, m.in. z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojskowym w Stargardzie, Przewodnicząca dodała, że brała udział w kilku spotkaniach sołeckich. Następnie Przewodnicząca powiedziała, że z funkcji Przewodniczącego Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty rezygnację złożył Radny Janusz Łojko. Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie decyzji Komisji odnośnie wyboru nowego Przewodniczącego Komisji.

Radny Janusz Łojko zabierając głos, powiedział, że złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji ze względów osobistych i służbowych, które nie zawsze pozwalają mu uczestniczyć w posiedzeniach Komisji. Kontynuując poinformował, że z dniem dzisiejszym funkcję Przewodniczącego Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty będzie pełnić Radna Monika Nikołajew.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz pogratulowała nowej Przewodniczącej Komisji, a następnie powiedziała, że z pismem nauczycieli ze Szkoły w Grzędzicach, zapozna wszystkich na komisji wspólnej podczas prac nad budżetem.

AD 22. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacji nie złożono.

AD 23. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz w pierwszej kolejności udzielił głosu obecnym na obradach sesji mieszkańcom gminy.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Adam Mroczkowski, który powiedział, że chciałby zabrać głos na temat odcinka drogi Kolonia Dolna Grabowo. Pierwsza kwestia, o której powiedział, to prośba o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o właściwe oznakowanie miejscowości, ponieważ obecnie jest znak Kolonia Grabowo, a powinno być Kolonia Dolna Grabowo. Kolejna kwestia to wniosek o przywrócenie ograniczenia prędkości do 50 km/h, które zostało podniesione do 70 km/h, a odcinek drogi w Kolonii Dolnej Grabowo jest bardzo niebezpieczny i jest tam bardzo duży ruch. Następna sprawa, którą poruszył Pan Adam Mroczkowski, to temat budowy ścieżki rowerowej, gdzie wniosek w tej sprawie został złożony w 2016 roku, do trzech urzędów, tj. do Urzędu Gminy Stargard, Starostwa Powiatowego oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich i dotyczył budowy odcinka ścieżki rowerowej między Stargardem, a Jeziorem Grabowskim, czyli do terenu gminy Stara Dąbrowa. Kontynuując powiedział, żeby na chwilę obecną pochylić się nad budową części chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 106 – Kolonia Dolna Grabowo, na terenie zabudowanym, gdzie odbywa się potężne nasilenie ruchu i jest niebezpiecznie, ponadto, żeby dostać się do przystanku trzeba poruszać się rowem. Następnie dodał, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, odpowiedział, że są w stanie partycypować w kosztach w części lub w całości, ale organ samorządowy w ich opinii powinien brać udział w kosztach, tej inwestycji, jednak ZDW odpisał, że nie otrzymali stanowiska w tej sprawie z Urzędu Gminy Stargard. Podsumowując poprosił o pochylnie się nad kwestią znalezienia środków na budowę chodnika na tym odcinku.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że posiada tę samą korespondencję z ZDW w Koszalinie, w którym Wójt przedstawił swoje stanowisko, natomiast w odpowiedzi uzyskał informację z ZDW Rejon Stargard, że nie stać ich na tę inwestycję. Wójt dodał, że mieszkańcy Grabowa poinformowali, że są w stanie zrobić dokumentację za 120 tys. Wójt powiedział, że wystosował pismo do Wójta Starej Dąbrowy i Prezydenta Miasta Stargard o partycypację w kosztach dokumentacji po 40 tys. zł. Wójt powiedział, że zasadne jest zrobienie chodnika w porozumieniu z ZDW, na odcinku zabudowanym w Kolonii Dolnej Grabowo.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że skontaktował się z Radnymi Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie właściwego oznakowania drogi wojewódzkiej nr 106 w Kolonii Dolnej Grabowo i uzyskał informację, że pomogą w tej kwestii i przyjrzą się tematowi. Odnośnie budowy chodnika na odcinku Kolonii Dolnej Grabowo i finansowania go z budżetu Gminy, Radny powiedział, że droga jest wojewódzka, dofinansowywać miałaby Gmina, ale należy pamiętać, że w kosztach partycypować powinien również Powiat wraz z ZDW.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz udzielił głosu kolejnemu mieszkańcowi gminy Panu Piotrowi Tęcza.

Piotr Tęcza zabierając głos, jako przedstawiciel Klubu Żeglarskiego Grot z Wierzchlądu, przedstawił pismo Zarządu Klubu w sprawie wniosku o dzierżawę działki numer 23 obręb Wierzchląd przy Jeziorze Miedwie.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło powiedział, że uczestniczył w spotkaniach, w Wierzchlądzie. Następnie wyjaśnił, że podstawą do tego, aby nie przedłużyć Klubowi dzierżawy, była petycja mieszkańców Skalina, którzy nie byli wpuszczani przez Klub na plażę, jednak to się poprawiło, jest także akceptacja Sołtys Sołectwa Skalin Pauliny Zielińskiej i Radnego Pawła Szutkowskiego, żeby zrobić spotkanie z przedstawicielami Klubu i mieszkańcami. W związku z tym Gmina dokona ponownej analizy tej sprawy, ponadto odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, a następnie próbna dzierżawa na rok, a nie na trzy lata.

Piotr Tęcza powiedział, że mieszkańcy zgłosili się w sprawie dostępu do kąpieliska, jak wyjaśnił w porcie jest zakaz kąpieli. Kąpielisko, z którego mogliby korzystać mieszkańcy zarosło trzciną przez zaniedbania Gminy, a ludzie mają teraz pretensje, że nie mają dostępu do jeziora.

Radny Paweł Żmuda zabierając głos powiedział, że rozumie, iż port jest w użytkowaniu Klubu „Grot”, natomiast przez zaniedbania Gminy brzeg zarósł trzciną, a w związku z tym, że teren jest objęty obszarem Natura 2000, nie ma możliwości usunięcia trzciny, a mieszkańcy chcieliby mieć dostęp do jeziora i w związku z tym chcą usunąć Klub z portu. Radny zapytał również, czy Klub ma podpisaną umowę na wywóz odpadów?

Piotr Tęcza dodał, że większość terenu Klub Grot dzierżawi od Wód Polskich. Natomiast odnośnie wywozu odpadów, Klub ma podpisaną umowę sezonową na wywóz odpadów, a pobór wody od prywatnego właściciela terenu.

Radny Sebastian Janiak zapytał, czy obecnie teren jest użytkowany bezumownie? Następnie zapytał Zastępcę Wójta, czy podjął już jakąś decyzję?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że umowa skończyła się z końcem czerwca i w chwili obecnej Klub Grot użytkuje teren bezumownie. Zastępca Wójta odnośnie decyzji, powiedział, że ma aprobatę Radnego Pawła Szutkowskiego i Sołtys Sołectwa Skalin Pauliny Zielińskiej odnośnie spotkania z mieszkańcami w zakresie wypowiedzenia się w tej sprawie.

Radny Paweł Żmuda dodał, że bez względu na decyzję, szkoda, że mieszkańcy przez zaniedbania Gminy w zakresie zarośniętego brzegu, zostali pozbawieni dostępu do kąpieliska.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że Gmina występowała o usunięcie trzciny, jednak nie ma takiej możliwości, ze względu na obszar Natura 2000. Wójt dodał, że odkąd pamięta, ten teren był zarośnięty trzciną.

Radna Agnieszka Bieniek zabierając głos, zapytała, czy w miesiącu grudniu będzie przygotowany projekt uchwały odnośnie stypendiów naukowych dla uczniów zdolnych.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że będą prace nad uchwałą.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała, czy zostaną odbudowane progi, które zostały zburzone w trakcie przebudowy drogi przy szkole w Grzędzicach.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że progi i barierki na pewno zostaną zamontowane.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i zapytał, czy Gmina podjęła działania, żeby przystąpić do programu wykluczenia komunikacyjnego. Radny wyjaśnił, że mówi o tym, w kontekście przede wszystkim Pęzina, Ulikowa, Barzkowic i Trzebiatowa.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że analizował program wykluczenia komunikacyjnego i okazuje się, że znikome zainteresowanie wynika z małych dopłat do kilometra dla przewoźnika, gdzie dopłata wynosi 0,80 zł do kilometra.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że problem, jeśli chodzi o transport istnieje, ponieważ Gmina jest podzielona i w części gminy, gdzie jeżdżą prywatni przewoźnicy mieszkańcy nie mają ulg w biletach i płacą 7 zł za bilet, natomiast w drugiej części, gdzie kursuje MPK mieszkańcy mają zniżki i płacą mniej za bilety. Radny wyjaśnił, że w jego opinii Gmina powinna unikać dzielenia mieszkańców. Radny dodał, że sądził, iż przy pracach nad nowym budżetem ten problem zostanie rozwiązany.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że MPK nie zdecyduje się na objęcie transportem terenu, gdzie funkcjonują prywatni przewoźnicy.

Radny Maciej Lipka powiedział, że zwracał uwagę kilka razy na potrzebę kontroli autobusów, którymi dowożone są dzieci do szkół, Radny zapytał, czy takie kontrole wspólnie z policją odbywały się w ciągu ostatnich lat?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że zgadza się z tym, że takie kontrole są bardzo ważne, jednak na tę chwilę nie ma wiedzy, czy takie kontrole były przeprowadzane.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała o plan miejscowości Grzędzice z nazwami ulic przy przystankach autobusowych i zwróciła uwagę, żeby został uaktualniony. Następnie zapytała, jak Gmina zamierza rozwiązać temat dowozu dla dzieci uczęszczających do szkół w Stargardzie?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że Gmina nie ma obowiązku zapewnienia transportu, jeżeli dziecko nie uczęszcza do szkoły w obwodzie.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do wypowiedzi Wójta, powiedziała, że dziecko nie może chodzić do szkoły w obwodzie, czyli do szkoły w Grzędzicach, ponieważ w szkole nie ma miejsca i rodzice zabrali dzieci, gdyż do dnia dzisiejszego nie ma kontenerów, rozbudowy szkoły, a transport został zredukowany. W związku z tym w opinii Radnej, Gmina przez swoje zaniedbania, powinna zapewnić transport do innych szkół.

Radny Sebastian Janiak zabierając głos, zwrócił się do Zastępcy Wójta odnośnie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i zapytał, w jaki sposób została wyliczona kwota 1 zł i do czego jest ona proporcjonalna. Radny podał przykład, że rodzina czteroosobowa będzie ponosić miesięczną opłatę za odpady w wysokości 108 zł. Radny zapytał Zastępcę Wójta, czy nie uważa, że proporcjonalność tej kwoty powinna polegać na zmniejszeniu opłaty o 1 zł od każdej osoby, a nie od gospodarstwa.

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że ta kwota w wysokości 1 zł, nie została wyliczona, tylko symbolicznie przyjęta, jako zniżka od gospodarstwa domowego za posiadanie kompostownika.

Radny Sebastian Janiak zwrócił uwagę na opłatę podwyższoną w wysokości 54 zł za nieprawidłowe segregowanie i zapytał, kto będzie to weryfikował i w jaki sposób?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że kontrole będą przeprowadzane przez pracowników Gminy.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że w jego opinii podwyższenie opłaty z 15 zł na 27 zł, jest słabym systemem i próbą wyciągnięcia pieniędzy od mieszkańców, którzy złożą deklarację. Radny powiedział, że problem będzie w budynkach wielorodzinnych, gdzie są wspólne pojemniki i odpowiedzialność zbiorowa za śmieci. Następnie dodał, że w maju przygotowany był pakiet uchwał dotyczący gospodarki odpadami, na podstawie starych przepisów i nie rozumie, dlaczego nie zostały one przedstawione Radzie Gminy. Ponadto zwracając się do Mecenasa, poprosił o rozszerzenie definicji właściciela nieruchomości, ponieważ w opinii Radnego nie ma rozróżnienia w deklaracji pomiędzy „właścicielem”, a np. najemcą i nie wiadomo, kto ma obowiązek złożenia deklaracji.

Radca Prawny Łukasz Korejwo powiedział, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje definicję właściciela nieruchomości i obejmuje także posiadaczy zależnych.

Radny Sebastian Janiak poinformował, że został poproszony przez mieszkankę Sowna o odczytanie pisma w sprawie dzierżawy działki gminnej. Mieszkanka, w piśmie zwraca się z prośbą o wydzierżawienie części działki od strony lasu przy ul. J. i J. Kulmów, gdzie według mieszkanki jest to jedyny dojazd do jej posesji. Mieszkanka w przedmiotowym piśmie, wskazała, że 20 września br. w czasie spotkania z Zastępcą Wójta i w obecności Radnego Sebastiana Janiaka, ustalono rozwiązanie podziału działki pomiędzy mieszkanką, a OSP Sowno. Po odczytaniu pisma Radny powiedział, że w tej sprawie było spotkanie, wizja lokalna na miejscu w Sownie, zostały poczynione ustalenia i sprawa zdaniem Radnego powinna już się zakończyć, tym bardziej, że były takie zapewnienia, jednak przez 6 tygodni sprawa nie została załatwiona, w związku z tym mieszkanka poprosiła Radnego o przedstawienie pisma podczas obrad sesji. Następnie Radny wyraził swoją opinię na temat pracy Zastępcy Wójta Marka Gardygajło.

W trakcie odczytywania pisma przez Radnego Sebastiana Janiaka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zwrócił uwagę Radnemu, aby nie odczytywał nazwisk zawartych w piśmie, z uwagi na RODO. W odpowiedzi Radny Sebastian Janiak poinformował, że osoby wymienione w piśmie są w ścisłym Zarządzie OSP Sowno.

Radca Prawny Łukasz Korejwo, którego o opinię na ten temat poprosił Wiceprzewodniczący Rady, powiedział, że ze względu na pełnione funkcje przez te osoby, nie widzi podstaw do animizacji nazwisk.

(Radny Maciej Lipka opuścił obrady sesji)

Zastępca Wójta Marek Gadrygajło odpowiedział, że sprawa, o której powiedział Radny Sebastian Janiak, wymaga konsultacji. Następnie dodał, że decyzja została podjęta i działka została podzielona na dwie części i na tę chwilę wysłano pisma z tą propozycją do mieszkanki Sowna i OSP Sowno.

Radny Sebastian Janiak zapytał o remont budynku, przy ulicy Bydgoskiej, gdzie Gmina otrzymała piętro.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że została w tej sprawie przygotowana specyfikacja na wykonanie dokumentacji.

Radny Sebastian Janiak kontynuując zapytał o inwestycję drogową w Witkowie Drugim na ulicy Wiśniowej, a mianowicie, dla kogo została wykonana? Ponadto zapytał, ile kosztowało nawiezienie kruszywa na działkę nr 129/2 w Małkocinie, na potrzeby jednej nieruchomości.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma wiedzy, ile kosztowało nawiezienie kruszywa, następnie Wójt dodał, że właściciel nieruchomości nie miał dojazdu do swojej posesji, w związku z tym Wójt podjął decyzję, żeby utwardzić tę drogę.

Radca Prawny Łukasz Korejwo w nawiązaniu do wcześniejszego pytania Radnego Sebastiana Janiaka, wyjaśnił, że na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Następnie wyjaśnił, że jest to szersze rozumienie definicji właściciela niż w przypadku Kodeksu Cywilnego, w związku z tym Radca Prawny dodał, że uchwała jest kompletna.

Radny Paweł Żmuda zapytał, czy rolnicy będą mieli możliwość ubiegania się o zwolnienie z czwartej raty podatku rolnego, w związku z suszą?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że na tę chwile nie wie, czy będzie taka możliwość. Wójt dodał również, że Gmina realizuje zadania, w które wliczone są wpływy z podatku.

Radny Paweł Żmuda zapytał, jak wygląda sytuacja w zakresie naboru wniosków na termomodernizację, który był ogłoszony przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że wnioski zostały przekazane dalej, jednak na tę chwilę nie ma informacji zwrotnej.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do zobowiązania Wójta do złożenia pisemnych wyjaśnień, w sprawie obietnic przedwyborczych, złożonych mieszkańcom Grzędzic.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała, kto zdecydował o wystąpieniu z ZGDO? Następnie Radna dodała, że Gmina w chwili obecnej, powinna w rzetelny sposób przygotować dokumenty związane z gospodarką odpadami. Kontynuując Radna zapytała, czy redukcja dowozu dzieci do szkoły, dotyczyła tylko Grzędzic?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło wyjaśnił, że wszędzie był jeden dowóz, tylko w Grzędzicach były dwa i jeden z nich został zredukowany ze względów finansowych. Obecnie w Grzędzicach jest jeden autobus, który kursuje wahadłowo, ponadto bus dowozi dzieci ze Skalina i Wierzchlądu.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że rodzice dowiedzieli się o redukcji dowozu dzieci do szkoły, w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, przez co, w opinii Radnej odeszły kolejne dzieci. Radna zapytała również, czy ten transport wróci?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło powiedział, że na dowóz dzieci do szkół odbyły się trzy przetargi, które zostały unieważnione ze względu na wysokie stawki, dopiero po czwartym przetargu został wybrany przewoźnik. Zastępca dodał, że na tę chwilę nie zostanie przywrócony dowóz do szkoły w Grzędzicach, ponieważ przetarg został już zatwierdzony, ale można uruchomić dodatkową linię przewozową.

Radny Paweł Żmuda zapytał, na jaki okres podpisana została umowa z przewoźnikiem na dowóz dzieci do szkół? Ponadto zwracając się do Zastępcy Wójta zapytał, czy nie byłoby bezpieczniej ogłosić przetarg na dowóz dzieci do szkół w kwietniu lub w maju, a nie w czasie wakacji?

Zastępca Wójta Marek Gardygajło odpowiedział, że umowa z przewoźnikiem obejmuje rok szkolny.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że na posiedzeniu komisji zwracała się z prośbą o załatanie dziur na drodze w Witkowie Drugim, jednak nie zostało to wykonane, następnie zwróciła się z prośbą o zrobienie poboczy, wycięcie drzew, a także wymianę tablic z nazwami miejscowości na Witkowo Drugie i Witkowo Pierwsze, ponieważ w chwili obecnej jest tablica Witkowo.

Radny Sebastian Janiak zabierając głos odnośnie dowozu dzieci do szkół, powiedział, że można rozważyć zakup autobusu, czy busa, żeby część transportu przejęła Gmina.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do tematu transportu, powiedział, że również uważa, że warto zakupić busa, który można wykorzystać chociażby na potrzeby transportu do Warchlina.

Sekretarz Gminy Jadwiga Michalska odniosła się do specyfikacji na dokumentację dotyczącą remontu budynku przy ul. Bydgoskiej, a następnie poinformowała, że Gmina wystąpiła do Starostwa o bezpłatne przekazanie dodatkowej powierzchni 86 m² w tym budynku. Ponadto Sekretarz dodała, że specyfikacja obejmuje także tę dodatkową powierzchnię oraz adaptację strychu w budynku Urzędu Gminy, która jest niezbędna ze względu na potrzeby lokalowe.

Radny Sebastian Janiak zapytał, dlaczego SIWZ, po przetargu znika z BIP?

Informatyk wyjaśnił, że nie ma obowiązku, żeby te dokumenty były cały czas widoczne w BIP, ponieważ wersja papierowa jest cały czas dostępna w urzędzie. Jednak dodał, że jest technicznie możliwe, aby te dokumenty były dostępne i jeżeli będzie taka potrzeba, to można to zmienić, ponieważ w chwili obecnej wpisywana jest data zakończenia przetargu, co z automatu wygasza dostępność SIWZ.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że wszystkie dokumenty, które są na stronie Gminy, powinny być transparentne i jawne dla wszystkich. Następnie zwracając się do Wójta, zapytała, czy dokumenty umieszczane na stronie, będą następnie kierowane do archiwum na stronie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że będą, tylko w tej chwili nie wie, na jaki okres.

Sekretarz Gminy Jadwiga Michalska poinformowała, że w związku z odejściem na emeryturę Pani Władysławy Czyczyn, został ogłoszony konkurs i od 25 września br. nowym Kierownikiem Ośrodka Administracyjnego Szkół została Pani Magdalena Ściężor.

AD 24. USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz zaproponował termin zwołania XI sesji Rady Gminy Stargard na dzień 25 października 2019 r. na godz. 10.00 oraz terminy posiedzeń komisji:

−     posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 21 października 2019 r., o godz. 8.30,

−     posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 21 października 2019 r., o godz. 12.00,

−     posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 22 października 2019 r., o godz. 8.30,

−     posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 22 października 2019 r., o godz. 12.00.

AD 25. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim za udział i o godzinie 18.12 zamknął obrady X sesji Rady Gminy Stargard.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mateusz Jarosz

Protokołowała:
Aleksandra Przybyszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 30-09-2019 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Przybyszewska 30-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 30-09-2019 12:46