Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

2018

Sprawozdanie Wójta Gminy Stargard z realizacji „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.” 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającym obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, w załączeniu przekazuję sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Stargard.

Przyjęty roczny program określa zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa zakres zadań przewidziany do realizacji przez te podmioty.

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Stargard a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy. Program określa zasady współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, sprzyja rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.

Program został przedstawiony do konsultacji wszystkim organizacjom pozarządowym mających siedzibę na terenie Gminy Stargard.

Na terenie gminy Stargard zarejestrowanych jest 9 organizacji pozarządowych.

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące obszary:

  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności organizację zajęć pozaszkolnych, spotkań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.
  • Krajoznawstwo oraz wypoczynek mieszkańców Gminy, w tym w szczególności wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej.
  • Ochrona zdrowia, w tym w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
  • Pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przybierała formy finansowe i pozafinansowe:

1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Stargard na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2018 roku wyniosła 150. 000,00 zł.

Zadania wspierane przez Gminę w ramach udzielonych dotacji to:

1) „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Stargard w miejscowościach: Golina, Grabowo, Koszewo, Krąpiel, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo oraz Żarowo”.

Zarządzeniem nr 211/17 Wójta Gminy Stargard z dnia 5 grudnia 2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard” ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Al. Papieża Jana Pawła II nr 42/U9, 70-415 Szczecin. Po rozpatrzeniu oferty Wójt Gminy Stargard przyznał dotację Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w wysokości 140.000,00 zł.

Placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard prowadzone były w formie opiekuńczej.

W placówkach wsparcia dziennego w 2018 r. objęto opieką 248 dzieci. Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniły uczestnikom:

  1. opiekę w godzinach popołudniowych,
  2. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
  3. organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
  4. posiłek w formie podwieczorku (warsztaty kulinarne mające walor edukacyjny, wspólne przygotowywanie posiłków).
  5. współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz z placówkami oświatowymi.

Przyznana dotacja w wysokości 140.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z umową nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

2) „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Gminy Stargard”.

Powyższe zadanie realizowane było w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 10.000,00 zł. Zadanie zostało zlecone Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie.

2. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY GMINY STARGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina Stargard w 2018 roku współpracowała z organizacjami pozarządowymi także w formach pozafinansowych. Współpraca pozafinansowa odbywała się przede wszystkim w zakresie organizacyjnym oraz informacyjnym. Gmina Stargard poprzez stronę internetową www.gmina.stargard.pl promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania. Ponadto Gmina Stargard m.in. przez stronę internetową, korespondencję oraz w trakcie bezpośrednich spotkań informowała organizacje pozarządowe na temat różnego rodzaju działań, akcji, konkursów, w których mogły brać udział. Gminna strona internetowa w zakładce „Inicjatywy lokalne”, zawiera spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy. Ważną kwestią przy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach. Ponadto podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych warunkach, w których mieściły się siedziby stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych projektów.

W 2018 roku gmina Stargard dwukrotnie zorganizowała warsztaty rękodzielnicze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich, mające na celu aktywizację i integrację społeczną. W 2018 r. warsztaty zorganizowane zostały w świetlicy w Strzyżnie i w Sownie. Tradycyjnie pod koniec roku tematem warsztatów są Święta Bożego Narodzenia. W dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. panie ze Stowarzyszenia „Dziesiątka” z Krąpiela, Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ulikowa”, Stowarzyszenia „Nasze Kurcewo”, a także z Kół Gospodyń Wiejskich spotkały się w Szkole Podstawowej w Sownie aby wspólnie tworzyć ozdoby świąteczne.

W dniu 16 grudnia 2018 r., odbył się w Grzędzicach Kiermasz Bożonarodzeniowy. Przygotowaniem i obsługą imprezy zajęło się lokalne Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” przy współpracy z Urzędem Gminy Stargard. Zarówno Kiermasz Bożonarodzeniowy w  Grzędzicach, jak i Wielkanocny w Strachocinie, oprócz tego, że są doskonałą okazją do kultywowania naszego dziedzictwa, to przede wszystkim możliwość spotkania, integracji i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy.

W 2018 r. Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA”, Sołectwo Krąpiel w partnerstwie z Gminą Stargard w ramach projektu grantowego pt. „KRĄPIEL – SOŁECKI ZAKĄTEK OBRZĘDOWOŚCI WIELKANOCNEJ” w okresie od 8 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. zorganizowało warsztaty z tworzenia świątecznych kartek, z wypieku chleba, z tworzenia palm wielkanocnych, warsztaty szydełkowe,  warsztaty z wykonywania pisanek wielkanocnych dla mieszkańców z sołectwa Krąpiel i dla mieszkańców sąsiednich miejscowości tj. Trzebiatów, Tychowo, Pęzino  w świetlicy wiejskiej -  Krąpiel.

W dniach od 6 sierpnia do 20 sierpnia 2018 r. w ramach podpisanej umowy z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację projektu pn. ”Most ku przyszłości”, Stowarzyszenie ”Grzędzice Jutra” wraz z partnerem Gminą Stargard zorganizowało bezpłatne półkolonie dla 100 dzieci z obszaru Gminy Stargard w sześciu miejscowościach tj. w SP w Grzędzicach, SP w Pęzinie, w SP w Strachocinie, w świetlicy wiejskiej w Klępinie, w świetlicy wiejskiej w Koszewie i Centrum Kultury i Sportu w Barzkowicach.

W 2018 r. z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości  Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” wraz z władzami Gminy Stargard, Dyrektorami i nauczycielami szkół z obszaru gminy Stargard  oraz rzeszą wolontariuszy zaprosili mieszkańców do uczestnictwa w tych obchodach. W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się występy dzieci w 10 miejscowościach gminy Stargard, spotkania z historykiem oraz poprzez symboliczne nasadzenia drzew i krzewów. Przez cały październik uczniowie szkół gminnych pod czujnym okiem nauczycieli przygotowywali warsztaty teatralne pn ”Droga do wolności”, rezultatem były przedstawienia dla mieszkańców

W miesiącach od listopada do grudnia 2018 r. Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” w partnerstwie z Gminą Stargard w ramach projektu Grantowego zorganizowało warsztaty pod nazwą „Tradycje Świąt Bożonarodzeniowych w Grzędzicach Gmina Stargard”, skierowane do mieszkańców Gminy Stargard. Celem operacji było kultywowanie dawnych tradycji bożonarodzeniowych w postaci warsztatów wypieku i dekoracji pierników, przygotowania inscenizacji Jasełek i warsztatów z przygotowania ozdób świątecznych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowanie i przyczyniły się do wzrostu integracji i więzi społecznych mieszkańców.

 

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 30-05-2019 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Przybyszewska 30-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 30-05-2019 15:27