Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

- Protokół Nr IX/19

Protokół nr IX/19
z obrad IX sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 27 czerwca 2019 r.

AD 1.  SPRAWY REGULAMINOWE

−  OTWARCIE OBRAD IX SESJI RADY GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz dokonała otwarcia obrad IX sesji Rady Gminy Stargard w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.01.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.

−  STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych było 14 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Nieobecny Radny Janusz Łojko.

Natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

−  ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, poprosiła o głos Wójta Gminy w sprawie zmiany porządku obrad IX sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że chciałby do porządku obrad wnieść projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Jednocześnie przypomniał, że do 30 czerwca jest czas na zgłaszanie kandydatur na ławników, natomiast wybory odbędą się w miesiącu październiku. Wobec tego, że nie ma jeszcze ustalonej daty kolejnej sesji, dlatego proponuje wnieść projekt powyższej uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji i jednocześnie zaproponował, aby w skład zespołu opiniującego weszli Przewodniczący Komisji Rady oraz z Urzędu Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych Jadwiga Michalska.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie, poddała pod głosowanie wprowadzenie zmiany do porządku obrad IX sesji Rady Gminy.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła wprowadzenie zmiany do porządku obrad IX sesji.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała zmieniony porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

-otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy Stargard
-stwierdzenie quorum
-zatwierdzenie porządku obrad
-przyjęcie protokołu Nr VII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r.
-przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.

2. Interpelacje radnych.

3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stargard za rok 2018.

4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Stargard.

1) głosy radnych;
2) głosy mieszkańców.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stargard wotum zaufania

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok po uprzednim:

-rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2018 rok;
-rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stargard za 2018 rok wraz z informacją dodatkową.

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 po uprzednim zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 r., wraz z informacją dodatkową;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4) informacją o stanie mienia komunalnego;
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej – wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sownie w Przedszkole w Sownie i utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sownie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/16 Rady Gminy Stargard z dnia 23 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stargard.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stargard.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

20. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie gminy oraz przegląd obiektów sportowych – wyjazd komisji w teren – Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty.

21. Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.” – Sprawozdanie przedstawia Zastępca Wójta Marek Gardygajło.

22. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

23. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.

24. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Ustalenie terminu następnej sesji.

27 Zamknięcie obrad sesji.

Po odczytaniu zmienionego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmienionego porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła zmieniony porządek obrad IX sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

−   PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR VII/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 30 KWIETNIA 2019 R.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i kolejno zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr VII/19 z obrad VII sesji Rady Gminy Stargard z dnia 30 kwietnia 2019 r. bez odczytywania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu Nr VII/19 z obrad sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 r., stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad VII sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

−   PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR VIII/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 28 MAJA 2019 R.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i kolejno zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr VIII/19 z obrad VIII sesji Rady Gminy Stargard z dnia 28 maja 2019 r. bez odczytywania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu Nr VIII/19 z obrad sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r., stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad VIII sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2019 r.

AD 2.     INTERPELACJE RADNYCH

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych, czy ktoś zgłasza interpelacje. Interpelacje nie zostały złożone.

AD 3.     PRZEDSTAWIENIE RAPORTU O STANIE GMINY STARGARD ZA ROK 2018.

Raport o stanie Gminy Stargard za rok 2018, przedstawił Wójt Gminy Jerzy Makowski, który omówił przedstawiony raport odnosząc się do jego poszczególnych punktów.

Raport stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

AD 4.     DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY STARGARD.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz otworzyła debatę nad Raportem o stanie Gminy Stargard za rok 2018, od głosów radnych.

Jako pierwszy głos zabrał radny Sebastian Janiak, który pokrótce odniósł się do raportu stwierdzając, iż nie ulega wątpliwości, że jest on czytelny. Natomiast zastanowił go brak precyzyjnych informacji o wartości nieruchomości i ruchomości, jakie posiada Gmina. Radny powiedział, że zastanawia go, ile kosztuje, i ile jest bruku w Grzędzicach, oraz jak jest rozdysponowywany ten składowany materiał? Radny dodał, że oczekiwałby na przyszłość, aby Raport o stanie Gminy Stargard był bardziej szczegółowy, precyzyjny, i być może bardziej rozbudowany o kwestie wartości poszczególnych nieruchomości i ruchomości, jakie posiada Gmina w swoim zasobie.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się do wartości poszczególnych składników majątkowych Gminy, zauważył, że szkoły, które są własnością gminy – pięć szkół, wycenione są na kwotę ponad 15 mln zł, podczas gdy projekt na budowę szkoły w Strachocinie wyceniony jest na 18 mln zł. Wobec czego radny stwierdził, że są tutaj dla niego jakieś nieścisłości. Rozumie, że w grę wchodzi jakaś amortyzacja, ale chyba jednak kwota niecałe 16 mln zł dla wszystkich szkół to jest jakaś zaniżona wartość. Radny odnosząc się do tabeli nr 57 na stronie 105 raportu, zapytał, z czego ta wartość wynika? Radny kontynuując wątek projektów, które zostały zamówione na budowę szkoły w Grzędzicach i w Strachocinie, zapytał, czy zamawiając te projekty, nie było wskazane ograniczyć się do jakiejś wartości, na jaką inwestycję będzie stać Gminę w przyszłości, czy zamawiając tak rozdmuchany projekt za 18 mln zł dla stu kilku dzieci, w sytuacji, gdy na przykład Miasto, wybudowało szkołę modułową za 10 mln zł, na 350 do 400 dzieci. Kolejno radny pytał, czy nie warto byłoby zamawiając projekt, sprecyzować swoje zdolności finansowe, czy Gmina będzie w stanie go zrealizować. Są dwa projekty, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Dano wolną rękę projektantom, którzy realizowali swoje ambicje i marzenia, a Gminie niekoniecznie chyba na tym zależało. Chodzi o to, żeby stworzyć jakąś infrastrukturę, która będzie przyjazna dla dzieci, bezpieczna i będzie spełniała swoją rolę. Radny podsumowując powiedział, że zamawiając jakieś projekty to trzeba ukierunkować się, czego się żąda od biura projektowego i na co jest stać.

Radna Monika Nikołajew odniosła się do wykonania utwardzenia ulicy Wiśniowej w Witkowie, gdzie nie było zabudowy, a okazało się, że deweloper ma zamiar wybudować domy i drogę utwardziła Gmina. Wobec tego radna zapytała Wójta, czy jest kruszywo na inne drogi, ponieważ Kierownik Referatu GKI mówi, że nie ma, a są drogi niezrobione, przy których mieszkają ludzie.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do struktury dochodów Gminy, gdzie podatki stanowią 49%, reszta to subwencje i dotacje z budżetu państwa. Podatek od nieruchomości to 19,7%. Podatek PIT, który Gmina dostaje częściowo z budżetu państwa, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych 15,3%. Bardzo niski podatek CIT, czyli podatek dochodowy płacony przez firmy na poziomie 0,06%, co świadczy o tym, że nie ma na terenie gminy przedsiębiorców płacących podatki dochodowe, albo wynika to z braku w ogóle przedsiębiorców strategicznych na terenie gminy. Radny powiedział, że Gmina nie zrobiła nic z pozyskaniem firm, które mogłyby być podatnikami. Kolejny temat to dotacje celowe z programów finansowych z udziałem środków europejskich i kwota 96 204 zł, czyli 0,18%, co świadczy o tym, że Gmina nie korzystała ze środków pomocowych unijnych, a wszystkie gminy dookoła starały się wspierać funduszami unijnymi. Natomiast Gmina potrafiła zaciągać kredyty. 14,5 mln zł kredytu do spłacenia, a wszystkie inwestycje realizowane były ze środków własnych podpartych kredytami. Brak strategii i koncepcji na to, że można było sięgnąć po środki zewnętrzne, w tym wypadku środki unijne na różnego typu inwestycje.

Następnie do tych informacji odniósł się Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiadając, że jeżeli chodzi o bruk, jest to materiał zinwentaryzowany, który został pozyskany z dróg gminnych i udzieli informacji radnemu, jaka jest wartość tego materiału, który został tam zgromadzony. Jeżeli chodzi o wartość szkół, to jest ona wartością księgową, gdzie radny słusznie powiedział o amortyzacji tych obiektów. Ta wartość została wprowadzona w pozycji szkoły, w takiej, jaką na dzień dzisiejszy te szkoły przedstawiają. Na pewno pozycja ta ulegnie zmianie po przystąpieniu do użytkowania szkoły w Sownie i będzie inna w raporcie dotyczącym roku 2019. Kolejno Wójt odniósł się do raportu i jego oceny. Wyjaśnił, że jest to jego informacja, która dotyczy roku bez względu na to, kto jest wójtem, czy wójt poprzedniej kadencji, czy też nowy wójt. Jest to ocena mienia i wszystkich informacji, które przedstawił Radzie, dotycząca ubiegłego roku. Wójt dodał, że przedstawił tę informacje po raz pierwszy w sposób, w jaki najbardziej potrafił i na pewno będzie ona poprawiana i ulepszana, by spełnić oczekiwania zarówno Rady, jak i mieszkańców. Wójt kolejno powiedział, że jeżeli chodzi o temat drogi Wiśniowej, jest mu się trudno odnieść. Musiałby to sprawdzić, ponieważ jest robionych wiele dróg. Jest to pojedyncza pozycja i dodał, że sprawdzi i odniesie się jak ma to się do materiału źródłowego. Czy była taka potrzeba realizacji? On myśli, że tak, ponieważ trudno żeby były robione drogi, które nie są oczekiwaniem mieszkańców. Kolejno Wójt odniósł się do wypowiedzi w sprawie kształtowania się dochodów Gminy i powiedział, że tak się te dochody kształtują i jest to rzetelnie przedstawiona informacja zgodnie z prawdą. Na tę chwilę jest informacja, że Gmina na szkołę w Sownie otrzyma środki zewnętrzne w ramach termomodernizacji ponad 1mln zł. Jest też wiadomo, że w bieżącym roku jest dofinansowanie na drogę w Grzędzicach i te wszystkie informacje zostaną szczegółowo rozpisane w raporcie, który zostanie przedstawiony w przyszłym roku, za rok 2019.

Radna Monika Nikołajew jeszcze raz odniosła się do tematu potrzeby robienia drogi. Radna wyjaśniła, że była potrzeba robienia dróg gdzie indziej, a tam wtedy jeszcze nikt nie mieszkał. Wobec tego zapytała, dla kogo była zrobiona ta droga, czyli dla pani deweloper? Radna zwróciła uwagę, aby konsultować też takie potrzeby z sołtysami, ponieważ są drogi, gdzie od lat mieszkają ludzie i nie mają zrobionej takiej drogi.

Odpowiadając radnej Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że na pewno wyjaśni tę kwestię i dostanie ona szczegółową informację.

Kolejno w kwestii dróg odniósł się radny Paweł Żmuda, który powiedział, że wielokrotnie zajmował stanowisko związane z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 20 w miejscowości Kiczarowo. Tam dla kilku domków zostało wyłożone 42 m2 polbruku za kwotę 73 tys. zł. Radny porównał to do skali wydatków 1,6 mln zł dla całej gminy w 2018 roku. Następnie radny odniósł się do kwestii podatków i ich ściągalności, gdzie zauważył, że podatki zaplanowane były w kwocie 15 mln zł, wpływy były rzędu 13 mln zł i zaległości ok 1,5 mln zł. To daje 10% nie ściągniętej kwoty podatków i uważa, że kwestia egzekucji jest zaniedbana. Należałoby zwrócić większą uwagę, by podatki były ściągane, bo w skali roku jest to dość znaczna kwota. Kolejny temat to kwestia rozdmuchanych inwestycji w Tychowie i Sownie. W Tychowie inwestycja kosztowała na dzień dzisiejszy 1,2 mln zł, a całość miała być zamknięta kwotą w granicach 2,3 mln zł. Został przemodelowany projekt, kiedy radni zaczęli drążyć temat i okazało się, że mają być tam bardzo wysokiej klasy materiały, gdzie m2 elewacji był wyceniony na 300 zł. Dzisiaj po weryfikacji, w związku ze wzrostem cen materiałów, nawet gdyby użyć materiałów słabszej jakości to i tak zabraknie do realizacji tego projektu około 2 mln zł. Radny zapytał, czy od samego początku była potrzebna taka inwestycja i taka skala? Czy ta świetlica w takim charakterze i w tym projekcie była, aż tak niezbędna? Radny dodał, że w projekcie jest też zaprojektowane podłączenie gazowe, a z tego, co kojarzy to w Tychowie nie ma gazu. Jeżeli chodzi o szkołę w Sownie budynek za kwotę prawie 15 mln zł, gdzie w międzyczasie okazało się, ile było tam pewnego rodzaju niedoróbek projektowych, które za tym pociągnęły kolejne wydatki z budżetu Gminy. Jako przykład radny wskazał, że projekt nie posiadał wieńca, posiał tynki gipsowe, brak wyłazu na dach, oraz studnia zaprojektowana na głębokości 27 m, gdzie okazało się, że nie ma wody i trzeba było wiercić do głębokości 130 m. Plan realizacji szkoły był 14,6 mln zł, i ciekaw jest, ile będzie kosztowała ta inwestycja po zamknięciu?

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do Raportu Gminy Stargard za 2018 rok, powiedziała, że jej zdaniem przetargi przygotowywane są w sposób nierynkowy, nie uwzględniają sytuacji rynkowej. Na przykład na drogę w Grzędzicach było 5 przetargów, został obniżony standard, aby zmieścić się w budżecie i został niedoszacowany. Nadzór nad realizacją zadań jest niewystarczający. Wczoraj dostała z Urzędu Gminy o godzinie 18:00 odpowiedź na jej wnioski, gdzie większość odpowiedzi jest nie na temat. Oprócz tego zawsze, kiedy pyta Wójta o kluczowe i priorytetowe dla niej i dla mieszkańców Grzędzic sprawy, Wójt odpowiada ,,nie wiem’’. Kolejnym punktem dla niej jest to, że zakres inwestycji niedostosowany jest do potrzeb. W Sownie buduje się szkołę wg arkusza, który został przedstawiony przez Ośrodek Administracyjny Szkół na 900 uczniów, a Gmina ma problem zapełnieniem pierwszej setki uczniów. Będzie to powodowało wzrost kosztów nauczania, których nie pokryje subwencja oświatowa. Poza tym planuje się budowę szkoły w Strachocinie na około 500 uczniów, i znowu będzie problem z zapełnieniem dwóch pierwszy setek dzieci, i znowu wzrost kosztów nauczania, których nie pokryje subwencja. Radna zaznaczyła, żeby pamiętać, że idzie niż demograficzny i ilość dzieci będzie się jeszcze zmniejszać. Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół w Strachocinie, w Sownie, oraz przez OAS na rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Strachocinie do oddziału przedszkolnego wpłynęło 12 podań, do klasy zerowej 19 podań, do jednej klasy pierwszej 16 podań. W szkole w Sownie przygotowanej na 900 uczniów według arkusza na dzień dzisiejszy uczy się 95 uczniów. Liczba dzieci w przedszkolu 39. Wpłynęły tylko 3 podania do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. Na tej sesji Rada musi uchwalić uchwałę, aby utworzyć Zespół Szkolno – Przedszkolny, aby pozyskać 10% dzieci w stosunku do ilości miejsc. Sytuacja odwrotna, Grzędzice 500 dzieci, a szkoła niedostosowana nawet do 200. Dwie klasy pierwsze po 13 i 14 uczniów, dwie klasy zero po 14 uczniów w każdej. Czyli 56 podań, przy czym około 50 uczniów zostało już zabranych w wyniku przeludnienia do innych szkół w Stargardzie. Oprócz tego w szkole od nowego roku będzie prawdopodobnie dalej dwuzmianowość. Wszystkie działania Wójta oraz radnych z jego komitetu wyborczego pogłębiają nadciągający kryzys, to znaczy, tam gdzie można uzyskać większą subwencję, obniżyć koszty jednostkowe nauczania, modernizacji się nie robi i ściąga się inwestycję z planu rozwoju. Tam gdzie dzieci jest mało buduje się lub planuje budować potężne gmachy niedostosowane do potrzeb, zwiększające koszty nauczania i tych kosztów Wójt z subwencji nie pokryje.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do wypowiedzi radej Agnieszki Bieniek, bo nie za bardzo wie skąd wzięło się tych 900 uczniów, bo nawet przyjmując, że będzie 15 klas, a w klasie może być maksymalnie 24 uczniów, to będzie 360 uczniów przy maksymalnym obłożeniu, a 900, to nawet nie ma tylu mieszkańców.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że jest to w dokumencie przygotowanym przez OAS w punkcie 19, który dostali wszyscy radni. Radna dodała, że wszystkie punkty i zagadnienia, które są w tym dokumencie dotyczą Sowna.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy, aby wyjaśnił tę kwestię. Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że dokument został przygotowany przez OAS, i kolejno poprosił o wyjaśnienie jego autora.

Główna Księgowa Ośrodka Administracji Szkół Małgorzata Kowalczyk, w związku z zapytaniem radnej, sprostowała te dane. W punkcie 19, liczba 907 została przedstawiona, żeby zobrazować udział wydatków wspólnej obsługi. Odnosi się do liczby uczniów w całej gminie, czyli tutaj 907. Z tej liczby później wyliczony jest procent wspólnej obsługi. Stąd pokazana jest tutaj liczba 907. Natomiast liczba, która dotyczy liczby dzieci w szkole, a następnie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i również w oddziale przedszkolnym i w Zespole jest podana po kolei w punkcie 1, 2, 3, i tylko to dotyczy Szkoły Podstawowej w Sownie, Przedszkola w Sownie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sownie.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że nie zmienia to faktu, że liczba dzieci na dzień dzisiejszy w szkole w Sownie to 95, łączna liczba dzieci w przedszkolu 39, czyli 134 uczniów, gdzie wpłynęły tylko 3 podania na przyszły rok szkolny, a szkoła jest rozbudowywana z rozmachem na ponad 500.

Radny Paweł Żmuda podsumowując informacje, które pojawiały się w zeszłym roku, zauważył, że wtargnęły się nieporozumienia i przekłamania. Radni nie zawsze byli zorientowani nad tym, co głosowali i czy dobrą podejmowali decyzję. Ma na myśli np. budowę drogi na odcinku A między Lipnikiem, a Grzędzicami. Informacja była, że to budowa drogi, a nie tylko ścieżki rowerowej. Projekt został okrojony, a radni nie mieli informacji, że chodzi tylko o ścieżkę. Drugi przykład to budowa świetlicy w Tychowie. Poprzednia Rada stwierdziła, iż nie miała wiedzy, że będzie to dwuetapowa inwestycja i kwota 1,2 mln zł to jest cały koszt budowy. Okazało się, że 1,2 mln zł to jest pierwszy etap, gdzie będzie teraz brakowało jeszcze 2 mln zł. Kolejny przykład to budowa kompleksu boisk rekreacyjno – sportowych w miejscowości Ulikowo. Mowa była o czterech boiskach, po czym się okazało, że jest to jeden teren, tylko kolory linii będą wyznaczały poszczególne boiska. Koszt inwestycji to 420 tys. zł. Czy w ten sposób mają do radnych docierać informacje, bo on w tym momencie czuje się troszeczkę oszukany. Poza tym na przykład inwestycja jest wyceniona na jakąś kwotę, jest przetarg, po czym się okazuje, że szuka się inspektora nadzoru budowlanego i kolejny koszt rzędu 10% wartości inwestycji, gdzie trzeba inspektora dodatkowo zatrudnić, ale wcześniej na etapie wyceniania inwestycji nie gwarantuje się, że będzie nadzór.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do remontów dróg na terenie gminy Stargard, tematu wielokrotnie poruszanego. Prace wykonywane są w sposób daleko odbiegający od ideału. Wydatkowane są ogromne środki. W 2018 roku zostało wydane na remonty 1,6 mln zł. Natomiast jakby się teraz przejechać po tych drogach, to się okaże, że wszystko jest do poprawki, albo nie ma nic, bo woda wypłukała. Radny powiedział, iż ma nadzieję, że na przyszłość prace te będą prowadzone bardziej uważnie i rozważnie, z trwalszych materiałów. Być może wykonywane będą mniejsze odcinki tych dróg, ale tak, żeby było to bardziej trwałe. Radny odnosząc się do pozyskania środków zewnętrznych w 2018 roku, przyznał, że wypadło to bardzo słabo i jednocześnie ma nadzieję, że ten rok będzie lepszy pod tym względem. Radny Sebastian Janiak odnosząc się do Raportu za rok 2018, powiedział, że na jego podstawie będzie podejmowana uchwała o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania i przyznał, że on tego wotum Wójtowi nie udzieli, co nie oznacza, iż przyszłości się to nie zmieni. Wręcz przeciwnie, ma nadzieję, że ta współpraca Wójta z Radnymi przez rok 2019 pokaże, iż zasługuje on na udzielenie mu wotum zaufania. Radny dodał, że rok 2018 ocenia bardzo słabo. Przyznał również, że przez pryzmat tego raportu nie może ocenić Wójta. Następnie radny odniósł się do  kwestii poruszonej przez radnego Pawła Żmudę i powiedział, że ma problem z poszczególnymi kierownikami referatów, odnośnie ich uczciwości i prawdomówności. Kilka razy padały zarzuty od jednej osoby w stosunku do Rady, że ma wiedzę, a on ma przeczucie jakby się przed radnymi wszystko chciało ukryć, nie dopowiedzieć do końca. Radny, jako przykład podał budowę drogi na odcinku Lipniku – Grzędzice i dodał, że ma nadzieję, że Wójt przez ten rok będzie miał wpływ na pracowników, na poprawę jakości obsługi i funkcjonowania całego urzędu, dla dobra przede wszystkim mieszkańców. Kolejno radny powiedział, iż cieszy się, że sołectwa dysponują funduszami sołeckimi, ponieważ jest się przynajmniej, czym pochwalić. Radny powtórzył, że wotum zaufania Wójt otrzymał od swoich wyborców, a on tego wotum zaufania Wójtowi nie udzieli, natomiast udzieli Wójtowi absolutorium.

Radna Monika Nikołajew dodała, na przykładzie dróg, że jest bałagan w podejmowaniu decyzji. Najpierw przyjeżdża pracownik z inwestycji, który widzi i wie, co trzeba zrobić. Kolejno jest powiedziane, że będzie to robione, po czym później okazuje się, że to jednak nie będzie robione. Radna zapytała Wójta, kto podejmuje takie decyzje, że nagle zmienia się te decyzje i robi się zupełnie co innego.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że dając zaufanie bądź nie, ocenia dotychczasowe działania Wójta. Deklaracja Wójta odnośnie, postawienia i odebrania kontenerów do użytku do 1 września 2019 roku, nie została dotrzymana. Oświadczenie Wójta wobec radnej Grzędzic i mieszkańców Grzędzic, do którego Wójt nie chciał się odnieść mówiąc, że nie takie rzeczy obiecywał przed wyborami. Jak ufać, jak Wójt pisemnego słowa nie dotrzymuje? Poza tym kilka miesięcy temu Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz znęcała się drwiąc nad pisemną odpowiedzią pracownika Gminy Stargard dotyczącą wycinki drzew, mówiąc o niej, że jest to wstyd. Kolejno radna zapytała jak nazwać dokument i odniosła się do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński. Według radnej dokument ten nie zawiera porządnie przygotowanej kwestii chociażby gospodarowania odpadami. Po drugie znaczna ilość inwestycji jest nieaktualna, poza tym są nowe inwestycje nieujęte i Studium nie jest zaktualizowane. Następnie radna odniosła się do wypowiedzi radnego Sebastiana Janiaka o prawdomówności i powiedziała, że ona oczekuję rzetelnej odpowiedzi na zadawane pytania. Poświęca też swój czas, gdy mieszkańcy o coś ja proszą, składa pisma, wnioski i zapytania słowne i dostaje odpowiedzi nie na temat. Kolejno radna odniosła się do złożonego przez nią wniosku, w którym między innymi odniosła się o potwierdzenie do 2018 r., że ewentualne uszkodzenia ścieżki rowerowej dokonane sprzętem rolniczym na odcinku rondo Lipnik – Grzędzice, objęte są gwarancjami jakości wykonania w ramach realizowanej inwestycji, gdzie oczekuje odpowiedzi, czy te uszkodzenia obejmuje gwarancja? Radna dodała, że złożyła pismo, w którym skomentowała większość odpowiedzi, które są nie na temat. Radna poprosiła o rzetelne odpowiedzi z Urzędu Gminy Stargard. Następnie radna podsumowując, zapytała, na jakiej podstawie ona, radna Grzędzic miałaby udzielić Wójtowi wotum zaufania? Radna dodała, że Wójt podpisał oświadczenie i deklarował kontenery od 1 września. Radna powiedziała, że nie jest za, ani przeciwko. Od niej i mieszkańców Grzędzic Wójt dostaje żółtą kartkę, na poprawę swoich działań w stosunku do miejscowości Grzędzice. Przy następnej kampanii wyborczej na wójta, to ludzie zdecydują, jeżeli Wójt będzie startował, czy dadzą swoje wotum zaufania, czy też nie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do uwag, których było bardzo dużo, powiedział, że bierze to na siebie. Raport rzeczywiście dotyczy ubiegłego roku i nie ma znaczenia, kto był w tamtym czasie wójtem. On się do niego odniesie, ponieważ nad nim pracował i uwagi, które zostały przekazane dzisiaj w ramach debaty na pewno weźmie do realizacji w trakcie bieżącego roku. Wójt dodał, iż wobec tego, że była poruszana kwestia windykacji, chciałaby się odnieść do tego Pani Skarbnik.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odniosła się do wypowiedzi radnego, że windykacja jest prowadzona nienależycie, co wcale nie wynika z tego Raportu. Jest to zupełnie inna kwestia. Skarbnik wyjaśniła, że w raporcie jest przedstawiony stan zaległości na ostatni dzień roku, natomiast windykacja nie była przedmiotem analizy. Stwierdzenie, że jest nieprawidłowa, bądź jej nie ma, lub jest nienależyta, wydaje się jej lekkim nadużyciem.

Kolejno Wójt Gminy Jerzy Makowski odniósł się do uwag i sformułowań, które padły, rozdmuchana szkoła w Sownie, czy świetlica w Tychowie. Wójt powtórzył, że bierze to na siebie i przyjmuję krytykę. Jest otwarty dla Radnych. Powiedział, że szanuje wszystkich Radnych i ze wszystkimi rozmawia. Może nie zawsze odpowiedzi spełniają oczekiwania, ale przykłada do tego wielką wagę i z wielkim szacunkiem podchodzi do każdego radnego. Jest przedstawicielem wszystkich mieszkańców Gminy niezależnie od tego jak głosowali. Wójt dodał, że do wszystkich tych uwag odnosił się już wielokrotnie. Kolejno wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wjazd z krajowej 20, to wynikało to z kosztorysu. Jest tam mocna podbudowa i przepusty. Odnosząc się do dróg w Grzędzicach, powiedział, że próbują się przemieszczać po nich duże samochody, z tonażem niedostosowanym do tych dróg. Jeżeli chodzi o jakość, to dróg jest bardzo dużo. Gmina stara się je uzupełniać i może nie do końca też właściwy jest materiał ten, który posiada. Jak przewieziono trochę frezu do Skalina, żeby utwardzić pobocze, bo rzeczywiście jest tam skos, to wtedy usłyszano, że frez został zabrany. Jeśli chodzi o boisko w Ulikowie, Pęzinie, powiedział, że on sobie tych kosztów nie wymyślił. Koszty wynikają z kosztorysów. Gdyby to zależało od niego to chciałby te boiska zrobić za 50 tys. zł i dodał, że jest też dofinansowanie tych dwóch inwestycji. Odnosząc się do radnej Moniki Nikołajew, Wójt powiedział, że nigdy jej nie oszukał, bo tak odebrał jej wypowiedź i wszystkie dzisiejsze uwagi bierze na swoją odpowiedzialność i na pewno będzie starał się to wszystko zmienić, by zaczęło funkcjonować jak najlepiej. Jeżeli chodzi o uwagę odnośnie Studium, to na posiedzeniu komisji, była pani urbanistka i to wyjaśniała. Jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, również uważa, że są za słabe i chciałby, aby ten procent był jak największy. Odnośnie szkoły w Sownie Wójt powiedział, że dokumentacja była przygotowana dużo wcześniej i od razu jak się tylko dowiedział, że są tam tynki gipsowe, to dokonał zmian, gdyż uważa, że w szkole powinno być twarde podłoże, ponieważ zachowania są różne. Podsumowując Wójt Gminy powtórzył, że wszystkie uwagi wskazane przez radnych bierze na swoją odpowiedzialność i postara się dopilnować, by te wszystkie uwagi nie powtarzały się w przyszłości.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do słów Wójta powiedziała, że mówi on, że radni nie są z jego komitetu wyborczego i zapytała to z czyjego komitetu startowali na radnych? Następnie radna powiedziała, że co innego Wójt obiecywał przed wyborami i przypomniała jak była na zebraniu wiejskim, kiedy, jeszcze nie była radną, razem z mieszkańcami Grzędzic, Wójt obiecywał, że radni z jego komitetu poprą budowę szkoły w Grzędzicach. Kolejno Radna zapytała Wójta to, jakim jest liderem skoro nie umie wpłynąć na radnych ze swojego komitetu. Natomiast, jeśli chodzi o Studium ukierunkowań to jest bardzo poważny dokument i jak sama nazwa wskazuje ukierunkowuje zadania, co jest po kolei. Dodawane są nowe inwestycje, stare powinny być już ściągane i według nich powinien być realizowany. Szkoła w Strachocinie jest wpisana od początku. Szkoła w Sownie nie. W Grzędzicach była w planach od 2015 roku, też nie jest wprowadzona, a Studium jest od 2006 roku.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się do słów Wójta, powiedział, iż cieszy się, że Wójt bierze odpowiedzialność za stan Gminy, jaki przejął po Wójcie Kazimierzu Szarżanowiczu, aczkolwiek sam był Zastępcą Wójta i jest tutaj kontynuacja władzy, ale miło słyszeć, że ma świadomość tego, w jakim stanie przejął Gminę i jak trzeba inaczej zarządzać, taką strukturą podstawowych elementów zarządzania. Planowanie, organizowanie, wykonanie i kontrola. Według radnego najbardziej kuleje element związany z kontrolą, a Wójt prawdopodobnie nie ma świadomości i wiedzy na ten temat, że trzeba wprowadzić taki element do swojego zarządzania. Podsumowując radny powtórzył, że cieszy się, iż Wójt ma tą świadomość i czuje odpowiedzialność oraz życzy Wójtowi, żeby mieszkańcy go wspominali, a nie odetchnęli z ulgą.

Radna Agnieszka Lenda odnosząc się do Raportu o stanie Gminy Stargard, powiedziała, że ona traktuje ten Raport, jako dokument na początek realizacji zadań nowego Wójta. Myśli, że ocenę pracy Wójta będzie można dokonać za rok. Oczywiście zgadza się z szeregiem uwag, które padły i myśli, że były one znane i była to możliwość przypomnienia tego, o czym radni rozmawiali od stycznia do dzisiejszego spotkania. Nie są to nowe zastrzeżenia, dotyczące chociażby inwestycji, które były poddawane w tym czasie kontroli, czy też pozyskiwania środków pomocowych, czy jakości wykonania dróg. Myśli, że radni dość szeroko z Wójtem wypracowali sposób realizacji, jakiego oczekują od nowego Wójta. Radna powiedziała, że ona osobiście na dzień dzisiejszy nie widzi powodu, a żeby takim zaufaniem Wójta na kolejny rok nie obdarzyć. Dlatego, że tak naprawdę nie miał jeszcze możliwości wykazania się. Realizuje rzeczy, które zastał, mimo, że padło stwierdzenie, że był w ścisłym zarządzie, ponieważ był Zastępcą Wójta. Jednak był odpowiedzialny za pewien zakres obowiązków związanych głównie z oświatą. Uważa, że w tej chwili to, co ma do zrealizowania obejmuje pełny zakres i to, na czym mieszkańcom najbardziej zależy jest to właściwy sposób realizowania inwestycji. Czyli to, o czym mówią radni, te zastrzeżenia dotyczące kosztorysów, robienia przetargów, infrastruktury, budowy szkół, w jaki sposób i gdzie. Radna powiedziała, iż myśli, w jaki sposób będzie to realizowane, zależy przede wszystkim od radnych, jak będą podpowiadać Wójtowi, jak życzą sobie tej realizacji. Oczywiście zgłaszane potrzeby będą przedłożeniem potrzeb mieszkańców. Radna myśli, że radni wypracują tu wspólnie, taki schemat działania, tak, aby wydatkować te środki w sposób najbardziej właściwy i gospodarny, tak żeby mieszkańcy byli zadowoleni, i oby tak się nie wydarzyło jak to powiedział radny Paweł Żmuda, że mieszkańcy odetchną. Radna dodała, że wszyscy chcą, by pamiętać, że nie tylko mówi się tu o Wójcie, ale Wójt realizuje zadania zaakceptowane wcześniej przez radnych, więc to będzie nie tylko ocena Wójta, ale także radnych. Na zakończenie radna powiedziała, że życzy Wójtowi i radnym dobrej współpracy i dobrych decyzji, aby ta współpraca się układała i żeby nie było w niej przesłanek niezrozumienia, dzielenia, dlatego, że zadania do zrealizowania są te same.

Radny Paweł Żmuda zwracając się do radnej Agnieszki Lendy, sprostował, że błędnie go zrozumiała. Radny powiedział, że życzy Wójtowi, aby mieszkańcy go wspominali, a nie odetchnęli z ulgą. Według niego radna trochę przeinaczyła sens jego wypowiedzi.

Kolejno głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło, który chciał dopowiedzieć, że będzie wspierał Wójta i poprosił radnych, że jeżeli będą problemy, aby również zgłaszali się do niego. Zastępca dodał, że wdraża się w działalność Gminy i będzie wspierał Wójta oraz szeroko współpracował z radnymi. Zdaje sobie sprawę, że jest wiele problemów, zwłaszcza te związane z inwestycjami, które są problemami złożonymi. Jest potrzeba spotkań, dyskusji oraz debat, aby te problemy rozwiązywać i nie zawsze będzie przekonanie o tym, czy dany pomysł jest najbardziej trafny, i czy będzie przynosił korzyści dla całej gminy. Zastępca Wójta zadeklarował pomoc dla Wójta i poprosił radnych o zrozumienie i zgłaszanie się również do niego.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała radnych, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w debacie na temat Raportu. Wobec braku chętnych do zabrania głosu oraz braku głosów mieszkańców, ponieważ nie było zgłoszeń, Przewodnicząca Rady Gminy, zamknęła debatę i przeszła do kolejnego punktu porządku, a mianowicie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stargard wotum zaufania.

AD 5.     PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WÓJTOWI GMINY STARGARD WOTUM ZAUFANIA

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stargard wotum zaufania i następnie poddała pod dyskusję sam projekt uchwały. Wobec braku chętnych Przewodnicząca zamknęła dyskusje i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr IX/74/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stargard wotum zaufania, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz o godzinie 11.39 zarządziła 10 minutową przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 11.50 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady.

AD 6.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 po uprzednim:

 • rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2018 rok;
 • rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stargard za 2018 rok wraz z informacją dodatkową.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że wszystkie dokumenty związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2018 rok i sprawozdaniem finansowym Gminy Stargard za 2018 wraz z informacją dodatkową, były szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk i opinii poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały, a wobec braku chętnych zamknęła dyskusję i odczytała powyższy projekt uchwały i kolejno poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/75/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

AD 7.     PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018 po uprzednim zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.;
 2. sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 r., wraz z informacją dodatkową;
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
 4. informacją o stanie mienia komunalnego;
 5. stanowiskiem komisji rewizyjnej – wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przypomniała, że:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 12 niniejszego protokołu oraz
 2. sprawozdanie finansowe Gminy Stargard za 2018 wraz z informacją dodatkową, które stanowi załącznik nr 13 niniejszego protokołu były omówione na posiedzeniach komisji.
 3. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę NR CXLI.250.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2019 r., w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stargard sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik nr 14 niniejszego protokołu.
 4. Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że informacja o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 15 niniejszego protokołu, była omówiona na posiedzeniach komisji.
 5. Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda, które wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, stanowi załącznik nr 16 niniejszego protokołu
 6. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę NR CCXX.438.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rady Gminy Stargard w sprawie absolutorium, która stanowi załącznik nr 17 niniejszego protokołu.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że komisje na swoich posiedzeniach przeanalizowały i przyjęły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 18 niniejszego protokołu, oraz informację z przebiegu realizacji celów i kierunków działania zawartych w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Stargard na lata 2007-2020” za rok 2018, która stanowi załącznik nr 19 niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych, czy chcieliby zabrać głos w sprawie absolutorium.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi, i powiedział, że z jego strony Wójt otrzyma absolutorium za wykonanie budżetu. Następnie radny pogratulował wydatków budżetu w granicach 90%, co jest całkiem dobrym wynikiem. Kolejno radny pogratulował wszystkim pracownikom urzędu na czele z Panią Skarbnik, za to, że swoją pracą i zaangażowaniem doprowadzili do tego wyniku. Następnie radny zwrócił uwagę i zaapelował, aby na przyszłość wydatki budżetu były jak najbliżej 100 %, zwłaszcza, jeżeli chodzi o wydatki na drogi, ponieważ wydatkowano 80% i pozostało niewydatkowane 300 tys. zł.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że punkty wchodzące w skład absolutorium zostały wykonane i ona tego nie podważa. Jednakże w roku 2018, było ogłoszonych kilka przetargów na inwestycje budowlane. Większość przetargów została unieważniona, ze względu na przekroczenie budżetu. Jednym z takich przetargów była rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach. Znając ofertę podczas przetargu, jaka wpłynęła na to zadanie i wiedząc, że Gminy na to nie stać, należało się przygotować na uzyskanie oferty przekraczającej budżet zadania, w związku z sytuacją rynkową. Następnie radna zapytała, dlaczego Gmina nie wystąpiła o dofinansowanie na termomodernizację starego budynku, które obniżyłoby koszty rozbudowy? Dalej radna powiedziała, że odpowiedź uzyskano na V Sesji Rady od pani Skarbnik. Kolejno radna zapytała, czy Gmina wystąpiła o przyznanie środków z budżetu państwa na cel inwestycyjny z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018 w pozycji 45 – środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego? Następnie zapytała, czy Gmina wystąpiła o przyznanie środków na cel inwestycyjny z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2018 w części 81? Kolejne pytanie, czy Gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do pytań powiedział, że jest nimi zaskoczony i również musi się do nich przygotować, tak jak przygotowała je radna. Wójt dodał, iż szkoda, że radna wcześniej nie przyszła do niego porozmawiać oraz, że na przyszłość dobrze byłoby, aby radna przyszła i porozmawiała. Można byłoby te kwestie wyjaśnić, ponieważ budżet jest duży i jest wiele dokumentów i ma on prawo nie pamiętać.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że na pytania, które ona zadaje podczas komisji, czy sesji, nawet pisemne, przeważnie nie dostaje odpowiedzi. Temat tej inwestycji, ciągnie się kilka lat i oczekuje ona od Wójta przedstawienia w formie pisemnej, jakie podjęte zostały czynności dotyczące właśnie tej szkoły. Czy Gmina starała się o jakiekolwiek dofinansowania, żeby zrealizować tak ważną inwestycje priorytetową dla dzieci uczących się w szkole w Grzędzicach, żeby ta inwestycja ruszyła i szkoła została rozbudowana. Radna dodała, iż szkoda, że Wójt nie przygotował się, a ona ma prawo w każdej chwili pytać. Następnie radna poinformowała, że ma pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z odpowiedzią na oświadczenie Senatora RP Grzegorza Napieralskiego w sprawie finansowania zadań oświatowych, które to pismo kolejno odczytała. Kolejno radna odniosła się do przepisów prawa oświatowego.

W trakcie wypowiedzi radnej Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zacytowała paragraf 40 Statutu Gminy Stargard odnośnie długości wypowiedzi radnych i nie przerywając wypowiedzi radnej poprosiła, aby radna postarała się trochę skrócić wypowiedź.

Kontynuując swoją wypowiedź radna Agnieszka Bieniek powiedziała, iż ze względu na to, że nie przedstawiono jej pism o dofinansowanie na termomodernizację starego budynku szkoły, o przyznanie środków pieniężnych z rezerwy celowej budżetu państwa, o przyznanie środków pieniężnych z rezerwy ogólnej budżetu, oraz o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także jej wątpliwościami, co do gospodarności Wójta, wstrzymuje się od udzielenia absolutorium. Następnie radna poinformowała, że wystąpiła z oficjalnym pismem do Senatora RP Grzegorza Napieralskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego o wsparcie w zakresie zrealizowania zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach”.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek, powiedział, że dwa tygodnie temu osobiście w Urzędzie Gminy Stargard spotkał się z Senatorem RP Grzegorzem Napieralskim i już wtedy poprosił go udzielenie informacji, jak Gmina może uzyskać środki na rozwój oświaty w gminie Stargard.

Ad vocem radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że wie, kiedy dokładnie Wójt spotkał się z Senatorem oraz wie, jaka była odpowiedź Wójta w sprawie szkoły w Grzędzicach, a była taka, że interesuje się on tą szkołą mówiąc, „ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze”.

Wobec braku chętnych radnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodnicząca zamknęła dyskusję. Następnie odczytała powyższy projekt uchwały i kolejno poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr IX/76/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy Jerzy Makowski podziękował Radnym Rady Gminy Stargard za udzielone absolutorium.

AD 8.     PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOWNIE W PRZEDSZKOLE W SOWNIE I UTWORZENIA ZESPOŁU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO W SOWNIE

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sownie w Przedszkole w Sownie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sownie. Następnie otworzyła dyskusję i jednocześnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja w głosowaniu w obecności 4 członków wyraziła swoje stanowisko 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”. Przewodniczący uzasadnił stanowisko i wyjaśnił, że sam pomysł powołania przedszkola jest dobrym pomysłem. Radni od dawna o to zabiegali. Głównym celem powołania przedszkola było zmniejszenie kosztów, które gmina ponosi przy dofinansowaniu do przedszkoli niepublicznych, które obecnie wynosi 401,51 zł na dziecko. Przy wyliczeniach do utworzenia przedszkola wyszła kwota 549,35 zł, co wzbudziło niepewność w podejmowaniu decyzji, dla tego, że generuje to dodatkowe koszty. Obecnie planowane dofinansowanie wynosi 1 898 055 zł. Do tej kwoty pod warunkiem, że kwota dofinansowania na podstawie, której jest ona wyliczana obecnie ze Starego Czarnowa, nie zmieni się, to trzeba będzie dopłacić w przyszłym roku 688 599,00 zł. Komisja nie miała podstawowej wiedzy z ustaleń, czy Stare Czarnowo będzie cokolwiek z tą kwotą robiło. Dlatego komisja debatowała nad tym, co jest. Różnica wynosi 37 %, stąd te negatywne przemyślenia komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja głosowała 3 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”. Przewodniczący dodał, że komisja na swoim posiedzeniu miała już okazję wysłuchać wyjaśnień Kierownika Ośrodka Administracji Szkół, skąd biorą się te różnice cenowe. Jednakże te 147 zł Gmina będzie musiała dopłacić do niepublicznych przedszkoli. Jednocześnie Przewodniczący Komisji powiedział, iż myślał, że kwestie finansowe zostaną poruszone na posiedzeniu wspólnym komisji, ale głównie skupiono się na błędach literowych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, głosowała w następujący sposób: 4 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty, 3 głosami „za” przyjęła projekt uchwały przy obecności 3 członków.

Radny Józef Tracz zaproponował, korzystając z obecności pani Kierownik Ośrodka Administracji Szkół, aby przekazała radnym tę informację, o której wspomniał radny Paweł Żmuda.

Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Władysława Czyczyn, wyjaśniła, iż na komisjach przedstawiła informację dotyczącą potrzeby utworzenia tego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego. Kierownik dodała, że OAS nosi się również z zamiarem utworzenia jeszcze drugiego takiego punktu, gdzie będzie samorządowe przedszkole, ponieważ wówczas te koszty mogą się jeszcze obniżyć. Trudno jest do końca utrzymać pewność, że Stare Czarnowo nie będzie też podwyższało kosztów, na co wpływ może na przykład mieć mniejsza ilość dzieci, czy remonty. Natomiast OAS zakłada, że przy warunkach, które są w tej nowej szkole w Sownie, a są one bardzo dobre, to przy tych 39 dzieciach koszty te mieszczą się tak około 540 zł. Ma też świadomość, że trzeba tę liczbę dzieci zwiększyć, wtedy te koszty zdecydowanie będą niższe. Nie są też tam robione takie działania, że wzrośnie zatrudnienie, które niosłoby te koszty. Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Władysława Czyczyn, powiedziała, aby poczekać i 1 września będzie pełna wiedza, czy to przedszkole będzie drogie, czy tanie. OAS zakłada, że te koszty jednak będą niższe.

Radny Józef Tracz odnosząc się do wypowiedzi dotyczącej powstania drugiego punktu przedszkolnego, zapytał Kierownik OASu jaką miejscowość ma na myśli i na jakim etapie są te prace?

Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Władysława Czyczyn, wyjaśniła, że robiła analizę demograficzną i najlepszym punktem na utworzenie drugiego samorządowego przedszkola jest Pęzino, z uwagi na położenie i odległość innych miejscowości. W tych miejscowościach rodzi się dużo dzieci. Można utworzyć to drugie przedszkole w budynku, który obecnie zajmuje TPD. Wymagane byłoby już na jesień zrobić ekspertyzę, by stwierdzić, co należałoby zrobić w tym budynku i zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel i w 2020 roku można takie przedszkole samorządowe otworzyć. Koszty obu przedszkoli zsumowuje się i uśrednia, i wtedy jest korzystniej.

Natomiast radna Agnieszka Lenda odnosząc się do wypowiedzi Kierownik OASu, by poczekać do 1 września, zapytała, co należy rozumieć, ponieważ na komisji Główna Księgowa OASu Małgorzata Kowalczyk powiedziała, że 30 września będzie znana wysokość dotacji na podstawie Starego Czarnowa.

Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Władysława Czyczyn, wyjaśniła, iż jeśli chodzi o 1 września to ma zapewnienia ze strony pani Dyrektor Szkoły, że zrobi ona wszystko, żeby tam powstały dwie grupy po 25 dzieci. Będzie prowadziła rozmowy z sąsiednią Gminą ze względu na bliskie położenie. Postara się, aby powstały dwa oddziały i wtedy koszty, by się znacznie obniżyły.

Radny Sebastian Janiak natomiast dopowiedział, że na dzień dzisiejszy dokładnej liczby dzieci nie zna i nie pamięta, ale wie, że jest już przekroczona liczba 40 dzieci. Informacja o liczbie dzieci jest z arkusza organizacyjnego na koniec kwietnia i jest ona na chwilę obecną nieaktualna. Radny dodał, iż wie, że Wójt rozmawiał z Burmistrzem Maszewa i czynione są zabiegi by uruchomić połączenie autobusowe z Przemocza, gdzie jest zainteresowanie by posyłać dzieci nie tylko przedszkolne, ale do wyższych oddziałów szkolnych w Sownie. Następnie radny odniósł się do kosztów dotacji w wysokości 401 zł na jedno dziecko do przedszkoli niepublicznych. Radny powiedział, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu zastanawiała się, co było przyczyną tak drastycznego obniżenia kosztów przedszkola w Starym Czarnowie, gdzie cały czas była tendencja zwyżkowa. Odnosząc się do kwestii powstania drugiego przedszkola w Pęzinie, radny powiedział, iż uważa, że własnych przedszkoli Gmina powinna mieć jak najwięcej, wtedy koszty dotacji do niepublicznych przedszkoli byłyby zdecydowanie niższe. Radny Sebastian Janiak wyraził swoje obawy o wysokość kosztów na jedno dziecko, jakie mogą zostać wyliczone i podane przez Stare Czarnowo we wrześniu.

Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Władysława Czyczyn nawiązując do wypowiedzi radnego powiedziała, że przy założeniu, że będzie 50 dzieci, to koszty będą mniejsze niż w Starym Czarnowie.

Radny Józef Tracz odnosząc się do powstania przedszkola w Pęzinie, powiedział, że od dwóch lat są starania o to, żeby w tym miejscu powstało przedszkole i trochę go smuci informacja, że dopiero na jesień ma być ekspertyza. Z drugiej strony to też za późno, jeżeli ma powstać w następnym roku, ponieważ będą potrzebne jakieś prace i będzie to też jakiś koszt, który trzeba ująć w budżecie. Drugie to kwestia umowy z TPD.

Kierownik OAS Władysława Czyczyn odpowiedziała, że przedszkole mogłoby rozpocząć swoją działalność w następnym roku, ale działania należy podjąć już w tym roku, nawet to, że należy powiadomić TPD, żeby nie przygotowywało naboru na rok szkolny 2020/2021. Natomiast zadanie związane z dostosowaniem lokalu do obowiązujących przepisów budowlanych czy ppoż., należy do decyzji Wójta i organu prowadzącego, a nie do OASu.

Radny Józef Tracz podziękował za odpowiedź Kierownik OASu i zwrócił się do Wójta, żeby urealnić działania i sprawdzić czy jest taka możliwość, ponieważ byłoby to zasadne i mogłoby obniżyć koszt. Poza tym długo już o tym rozmawiano, aby przekształcić to przedszkole.

Natomiast radna Agnieszka Bieniek zwróciła uwagę, że rozmowa dotyczy uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sownie, a nie w Pęzinie i zaproponowała, aby się pochylić nad tą uchwałą, a w sprawach różnych nad innymi sprawami.

Radna Agnieszka Lenda wróciła do kosztów, które zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i wątpliwości, które się wtedy pojawiły, to koszt na dziecko, jaki będzie wygenerowany w przedszkolu w Sownie, z uwagi, że będzie to jedno przedszkole i dzieci jest na tę chwilę 39. Wątpliwość budziła kwota, jaką na tej podstawie trzeba będzie dopłacać do dzieci. Na pewno niewiadomą pozostaje Stare Czarnowo, gdzie te koszty zostały znacznie obniżone. Radna powiedziała, że uważa, iż najwłaściwszym podejściem do tworzenia przedszkola byłoby ruszenie od razu z dwoma punktami, które znacznie spowodowałoby obniżenie tych kosztów. Odnosząc się do Pęzina radna przypomniała, że swego czasu była poruszana kwestia, że te pomieszczenia mogą nie spełniać wymogów i w tej chwili jest to też niewiadoma, czy będzie można tam utworzyć przedszkole.

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że pomysł zorganizowania transportu dla dzieci z Przemocza wynika z tego, że te dzieci już chodzą do przedszkola TPD w Sownie. O to zwrócił się osobiście Burmistrz z Maszewa i były prowadzone rozmowy o transporcie. Ogólnie dowozu dzieci do szkół, wraz z możliwością dostępu do nowej szkoły, ponieważ oni dostępu do takiej szkoły nie posiadają. Rozmowy dotyczyły również możliwości dowozu tym środkiem transportu dzieci przedszkolnych. Wójt powiedział, że ten pomysł jest prawie sfinalizowany, gdyż wczoraj otrzymał informacje od Prezesa MPK, że posiadają zgody i najprawdopodobniej będzie podpisane porozumienie.

Wobec braku innych głosów i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr IX/77/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sownie w Przedszkole w Sownie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sownie, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

AD 9.     PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty, 3 głosami „za” przyjęła projekt uchwały.

Na pytanie radnej Moniki Nikołajew o poprawki do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wyjaśniła, że dotyczyły one poprzedniego projektu i zostały wprowadzone po posiedzeniu wspólnym komisji, a radni otrzymali poprawione projekty.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, głosowała 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja głosowała 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja w głosowaniu wyraziła swoje zdanie 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wobec braku innych głosów i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr IX/78/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

AD 10.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XX/143/16 RADY GMINY STARGARD Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI WSPÓLNEJ OBSŁUGI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ, ADMINISTRACYJNEJ I ORGANIZACYJNEJ DLA SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przeszła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/16 Rady Gminy Stargard z dnia 23 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stargard i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty, 3 głosami „za” przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, głosowała 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja głosowała 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja głosowała 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Wobec braku innych głosów i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr IX/79/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/16 Rady Gminy Stargard z dnia 23 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

AD 11.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA CZASU BEZPŁATNEGO NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI ORAZ OKREŚLENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO UCZNIÓW OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO W ROKU KALENDARZOWYM, W KTÓRYM KOŃCZĄ 6 LAT W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARGARD.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przeszła do podjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty, 3 głosami „za” przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja głosowała 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja głosowała 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, odczytała projekt uchwały, a wobec braku innych głosów i uwag zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr IX/80/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard, która stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz o godzinie 13.08 zarządziła 15 minutową przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 13.30 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady.

AD 12.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przeszła do podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński i poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Jerzego Makowskiego.

Wójt Gminy Jerzy Makowski przypomniał, że wspólnym posiedzeniu komisji, była pani urbanistka, która wyjaśniała kwestie zapisu „Stargard Szczeciński”. Wójt dodał, że poprosił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, by ponownie wyjaśniła tę kwestię, którą wcześniej podniosła radna Agnieszka Bieniek.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Mirosława Antczak wyjaśniła, iż było zapytanie dotyczące nazwy gminy. Na posiedzeniu wspólnym w dniu 18 czerwca była ta kwestia wyjaśniana. Dokument nazywa się Studium uwarunkowań dla Gminy Stargard Szczeciński, ponieważ tak został uchwalony pierwotnie w roku 1995 i później w roku 2007, kiedy podlegał aktualizacji kompleksowej. Kierownik dodała, że dokument ten obejmuje obszar całej gminy. Natomiast w przypadku, kiedy dokonywane są zmiany tego dokumentu, zmiany częściowe, a ta zmiana taka jest, bo tak to zostało określone w uchwale o przystąpieniu do zmiany studium. Zmianie podlegają, niektóre z tych elementów, a nazwa nie jest tym elementem.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały i przypomniała, że na posiedzeniu wspólnym komisji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 14 głosami „za”.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, iż rozumie, że tak jak zostało to przedstawione radnym na posiedzeniu komisji, że zmiana dotyczy tylko jednego zadania dotyczącego rozszerzenia działalności kopalni kruszywa w Strzyżnie, a reszta jest bez zmian i nic się nie zmienia. Kolejno radna zapytała, ile to Studium kosztowało Gminę, wprowadzenie tej jednej inwestycji do nieaktualnego Studium?

Wójt Gminy Jerzy Makowski przypomniał, że za tę zmianę zapłacił właściciel terenu i było to już powiedziane na posiedzeniu komisji.

Radny Sebastian Janiak powiedział, iż on rozumie, że do momentu wyłożenia tego Studium i zmian nie wpłynęły żadne skargi mieszkańców z tamtego terenu, na których ta inwestycja będzie miała wpływ. Wójt Gminy Jerzy Makowski potwierdził, że żadne skargi nie wpłynęły.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, wobec braku innych głosów i uwag zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/81/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, która stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

AD 13.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE W DRODZE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU SKARBU PAŃSTWA

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa i następnie otworzyła dyskusję i jednocześnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały.

Radny Sebastian Janiak zapytał, czy w związku z tym, że jest to udział w użytkowaniu wieczystym, a od 1 stycznia zlikwidowano użytkowanie wieczyste, to czy ten termin jeszcze funkcjonuje?

Radca Prawny Krzysztof Judek wyjaśnił, że nie zlikwidowano wieczystego użytkowania, tylko przekształcono, niektóre wieczyste użytkowania we własność. Instytucja wieczystego użytkowania istnieje nadal.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, wobec braku innych głosów i uwag zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/82/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, która stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

AD 14.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU WNIOSKU O WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Następnie Przewodnicząca poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty projekt przyjęła projekt uchwały.

Po wysłuchaniu opinii Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji, a wobec braku chętnych zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/83/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, która stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

AD 15.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wyjaśniła, iż projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, a poprawiony projekt uchwały ze zmianami radni otrzymali na pocztę elektroniczną.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji na temat tego regulaminu.

Radny Maciej Lipka powiedział, że na komisji prosił o wprowadzenie zmiany – korekty w zakresie zabezpieczenia interesów gminnych przestrzeni zielonych takich jak trawniki i tym podobne, ponieważ ta uchwała dotyczy każdego aspektu od mycia pojazdów po drobne naprawy i wylewanie odpadów medycznych do instalacji sanitarnej. Nie ma za to żadnych wzmianek na temat zabezpieczenia obszarów zielonych będących we własności Gminy, przed niszczeniem, na przykład w postaci parkowania pojazdów. Radny zapytał, czy jeżeli są to gminne tereny zielone, których koszty utrzymania ponosi Gmina, czy nie powinien być wprowadzony taki zapis, jako delegacja pochodząca wprost z art. 144 Kodeksu wykroczeń, czy powinna być taka delegacja tutaj przełożona?

Radca Prawny Krzysztof Judek wyjaśnił, że w tym regulaminie można regulować tylko to, co zostało zlecone przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i tylko w oparciu o te delegacje można działać. Przy wszelkich innych kwestiach, jakie czasami były regulowane przez tego typu regulaminy, to najczęściej była stwierdzana nieważność takich zapisów, jako że w tej dziedzinie rada gminy nie ma kompetencji. Nie może odwoływać się do Kodeku wykroczeń i na jego podstawie dokonywać jakiejś regulacji.

Radny Maciej Lipka powiedział, iż rozumie, że nie ma potrzeby przenoszenia tej regulacji do regulaminu. Przy czym zaznaczył, że w przypadkach, kiedy takie sytuacje miały miejsce, Policja odmawiała jakiejkolwiek interwencji, odnosząc się do braku zapisów w regulaminie i uchwałach gminy w tym zakresie.

Radca Prawny Krzysztof Judek ponownie wyjaśnił, że nie można wykraczać poza to, co zostało zlecone przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że ponawia pytanie do Wójta, odnośnie PSZOKu, gdzie i w której miejscowości planuje się utworzenie takich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Stargard.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że na dzień dzisiejszy, będzie to zlecone dla operatora, który wygra przetarg. Tak też jest to zapisane w postępowaniu ofertowym. Operator będzie miał obowiązek wyznaczenia PSZOKu. Zastępca Wójta dodał, że na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada żadnego własnego PSZOKu, i jednocześnie nie ma decyzji gdzie one mają powstać. Kolejno Zastępca powtórzył, iż nie ma na pewno informacji, że mają one powstać w miejscowości Grzędzice.

Radna Agnieszka Lenda zapytała radcę prawnego, jakie możliwości daje regulamin Wójtowi, jeżeli chodzi o egzekwowanie pewnych zachowań i zapisów, które znajdują się w regulaminie. Jak wygląda prawnie egzekwowanie pewnych zapisów dotyczących zakazów?

Radca Prawny Krzysztof Judek odpowiedział, że jeśli są wprowadzone pewne zakazy tym regulaminem, to wówczas egzekwowanie następuje poprzez Kodeks wykroczeń, czyli zawiadamia się policje albo bezpośrednio kieruje do sądu wniosek o podjęcie działań zmierzających z popełnieniem wykroczenia.

Radna Agnieszka Bieniek zwróciła uwagę, że Wójt na posiedzeniu wspólnym komisji w czasie rozmów mówił, że kiedyś kontenery tzw. PSZOKi były na terenie Grzędzic, ponieważ Grzędzice bardzo szybko się rozbudowywały. Następnie radna podkreśliła, że mieszkańcy Grzędzic nie wyobrażają sobie PSZOKu na terenie miejscowości Grzędzice.

Radny Maciej Lipka odnosząc się do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek zapytał,  czy radna mówi w imieniu mieszkańców całych Grzędzic, czy wybranej grupy, ponieważ on słyszał głosy wielu osób, że byliby zadowoleni, gdyby takie coś mieli w niedalekiej odległości od swojego miejsca zamieszkania.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że wybrał ją jej okręg wyborczy i z tymi ludźmi rozmawiała, i ich reprezentuje.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że chciałby się dowiedzieć jak daleko mieszkańcy będą musieli wozić odpady, które nie będą odbierane przez firmę, co dwa tygodnie, przede wszystkim interesują go gabaryty. Rozumie, że być może będą odbierane dwa razy w roku, ale jemu chodzi o te, które na bieżąco mieszkańcy będą mogli dostarczać do PSZOKu. Radny zapytał, czy deklarowana wcześniej odległość kilometrowa PSZOKów, została zawarta w postępowaniu przetargowym.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że jeżeli chodzi o odpady wielkogabarytowe to zgodnie z zamówieniem, będą one zabierane dwa razy do roku z poszczególnych miejscowości tak jak się to teraz odbywa. Jeżeli chodzi o PSZOKi, w zamówieniu zostało to sprecyzowane w ten sposób, że są podane odległości i są one punktowane od 0 do 15 kilometrów, od 15 do 30 kilometrów i powyżej 30 kilometrów. Natomiast istotne byłoby, żeby ten PSZOK był jak najbliżej dla mieszkańców, aby nie musieli daleko wozić. Przewiduje, że to może być w Łęczycy, jeżeli byłaby taka możliwość. Ewentualnie też dotychczasowy PSZOK w Dolicach. Na razie nie ma takiej wiedzy gdzie będzie PSZOK, w jakiej miejscowości.

Radny Krzysztof Kowalczyk odniósł się do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek i powiedział, iż on na temat tego, że w Krąpielu nie ma miejsca na PSZOK, nic oficjalnie nie mówił, czy to na komisjach czy sesji. Po drugie dla niego, jeśli chodzi o PSZOKi to sprawa jest otwarta. Radny rozumie to w ten sposób, że jest to zawarte, w tym regulaminie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, i przyjmuje to do realizacji przez Gminę, że może to być podmiot, który wygra przetarg. Jest to dla niego logiczne, tym bardziej, że na chwilę obecną Gmina nie posiada takiego miejsca. Jednocześnie radny poprosił, aby zakończyć ten temat, ponieważ mieszkańcy zaczynają się denerwować i jest to niepotrzebne.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że nie wie, na jakich informacjach radny Krzysztof Kowalczyk teraz się wypowiada, bo w tym momencie poczuła się pomówiona. Radna powiedziała, że jeżeli ktoś coś mówi i komuś imię szkaluje, to ma ona nadzieję, że przedstawi dowody, a nie tylko słowa. Następnie radna zwróciła uwagę, że temat PSZOKu w Grzędzicach był poruszany na zebraniu wiejskim, w którym uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło i na zadane pytanie przez byłą panią Sołtys, gdzie będzie lokalizacja PSZOKu, Wójt odpowiedział, że w dwóch największych miejscowościach, ale za chwilę było sprostowanie, że nie mówi o Grzędzicach, bo nastąpił niepokój ludzi i niepewność. Dlatego ona reprezentuje ludzi z Grzędzic i mówi o tym niepokoju mieszkańców miejscowości Grzędzice.

Radny Sebastian Janiak zapytał, czy jest planowana budowa PSZOKów na terenie gminy Stargard, ponieważ nie są to jakieś wysokie koszty. Czy jest to w planach, czy już tylko będzie to scedowane na firmę, która będzie przystępowała do przetargu? Radny wspomniał o możliwości pozyskania dofinansowania do budowy takiego PSZOku i jako przykład podał Gminę Kobylanka. Radny dodał, że już nie wyobraża sobie, że 15 kilometrów będzie ktoś woził elektrośmieci do tego punktu. Kolejno radny zapytał, jak będzie rozwiązany problem gruzu i odpadów poremontowych?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że oczywiście będzie planowana budowa PSZOKu, tylko nie w tym roku, a w roku następnym. Ma zapewnie, że w przyszłym roku będzie dofinansowanie na budowę PSZOKu i jeżeli Gmina przejmuje gospodarkę odpadami, na własne rozliczenie to będzie robić wszystko, żeby ten PSZOK utworzyć na terenie gminy, żeby mieszkańcy mieli bliżej i aby obniżyć później koszty, które będą funkcjonowały. Nie ma wiedzy, jaki to będzie koszt utworzenia. Może być on różny, w zależności od wielkości punktu. Natomiast gruz jest też zawarty w umowie przetargowej i byłby dostarczany do PSZOKu. Później Gmina chciałaby rozwiązać ten problem tak, żeby mieszkańcy mieli możliwość dostarczenia lub operator mógł odbierać na korzystnych warunkach materiał budowlany. Następnie Zastępca Wójta odniósł się do słów radnej Agnieszki Bieniek i powiedział, iż nie mówił, że PSZOKi mają powstać w Grzędzicach. Kolejno dodał, iż w związku z tym, że od jakiegoś czasu ciągle się mówi o PSZOKach i ciągle mówi się o Grzędzicach, to myśli, że niektórzy naprawdę uwierzą lub uwierzyli, że te PSZOKi mają powstać w Grzędzicach. Wobec tego zaproponował, żeby może już o tym nie mówić, bo ciągle będzie to przypisane do miejscowości Grzędzice.

Radny Maciej Lipka poprosił o usystematyzowanie poruszonego tematu, ponieważ z tych wcześniejszych wypowiedzi rozumie, że zadanie urządzenia PSZOKu najprawdopodobniej na działce gminnej lub też działce wybranej dowolnie przez wykonawcę, będzie ujęte w przetargu. Z tej dyskusji można wyciągnąć takie wnioski. Natomiast on popiera wniosek radnego Sebastiana Janiaka, by PSZOK lub miejsce winno być wskazane przez Gminę i urządzone zgodnie z zasadami, jakie być powinny, na najwyższym standardzie. Radny obawia się, że jeżeli jakiś operator zewnętrzny miałby utworzyć PSZOK, może to być zrobione po najmniejszej linii oporu i wtedy obawy wszystkich, czy też części mieszkańców chociażby Grzędzic jak wskazała przed chwilą radna Agnieszka Bieniek, są w pełni uzasadnione. Natomiast, jeżeli Gmina z możliwością dofinansowania ze środków zewnętrznych, mogłaby to przygotować nie w dwóch, a nawet w czterech miejscach, ze względu rozległy na obszar gminy. Dlatego prosi o usystematyzowanie tego, dla mieszkańców zainteresowanych tym tematem, zwłaszcza w kwestii odpadów ponad gabarytowych, jak gruz poremontowy, by Gmina nie spotkała się później z problemem organizowania wywożenia tych odpadów z przydrożnych rowów oraz lasów.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, iż sytuacja jest taka, że operator wyłoniony w ramach przetargu nie będzie budował na terenie gminy PSZOKu, czy w jakiś sposób organizował, tylko skorzysta z już istniejącego PSZOKu, niekoniecznie na terenie gminy, tylko najbliżej położonego, może to być w Łęczycy, w Dolicach ewentualnie jeszcze jakiejś innej miejscowości. Głównie chodzi o to, że ma zapewnić miejsce PSZOKu najbliżej od gminy.

Radny Maciej Lipka powiedział, że stąd oczywisty wniosek, żeby praktycznie PSZOK nie był zorganizowany w gminach sąsiednich tak, że to operator wskazywałby to miejsce, a raczej Gmina bardziej przygotowała lub wskazała to miejsce na terenie gminy, żeby mieszkańcy nie musieli zastanawiać się gdzie odwozić odpady. PSZOK powinien być zorganizowany na terenie gminy, żeby mieszkańcy mieli blisko.

Na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Wiesławy Kuśnierz, czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nie nakłada na gminę obowiązku budowy PSZOKu, co najmniej jednego, Radca Prawny Krzysztof Judek potwierdził, że jest taki obowiązek.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że faktycznie w ustawie jest zapis, że gmina powinna mieć przynajmniej jeden PSZOK na swoim terenie. Obecnie Gmina jest w sytuacji, że występuje ze Związku i bierze odpady na własny rozrachunek i nie ma tego PSZOKu, ale będzie robić wszystko, żeby został utworzony i zlokalizowany na terenie gminy.

Radna Agnieszka Lenda odniosła się do samego regulaminu i wyraziła opinię, że dla niej ten dokument jest dość trudny. Rozumie też, że jest potrzeba podjęcia tej uchwały, dlatego nie będzie jej negować, natomiast prosi, żeby rozważyć inny sposób skonstruowania tego dokumentu, aby był czytelny, klarowny i jasny.

Po wysłuchaniu opinii Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji, a wobec braku chętnych zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr IX/84/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

AD 16.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wyjaśniła, że treść projektu uchwały też była omawiana i poprawiana na wspólnym posiedzeniu komisji i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji na temat tej już poprawionej uchwały.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że jemu się ten projekt uchwały w zasadzie nie podoba w całości. Ma dużo pytań, a jakby brak odpowiedzi na te pytania. Nie przekonuje go ta uchwała w żadnej kwestii i punkcie. Radny zwrócił miedzy innymi uwagę na kwestie odbioru przeterminowanych leków i opakowań po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olei odpadowych. Radny powiedział, że te elementy nie były nigdy odbierane przez operatorów, ponieważ są to odpady niebezpieczne. Kolejna kwestia to zużyte opony. Radny zwrócił uwagę na zapis, że będzie odbierana każda ilość odpadów, gdzie na przykład Miasto Stargard na uregulowane, ile i w jakim czasie gospodarstwo domowe może oddać zużytych opon do utylizacji. Radny odniósł się również do wskazanego numeru telefonu do zgłoszeń i potrzeby zamieszczania zapisu tego numeru telefonu. Następnie radny stwierdził, że jeżeli Gmina będzie chciała to wszystko zrealizować, to jemu wydaje się, że usługa odbioru tych wszystkich odpadów, przekroczy możliwości, zapisu, o którym mówił Zastępca Wójta, że maksymalna wysokość stawki może być w granicach 32 zł. Zdaniem radnego jest to absolutnie nierealne, a rozumie, że na podstawie tej uchwały był rozpisywany przetarg.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że załącznikiem do rozpisanego przetargu będzie regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, natomiast to jest kolejna uchwała. Jeżeli chodzi o poruszone przez radnego kwestie przeterminowanych leków czy chemikaliów, to dotyczą się one do PSZOKów. Nie będą one odbierane bezpośrednio od mieszkańców, natomiast będą dostarczane do PSZOKów i tam w odpowiednich pojemnikach będą zbierane. Z tego tytułu, że ta uchwała odnosi się do całości to musi te elementy zawierać. Jeśli chodzi o numer telefonu to jest to numer centrali Urzędu i jest taka potrzeba, żeby dane kontaktowe, były też zawarte. Zastępca Wójta odniósł się też do kwestii odbioru opon i powiedział, że nie przewiduje, aby nagle tych opon było niewiadomo ile i stworzyło to zagrożenie dla PSZOKu.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że z tej uchwały nie wynika to, że tego typu odpady będą odbierane w PSZOKu, ponieważ jest zapis, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych i zebrane w pojemnikach odpady komunalne, które są kolejno wymienione. Radny dodał, że nawet paragraf 3 nie wskazuje, na to, że chodzi tutaj o PSZOKi, jak również nie wskazuje na to paragraf 4. Radny powiedział, że dla niego uchwała musi być jasna i precyzyjna, ponieważ jak ktoś to przeczyta będzie wymagał, aby odbierać to jemu spod domu.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło wyjaśnił, że opłata pobierana od mieszkańców idzie również na finansowanie PSZOKów.

Radny Sebastian Janiak odpowiedział, iż rozumie, że jest to wszystko skalkulowane, ale zwrócił uwagę, że jest to uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli chodzi o szczegółowy sposób, to wydaje mu się, że w paragrafie 2 powinna być wzmianka, że to chodzi konkretnie o PSZOKi, a ewentualnie, iż chodzi o sytuacje, kiedy będą odbierane 2 razy w roku odpady wielkogabarytowe i przy okazji będą odbierane na przykład przeterminowane leki, opony, itd., bo z tej uchwały szczegółowo to nie wynika.

Radny Józef Tracz zgodził się, że oba te dokumenty są stworzone nieczytelnie, i trzeba się po prostu wgłębić w treść, żeby znaleźć właściwe zapisy. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Sebastiana Janiaka odesłał do paragrafu 7 ust. 3, gdzie jest zapis, że pozostałe odpady, o których mowa w paragrafie 2 punkt 3 odbierane są z nieruchomości, co najmniej dwa razy w roku, według harmonogramu ogłoszonego przez Wójta Gminy Stargard, bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK. Czyli jest ten zapis, tylko niestety nieczytelność obu dokumentów jest duża i stąd wynikają te pytania.

Radny Paweł Żmuda powiedział, iż rozumie, że uchwała jest tworzona po to, aby można było jeszcze przed wakacjami, czy w trakcie wakacji rozpisać przetarg. Jednakże radny zaznaczył, że trzeba sobie zdawać sprawę, z tego czy ona przejdzie w tej formie, czy nie przejdzie w dzisiejszym głosowaniu, to niewątpliwie będzie jeszcze na pewno zmieniana. Radny przypomniał, że 28 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłożony przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w sprawie zmiany tak zwanej ustawy śmieciowej. Są tam zapisy, które będą zmuszały mieszkańców do segregacji odpadów i nie ma mowy o nieselektywnej zbiórce. Odpady będą dzielone na 5 frakcji, czego jeszcze nie ma w regulaminie i w tej uchwale. Domki letniskowe bądź nie zamieszkałe, będą objęte obowiązkową opłatą za wywóz nieczystości i opłata ta ma wynosić ustawowo nie mniej niż 10 % ustalonej kwoty. Posesja, na której jest możliwość utworzenia kompostownika na odpady biodegradowalne, powinna być uchwałą rady gminy zwolniona z częściowej opłaty. Radny dodał, że jeśli ta ustawa przejdzie trzeba będzie do tego wrócić. Myśli, że dzisiaj jest to takie robienie pod przetarg, jednakże Gmina nie jest w stanie określić warunków, czego oczekuje od przedsiębiorcy, który zajmie się odbiorem nieczystości z terenu gminy.  

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło potwierdził, iż przepisy się zmienią i ma to na względzie, że trzeba będzie zmienić lub napisać odnowa wszystkie uchwały po to, żeby dostosować się do tej ustawy. Te uchwały są przygotowane na dotychczasowym prawie. Zastępca Wójta odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że te uchwały może nie są idealne, ale są niezbędne do rozpoczęcia. Następie Zastępca Wójta przyznał, że są napisane trudnym językiem, ale są to pewne zapisy prawne wynikające z ustawy i trudno je w sposób bardziej prosty pisać.

Na pytanie radnego Józefa Tracza, czy prawdą jest, że samorządy będą miały możliwość dostosowania przygotowywanych zmiany ustawy w ciągu roku od ich wejścia, Radca Prawny Krzysztof Judek odpowiedział, że tego nie wie.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, iż z uwagi, że te uchwały są bardzo ważne, poprosiła Zastępcę Wójta, jako osobę kierującą zespołem zajmującym się przygotowaniem tych dokumentów, aby ich twórcy czasami pojawiali się, a może zawsze, gdyż są to osoby, które mają duże doświadczenie w tym temacie, i potrafiliby radnym odpowiedzieć na pytania oraz bezpośrednio wytłumaczyć pojawiające się zapisy w regulaminie.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Wójta, odnośnie formy pisania uchwał, i dodał, że powinna być ona zrozumiała dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wykształcenie. Kolejno odnosząc się do wypowiedzi radnej Agnieszki Lendy, radny powiedział, że przedstawicielem komisji pracującej nad tematem gospodarki odpadami jest właśnie Zastępca Wójta Marek Gardygajło i może swobodnie odpowiadać na te pytania.

Radna Agnieszka Lenda odpowiedziała, że to się zgadza, ale myśli, że komisja pracuje wspólnie i są w niej specjaliści, którzy potrafiliby odpowiedzieć na bardzo szczegółowe pytania, chociażby z ochrony środowiska.

Po wysłuchaniu opinii Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/85/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

AD 17.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., i następnie otworzyła dyskusję i jednocześnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały.

Po wysłuchaniu opinii Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji, a wobec braku chętnych zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/86/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., która stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

AD 18.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radny Paweł Żmuda miał możliwość wypowiedzenia się, co do projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos na temat tego projektu uchwały, a wobec braku chętnych zamknęła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/87/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego, która stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Stosownie do art. 25a ustawy o samorządzie gminnym w głosowaniu nie brał udziału Radny Paweł Żmuda.

Następnie Radca Prawny Krzysztof Judek poprosił o głos i odniósł się do wcześniejszego pytania zadanego przez radnego Józefa Tracza, w sprawie okresu, jaki samorządy będą miały na dostosowanie się do zmian odnośnie gospodarki odpadami, wprowadzonymi przez zmianę ustawy o utrzymaniu czystości. Radca poinformował, iż zgodnie z ostatnim projektem z dnia 19 kwietnia, który ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje on, że rady gmin będą miały 12 miesięcy na dostosowanie swoich uchwał do nowej treści ustawy, 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

AD 19.   PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. ZAOPINIOWANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przypomniała, że jest to projekt wprowadzony do porządku obrad i wstępnie Wójt zaproponował powołanie na członków zespołu opiniującego Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Panią Jadwigę Michalską, Kierownika Referatu Organizacyjnego, jako reprezentanta organu wykonawczego. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych, czy mają inne propozycje. Wobec braku innych propozycji kandydatów, Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o wyrażenie zgody przez kandydatów wskazanych spośród Rady. W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusza Łojko, zaproponowano kandydaturę radnej Moniki Nikołajew, która wyraziła zgodę na powołanie jej do zespołu. Zgodę wyrazili również Przewodniczący pozostałych komisji radna Agnieszka Lenda, radny Józef Tracz oraz radny Paweł Żmuda.

Głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Makowski, który wyjaśnił, że tylko zaproponował na kandydatów Przewodniczących Komisji, ale do zespołu mogą być również powołani inni radni.

Na pytanie radnego Pawła Żmudy o zakres i częstotliwość posiedzeń zespołu, Wójt Gminy Jerzy Makowski, wyjaśnił, że zespół będzie miał zaopiniować kandydatów na ławników, którzy złożą zgłoszenie w terminie 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z propozycją Wójta Gminy na członka zespołu wskazano również Kierownika Referatu Organizacyjnego Jadwigę Michalską.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników wraz z wskazanymi kandydaturami i poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr IX/88/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, która stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

AD 20.   UTRZYMANIE ESTETYKI I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY ORAZ PRZEGLĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH – WYJAZD KOMISJI W TEREN OPINIA KOMISJI SOCJALNO – PORZĄDKOWEJ I OŚWIATY.

Radna Monika Nikołajew odczytała sprawozdanie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty z wyjazdu w teren z dnia 11 czerwca 2019 r., celem sprawdzenia utrzymania estetyki i czystości na terenie gminy oraz przeglądu obiektów sportowych.

Sprawozdanie Komisji stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie.

Radny Mateusz Jarosz zwrócił się Wójta Gminy w sprawie powstałego półtora roku temu boiska, miedzy Witkowem Drugim, a Witkowem Pierwszym, które jest zarośnięte i zaniedbane.

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że boisko powstało w tamtym czasie dla LZS Witkowo, ale zespół woli grać na terenie boiska przyległego do siedziby Agrofirmy Witkowo. Boisko było koszone i utrzymywane, ale nikt nie grał na tym boisku.

Radny Remigiusz Zakrzewski sprostował, że jest to duży teren i nie tylko jest to boisko. Jest to teren gminny i faktycznie nie jest on w takim stanie jak powinno być. Zarząd klubu oficjalnie wycofał drużynę z rozgrywek, już drugi rok. Radny dodał, że Orlik jest koszony systematycznie, a reszta nie i stoi ugorem. Dlatego teren wygląda na niezagospodarowany. Ale skoro tak jak powiedział Wójt, jest ekipa kosiarzy, powinno być wykoszone.

Na pytanie radnej Moniki Nikołajew, kto zabiegał o to boisko, żeby zostało zrobione, Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, iż pamięta wcześniejsze rozmowy, że na tym boisku będzie trenował zespół z Witkowa. Natomiast zespół wrócił na boisko na terenie Agrofirmy.

Radny Remigiusz Zakrzewski ponownie odpowiedział, że drużyna się rozwiązała, a kwestia wyboru lokalizacji pod ten obiekt, była zaskakująca dla wszystkich. Radny dodał, że był Prezesem osiem lat od 2004 roku Witkowii Witkowo i zrezygnował właśnie przez to boisko, które się nie nadaje do użytkowania. Teren jest odkryty, w polu, nieogrodzony. Licencje otrzymano tylko na rok. Natomiast na obiekcie w centrum Witkowa przy Agrofirmie były komfortowe warunki, pomimo, że nie było szatni i w tamtym czasie wystarczyło tam wykupić 30 – 40 m2 od Agrofirmy, postawić szatnie, nawet kontenery. Radny powiedział, że wszyscy wiedzą, że Orlik, który jest w Witkowie Pierwszym, ponieważ jego adres jest na Witkowo Pierwsze, docelowo miał stać przy szkole w Sownie, i dlaczego tak się stało, nie wie.

Radna Monika Nikołajew dodała, że na Orliku prawie nic się nie dzieje i zapytała, dlaczego od tylu lat nie posadzono tam drzew wokoło, aby była odrobina cienia i byłoby to osłonięte, od wiatru i skwaru.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odniósł się do wypowiedzi radnej Moniki Nikołajew i powiedział, że tam gdzie były drzewa to kluby sportowe wystąpiły o wycięcie, ze względu na zalegające liście. Natomiast, jeśli chodzi o posadzenie drzew, to Lasy Państwowe, chcą uczcić swój jubileusz funkcjonowania i proponują, żeby do września zrobić nasadzenia oraz aby samorządy wskazały teren. Wójt powiedział, że wskaże właśnie ten teren w Witkowie. Jest przewidziane, że rodzice będą mogli posadzić dla chłopców, którzy się narodzą, dęby i lipy dla dziewczynek, to będzie dostępne na terenie gminy, taka jest propozycja.

Radny Remigiusz Zakrzewski zauważył, że przy boiskach sportowych nie powinny być posadzone drzewa liściaste.

Radny Paweł Żmuda powiedział, iż rozumie, że nie chodzi tylko o zadrzewienie terenów gdzie są boiska, czyli jakieś skwery też mogą być tym objęte. Wójt Gminy Jerzy Makowski potwierdził, że tak, a radny zadeklarował się, jako mieszkaniec Pęzina, że Pęzino chętnie przystąpi do takiego programu pozyskania sadzonek.

Do dyskusji włączył się radny Maciej Lipka, który potwierdził, że jest taka propozycja dla samorządów stworzenia takiej tradycji, sadzenia drzewka dla dziecka, które się urodzi. Radny dodał, że z resztą każdy powinien mieć posadzone swoje drzewko i przypomniał o możliwości nabycia takich sadzonek w szkółkach leśnych, gdzie koszty nabycia dla sołectwa wynoszą kilkanaście groszy za sztukę. Radny zachęcił do takich akcji nasadzeń.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że także mieszkańcy Grzędzic weszliby w ten projekt i poprosiła, aby wziąć pod uwagę również Grzędzice.

Na pytanie radnych, kiedy planowana jest ta akcja Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w miesiącu wrześniu.

AD 21.   SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARGARD Z REALIZACJI ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 R.”

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.” przedstawił Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło.

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do Zastępcy Wójta oraz sprawozdania, które zreferował i poinformował, że wśród organizacji pozarządowych mieszczą się również między innymi: Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe krzewiące rozwój kultury fizycznej i sportu, Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące Gminę na terenie innych gmin. Radny dodał, że odniesienie się tylko do tych Stowarzyszeń, które mają zapis Stowarzyszenie w nazwie, to jest za mało.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że podziela wypowiedź swojego poprzednika. Kolejno radna odniosła się do organizowanych w ubiegłym roku półkolonii w Grzędzicach i zapytała, czy to prawdą jest, że w tym roku rodzice nie mogli zapisać dzieci, które nie uczestniczyły w półkoloniach w roku ubiegłym, ponieważ pierwszeństwo miały dzieci, uczestniczące właśnie w ubiegłym roku i nie dokonywano dodatkowych zapisów.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział radnej Agnieszce Bieniek, że nie ma informacji na temat półkolonii w tym roku i należałoby zapytać organizatorów. Następnie Zastępca Wójta odniósł się do wypowiedzi radnego Sebastiana Janiaka i powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że spektrum działania różnych organizacji jest szerokie, w tym również klubów sportowych działających na rzecz krzewienia sportu oraz Kół Gospodyń Wiejskich, które szczególnie w tym roku się rozwijają. Zastępca Wójta dodał, że postara się w następnym roku, aby te wszystkie organizacje wymienić w sprawozdaniu, i żadnej nie pominąć.

Radna Agnieszka Bieniek poprosiła o sprawdzenie informacji odnośnie organizacji półkolonii, że nie można dopisywać dzieci, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie w rodziców w miejscowości Grzędzice.

AD 22.   INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, iż pisemna informacja na temat działalności w okresie międzysesyjnym została radnym przekazana znacznie wcześniej i pracownicy wszystkich referatów pracowali na rzecz sesji absolutoryjnej. Wójt dodał w uzupełnieniu do pisemnej informacji, że w tym okresie odbywało się dużo festynów i spotkań w sołectwach związanych z Dniem Dziecka. Kolejno Wójt poinformował, że uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sownie oraz w Gimnazjum, które kończyło działalność. Ponadto uczestniczył w Powiatowych Zawodach Pożarniczych w Starej Dąbrowie, w których OSP Żarowo zajęła drugie miejsce. Pisemna informacja na temat działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

AD 23.   INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że rozpoczęła się akcja zbiórki podpisów mieszkańców w sprawie gazyfikacji miejscowości, które nie mają gazu. Kilka sołectw już zbiera podpisy, a jeżeli są jeszcze sołectwa chętne to mogą się zgłosić po wniosek i listy do zebrania podpisów mieszkańców. Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że wnioski te zostaną za pośrednictwem Wójta Gminy złożone do firmy gazowniczej, aby ujęła w swoich planach inwestycyjnych te miejscowości.

Na pytanie radnych o termin składania podpisów Przewodnicząca zaproponowała, by termin wydłużyć do lipca.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się do tematu, powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, Kierownik Referatu GKI Beata Wilk poinformowała, że spółka gazownicza przygotowuje projekt gazyfikacji takich miejscowości jak Krąpiel, Trzebiatów, Pęzino i Ulikowo. Radny zapytał, czy w tych miejscowościach, też należy zbierać podpisy dla poparcia słuszności tego planu?

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała, że nie ma informacji, na jakim etapie jest ten projekt, ale jeżeli mieszkańcy będą chcieli się przyłączyć to mogą.

Radny Paweł Żmuda dodał, że z tego, co zrozumiał to dokumentacja ma być przygotowana w lutym 2020 roku.

Wobec tego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła Wójta o uściślenie informacji na ile te plany inwestora są już znane, i czy te miejscowości muszą się wykazywać aktywnością?

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił na przykładzie miejscowości Lipnik, gdzie jest gaz. Mieszkańcy jednej z ulic, gdzie nie przebiega sieć gazowa zainteresowani podłączeniem wystąpili do spółki gazowniczej, która odpowiedziała, żeby zebrać podpisy, to spółka zastanowi się nad ta inwestycją. Dlatego on uważa, że tego nie jest nigdy za dużo. Następnie dodał, że tak naprawdę nie ma pewnej informacji, bo to spółka jest inwestorem całej sieci, natomiast Gmina nie partycypuje w kosztach. Wójt dodał również, że sprawdzi w zakładzie gazowniczym w Szczecinie, na jakim etapie jest ten plan.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że wraca do propozycji przygotowania w sołectwach zapotrzebowań inwestycyjnych na najbliższe lata. Przewodnicząca poprosiła, aby złożyć je w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, żeby można było zrobić plan wykonywania inwestycji w Gminie. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła, aby te sołectwa, które jeszcze nie zrobiły takich planów, przygotowały je i złożyły do niej lub biura rady.

Odnosząc się do tej wypowiedzi Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że chodzi tu o zamierzenia infrastrukturalne jak oświetlenie i drogi.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że została udzielona odpowiedź dla Polskiego Klubu Patriotycznego w sprawie wniosku.

Natomiast radna Agnieszka Lenda odpowiedziała na zadane wcześniej pytanie radnej Agnieszki Bieniek w sprawie zapisów na półkolonie i wyjaśniła, że Pani Prezes Stowarzyszenia „Grzędzice Jutra” poinformowała ją, że projekt, który był realizowany w zeszłym roku „Most ku przyszłości” został zakończony w czerwcu bieżącego roku wycieczką w okolice Wałcza i w ogóle nie ma naboru na półkolonie w roku bieżącym.

AD 24.   ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacji nie złożono.

AD 25.    WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała radnych, czy chcieliby zabrać głos w ramach tego punktu porządku obrad.

Radna Agnieszka Bieniek złożyła ustny wniosek o przygotowanie na X Sesję Rady Gminy uchwały dotyczącej sposobu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów zdolnych naukowo i artystycznie, mieszkających w gminie Stargard, na rok 2019/2020. Radna poprosiła o przygotowanie tych uchwał wcześniej na wrzesień, aby radni mieli, nad czym pracować i rozmawiać, bo w tym roku szkolnym były żegnane ósme klasy i żadne stypendium nie zostało przyznane. Radna dodała, że zmieni się to od następnego roku i jeżeli radni przychylą się do tej propozycji.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała Radcę Prawnego o wymagania inicjatywy uchwałodawczej.

Radca Prawny Krzysztof Judek wyjaśnił, że jest to wniosek jak każdy inny i może być uwzględniony, ale nie musi. W skutek wniosku pani radnej inicjatywa nie powstaje, natomiast Wójt może rozważyć, czy przychyli się do tego wniosku.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że taką uchwałę sporządzi.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wyjaśniła radnej, że nie ma, jako jedna osoba inicjatywy uchwałodawczej. Taką inicjatywę ma grupa czterech radnych, klub radnych.

Następnie radny Krzysztof Kowalczyk nawiązując do akcji nasadzeń drzew przekazał, że w Krąpielu jest grono mieszkańców, którzy działają aktywnie. Został między innymi napisany projekt, który będzie polegał na odbudowie dawnej alei kasztanowej w centrum wsi i nasadzeniach nowych drzew. Cała wartość projektu to ponad 7 920,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu „Społecznik” to 4 tys. zł. Następnie radny pochwalił się dofinansowaniem – grantem sołeckim, które otrzymało sołectwo Krąpiel od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 10 tys. zł. Radny Krzysztof Kowalczyk powiedział, iż jest z tego dumny, ponieważ długo o to zabiegał i w końcu się udało. Radny powiedział, że udało się też otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki. Klub LZS Pomorzanin Krąpiel dostał z programu dofinansowanie 10 tys. zł. Kolejny projekt to „500 Minut Wakacji z Kinem” z Programu „Społecznik”, wakacyjne kino plenerowe w Krąpielu, na które radny zaprosił wszystkich chętnych. Wartość tego projektu to 7,6 tys. zł, a kwota dofinansowania 4 tys. zł. Następny projekt „Proste Ściegi, Szwy Niegroźne – sołecka przygoda z maszyną do szycia”, mający na celu naukę szycia na maszynie. Wartość projektu to 7,2 tys. zł, kwota dofinansowania 4 tys. zł. Radny Krzysztof Kowalczyk zachęcił radnych, aby wziąć się do pracy i czasami samemu poszukać środków na kolejne projekty.

Radna Aleksandra Kotschendoff poinformowała, że otrzymała już kosztorys na drugi etap budowy świetlicy w Tychowie, którego koszt całkowity brutto to 1 512 797,96 zł. Następnie zapytała, kiedy rozpocznie się drugi etap?

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska odpowiedziała, że na pewno jak znajdzie to miejsce w budżecie. Skarbnik powiedziała, że do tej pory tej wiedzy nie miała. Miała wiedzę o 400 tys. zł wyższą plus VAT. Pierwszy raz słyszy dzisiaj, że jest to kwota 1,512 mln zł. Poza tym myśli, że sesja we wrześniu to będzie ten moment, kiedy ewentualnie wprowadzimy do budżetu, pod warunkiem przewidywanego wykonania, tak jak jest zaplanowany dochód, czyli 6,1 mln zł z drogi i tego, co powiedział Wójt, że 1,1 mln zł jest zabukowane na termomodernizację Sowna, ale nie była jeszcze podpisana żadna umowa. Skarbnik dodała, iż myśli, że to jeszcze nie ten czas, żeby mówić, kiedy.

Radna Aleksandra Kotschendoff powiedziała, iż rozumie, z tym, że w budżecie zostało 1,5 mln zł nadwyżki, a na świetlicę w Tychowie przeznaczone jest około 300 tys. zł.

Skarbnik Gminy odpowiedziała radnej, aby pozwoliła decydować, żeby wykonać budżet należycie, żeby nie doprowadzić do nie uzyskania płynności finansowej. Skarbnik dodała, że Gmina ma na względzie, że ma rozpoczętą inwestycję. Na pewno nie będzie to latem, ponieważ sama wiedza o wykonaniu dochodów, czy wydatków, jak są realizowane za półrocze będzie dopiero 20 lipca. W tym okresie jest za wcześnie, żeby o tym zdecydować, że zostanie to wprowadzone w takiej wysokości do budżetu.

Radny Paweł Żmuda nawiązując do wypowiedzi radnej Aleksandry Kotschendoff, zapytał skąd radna ma ten kosztorys skoro jeszcze pani Skarbnik nie miała możliwości się z nim zapoznać, i czy ten drugi etap jest definitywny?

Radna Aleksandra Kotschendoff odpowiedziała, że kosztorys otrzymała od Referatu Inwestycji w przerwie podczas sesji i dodała, że jest podany całkowity koszt inwestycji, i jest to kwota brutto. Radna zaproponowała, że pokaże ten kosztorys radnemu Pawłowi Żmudzie.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że warto byłoby, aby wszyscy radni się z tym dokumentem zapoznali, ponieważ po komisji wspólnej radna mówiła o 2 mln zł. Następnie radny odniósł się do Funduszu dróg samorządowych i opublikowanego raportu z dofinansowaniem. W skali kraju wpłynęło 855 wniosków. Są wymienione z nazwy powiaty i gminy. Radny powiedział, że zainteresowałem się Województwem Zachodniopomorskim. Kolejno Radny zapytał Wójta, czy Gmina Stargard występowała o jakieś wsparcie w zakresie remontu dróg.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że Gmina występowała o wsparcie. W terminie do 15.04.2019 r. złożony został wniosek na remont drogi ulicy Spółdzielców w Witkowie. Gmina otrzymała odpowiedź negatywną, dlatego, że w złożonym wniosku brakowało decyzji administracyjnej ze Starostwa. Z tego tytułu wniosek został rozpatrzony negatywnie. Zastępca Wójta powiedział, że ma informacje, iż w miesiącu lipcu będzie kolejna tura naboru i już poprosił Referat Inwestycji, żeby nie pominąć tego faktu, gdy będzie składany wniosek i by był on kompletny. Zastępca dodał, iż jest wymóg, że w ramach jednego roku Gmina może złożyć tylko jeden wniosek.

Radny Paweł Żmuda dopowiedział, że wynotował sobie kilka powiatów i gmin, i podał kilka przykładów dofinansowania. Zdaniem radnego w związku z tym, iż można złożyć tylko jeden wniosek to należałoby wyznaczyć drogę, która jest dla Gminy Stargard najważniejsza oraz tak, żeby to miało wsparcie w konstrukcji budżetu na przyszły rok, i by wniosek nie został kolejny raz odrzucony. Radny przypomniał, że jest również Fundusz Mostów i nawiązał do mostu w Witkowie.

Radny Maciej Lipka przypomniał, by nie zapomnieć o moście w Lubowie oraz kładce w Rogowie i kolejno wrócił do tematu świetlicy w Tychowie. Radny powiedział, że historia jest taka, że wielokrotnie była dyskusja na temat budowy jakiegokolwiek obiektu na potrzeby mieszkańców, ponieważ obiekt, który był po byłej szkole został na tyle zaniedbany, że faktycznie wymaga on rozbiórki. Przez lata nie było żadnej inwestycji z założeniem takim, że będzie budowana świetlica. Przy dyskusji wcześniejszej Rady było założenie takie, iż będzie wybudowany obiekt pod warunkiem, że będzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przy założeniu, że koszty najpierw to będzie 800 tys. zł, później około 1,2 mln zł, przy czym zaczęły wpływać pewne prawdy, półprawdy i fakty. Kolejno radny odniósł się do sprawy kosztorysu, który został teraz przedstawiony i zwrócił się do Wójta z propozycją, aby w przypadku jakiejkolwiek inwestycji mówić o pełnej prawdzie i nie wyciągać takich dokumentów, aby znowu nie było tak, jak wcześniej było to zrobione w sprawie budowy świetlicy w Tychowie. Radny dodał, iż jest za tym, że trzeba skończyć inwestycje w Tychowie. Należy się też zastanowić nad tym, żeby ten obiekt był funkcjonalny i służył praktycznie mieszkańcom i powiedział, że można byłoby tam na przykład utworzyć przedszkole.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do przepływu informacji powiedział, że jest zbulwersowany takim przepływem informacji. Na ostatniej sesji mowa była o remizie w Żarowie i braku przepływu informacji. Wójt powiedział, że tej informacji odnośnie Tychowa nie posiada, ale tym tematem się zajmie, bo tak nie może być, że on nawet nie udziela informacji, której nie ma. To, co mówiła miesiąc temu o Straży radna Agnieszka Bieniek, on do dzisiaj nie ma tej informacji potwierdzonej, chociaż wie, że taka informacja jest, ale na piśmie jej nie ma. Dlatego jeżeli nie ma jakiegoś dokumentu i nie ma potwierdzonej informacji to nie mówi na ten temat.

Radny Maciej Lipka powiedział, kiedyś już o tym mówił, że jeżeli chodzi o dokumentacje na temat jakichkolwiek inwestycji, to po są komisje, aby na tych komisjach otworzyć te dokumenty, które nigdy nie były przekazywane. Jedyną informacją, jaką Wójt ówczesnej kadencji przekazywał radnym było to, że mogą pójść do referatu i zapoznać się z dokumentacją, tylko, że wówczas radni otrzymują takie półprawdy i półfakty, a tak naprawdę ma się do nijak do rzeczywistości. Po to jest komisja, aby dyskutować te sprawy, by zagłębić się i dotrzeć do sedna tematu, a sesja jest tylko i wyłącznie po to, żeby ewentualnie przegłosować dany projekt lub nie. Radny poprosił Wójta, aby na komisjach przekazywać te informacje i dyskutować o szczegółach.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że na komisji 11 czerwca była osobiście u Kierownik Referatu GKI Beaty Wilk zapytać o kosztorys. Kierownik jednak odpowiedziała, że termin na wykonanie tego kosztorysu został przedłużony do 25 czerwca. Dlatego ona uważa, że dzisiaj radni powinni otrzymać przygotowaną informację oraz, że powinna być obecna tu Kierownik Referatu GKI Beata Wilk.

Radny Maciej Lipka powiedział, że informacja powinna iść z jednego kierunku, a źródłem informacji dla radnych jest Wójt.

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że tę informacje radna otrzymała w przerwie sesji, on natomiast tej informacji nie ma.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że cieszy się, że Wójt potwierdził jej informację. Radna dodała, że bazowała na źródle i nie kryła na sesji skąd ma te informacje, że z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Stargardzie od Kierownika Wydziału Operacyjnego i Kontrolno – rozpoznawczego. Następnie radna poruszyła kwestię, na temat, której wypowiadała się Kierownik Referatu GKI odnośnie kruszarki i „kocich łbów”, które są magazynowane w miejscowości Grzędzice. Wiadomo, że jest to bardzo dobry materiał, który można wykorzystać na poprawę stanu nawierzchni. Radna zapytała, kiedy doczeka się tej kruszarki, czy było coś realizowane w tym zakresie, aby ten materiał był spożytkowany, a nie tylko magazynowany.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że potrzeb jest dużo. Uważa, że ten materiał szkoda byłoby skruszyć, bo można go wykorzystać na drogi dojazdowe, wjazdowe, gdzie będzie potrzeba dużego tonażu ucisku jednostkowego. Wójt odniósł się do zrobionych obecnie dwóch wjazdów na pola w Lipniku, na odcinku od ronda do lasku przed Grzędzicami. Wyjaśnił, że nie potrafi na dziś odpowiedzieć, czy przy podziale nieruchomości na mniejsze działki i sprzedaży, nie będzie potrzeby zrobienia innych wjazdów.

Radna Monika Nikołajew zapytała Wójta o most w Witkowie, ponieważ na zebraniu Wójt mówił, że ruszył ten program i mówiła to już Kierownik Referatu GKI, czy tam została złożona już dokumentacja?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, iż mówił, że ruszy program, natomiast jest to w 100% refundacja i trzeba zabezpieczyć środki, by zrealizować inwestycję i poczekać na zwrot. Wójt dodał, iż mówił, że jest Program Mostowy oraz, że nastąpi zmiana organizacji, przy realizacji chodnika do mostu i za most, żeby było bezpieczne przejście. Odpowiadając na pytanie, czy złożona została dokumentacja, Wójt wyjaśnił, że trzeba mieć pokrycie finansowe, a Gmina w tym roku nie zabezpieczyła środków na realizację tego typu inwestycji. Wójt dodał, że program będzie realizowany nie tylko w tym roku. W momencie tworzenia budżetu trzeba będzie się pochylić na tym tematem, tym bardziej, że są dwa mosty oraz kładka.

Radny Sebastian Janiak zapytał czy Ośrodek Administracyjny Szkół zostanie przeniesiony, kiedy zostanie i gdzie zostanie przeniesiony?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że OAS zostanie przeniesiony do końca lipca. Na dzień dzisiejszy do wyboru były dwa miejsca. Jedno po banku, a drugie miejsce na ulicy Nasiennej firma ARBET, która dała najniższą cenę i ten wybór został dokonany. W tej chwili trwa ostatnie szykowanie pomieszczeń, aby OAS tam przenieść.

Na pytanie radnego Sebastiana Janiaka, czy Wójt może wymienić imię i nazwisko właściciela firmy ARBET, Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że z tego co wie to jest pan Arkadiusz Żygadło.

Kolejno radny Sebastian Janiak zapytał, jaką kwotę zaproponował, skoro jest to kwota najniższa? Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że jest to kwota 6 tys. zł, która wynika z przeliczeń i jest to ponad 6400 zł brutto. Natomiast kwota proponowana przez bank to była kwota ponad 7 tys. zł plus prowizja dla biura nieruchomości, jak jedna rata tej dzierżawy, czyli plus 7 tys. zł.

Odpowiadając na kolejne na pytanie radnego Sebastiana Janiaka, na jaki okres Gmina przewiduje dzierżawę tych pomieszczeń, Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło powiedział, że na okres dwóch lat.

Radny Sebastian Janiak zaproponował Wójtowi tańsze rozwiązanie za 0 zł. Ośrodek Zdrowia w Sownie. Najtańsza wersja na dzień dzisiejszy. Następnie radny odniósł się do tematu, który był poruszany sesję lub dwie sesje temu, odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa, budowa drogi w Grzędzicach” i poprosił o wytłumaczenie mu, dlaczego, jako jedyni w Polsce utajniamy specyfikację przetargową po wyłonieniu wykonawcy? Radny powiedział, że chciałby się zapoznać ze SIWZ dotyczącą wszystkich inwestycji. Radny powiedział, że nie wie, dlaczego na przykład utajniona jest informacja odnośnie sprzedaży samochodu typu Skoda. Nie został nikt wyłoniony i jest to tajne, nie można w to wejść. Radny powiedział, że domyśla się, że Wójt nie będzie znał teraz tej odpowiedzi.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że zdecydował ponownie wystawić samochód i będzie to trzecie podejście do sprzedaży tego auta. Natomiast specyfikacje miały być w BIP od początku i zwróci uwagę, dlaczego ich nie ma.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że zmierza on do gwarancji udzielanej przez wykonawcę wyłonionego na remonty cząstkowe na przykład dróg. Doskonale pamięta temat drogi ulicy Sosnowej w Sownie oraz pamięta tę specyfikację. Był tam zapis, że wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane naprawy. Natomiast tutaj uzyskał informację, że gwarancji nie udziela, ponieważ nie jest to robione zgodnie ze sztuką budowlaną. Dlatego radny powiedział, że chciałby się zapoznać z tą specyfikacją, co jest tak naprawdę zapisane. Następnie radny powiedział, że w informacji o stanie Gminy, czy w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu doczytał, że stypendia są wypłacane dla dwóch osób, za osiągnięcia sportowe. Radny powiedział, że popiera wniosek radnej Agnieszki Bieniek, żeby doceniać uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i zdaje sobie sprawę, z tego, że w budżecie może nie ma na chwilę obecną zabezpieczonych środków na ten cel. Natomiast, jeżeli byłaby taka możliwość wprowadzenia tego do budżetu na rok następny to on poparłby taką inicjatywę. Radny dodał, iż uważa, że najlepszych mieszkańców Gminy należałoby w jakiś sposób wesprzeć.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że przygotuje taki projekt do budżetu. Była już mowa na ten temat w tym roku.

Radna Agnieszka Bieniek podziękowała, że ten temat jest poruszany, też przez innych radnych i myśli, że większość radnych to popiera. Dzieci na to zasługują i jest to dobry cel. Następnie radna odniosła się do SIWZ, o który też wcześniej prosiła. Pani Kierownik Referatu GKI Beata Wilk udzieliła jej wtedy odpowiedzi, że nie ma dostępności ze względu na to, że wykonawca został wyłoniony. Był przetarg i dlatego to zostało wtedy ściągnięte. Radna Agnieszka Bieniek dodała, że nie będąc jeszcze radną ściągnęła sobie ten SIWZ. Gdyby nie to nie miałaby teraz odniesienia do tego, co teraz wie. Radna powiedziała, że dziwi się mieszkańcy nie mają wglądu w takie dokumenty, zwłaszcza, że są to informacje publiczne. Wobec tego uważa, że każdy powinien mieć w nie wgląd. Kolejno radna poruszyła kwestię drogi objazdowej w Grzędzicach. W pierwotnej wersji miała to być droga Radości, która ze względów finansowych nie została wykonana. Dlatego drogi objazdowe jak ulice Brzozowa, Lipowa, Jeziorna, są teraz zniszczone, dziurawe i nie ma tam jak przejechać. Teraz po zamknięciu kolejnego odcinka ulicy Gryfa, podobna sytuacja zaczyna się robić na ulicy Miodowej, która jest drogą objazdową. Radna stwierdziła, że wskazując drogi objazdowe, Gmina liczyła się z uszkodzeniami nawierzchni, więc nie rozumie odpowiedzi, która została jej udzielona, ale już się też do niej pisemnie odniosła. Radna dodała, iż uważa, że Gmina powinna mieć plan, w jaki sposób ta nawierzchnia zostanie naprawiana, na tych drogach. Radna przypomniała, że w miejscowości Lipnik, gdzie nawierzchnia została uszkodzona, jak było robione rondo to cała ulica została wyasfaltowana. Dlatego też radna ponownie zapytała, w jaki sposób te drogi zostaną naprawione i czy jest jakiś plan?

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że drogi mają być tak naprawiane, aby przywrócić je do stanu pierwotnego. Natomiast wyjaśnił, że Lipnik to była zupełnie inna sytuacja.

Kolejno radna Agnieszka Bieniek powiedziała, iż rozumie, że co sesja zwraca na to uwagę oraz, że może niewygodne są to pytania, natomiast dokuczają w życiu codziennym mieszkańcom Grzędzic. Radna prosiła, że trzeba wyciąć korzenie na ulicy Brzozowej wystające z drzew. Dostała odpowiedź, że zostaną wycięte przed zakończeniem inwestycji. Radna zapytała, a co w trakcie? Tam samochody rysują karoserię, dzieci się potykają. Są zabezpieczone słupkami, ale czy to jest rozwiązanie?

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jest to czas trwania realizacji inwestycji. Wójt dodał, że wczoraj jechał przez całe Grzędzice objazdem i przejechał.

Radna Agnieszka Lenda zwracając się do Wójta, powiedziała, że chce wrócić do tematu przeniesienia OASu, ponieważ jest zaskoczona wcześniejszą odpowiedzią, że okres przejściowy ma trwać dwa lata i zapytała, dlaczego tak długo?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że będzie to okres niezbędny do tego, by wyremontować przejęty aktualnie obiekt przy ulicy Bydgoskiej. Zastępca Wójta dodał, że jest takie założenie, że potrwa to do dwóch lat. Oczywiście może być krócej, ale opcja urealniona może aż tyle potrwać.

Następnie radna Agnieszka Lenda zapytała, czy w umowie, która została zawarta z tą firmą, jest ścisły zapis, że na dwa lata, czy istnieje możliwość ewentualnego skrócenia tego okresu?

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że ta umowa jeszcze nie została podpisana. Jest tylko wybrana ta oferta najbardziej korzystna. Dlatego, że ta druga oferta była droższa i były problemy własnościowe, zdecydowaliśmy się wybrać tę najtańszą ofertę.

Kolejno radna Agnieszka Lenda zapytała, co należy rozumieć, że przygotowywane są pomieszczenia i w jaki sposób są one przygotowywane? Radna dodała, iż rozumie przez to, że wchodzimy w przygotowane pomieszczenia, możemy ewentualnie meble wnieść.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że ma być wszystko przygotowane, wymalowane, podłączone tak, aby pasowało dla OASu rozmieszczenie tych pomieszczeń, dostępność i zostaje tylko kwestia przeniesienia mebli oraz sprzętu komputerowego.

Następnie radna Agnieszka Lenda powiedziała, że nie rozumie, dlaczego remont ma trwać dwa lata. Radna zapytała, z czego to wynika, gdyż myśli i wydaje jej się, że chyba nie potrzeba takich wielkich remontów i odniosła się do kosztów dzierżawy.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło ponownie odpowiedział, że oczywiście może być to krótszy okres, ale założyli, że okres remontu tego obiektu na ulicy Bydgoskiej może potrwać nawet do dwóch lat.

Następnie radni wyrazili swoją dezaprobatę do tak zakładanego okresu umowy dzierżawy.

Radny Paweł Żmuda odniósł się do wersji najtańszej, czyli przeniesienia OASu do Sowna, i powiedział, że nawet gdyby Wójt miał kupować pracownikom bilety MPK na przejazd, to będzie taniej, niż czynsz za dzierżawę przez dwa lata. Kolejno radny odniósł się do padających uwag dotyczących różnych tematów i ponownie podkreślił elementy zarządzania, jak planowanie, organizowanie, wykonanie i kontrola. Radny dodał, iż uważa on, że jest brak ostatniego elementu, czyli kontroli. Radny zaproponował, aby zwrócić na ten element szczególną uwagę, bo po prostu jest źle.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz zwrócił słuszną uwagę, że skoro mamy już zabezpieczone 300 tys. zł, to można już szukać jakiegoś wykonawcy. Dlatego też on nie widzi potrzeby wynajmowania. Radny dodał, że chyba będzie miał wniosek do Komisji Rewizyjnej, bo nie jest to tak transparentne jakby się mogło wszystkim wydawać. Radny powiedział, że jeżeli chodzi o remont przystosowania pomieszczeń na ulicy Bydgoskiej, to nie powinien on trwać nawet roku. Jest to kwestia zaadoptowania do potrzeb. Najdłużej może trwać montaż windy schodowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Radny dodał, że nadal podtrzymuje to, co powiedział, że na ten krótki czas budynek Ośrodka Zdrowia w Sownie jest wystarczający. Tym bardziej, że sam Zastępca będąc na tam na miejscu poinformował radnego, że jest to idealny budynek dla OASu i wszyscy się tam pomieszczą. Problemem jest to, czy pracownicy będą chcieli dojeżdżać do tego punktu, ale jest to okres przejściowy i równie dobrze, jak stwierdził radny Paweł Żmuda, że może Gmina pokryje, ewentualnie zwróci koszty dojazdu autobusem.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że nie było jej celem, aby to odbyło się w taki sposób, pewnego rodzaju napaści. Natomiast myśli, że dyskusja jest jak najbardziej wskazana i pokazanie propozycji oraz wskazanie drogi dla Wójta i wyrażenie opinii radnych na ten temat, że jest to zbyt długi okres czasu i tego, że radni oczekują innej realizacji. Radna dodała, iż myśli, że można to w inny sposób przedstawić, tym bardziej, że jeszcze żadne działania ze strony Wójta nie zostały podjęte. Takie negowanie, wykrzykiwanie przed kamerami do mieszkańców naprawdę nikomu nie służy i do niczego nie prowadzi. Radna powiedziała, iż wierzy w to, że Wójt podejdzie do przedstawionego tematu i problemu w sposób właściwy, z pełnym zrozumieniem. Nie musi tu mówić o gospodarności, która jest tu punktem nadrzędnym, jeżeli chodzi o realizację zadań przez Wójta.

Radny Józef Tracz odnosząc się do tematu OASu, powiedział, iż w zupełności przyznaje rację, że powinno to iść w tym kierunku, aby realizować ten temat jak najszybciej. Jest uchwała, która daje Gminie możliwość podjęcia tej inwestycji. Są zabezpieczone pieniądze, to dlaczego nie mogą być podjęte kroki dotyczące przetargu? Tym bardziej, że radny Sebastian Janiak zapewnia, że ten budynek jest dobry, i że miejsce to ma być na jakiś czas, choć będzie utrudnienie dla dyrektorów dojechać dalej, to myśli, że każdy powinien to zrozumieć.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że z pełną świadomością czekał do dnia dzisiejszego, gdy zapadnie decyzja, że obiekt stanie się nasz, jeżeli chodzi o uchwałę. Jak już została ona podjęta to musi zlecić wykonanie dokumentacji, czym prędzej, bo ten obiekt wymaga nakładów. Wójt dodał, że jeśli ktoś z radnych chciałby zobaczyć stan tego obiektu na dzień dzisiejszy to zaprasza na poniedziałek, ponieważ jest umówiony z pracownikami Starostwa, że pojedzie na ten obiekt.

Radny Mateusz Jarosz poprosił o potwierdzenie telefonicznie tego terminu, gdyż chętnie ten obiekt obejrzy.

AD 26.   USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz powiedziała, iż w związku z tym, że jest długi okres czasu do następnej sesji, proponuje, jako rozwiązanie koniec września na terminy sesji i posiedzeń komisji z zastrzeżeniem, że gdyby z różnych względów była potrzeba, podjęcia jakiś uchwał, to radni zostaną powiadomieni z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Głos zabrała Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska, która powiedziała, że też tak chciała zaproponować, i dodała, że ze względu chociażby na świetlice w Tychowie, jeżeli zostanie podpisana umowa na termomodernizacje na Sowno, jest za tym, by jak najszybciej wprowadzić do budżetu i realizować Tychowo.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała termin zwołania X sesji Rady Gminy Stargard na dzień 27 września 2019 r. na godz. 12.00 oraz terminy posiedzeń komisji:

−     posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 23 września 2019 r., o godz. 8.30,
−     posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 23 września 2019 r., o godz. 12.00,
−     posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 24 września 2019 r., o godz. 8.30,
−     posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 24 września 2019 r., o godz. 12.00.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, korzystając z okazji zaprosił wszystkich radnych oraz mieszkańców na Dożynki Gminne, które odbędą się w Strachocinie w dniu 17 sierpnia 2019 r. Do zaproszenia przyłączył się Wójt Gminy Jerzy Makowski, który poinformował, że Dożynki Gminne rozpoczną się o godzinie 16 mszą święta w kościele w Strachocinie.

Natomiast Skarbnik Gminy wracając do sesji, która miałaby się odbyć wcześniej powiedziała, że proponuje, aby komisje o odbyłyby się pół godziny przed sesją.

Następnie przed zakończeniem obrad radny Sebastian Janiak w imieniu obu Klubów Radnych pogratulował Wójtowi oraz podziękował Skarbnik oraz wręczył kwiaty.

W imieniu Rady Gminy pogratulował Wójtowi i wręczył kwiaty Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz.

AD 27.   ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wobec wyczerpania porządku obrad podziękowała wszystkim za udział i o godzinie 16.15 zamknęła obrady IX sesji Rady Gminy Stargard.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

Protokołowała:
Ewa Misztela

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 05-07-2019 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 27-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 05-07-2019 09:04