Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard

WÓJT  GMINY STARGARD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko  ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2019 roku wyniósł 2,27 %.

1.  Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe,

 •  minimum 2 letni staż pracy.

2.   Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

 • umiejętność konstruowania tabel i przedstawienia wersji tabelarycznej.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stargard,

 • utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,

 • prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ich stała weryfikacja,

 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Budynek wyposażony w podjazd i windę,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa urządzeń biurowych

 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • podpisany  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),

 • podpisane  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby aktualnej i  przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • podpisany list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej do dokumentów aplikacyjnych. Klauzula informacyjna  dla kandydata do pracy znajduje się na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14.08.2019 roku do godz. 1530

(uwaga; liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Stargard)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki odpadami  w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Stargard, dnia 19 lipca 2019 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 26-07-2019 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Makowski 26-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 26-07-2019 08:34