Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

KIEROWNIK OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

WÓJT  GMINY STARGARD
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KIEROWNIKA
OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
GMINY STARGARD

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko  KIEROWNIKA OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2019 roku wyniósł 2,2 %.

1.  Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum 5 letni staż pracy w administracji.

2.   Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy dla pracowników,

 • umiejętność zarządzania zespołem,

 • wysoka kultura osobista,

 • staż pracy na stanowisku związanym z oświatą.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy PZP, ustawy o samorządzie gminnym,

 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy prawo oświatowe oraz ustawy karta nauczyciela, a w szczególności; prowadzenie postępowań w sprawach awansu zawodowego nauczycieli, konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, postępowań w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego, pomocy materialnej dla uczniów, wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych, pochodne od wynagrodzeń, itp.

 • prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,

 • wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w jednostce.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się,

 • stres.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • podpisany  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 213),

 • podpisane  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby aktualnej i  przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • podpisany list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy, podpisanie i dołączenie jej do dokumentów aplikacyjnych. Klauzula informacyjna  dla kandydata do pracy znajduje się na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl  w zakładce PRACA –Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 09.08.2019 roku do godz. 1530

(uwaga; liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Stargard)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

Stargard, dnia 19 lipca 2019 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-07-2019 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Makowski 22-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 22-07-2019 10:23