Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

-Protokół Nr VI/19

Protokół nr VI/19
z obrad
VI sesji Rady Gminy Stargard
z dnia
22 marca 2019 r.

AD 1. SPRAWY REGULAMINOWE

-OTWARCIE OBRAD VI SESJI RADY GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz dokonała otwarcia obrad VI sesji Rady Gminy Stargard w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 10.00.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji, w tym zaproszone na sesję: Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Małgorzatę Szulc oraz Księgową Ośrodka Administracji Szkół Panią Małgorzatę Kowalczyk.

-STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych było 14 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Nieobecny Radny Janusz Łojko.

Natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

-ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad, powiedziała, że wpłynęły wnioski o zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek Radnej Agnieszki Bieniek, z prośbą o przesunięcie z porządku obrad punktu 12 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Stargard ze Związku Gmin Dolnej Odry. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Kolejno głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło, który poinformował, że analiza została opracowana i przedstawiona, jako projekt założeń finansowych i metodycznych oraz, że została wczoraj przesłana drogą elektroniczną do wszystkich radnych, natomiast dzisiaj została dołączona do materiałów. Następnie Zastępca Wójta Gminy, przypomniał, że na temat wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry radni dyskutowali wcześniej na komisjach, a sam pomysł zrodził się już o wiele wcześniej. Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło, odnosząc się do sugestii radnej Agnieszki Bieniek, że opracowany materiał, nie był wcześniej dostarczony, wyjaśnił, że nie było takiej możliwości czasowej, żeby go wcześniej dostarczyć. Decyzja opracowania analizy zrodziła się z końcem dnia 1 marca. Do opracowania tej analizy został powołany specjalny zespół, który będzie pracował do 5 kwietnia. Natomiast to, co udało się wypracować to przedstawił radnym na komisjach. Projekt analizy i założeń dostarczył w dniu wczorajszym i dzisiejszym do wiadomości radnych.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że złożyła wniosek dotyczący przesunięcia z porządku obrad VI sesji Rady Gminy Stargard, głosowania nad wystąpieniem ze Związku Gmin Dolnej Odry. Na zebraniu wiejskim w Grzędzicach, w dniu 14 marca, na którym był obecny Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło, była poruszona przez mieszkańców kwestia wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. Została udzielona im odpowiedź przez Pana Wójta, że analiza dotycząca harmonogramu prac, jakie Gmina ma zamiar podjąć po wystąpieniu, a także analiza składu formy naliczania opłat stawek będzie realizowana przez komórkę powołaną przez Wójta Gminy Stargard, jak również, że szykują się podwyżki i zmiana przez Związek Gmin Dolnej Odry formy naliczania opłat od metra sześciennego wody za każdy dom. Radna odniosła się do tych informacji i je sprawdziła. Radna rozmawiała z pracownikiem Związku Gmin Dolnej Odry telefonicznie. Dostała pisemną odpowiedź, którą również do wiadomości otrzymał Wójt Gminy Stargard oraz Przewodnicząca Rady Gminy. Następnie radna Agnieszka Bieniek odczytała fragment pisma, w którym to Związek Gmin Dolnej Odry wyraża chęć zorganizowania spotkania z radnymi Gminy Stargard, przed podjęciem decyzji o wystąpieniu ze Związku Gmin Dolnej Odry. Następnie radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że opracowaną analizę dostała wczoraj na emaila o godzinie 16.30. Dokument ten jest na 18 stron, ale niestety nie została o tym telefonicznie poinformowana i pierwszy raz widzi go dzisiaj na sesji. W związku z tym nie miała możliwości się z nim zapoznać. Radna zaproponowała, aby przesunąć wystąpienie ze Związku Gmin Dolnej Odry, ponieważ chciałaby się zapoznać z analizą. Oprócz tego przez Związek Gmin Dolnej Odry jest wyrażona chęć spotkania się w celu rozmowy. Związek ma propozycję, aby radni wysłuchali oraz zaproponowali swoje sugestie i wtedy podjęli rzetelną konkretną decyzję, czy Gmina zostaje w związku, czy występuje. Na to by wystąpić Gmina ma pół roku przed końcem roku obrachunkowego, więc ten jeden miesiąc nie wpłynie w żaden sposób, a da możliwości podjęcia rzetelnej decyzji, bo na dzień dzisiejszy Gmina chce wystąpić ze Związku i nie ma planu, co dalej.

Następnie radny Sebastian Janiak powiedział, że po części zgadza się z radną Agnieszką Bieniek, a po części ma odmienne zdanie. Radny powiedział, iż zapoznał się z tą analizą. Pan Wójt Marek Gardygajło częściowo opowiedział o tym na jednej z komisji, w której radny uczestniczył. Kolejno radny Sebastian Janiak poprosił, żeby Wójt Pan Marek Gardygajło przybliżył tę analizę, bo jego zdaniem jest to słabe opracowanie. Radny chciałby, aby przedstawić szczegółowo tę analizę. Jeżeli radni mają podjąć jakąś decyzję w sprawie wniosku złożonego przez radną Agnieszkę Bieniek to oczekiwałby, aby Pan Marek Gardygajło zreferował to, co wykonał do dnia dzisiejszego.

Radny Józef Tracz powiedział, że omawiany teraz temat jest na pewno tematem dosyć trudnym, ale dziwi się, że nagle stracił ważność argument, który miał na celu wprowadzenie nowego statutu przez Związek Gmin Dolnej Odry. Nagle opracowanie jest tutaj ważniejsze. Radni wiedzą, jakie zagrożenie niesie zmiana statutu Związku Gmin Dolnej Odry. Jeszcze miesiąc temu było to bardzo nagłaśniane i wręcz wymuszane, żeby Wójt przygotował uchwałę o wystąpieniu. Nagle się okazuje, że zmieniają się priorytety i to się staje nieważne. Można dyskutować o tym, aż do czerwca, a się okaże, że Gmina nie zdąży wyjść. Radny Józef Tracz powiedział, że dla niego oczekiwanie konkretów od komisji jest niedorzeczne, ponieważ są to tylko prognozy, a ostateczna informacja i szczegóły, to da zakończony przetarg. Przede wszystkim należałoby się przygotować do tego przetargu, właściwie zmierzyć tonaż śmieci, który może być w przyszłym roku i właściwie przygotować przetarg. Radny Józef Tracz powiedział, iż uważa, że tyle już na ten temat rozmawiano, że nie powinno się przedłużać tej dyskusji. Jest to zbyteczne.

Radna Monika Nikołajew przychyliła się do wypowiedzi radnego Józefa Tracza, i powiedziała, iż myśli, że już wyczerpująco, to wszystko, co tutaj jest napisane zostało omówione oraz nie ma się, co zastanawiać.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że nie neguje wystąpienia ze Związków Gmin Dolnej Odry. Jeżeli chodzi o jego postawę to będzie za wystąpieniem ze Związku. Natomiast została powołana komisja i radni wiedzieli, że będzie ta komisja powoływana. Na spotkaniu roboczym, Przewodnicząca zaproponowała, aby sprawdzić ilość głosów za wystąpieniem ze Związku Gmin Dolnej Odry. Okazało się, że większość radnych była za, pomimo tego, że nie wszyscy byli na tym spotkaniu. Radny powiedział, że swojego stanowiska nie zmienia, ale chciałby, jeżeli komisja pracowała i wysnuła jakieś wnioski, żeby te wnioski zreferowała. Radny na zakończenie swojej wypowiedzi podkreślił, że jest za wystąpieniem ze Związku

Następnie radny Józef Tracz odniósł się do wypowiedzi radnego Sebastiana Janiaka i powiedział, że przeczytał ten projekt analizy i się z nim zapoznał. Uzupełnił nieduże braki, które miał z zakresu statystyki, nic więcej i myśli, że komisja radnym nowych informacji nie przedłoży. Ta komisja nie jest w stanie przewidzieć, co czeka Gminę w przyszłości. Może tylko prognozować. Prognozowanie to jest dosyć zbieżne z tym, jaką radni mieli wiedzę wcześniej po spotkaniach w komisjach, ale też ze Związku Gmin Dolnej Odry.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że nie rozumie, w czym jest problem, że Rada Gminy i Radni nie chcą rozważyć możliwości zaoferowanej przez Związek Gmin Dolnej Odry spotkania się i rozmowy z przedstawicielami Związku, którzy chcą też wysłuchać propozycji radnych. Może da się zmienić statut Związku, po wysłuchaniu propozycji obu stron. Gmina nie podjęła żadnych działań. Nie było pytań ofertowych. Nie wiadomo, jaka będzie forma naliczania składek. Następnie radna powiedziała, że mieszkańcy wyrazili swoje zdanie i ona przychyli się do tego i nie weźmie udziału w głosowaniu.

Kolejno radny Józef Tracz odniósł się do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek i powiedział, że Związek Gmin Dolnej Odry będzie chciał rozmawiać, ale w kwestii takiej, żeby Gmina pozostała. Wola rozmowy była, gdy były propozycje, aby zmienić pewne kwestie, ale w ogóle ich nie uwzględniano, więc taka jest rozmowa. Poza tym radny Józef Tracz złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że zarówno na spotkaniu, o którym mówił radny Sebastian Janiak jak również na komisjach, które miały miejsce w tym tygodniu, proponował, aby się spotkać z przedstawicielem, ZGDO. Jest to zapisane w protokołach. W związku z tym trudno mówić, że radni chcą się spotkać, bo takiej woli na spotkanie z przedstawicielami Związku nie było i dlatego się ono nie odbyło.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała Wójtowi, że nie wie, z kim rozmawiał, bo z nią nie rozmawiał i takiej propozycji spotkania ze Związkiem Gmin Dolnej Odry nie usłyszała, a z chęcią wyraziłaby zgodę na to spotkanie. Wszyscy wiedzą, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie. Nie twierdzi, że wystąpienie jest złą decyzją. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że nie zna szczegółów, nie słyszała nic konkretnego, żeby podjąć decyzję. Chciałaby się zapoznać z planem Gminy, co dalej, a nie żeby mieszkańcy - wyborcy byli postawieni już przed faktem dokonanym.

Radna Monika Nikołajew zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedziała, że jej uwagi powinny być zgłoszone wcześniej. Kolejno zwracając się do Wójta powiedziała, że na przyszłość tak nie może być, bo rozmowa o tym była już 3, 4 miesiące temu. Radna również złożyła wniosek o zakończenie tej rozmowy.

W związku z tematem wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry, głos zabrała jeszcze radna Agnieszka Lenda, która powiedziała, że wydaje jej się, że argumenty związane z wystąpieniem to przede wszystkim niska ściągalność zaległości i to zobowiązanie, które pozostaje po stronie gminy 1,2 mln zł. Radni rozmawiali już na ten temat wielokrotnie, jakie zagrożenie niesie statut, więc nie będzie mowy o tym, że radni nie wiedzą, dlaczego wystąpienie i co jest powodem. To, że powstała taka propozycja powołania komisji, o której wszyscy wiedzą, że pracuje, i nad efektami jej pracy radni będą się pewnie jeszcze wielokrotnie pochylać. Wiadomo, jeżeli chodzi o Związek, że ściągalność jest na niskim poziomie, 20 % zobowiązań pozostaje nieściągalne. Teraz zaczyna się zacierać główny argument pochylenia się nad tą uchwałą, więc jaki jest sens zawieszania tej decyzji na jeszcze odleglejszy czas.

Wobec zakończenia dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała wniosek Radnej Agnieszki Bieniek pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, przy 1 głosie „za”, przy 13 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przedmiotowy wniosek odrzuciła.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o kolejnym wniosku dotyczącym zmiany w porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek radnych, którzy wnieśli o zdjęcie z porządku obrad punktu 10, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własności gminy. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych, czy chcą zabrać głos w tej sprawie.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że ponieważ dotyczy to jednego z radnych może chciałby on się wypowiedzieć.

Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że radny będzie mógł się wypowiedzieć w późniejszym terminie, a teraz jest to formalny wniosek.

Wobec braku innych chętnych do wypowiedzi, Przewodnicząca Rady Gminy poddała przedmiotowy wniosek pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przedmiotowy wniosek przyjęła.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o kolejnym wniosku dotyczącym zmiany w porządku obrad. Jest to wniosek radnych o dodanie do porządku obrad punktu 12a w sprawie powołania Komisji doraźnej celem zbadania wypełnienia przez radnego Pawła Żmudę obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu wniosku Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych czy chcą zabrać głos w tej sprawie.

Wobec braku chętnych do wypowiedzi, przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskiem Przewodnicząca Rady Gminy zapytała Radcę Prawnego, czy radny Paweł Żmuda może głosować, na co Radca Prawny Patrycja Rybak - Dębińska odpowiedziała, że radny może głosować, to jest kwestia podejścia etycznego, czy radny chce głosować w swojej sprawie, czy też nie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przedmiotowy wniosek przyjęła.

Po zakończeniu przyjmowania zmian w porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, odczytała zaproponowany porządek obrad po zmianach, który przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy Stargard

 • stwierdzenie quorum

 • zatwierdzenie porządku obrad

 • przyjęcie protokołu Nr V/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 22 lutego 2019 r.

 1. Interpelacje radnych

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/49/19 Rady Gminy Stargard zmieniającej uchwałę Nr XII/109/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński

 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stargard w 2019 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Stargard

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym

 12. Stan bezrobocia na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Informacja Wójta Gminy nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów użyteczności publicznej w roku 2018

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

 2. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych

 4. Wolne wnioski i zapytania

 5. Sprawy różne

 6. Ustalenie terminu następnej sesji

 7. Zamknięcie obrad sesji

Po odczytaniu zmienionego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy poddała go pod głosowanie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmienionego porządku obrad stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”, zatwierdziła porządek obrad V sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

-PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR V/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD Z DNIA 22 LUTEGO 2019 R.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, zaproponowała przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i kolejno zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr V/19 z obrad V sesji Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r. bez odczytywania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad V sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2019 r., stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad V sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2019 r.

AD 2. INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacje nie zostały złożone.

AD 3. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i następnie poprosiła radną Agnieszkę Bieniek o odczytanie wniosku, który radna złożyła do powyższego projektu uchwały.

Kolejno radna Agnieszka Bieniek odczytała wniosek, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła Wójta Gminy o wyjaśnienie w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, iż mówił, że wymaga to szczegółowej analizy. Jest na posiedzeniu obecna Pani Małgorzata Kowalczyk z Ośrodka Administracji Szkół, która przeanalizowała szczegółowo wszystkie dokumenty, które przyszły z Ministerstwa i przedstawi, jeżeli jest taka potrzeba.

Natomiast radny Sebastian Janiak powiedział, żeby w pierwszej kolejności zająć się wnioskiem radnej Agnieszki Bieniek.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod dyskusję wniosek radnej Agnieszki Bieniek.

Radna Agnieszka Bieniek podsumowując temat dotyczący rozbudowy szkoły w Grzędzicach, powiedziała, iż uważa, że wpisanie punktu w uchwale budżetu Gminy jak i wieloletniej prognozy finansowej kwoty około 2 mln zł, zostało ukierunkowane tak, aby radni mieli wybór dotyczący głosowania tylko za przyjęciem uchwały z wpisanymi kontenerami lub za przyjęciem uchwały bez kontenerów. Radna powiedziała, że kontenery nie rozwiążą problemu przeludnienia, tylko przesuną go na kolejny rok, a logicznym rozwiązaniem dla Grzędzic, za którym przemawiają wszystkie argumenty demograficzne, finansowe i oświatowe oraz złe warunki, jest rozbudowa szkoły w Grzędzicach. Problem złych warunków dotyczy dwóch szkół podstawowych. Następnie radna Agnieszka Bieniek odniosła się do przeprowadzonego przetargu na rozbudowę szkoły w Grzędzicach i jego wyniku, a także do wysokości kosztorysu rozbudowy szkoły w Strachocinie. Na zakończenie swojej wypowiedzi radna Agnieszka Bieniek podkreśliła, że kontenery to jest rozwiązanie dla 222 uczniów na dzisiaj, nie rozwiązuje to tematu braku 300 miejsc w szkole w Grzędzicach, za to w Strachocinie ma powstać placówka, której objętość niemal dwukrotnie przekracza potencjał miejscowości Strachocin i miejscowości pobliskich.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała radnych, że na sesję przyjechała grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej z Sowna, w ramach wiedzy o społeczeństwie i zarządziła 5 minut przerwy, aby uczniowie mogli zająć miejsca na sali obrad. Po przerwie o godzinie 11.00 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wznowiła obrady witając młodzież z Sowna oraz kontynuując dalsze obrady w temacie dyskusji dotyczącej wniosku radnej Agnieszki Bieniek.

Głos zabrał radny Józef Tracz i powiedział, iż rozumie, że potrzeby są ogromne. Temat ten był zgłębiany już wcześniej. Była również prowadzona rozmowa z dyrekcją szkoły oraz Radą Rodziców, a także radni w tym temacie się zgłębiali. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane. Rozwiązanie kontenerowe jest jakimś rozwiązaniem, a szkoła miałaby możliwość zapobiec ściskowi, który jest obecnie. Według radnego wniosek uniemożliwia to, i nie wie, w którą stronę to będzie szło. Zdaniem radnego Józefa Tracza nie ma powodu, żeby zmieniać decyzję, która została już uzgodniona wcześniej.

Natomiast radny Maciej Lipka powiedział, że jakakolwiek opcja rozbudowy szkoły to są lata, co najmniej 4, zanim dzieci usiądą w ławkach. Problem szkoły w Grzędzicach to zbyt mała liczba klas. Na dzień dzisiejszy potrzebne jest rozwiązanie dla tych dzieci - uczniów, którzy w tej chwili siedzą w ścisku i potrzebują już rozwiązania, którym będzie zastosowanie obiektów kontenerowych. Radny Maciej Lipka powiedział, iż rozumie, że mają one mieć założenie tymczasowe na kilka lat. Konsekwencją tego przeludnienia jest to, że wielu rodziców zabrało swoje dzieci do innych szkół, a to wiąże się kolejno ze zmniejszeniem subwencji, co będzie kolejnym tematem. Następnie radny odniósł się do wcześniejszych dyskusji sprzed kilku lat, kiedy była rozmowa na temat rozbudowy szkoły w Grzędzicach, wówczas budowy kilku klas z jakimś zapleczem. To był pomysł na tamten moment. W pewnym momencie pojawiła się ogromna kwota rozbudowy kompleksowej tej szkoły. Może faktycznie na tym etapie zapewnienie dzieciom jakichkolwiek warunków bytu i przerobienia tego projektu będzie właściwą drogą. Radny Maciej Lipka powiedział, żeby dać tym dzieciom szansę na rozwój i nie przesuwać ich na kolejne 4 lata na pozostanie w obecnych warunkach.

Natomiast radny Sebastian Janiak odniósł się do otrzymanej przez radnych drogą email analizy porównawczej w zakresie organizacyjno - finansowym Szkoły Podstawowej w Strachocinie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach. We wniosku radnej Agnieszki Bieniek znalazło się, że oczekuje takiej analizy. Analiza ta otworzyła radnym oczy. Debatowali nad potrzebami szkoły jednej, albo potrzebami szkoły drugiej to pochylali się nad kwestią warunków bytowych w obu szkołach. Natomiast z analizy, którą otrzymali odnośnie przyrostu subwencji w prognozowanych latach, analiza ta na chwilę obecną jest miażdżąca dla Strachocina i zdaniem radnego ciężka do obronienia. Kolejno radny Sebastian Janiak odniósł się do wypowiedzi radnego Macieja Lipki zwracając uwagę, iż może będzie taka sytuacja, że Grzędzice będą musiały czekać kolejnych 4-5 lat na rozbudowę. Jeżeli usadowione zostaną tam kontenery, o których była mowa to trzeba się liczyć z tym, że właśnie wtedy rozbudowa czy modernizacja, czy budowa nowego obiektu na terenie Grzędzic odwlecze się w czasie. Mało tego zainwestowanie w kontenery blisko 2 mln zł na chwilę obecną, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile kontenery będą kosztowały, spowoduje to, że Gmina utopi 2 mln zł, tylko po to, żeby na chwilę dać dzieciom, rodzicom czy nauczycielom, kadrze pedagogicznej czas na to żeby przeczekały. I co później z tymi kontenerami, czy będzie można je wykorzystywać na świetlice? Czy przenosić gdzieś? Czy będą się nadawały czy nie będą się nadawały? Kolejna kwestia to tak jak radna Agnieszka Bieniek podkreśliła i podkreślał radny na swoich dwóch komisjach, radni otrzymali informację, podczas takiego roboczego spotkania z Wójtem, że ta budowa kontenerowa może nie spełniać bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W związku z tym radny podniósł, że w sprawie tej uchwały, osobiście może ją poprzeć, ale z zastrzeżeniem, żeby kontenery nie były budowane do tego momentu, że jeżeli jest jakikolwiek cień wątpliwości czy kontenery będą spełniały wymogi bezpieczeństwa począwszy od Sanepidu skończywszy na Straży Pożarnej. Następnie radny Sebastian Janiak odniósł się do wcześniejszych decyzji Rady Gminy poprzedniej kadencji. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że jest nowa rada i jest czas na to, aby na spokojnie ten temat poruszyć i go rozważyć oraz gdyby radni mieli wydać z własnych środków średnio kwotę 2 mln zł, to 10 razy zastanowiliby się, czy aby na pewno ta inwestycja rozwiązuje problem. Czy jest bezpieczna i czy zostanie odebrana w fazie końcowej, bo na chwilę obecną nie ma takiej pewności?

Kolejno radna Agnieszka Bieniek skierowała pytanie, do Kierownik Beaty Wilk, ponieważ z jej ust wypłynęła informacja dotycząca nieprawidłowości w spełnianiu wymogów przez kontenery. Czy zaprojektowane kontenery spełniają normy sanitarne, przeciwpożarowe, akustyczne oraz energetyczne? Jeśli tak to poprosiła o przedstawienie radnym przed głosowaniem wszystkich certyfikatów dotyczących spełnienia obowiązujących norm oraz przepisów bezpieczeństwa.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Beata Wilk odpowiedziała, że po pierwsze nie zaprojektowano, dlatego, że nie ma pieniędzy w budżecie i nie może podjąć żadnych czynności wpisanych bezpośrednio na zadanie. Po drugie powiedziała, że podkreśliła radnym, nie, że nie spełniają, tylko, że jest to bardzo trudne zadanie. Co innego jest kupić gotowy materiał na ściany, a co innego jest zaprojektować kontener. Było to w odniesieniu do tego, że Pani radna Agnieszka Bieniek trochę lekko powiedziała, „a jeśli kontenery w Grzędzicach to zróbmy szkołę w Strachocinie”. Kierownik Beata Wilk powiedziała, że rozmawiamy o kontenerach w Grzędzicach, tymczasowo oraz, że znalazła firmę, która ma jakby w swojej ofercie informację, że budowla spełnia warunki przeciwpożarowe, czyli zachowuje tą normę, która jest potrzebna dla szkół, zarówno dla ścian jak i samej budowli. Ponadto nie jest w stanie przedstawić certyfikatów, ponieważ te kontenery nie są zaprojektowane przez Gminę, zlecenie nie zostało zawarte, ponieważ w budżecie nie ma na to pieniędzy. Jeśli nie ma pieniędzy w budżecie na zadanie, to nie można ogłosić ani postępowania na dokumentacje projektową ani na wykonawczą. Kolejno Kierownik Beata Wilk zapytała radnych czy zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nie będzie pieniędzy przeznaczonych na zadanie, to nie podejmie żadnych czynności wprost.

Wobec tej odpowiedzi radna Agnieszka Bieniek zapytała, dlaczego Gmina proponuje rozwiązanie, które jest wpisane w budżecie na odpowiednią kwotę. Według radnej jest to niezgodne z prawem, bo nie ma żadnych certyfikatów, które na dzień dzisiejszy Pani Beata Wilk mogłaby przedstawić i jest to w tym momencie kpina z wyborców.

Kierownik Referatu Beata Wilk wyjaśniła, że certyfikat przedstawi firma w chwili wykonania budowli. Jednocześnie wyjaśniła, że firma nie może sprzedać wszystkiego, ponieważ na etapie projektowania są uzgodnienia. Odpowiadając na kolejną prośbę radnej Agnieszki Bieniek o pokazanie certyfikatów, Kierownik Beata Wilk zapytała, co ma pokazać skoro budowla nie stoi. Pani Beata Wilk równocześnie wyjaśniła, iż warunkiem specyfikacji będzie to, że wszystkie ściany i cała budowla ma spełniać warunki przeciwpożarowe. Na etapie projektowania dokonywane są uzgodnienia. Zostanie to ujęte, jako warunki, które firma będzie musiała spełnić.

Natomiast radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że skoro nie został przedstawiony żaden certyfikat to jest dalej za zastąpieniem kontenerów i wpisaniem w uchwałę rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, ponieważ kampania wyborcza już się skończyła, a w tym momencie mieszkańcy Grzędzic są niepoważnie traktowani. Są wpisane kontenery na 2 mln zł, a nie ma ani opinii Straży Pożarnej, ani żadnych certyfikatów. Za chwilę się okaże, że wydane zostaną 2 mln zł na coś, co będzie nie do odebrania.

Radny Józef Tracz powiedział, że nie widzi tutaj zagrożenia w tym momencie. Kiedy Gmina ogłosi przetarg na projekt, będą w nim ujęte warunki, jakie muszą spełniać projektowane kontenery. Wobec tego nie ma zagrożenia, że pieniądze zostaną wydane na coś, co nie zostanie przyjęte. Nie można w ten sposób patrzeć. Po to jest przetarg. Projekt ma specyfikacje, a kwestia wykonawcy to jest druga rzecz. Trzeba też będzie przypilnować wykonawcy, żeby właściwie projekt wykonał. Radny Józef Tracz poprosił, aby nie opowiadać, takich rzeczy, że pieniądze zostaną wydane w błoto, ponieważ tutaj chodzi o procedury i założenia, które występują w trakcie.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że uczestniczyła w spotkaniu z Panią Dyrektor i Radą Rodziców, i sytuacja została przedstawiona w taki sposób, że lepsza byłaby rozbudowa tradycyjna i postawione mury, z czym się zgadza. Natomiast z tego, co usłyszała sytuacja jest na tyle trudna, że to rozwiązanie jest potrzebne natychmiast od września, ponieważ dzieci się nie pomieszczą. Radna Agnieszka Lenda powiedziała, iż uważa, że jeśli pojawia się taki zapis w uchwale to przyjmuje, że jest to pełna odpowiedzialność urzędników, którzy przygotowują taki dokument i nie ma takiej możliwości, żeby ta inwestycja nie została odebrana oraz, że nie jest ona bezpieczna. Rada musi podjąć trudną decyzję, czy iść na to rozwiązanie, że ratuje sytuację na tę chwilę, aby pozwolić uczniom w miarę funkcjonować od września, albo się wstrzymać i zastanawiać skąd wziąć środki. Radni rozmawiali również na komisjach i poza komisjami, rozważali kwestię tańszej rozbudowy, o ile byłoby to możliwe. Jak wiadomo rynek w tej chwili jest trudny i te inwestycje są kosztowne. Kolejno radna Agnieszka Lenda poprosiła, aby nie przedstawiać medialnie, na szali Grzędzic, i Strachocina, że Strachocin kosztuje tyle, a Grzędzice tyle oraz porównywania subwencji dla tych szkół. Oczywiście, że subwencje i analiza przemawiają jednoznacznie za Grzędzicami, ale w Strachocinie warunki dzieciom też trzeba poprawić. Nikt też nie powiedział, że Strachocin będzie wykonywany, jest to tylko projekt. Trzeba się zastanowić jak pomóc i jak rozwiązać tę sytuację, zarówno w jednej jak i drugiej szkole. Wiadomo, że natychmiast takie działanie jest potrzebne w Grzędzicach od września, więc jedynym takim możliwym na tę chwilę rozwiązaniem, w ocenie radnej są to kontenery.

Radny Sebastian Janiak zaapelował o rozsądek w podziale środków. Przyznał racje, że potrzeba w Grzędzicach jest natychmiastowa. Radny Sebastian Janiak kolejno odniósł się do kosztów nowo wybudowanej szkoły w Stargardzie. Następnie radny powiedział, iż równie dobrze można teraz zadecydować, że jeżeli nie stać Gminy ani na jedną, ani na drugą szkołę to może faktycznie zrobić w jednej i w drugiej szkole kontenery, bo obie szkoły potrzebują natychmiast decyzji. Można też zaoszczędzić w budżecie środki finansowe i poczekać 10 lat. Radny podkreślił, że nie ma w budżecie obecnie środków na Strachocin.

Radny Józef Tracz odniósł się do wypowiedzi radnego Sebastiana Janiak i powiedział, że dziwi się, ponieważ pamięta jak radny wypowiadał się początkowo na temat Grzędzic. Radny Józef Tracz odniósł się również do kosztów projektu szkoły w Strachocinie, iż ta kwota, która się pojawiła jest nierealna. Były rozmowy, że muszą być wprowadzone prace, aby zminimalizować wydatki, a nawet przeprojektować. Kolejno radny odniósł się do trwałości kontenerów, iż mogą one stać nawet 50 lat. Jeżeli staną one w Grzędzicach to niekoniecznie w ogóle trzeba je będzie stamtąd ruszać i należy myśleć o rozbudowie szkoły pozostawiając je. Umożliwią one zwiększenie sal lekcyjnych, i poprosił, aby radni rozpatrywali to w tej kategorii.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do wypowiedzi radnego Józefa Tracza, powiedział, że jego stanowisko jest powszechnie znane. Jest generalnie przeciwnikiem kontenerów i rozwiązań tymczasowych, ponieważ uważa, że Gmina jest za biedna na takie rozwiązanie. Natomiast warto się pochylić nad tematem, ponieważ jest teraz powiększona wiedza odnośnie analizy finansowej, która ma ogromny wpływ na budżet Gminy Stargard. Można zagłosować za kontenerami w Grzędzicach i za kontenerami w Strachocinie. Dlaczego cały czas rozmawia się o Grzędzicach i zaproponował porozmawiać o Strachocinie. Poszukać wolnych środków, które się za chwilę ujawnią. Można je dołożyć i mieć z głowy temat Strachocina i Grzędzic.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że będzie prosić o chwilę przerwy, gdyż radny Sebastian Janiak przedstawia tutaj trochę inne stanowisko niż jak rozmawiano na komisji. Natomiast prośba wynika z tego, że Komisja tak naprawdę warunkowała głosowanie nad tą uchwałą, tym, że uzyska jeszcze jakieś informacje. Dlatego chciałaby mieć pewność, jakie jest stanowisko komisji w tej kwestii, bo tak naprawdę radni nie zdecydowali na komisji. Chciałaby żeby przez moment jeszcze porozmawiać i wypracować to stanowisko przed głosowaniem.

Natomiast Sebastian Janiak powiedział, iż nie wie czy jest potrzeba robienia przerwy, czy też nie. Faktycznie na komisji wypowiedzieli się, że uchwałę popierają w takiej formie z zastrzeżeniem nie wykonywania tego zadania - nie przystępowania do realizacji do momentu, kiedy zostanie ona przedstawiona w sposób jednoznaczny.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz powiedziała, iż mając na względzie stanowisko z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz biorąc pod uwagę, wniosek złożony przez radną Agnieszkę Bieniek odnośnie kontenerów, których sytuacje trzeba było wyjaśnić, zwróciła się też od razu o wyjaśnienie zmniejszenia subwencji, która jest też w tym projekcie. W związku z tym, że o kontenerach już jakieś zdanie jest, to poprosiłaby wrócić do kwestii subwencji.

Radny Józef Tracz powiedział, że zgadza się ze stanowiskiem, które przedstawiał radny Sebastian Janiak, bo faktycznie tutaj nie ma jakby zagrożenia. Z drugiej strony informacje, że projekt zostanie przyjęty i spełnia wszelkie wymogi, powinny spłynąć do rady przed rozpoczęciem zadania. Czyli kwestia głosowania nad tą uchwałą jest zasadna, ale dalsze działania po otrzymaniu projektu i zagwarantowaniu wszelkich wymogów powinny spłynąć do Rady i wtedy podjąć dalsze czynności. To jest jak najbardziej zasadne.

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, iż analizując zmniejszenie subwencji na kwotę 406 tys. zł, na komisjach radni mówili, że może pojawił się jakiś błąd w wyliczeniach zarówno ze strony OAS, jak i Dyrektorów Szkół. Analizował ten dokument ministerialny i rzeczywiście nie ma tutaj żadnego błędu. Te wyliczenia, które przedstawiło Ministerstwo w trybie szybkim, wszystkie wagi, które są tam poruszane, i które są obniżone, spowodowały obniżenie tej subwencji. Porównano rok 2017 jak również 2018, i w tych dokumentach, które przedstawiono w poszczególnych pozycjach nastąpiło obniżenie. Nie ma w tym błędu człowieka jest to po prostu wyliczenie w ministerstwie, które spowodowało obniżenie tej kwoty o 406 tys. zł. Dla wyjaśnienia wszystkie te wagi, o których mowa w wyliczeniach, ma przed sobą księgowa Pani Małgorzata Kowalczyk, którą poprosił, żeby wyjaśniła tą kwestię.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do wypowiedzi Wójta powiedział, że wszystko rozumie tylko, to czy nie było wiadomo, że Gimnazjum się wygasza. Ktoś te dane wprowadzał do systemu. Z tego, co się orientuje, taka była też decyzja Wójta na komisji, że to Pan Gardygajło miał przedstawić informację w tej sprawie. Następnie radny Sebastian Janiak powiedział, że chciałby zgłosić wniosek formalny o 10 minut przerwy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski przypomniał, że na początku Pan Sebastian Janiak poprosił żeby udzielił tej informacji, dlatego ją przedstawił. Na pewno na tę odpowiedź przygotowany jest również Pan Marek Gardygajło jak i Pani Kowalczyk.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło uzupełnił wypowiedź Wójta gminy, że taką strategiczną wartością, która zaniżyła dotację między wartością tą ostateczną, a wstępną to była liczba tak zwanych małych szkół i według tej informacji Gmina miała jedną szkołę zaliczaną do małych szkół w roku 2017. Była to szkoła w Strachocinie, zaś już w roku 2018 nie było to zaliczone. Natomiast kalkulacja jest to taki specjalny arkusz kalkulacyjny. Jest tam wiele czynników wpływających na poziom dotacji tej wstępnej i ostatecznej. Są również takie pozycje gdzie jest wzrost tej dotacji, ale są również takie pozycje gdzie jest ucięcie tych dotacji. Sumując to razem wynika, że dotacja była pomniejszona taką kwotą. Informacje są również do wglądu, ponieważ są też pisma z Ministerstwa, tak naprawdę otrzymane na prośbę Pani Księgowej z OAS, i też w ten sposób to wyjaśniają, że arkusz kalkulacyjny na podstawie, którego liczona jest ta dotacja zawiera informacje z roku 2017 i z roku 2018. Tutaj nie ma jakiegoś błędu, bo podane były informację, które tak naprawdę były w 2017, czyli, że była ta klasa sportowa, że były dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, że była liczba dzieci zaliczana do szkół małych. Druga rzecz to są ilości dane na rok 2018. Na podstawie tego skomplikowanego wzoru, oczywiście można to prześledzić, przeanalizować, że dotacja została zmniejszona o taką kwotę.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz o godzinie 11.36 zarządziła 10 minutową przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 11.54 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wznowiła obrady.

Po przerwie, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała przegłosowanie wniosku Pani Agnieszki Bieniek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, przy 4 głosach „za”, 8 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, przedmiotowy wniosek odrzuciła.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała, aby przejść do procedowania uchwały i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że Komisja Rewizyjna ma uwagi, co do pozycji kontenerowej, że musi być to inwestycja bezpieczna i musi otrzymać zapewnienie, że zostanie ona przyjęta. Komisja głosowała za warunkując, że będzie to inwestycja bezpieczna.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja przy 1 głosie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty przyjęła projekt uchwały 3 głosami „za” i 1 „przeciw”.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały warunkując względami bezpieczeństwa, podobnie jak Komisja Rewizyjna.

Następnie radny Sebastian Janiak odniósł się do kwestii zapisu 1,98 mln zł w paragrafie 6050 i powiedział, że nadal będzie optował za kwestią zdrowego rozsądku. Radny odniósł się również do wypowiedzi radnego Mateusza Jarosza, że również byłby zainteresowany kontenerami w Strachocinie. Wobec tego zaproponował, aby zmienić zapis z Grzędzic, które na chwilę obecną nie są zainteresowane kontenerami i zrobić szkołę podstawową w Strachocinie kontenerami. Jeżeli kontenery będą oczywiście bezpieczne.

Wobec tego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała radnego, czy to jest wniosek formalny o zmianę miejscowości w projekcie uchwały?

Radny Sebastian Janiak odpowiedział, że to jeszcze nie jest żaden wniosek, to na razie jest dyskusja i zobaczy jak potoczy się jej dalsza część.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że podtrzymuje zdanie radnego Sebastiana Janiaka. Radny Mateusz Jarosz przed chwilą wyraźnie potwierdził, że byłby zadowolony z kontenerów, mówił to również na zebraniu w Grzędzicach, więc nie widzi tutaj żadnych przeszkód, co do zmiany zapisów w budżecie zamieniając nazwę z kontenerów w Grzędzicach na kontenery w Strachocinie.

Radny Mateusz Jarosz odniósł się do dyskusji na zebraniu wiejskim w Grzędzicach, gdzie była dyskusja na temat rozbudowy szkoły w Grzędzicach, i tylko wyłącznie o Grzędzicach. Radny powiedział, że poprosił Przewodniczącą zebrania o głos i poinformował, iż w tej sytuacji, która się dzieje w Grzędzicach, ratuje się sytuacje na wrzesień i przekazał, że również on byłby zadowolony w takiej sytuacji. Radny poprosił, aby nie porównywać technicznie Grzędzic do Strachocina. To była jego wypowiedź na ten temat.

Radny Józef Tracz podkreślił, że była brana pod uwagę również rozbudowa kontenerowa w Strachocinie. Wielu radnych rozmawiało, i jeżeli będzie taka wola Rady Gminy i też Rady Rodziców czy dyrektora, to się nad tym radni pochylą. Tylko nie jest to przeszkodą, żeby zacząć już kontenery w Grzędzicach. Dlaczego wiązać postawienie kontenerów w Strachocinie łącznie z Grzędzicami? Radny powiedział, że nie ma, po co czekać, bo w taki sposób działamy na szkodę dzieci.

Radna Agnieszka Lenda przypomniała swoją wypowiedź sprzed kilkunastu minut, iż uczestniczyła w takim spotkaniu i mówiła, że radni nie robią nic wbrew woli mieszkańców. Owszem Rada Rodziców i Pani Dyrektor akceptuje takie rozwiązanie, choć mogłoby być ono lepsze. Mowa jest o sytuacji, jaka istnieje w szkole i o tym, żeby zadziałać doraźnie i nikt nie mówi, że poprzestanie na tym. Radna poprosiła, aby nie robić takiego przekazu medialnego, że to rada na siłę chce zaproponować rozwiązanie dla Grzędzic, bo to jest przedyskutowane. Wójt Jerzy Makowski może to potwierdzić, gdyż uczestniczył w tym spotkaniu i on realizuje wolę zgodną z decyzją mieszkańców, którzy byli na tym spotkaniu.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że na podstawie informacji, jakie pozyskała od Rady Rodziców z Grzędzic oraz od przewodniczących, to Rada Rodziców nie zgodziła się na kontenery. Jeżeli chodzi o deklaracje ze strony dyrekcji szkoły to pamięta spotkanie, na którym uczestniczyli dyrektorzy dwóch szkół, szkoły ze Strachocina, i szkoły w Grzędzicach, na którym postawiono tylko i wyłącznie dyrektorowi z Grzędzic pytanie kontenery albo nic, taki wybór. Natomiast, jeśli Wójt mówi ostatnio, że Pani Dyrektor zadeklarowała kontenery, to ona nie uwierzy, jak tego nie usłyszy.

Radny Sebastian Janiak zaznaczył, że właśnie zaczyna się debatować nad kwestią rozbudowy obu szkół kontenerami. Następnie radny powiedział, że chciałbym znać także stanowisko radnej Agnieszki Lendy, czy wolałaby mieć na chwilę obecną kontenery i zbierać środki na rozbudowę szkoły w Grzędzicach, czy zadawalają ją obecnie kontenery i będzie się szukać środków finansowych na inwestycje w Strachocinie.

Radny Mateusz Jarosz odniósł się do wypowiedzi radnego Sebastiana Janiaka, iż zgadza się z tą wypowiedzią. Powiedział, że Wójt powinien być przygotowany, na to, na co jest naprawdę Gminę stać, jakie ma fundusze, mówi się o 18 mln zł na Strachocin, ale nie ma tych pieniędzy. Radny powiedział, że zorganizuje takie spotkanie w Strachocinie z Radą Rodziców. Będzie rozmawiać, czy również takie rozwiązanie, jak postawienie kontenerów nie będzie słuszne, ponieważ wiadomo, jaka jest sytuacja budżetowa.

Radna Agnieszka Lenda odpowiedziała, że nie jest to jej osobisty koncert życzeń. Po to jest w radzie 15 osób, żeby wspólnie wypracować dobre stanowisko. Jest się radnym całej Gminy i prosi nie przypisywać jej do określonego okręgu. Jak najbardziej ten okręg jest jej przypisany, po to żeby przynosiła wiedzę dotyczącą potrzeb jego mieszkańców. Ona te potrzeby zna i wie, że dobrze byłoby jak byłyby takie możliwości, tak jak powiedziała, postawić mury i wybudować szkołę w Grzędzicach. Czy są takie możliwości? Oczekuje propozycji finansowych i będzie głosować za tym, co zostanie rozsądnie przygotowane. Na tę chwilę wie, że w Grzędzicach nie ma sal lekcyjnych, więc mówi się o jakimś rozwiązaniu doraźnym. To wszystko zależy od tego, czy będzie możliwość budowania szkoły.

Radna Aleksandra Kotschendoff powiedziała, że problemem szkoły w Strachocinie nie są tylko problemy lokalowe. Tam problemem jest brak sali gimnastycznej oraz ogrzewanie.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że skoro w budżecie są kontenery w Grzędzicach, to, w czym dzieci z Grzędzic są gorsze od dzieci ze Strachocina i odwrotnie może wpisać też i Strachocin.

Radny Mateusz Jarosz zgodził się z wypowiedzią radnej Agnieszki Bieniek jednocześnie powiedział, że można tak zrobić, ale wypracować to z Radą Rodziców i dyrekcją szkoły w Strachocinie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przypomniała radnym, że dyskutują nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie na temat kontenerów w Grzędzicach, a nie rozpatrują problemów oświaty w gminie, chociaż ten temat będzie jeszcze długo spędzał sen z powiek.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że cały czas mówi o tych 2 mln zł do budżetu. W związku z zaistniałą sytuacją, że wszyscy radni otrzymali analizę finansową, stąd wywiązała się ta debata. Ponadto radni zostali powiadomieni przez Kierownika Referatu Beatę Wilk o możliwym zagrożeniu brakiem odbioru tamtych kontenerów, o których wtedy jeszcze rozmawiano i tu się z tym wszystkim zgadzają. Natomiast kwestia, czy wyłożyć 2 miliony zł, czy nie, to jest poważna kwestia, nad, którą warto się pochylić. Radny chciałby powiedzieć jeszcze jedną rzecz i zadać pytanie, czy w związku z tym, że gdyby realizować na chwilę obecną projekt, który został stworzony na rozbudowę szkoły podstawowej w Grzędzicach, czy w związku z tym projektem stawiane byłyby dodatkowe baraki czy też nie. Wydaje mu się, że nie. Czyli szkoła przez 3 lata wytrzymałaby do czasu ukończenia rozbudowy szkoły. Teraz ma wrażenie jakby te kontenery były niezbędne, ale jeszcze chwile wcześniej szkoła, by wytrzymała z nadzieją, że po trzech latach zostanie ukończona inwestycja rozbudowy szkoły w Grzędzicach. Następnie radny odniósł się do wypowiedzi radnej Aleksandry Kotschendoff i poinformował, że w budżecie Gminy Stargard są zabezpieczone środki na wymianę pieca w Strachocinie. Kolejno radny Sebastian Janiak poruszył kwestie zasadności wydatkowania tych środków, bo jeżeli mają problem to albo należy usunąć ten punkt z budżetu, albo podjąć uchwałę w takiej formie, jaka jest i o czym radni dyskutowali na swoich komisjach, z zastrzeżeniem niewykonywania żadnych inwestycji w Grzędzicach pod nazwą budowa kontenerów modułowych dla szkoły podstawowej. To jest istotne. W tej chwili radych nikt nie przekonał czy te kontenery zostaną odebrane czy nie. Dla niego istotne jest pytanie skąd się wzięła ta informacja. Pani Kierownik Beata Wilk przekazała informację o zagrożeniu, jaką znalazła. Czy ta firma wygra przetarg, czy nie wygra, ile to będzie kosztowało? Radni muszą mieć świadomość, że są to 2 mln zł, to jest 1/5 inwestycji na Grzędzicach przy rozbudowie.

Radny Józef Tarcz odniósł się do pytania skąd Wójt weźmie pieniądze na to. Radni wiedzą, jaki jest budżet, bo pracowali nad nim. Wiadomo, że kolejne inwestycje, to są kolejne kredyty. Nie ma tutaj innej alternatywy. Następnie radny Józef Tarcz odniósł się do kontenerów w Grzędzicach i powiedział, iż to nie jest nowy pomysł, który pojawił się wczoraj. Jeszcze poprzednia rada pochylała się nad tym i próbowała ten projekt wprowadzić. Radny powiedział, iż myśli, że robiony jest tutaj niepotrzebne zamieszanie, bo tak jak wcześniej radni rozmawiali, nic niezostanie niepotrzebnie ruszone, kiedy nie będzie spełniało wymogów, a będzie wiadomo wtedy, kiedy zostanie sporządzony projekt.

Radny Maciej Lipka powiedział, że zauważył, iż, dyskusja zaczyna iść nie w tym kierunku, co trzeba. Zapomina się o tym, co jest najważniejsze, czyli o dzieciach, które uczą się w naprawdę fatalnych warunkach. W perspektywie najbliższych lat radni będą mieli jeszcze większy problem, kiedy dzieci z kolejnych klas tam dojdą. Jednocześnie poprosił, aby podnieść poziom tej dyskusji i nie używać stwierdzeń typu baraki, zagrożenie pożarowe, czy jakiekolwiek inne określenia do zabudowy kontenerowej. Radny wspomniał, że Miasto Szczecin również budowało szkoły w systemie kontenerowym. Kontenerowe systemy są stosowane na całym świecie i są trwałe na kilkanaście lub często kilkadziesiąt. Są funkcjonalne i przypuszcza, że gdyby powstał dobrze zaprojektowany projekt kontenerowy rozbudowy szkoły w Grzędzicach, chwilę później radni mieliby dyskusję, że Strachocin mając możliwość wydania 18 mln zł, a 20 mln zł, chętnie by przyjął tego typu rozwiązanie, bo jest ono rozwiązaniem na już. Dzieci potrzebują już możliwości rozbudowy tej szkoły i funkcjonowania, a każde przedłużenie dzisiejszej dyskusji powoduje, że dzieci te mają coraz mniejsze szanse, a radni już trzeci rok rozmawiają o szkole w Grzędzicach. Radny zaproponował skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli dzieci, a w między czasie szukać prawidłowych dobrych rozwiązań ukierunkowanych na rozbudowę szkoły w Grzędzicach i w Strachocinie. Do póki Gmina nie przedstawi koncepcji, założeń, jakie będą te baraki wyglądały - używając celowo słowa baraki, założył, że nie będzie to wyglądać jak baraki tylko normalne obiekty, które są funkcjonalne.

Radny Sebastian Janiak zwrócił się do radnego Macieja Lipki, że temat ochrony przeciwpożarowej to nie jest temat, który sobie radni wymyślają, bo nie było go na tym spotkaniu, kiedy temat podniosła Kierownik Beata Wilk.

Kierownik Referatu Beata Wilk odpowiedziała, że nie powiedziała, że jest to niemożliwe tylko, że jest to trudne, ponieważ nie jest to tak powszechne. Nie w tym kontekście, że się nie da, tylko, że wymaga to trochę więcej czasu i jest to skomplikowane. Tak jak radny Maciej Lipka podpowiedział, takie budowle są. Za chwile będzie w naszym powiecie kolejne przedszkole zbudowane z kontenerów. Kierownik ponowiła informację, że są firmy, które to robią. Dotarła do takich firm i ma wstępne koncepcje. Na bazie tego ma jakby przeliczenie wartościowe i na tym się opiera. Jeśli zostanie to zadanie wpisane do budżetu rozpocznie formalną procedurę.

Radny Maciej Lipka potwierdził wcześniejszą wypowiedź Kierownik Beaty Wilk, że proces takiej procedury, wymaga przedstawienia przez wykonawcę wymogów i założeniem wykonawcy jest spełnienie tych wymogów. Radni nie powinni się tym przejmować, to jest zadanie Kierownika Referatu, Wójta, który za to będzie odpowiadał. Radni mają tylko ukierunkować działania. Dzieci mają mieć szkołę w formie takiej, jaka jest dostępna i najszybciej realna do przygotowania do najbliższego roku szkolnego i tego należy się trzymać.

Radny Mateusz Jarosz powiedział, że był w szkole w Szczecinie z Panią dyrektor trzy lata temu. Ten budynek nie odbiega od budowanego z cegły budynku, jest to przepiękny obiekt. Do póki nie wysiedli z samochodu nie stwierdzili, że to jest budowa z kontenerów.

Następnie z uwagi na zakończenie dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/57/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r., która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

AD 4. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARGARD NA LATA 2019-2031

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała powyższy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031 i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja głosowała za przyjęciem projektu uchwały z zastrzeżeniem jak w przypadku projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja była za pozytywnym przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja przy jednym głosie przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty przyjęła projekt uchwały 3 głosami „za” i 1 głosie „przeciw”.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała, czy radni chcą jeszcze zabrać głos w dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, a wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/58/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019-2031, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

AD 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XVIII/136/08 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Z DNIA 13 CZERWCA 2008 ROKU

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz powiedział, że komisja przy jednym głosie „wstrzymującym się” przyjęła projekt.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji, a wobec braku chętnych poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/59/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 roku, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

AD 6. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU DELEGATÓW DO STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, wobec braku pytań i uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/60/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

AD 7. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR V/49/19 RADY GMINY STARGARD ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR XII/109/11 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Po wysłuchaniu opinii komisji oraz w związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/49/19 Rady Gminy Stargard zmieniającej uchwałę Nr XII/109/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/61/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/49/19 Rady Gminy Stargard zmieniającej uchwałę Nr XII/109/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

AD 8. PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR XXXVIII/272/2006 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI W SPRAWIE USTANOWIENIA POMNIKÓW PRZYRODY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, w związku z brakiem pytań i uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania (z sali wyszedł radny Maciej Lipka pozostawiając kartę w terminalu do głosowania), 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/62/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie o godzinie 12.35 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zarządziła 15 minutową przerwę. Natomiast po przerwie, która trwała do godziny 13.25 Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wznowiła obrady.

AD 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STARGARD W 2019 R.

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod dyskusje projekt uchwały i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie radna Agnieszka Bieniek zapytała, czy w projekcie uchwały został zmieniony zapis w załączniku do uchwały w rozdziale 3, Ograniczanie Populacji Bezdomnych Zwierząt w paragrafie 4, tak jak to zostało powiedziane podczas posiedzenia Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty, że Gmina nie pokrywa całkowitych kosztów sterylizacji i kastracji.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wyjaśniła, że chodzi o zapis w rozdziale 3 w paragrafie 4 w punkcie 4, że gmina nie może narzucać właścicielom zwierząt, kto ma pokrywać koszty sterylizacji i kastracji i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby zmienić ten zapis w projekcie na „Gmina nie pokrywa kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających swych właścicieli.”

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała, aby przegłosować ten wniosek o zmianę zapisu w rozdziale 3 w paragrafie 4 w punkcie 4 na „Gmina nie pokrywa kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających swych właścicieli.” Jednocześnie powiedziała, że w punkcie 5 tego paragrafu jest błąd gdyż powinno być lekarza weterynarii zamiast lekarza weterynarza.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie powyższy wniosek o zmianę zapisu w punkcie 4.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła wniosek z poprawką zapisu w rozdziale 3 w paragrafie 4 w punkcie 4 na „Gmina nie pokrywa kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających swych właścicieli.”

Natomiast zapis w punkcie 5 w rozdziale 3 w paragrafie 4, potraktowano, jako błąd pisarski.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stargard w 2019 r., z naniesionymi wcześniej poprawkami.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/63/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stargard w 2019 r., która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

AD 10. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI I WARUNKÓW UDZIELANIA BONIFIKAT OD WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARGARD

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz otworzyła dyskusje i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Następnie wobec braku pytań oraz uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Stargard.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/64/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Stargard, która stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

AD 11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSTĄPIENIA ZE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry i następnie otworzyła dyskusje oraz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, trzema głosami „za” przyjęła projekt uchwały, jedna osoba wyłączyła się z głosowania.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt, przy czym jedna osoba wyłączyła się z głosowania.

Następnie radny Sebastian Janiak w związku z tym, że w paragrafie 3 jest zapisana informacja, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia zapytał Wójta, jako przedstawiciela Gminy Stargard w Związku Gmin Dolnej Odry, czy na dzień dzisiejszy obowiązuje stary statut Związku Gmin Dolnej Odry?

Wójt Gminy Jerzy Makowski potwierdził, że obowiązuje stary statut.

Następnie Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odniósł się do przygotowanej analizy, koncepcji zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Stargard na rok 2020 i kolejne lata. Wyjaśnił, iż materiał źródłowy, który posłużył do tej analizy pochodzi tak naprawdę ze Związku Gmin Dolnej Odry. Natomiast nie było tak, jak padło we wcześniejszej wypowiedzi „kopiuj wklej”, dlatego, że te informacje zostały jakby skorygowane i wprowadzone do tej analizy. Następna sprawa, jeżeli chodzi o mocne i słabe strony, czy one są rzeczywiście książkowe, temat jest otwarty. Jest to, co się udało tak na szybko zebrać i wprowadzić. Natomiast zdaje sobie sprawę, że mogą się zawierać jeszcze inne słabe czy mocne strony, czy szanse, zagrożenia dla tego projektu, które tutaj nie zostały przedstawione. To oczywiście wszystko może być jeszcze uzupełnione. Następna sprawa, to poszczególne liczby, czy dane, to wynikają one z rachunku ekonomicznego. Wszystkie dane liczbowe tak naprawdę opierają się na ilości mieszkańców Gminy Stargard. Czy płacą oni w sposób segregowany, czy nie. Ilości ton dla Gminy zostały przedstawione na podstawie Związku Gmin Dolnej Odry i oczywiście ceny, jaka jest płacona za tonę odpadów komunalnych. Natomiast w prognozie założono taką sytuację, że przyjęto wzrost tych odpadów w granicach 5% rocznie, natomiast zdecydowanie więcej założono wzrost ceny za płacone odpady, bo to jest ponad 50 % do roku wyjściowego. Stąd mnożąc poszczególne ilości tych odpadów za cenę, wyszedł jakiś wynik finansowy, który mówi, jaką cenę powinna Gmina zapłacić w przetargu, w przypadku ubiegania się, czy zorganizowania przetargu na wywóz nieczystości. Natomiast z drugiej strony, żeby zrekompensować wszystkie koszty z tego tytułu muszą nastąpić opłaty od mieszkańców, w ten sposób żeby pokrył koszty zbiórki i zagospodarowania tych odpadów plus koszty administracyjne, czyli zatrudnienie nowych pracowników, urządzenie biura, płace. Istotne jest na pewno to, że bardzo ważny temat to jest sama segregacja, dlatego, że śmieci to również surowce wtórne. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, jak również przepisy unijne nakładają na gminy, żeby zająć się tematem segregacji i odzysku recyklingu. Bardzo ważna jest sytuacja żeby rozwinąć edukację, potem przekazywać te informacje poprzez internet czy różne formy szkoleń. Zwrócić uwagę, aby mieszkańcy gminy, jeżeli już segregują zrobili to w sposób zrozumiały i jak najbardziej adekwatny, by tych surowców wtórnych jak najwięcej odzyskać. Jeżeli to nie będzie zrobione według norm przewidzianych prawem będą kary umowne, płacone przez gminę.

Radna Agnieszka Bieniek zapytała Zastępcę Wójta odnośnie punktu 9 - Analiza czynników „za” i „przeciw”, czynniki przemawiające za - mocne strony, i poprosiła o wytłumaczenie i rozwinięcie sformułowania: ,,własne podwórko, własne odpady''.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło wyjaśnił, że właściwie zespołowi chodziło o to, że jeżeli jest większa dbałość społeczeństwa i ludności zamieszkującej daną gminę, i jeżeli te odpady będą odbierane we własnym zakresie przez gminę, a nie będą na przykład scedowane na jakiegoś pośrednika lub inne podmioty, które zajmują się odbiorem tych nieczystości.

Radny Sebastian Janiak zapytał Radcę Prawnego, czy ta uchwała to nie jest akt prawa miejscowego i czy nie powinna wejść w życie po upływie 14 dni w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Radca Prawny Patrycja Rybak - Dębińska odpowiedziała, że zgodnie ze stanowiskiem tutejszego nadzoru prawnego nie jest to akt prawa miejscowego.

Następnie wobec braku pytań oraz uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/65/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry, która stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Głosu nie oddała obecna Radna Agnieszka Bieniek.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła, aby publikując na BIP projekty uchwał o przyjęciu przepisów, regulaminów, programów, publikować jednocześnie te programy, regulaminy tak, by można było się z nimi zapoznać.

AD 12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI CELEM ZBADANIA WYPEŁNIENIA PRZEZ RADNEGO OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 24f USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Projekt uchwały, wprowadzonej do porządku obrad został przedłożony radnym. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że wnioskodawcy założyli, iż w skład komisji wejdzie po jednym przedstawicielu z istniejących Klubów Radnych oraz dwóch członków z pozostałych członków Rady. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłoszenia kandydatur na członków komisji. Do Komisji zostali: zgłoszeni radna Monika Nikołajew, radny Sebastian Janiak, radny Krzysztof Kowalczyk oraz radna Wiesława Kuśnierz.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu i otworzyła dyskusje.

Radny Maciej Lipka w związku z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym poprosił, aby Radca Prawny wyjaśnił, czego sprawa dotyczy.

Radca Prawny Patrycja Rybak - Dębińska wyjaśniła, że zgodnie z brzmieniem artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jednocześnie radca dopowiedziała, że merytorycznie sprawy dokładnie nie zna, więc się merytorycznie nie wypowiada.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz w odniesieniu do wniosku, który został złożony w celu podjęcia takiej uchwały dodała, że konsekwencje naruszenia tego art. 24f są tak daleko idące, że tego nie można zostawić bez wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu można stwierdzić, że radny nie naruszył obowiązku, a taki wymóg jest. Konsekwencją może być wygaśnięcie mandatu radnego.

Odpowiadając na pytanie radnej Moniki Nikołajew o to, kiedy komisja miałaby działać, Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że to komisja zadecyduje o terminie i myśli, iż dobrze byłoby, aby członkowie rady mogli się zapoznać z ustaleniami, na 7 dni przed terminem następnej sesji.

Następnie wobec braku pytań oraz uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania, 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr VI/66/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji celem zbadania wypełnienia przez radnego obowiązków wynikających z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, która stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

AD 13. STAN BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła radną Monikę Nikołajew, jako przedstawiciela Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty o przedstawienie opinii komisji do powyższej informacji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 r. zapoznała się z informacją o stanie bezrobocia na terenie gminy Stargard oraz w powiecie stargardzkim na koniec 2018 roku. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że na posiedzeniu obecna jest Pani Małgorzata Szulc - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i radni, jeżeli chcą to mogą, rozszerzyć pisemną informację, którą otrzymali, poprzez zadanie Pani Dyrektor pytań.

Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz podziękowała za udział w posiedzeniu Pani Małgorzacie Szulc - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

AD 14. OCENA DZIAŁALNOŚCI GMINY NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła o przedstawienie opinii Socjalno - Porządkowej i Oświaty do powyższej informacji.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Komisja Socjalno - Porządkowa i Oświaty, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 r. zapoznała się z informacją na temat działalności Gminy Stargard na rzecz ochrony zdrowia za rok 2018. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

AD 15. OCENA REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY ZA 2018 ROK

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła o stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda przedstawiła opinię komisji do wyżej wymienionej informacji, w brzmieniu jak poniżej:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r. nie zgłosiła uwag do sprawozdania do realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2018 roku. Przestawione sprawozdanie przyjęła.

AD 16. INFORMACJA WÓJTA GMINY NT. GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, ORAZ UTRZYMANIU GMINNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ROKU 2018

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła o opinię Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do powyższej informacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz przedstawił opinię Komisji do wyżej wymienionego tematu, w brzmieniu jak poniżej:

Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r. przeanalizowała informację Wójta na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz utrzymaniu gminnych obiektów użyteczności publicznej w roku 2018. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła. Następnie po posiedzeniu komisja udała się w teren.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz odczytał sporządzony protokół z wyjazdu komisji w teren w dniu 18 marca 2019 r., którego kopia stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała Wójta Gminy, czy radni dostaną pisemne wyjaśnienia na piśmie dotyczące nieprawidłowości. Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że odniesie się do nich po zapoznaniu z protokołem.

Radny Paweł Żmuda zwrócił uwagę, że w sporządzonym raporcie komisji, brakuje elementu związanego z budową studni w Sownie i chciałby żeby zostało to uzupełnione, bo komisja, która pojechała na wizje lokalną ma pewną wiedzę na temat tej studni, a nie zostało to ujęte w tym raporcie, który przedstawił przewodniczący.

Natomiast radny Maciej Lipka zabrał głos w temacie remontu budynku OSP w Żarowie i wniosku, który został złożony przez OSP o przyznanie w budżecie kwoty, około 30 tys. zł, aby otrzymać dofinansowanie na pozostałą kwotę wykonania tego remontu na łączną kwotę około 100 tys. zł. Radny Maciej Lipka nadmienił, że OSP w Żarowie jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek w powiecie. Przypomniał, że kilka lat temu OSP Żarowo otrzymało nowy wóz, a stan obiektów pogarsza też stan tego sprzętu. Bezpieczeństwo pożarowe i ogólnie bezpieczeństwo mieszkańców leży w gestii przede wszystkim Wójta i to Wójt za nie odpowiada. Radny poprosił o przychylenie się do tego wniosku, aby umożliwić wykonanie tego remontu, ponieważ chodzi przede wszystkim o zdrowie i życie mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz odniósł się do wypowiedzi radnego Pawła Żmudy i wyjaśnił, iż na początku wyjazdu poinformował i poprosił radnych, żeby zwracali uwagę na to, co chcą, aby było ujęte w raporcie. Gdyby była taka informacja, że ma to zostać zawarte, to byłoby to ujęte. Następnie radny Józef Tracz powiedział, że przedstawi tę informację, ponieważ Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Pani Beata Wilk, a także kierownik budowy poinformowali radnych, że woda, którą znaleźli jest na głębokości 130 metrów. Zwiększyło to koszty tego projektu. Z drugiej strony jest tam jeszcze delikatny problem, choć może się okazać, że go nie będzie, a chodzi o wydajność tej studni, ponieważ musi ona spełniać wymagania. Jeżeli zostanie stwierdzone, że ta studnia nie ma takiej wydajności wody, to będą musiały, być kolejne działania, które w jakiś sposób zabezpieczyłyby, te przepisy pożarowe. Była mowa na temat jakiś zbiorników, ale w tej chwili trudno dyskutować na ten temat, bo może okazać się to bezzasadne, ponieważ studnia spełni wymogi.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Wójta, powiedział, iż rozumie, że Wójt ma pełną wiedzę na temat tej studni, że na 130 metrach, tak jak radnych zresztą informował, od samego początku do samego końca.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiadając potwierdził, że wiedzę tę posiada.

O godzinie 14.05 obrady Sesji Rady Gminy opuścił Radny Maciej Lipka.

Radna Agnieszka Lenda zapytała komisję, która była na wyjeździe, ponieważ nie wie czy dobrze zrozumiała, odnośnie prac w świetlicy w Sownie, że z informacji w protokole wynika, iż są wymieniane podłogi, są nowe deski, a cieknie dach i zapytała jak to się stało, że jest robiona podłoga, a dach cieknie.

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że dlatego zapytała Wójta czy radni dostaną odpowiedź pisemną na temat tych wszystkich nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Józef Tracz powiedział, że z tego, jakie radni otrzymali informacje, prace te na bieżąco wykonywał już były sołtys. Miał zabezpieczone materiały, wszystko jest i czeka, i jest to tylko kwestia montażu. Radni potraktowali, że jest to w trakcie, bo faktycznie te prace teraz nie są przeprowadzane, a dach zacieka od dłuższego czasu, bo to, co widać na suficie to nie jest od wczoraj.

Radny Sebastian Janiak dopowiedział, że odnośnie przeciekającego dachu, Wójt wszedł w posiadanie tej informacji w dniu wyborów sołtysa w miejscowości Sowno. Została ona przekazana przez starego i jak i nowego sołtysa i wójtowie mają tę wiedzę na pewno.

AD 17. INFORMACJA WÓJTA GMINY O STANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W GMINIE

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła o opinię Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do powyższej informacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz przedstawił opinię Komisji do wyżej wymienionego tematu, w brzmieniu jak poniżej:

Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r. zapoznała się z informacją o stanie budynków i mieszkań komunalnych Gminy Stargard. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

Radny Paweł Żmuda zapytał Wójta, czy poczynione są jakieś prace związane z tym, że od 1 kwietnia wchodzą przepisy, że najemcy będą mieli czynsz regulowany i będzie on zależny od ich dochodów. Jeśli nie zostały podjęte takie kroki to czasu jest nie wiele.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że takie kroki zostaną podjęte, jeżeli z dniem 1 kwietnia wejdzie taki przepis, czynsze będą aktualizowane.

AD 18. INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Radni otrzymali pisemną informację Wójta Gminy dotyczącą wykonania zadań przez Gminę w okresie międzysesyjnym oraz zestawienie Zarządzeń Wójta Gminy Stargard. Informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

W uzupełnieniu do informacji, którą radni otrzymali, Wójt Gminy Jerzy Makowski zabrał głos i poinformował, że w okresie od ostatniej sesji uczestniczyli w wielu spotkaniach. Między innymi w Małkocinie gdzie odbył się gminny turniej piłki halowej. W Małkocinie zaingerowało swoją działalność Koło Gospodyń Wiejskich. W Krąpielu był organizowany przez Stowarzyszenie oraz Sołectwo Dzień Kobiet z kabaretonem.

Ponadto Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że uczestniczył w jubileuszu Koszewianek z okazji trzydziestolecia funkcjonowania zespołu i poinformował, iż najprawdopodobniej był to jeden z ostatnich dni tego zespołu, który prawdopodobnie zostanie rozwiązany, ponieważ nie ma chętnych do uczestnictwa w zespole oraz z uwagi na stan zdrowia założycielki zespołu. Ponadto odbyły się wybory uzupełniające rady sołeckiej w Grzędzicach i rada została uzupełniona. W Lipniku odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem została Pani Paulina Tuchorska i wybrana również została rada sołecka. W Smogolicach również został wybrany nowy sołtys i rada sołecka. Dzisiaj odbędzie się zebranie wiejskie w Koszewie o godzinie 18:00, na którym odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej.

AD 19. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły od Wojewody Zachodniopomorskiego dwa zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego. Stąd zamiany do dwóch uchwał. Natomiast do jednej uchwały wysłano dodatkowe wyjaśnienie. Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie OSP Żarowo w sprawie możliwości skorzystania z dofinansowania na remont strażnicy, które wpłynęło do rady, a zostało przekazane do wójta, jako właściwego organu odpowiadającego za gospodarkę finansową.

Wpłynęło zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na Walne Zgromadzenie. Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że na następną sesję przygotuje informację o tym, jakie były osiągnięcia z tytułu członkostwa w tym stowarzyszeniu.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w sprawie dotyczącej sprzedaży działek w Strachocinie, wpłynęło zawiadomienie z Prokuratury o wszczęciu śledztwa w sprawie nadużycia władzy to jest o czyn z artykułu 296 paragraf 1 Kodeksu karnego.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz powiedziała, że podobnie jak Wójt i wszyscy radni stara się uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez mieszkańców i wymieniła te, na których uczestniczyła w okresie międzysesyjnym.

AD 20. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przypomniała, że na ostatniej sesji wpłynęło 7 interpelacji. Z tego, jako interpelacje zostały zakwalifikowane dwie, które wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone na BIP Gminy Stargard. Osoby, które je złożyły również otrzymały odpowiedzi. Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że również na stronie BIP jest zamieszczone zapytanie radnej Agnieszki Lendy i odpowiedź na to zapytanie. Pozostałe pisma złożone na sesji zostały zakwalifikowane, jako wnioski o udzielenie informacji na podstawie art. 24 o samorządzie gminnym i odpowiedzi trafiły do zainteresowanych. Ponadto odpowiedzi te są do wiadomości Przewodniczącego Rady i jeżeli, ktoś z radnych chciałby się zapoznać z nimi to może to zrobić w biurze rady.

Radny Paweł Żmuda zapytał, czy w związku z tym, że te pisma nie zostały uznane, jako interpelacja bądź zapytanie, czy nie powinny również być opublikowane na BIP. Tak samo mieszkańcy jak i radny do dzisiaj nie wiedzą, jakie jest stanowisko władz Gminy w pewnych kwestiach.

Na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Wiesławy Kuśnierz do Radcy Prawnego, czy można publikować takie pisma, które w ustawie o samorządzie gminnym nie są wymienione do publikacji, Radca Prawny Patrycja Rybak - Dębińska powiedziała, że publikuje się treść interpelacji, treść zapytania oraz odpowiedź na interpelację i odpowiedź na zapytanie. Jeśli pismo od radnego nie zostanie zakwalifikowane, jako interpelacja albo, jako zapytanie, a jest jedynie wnioskiem o udzielenie informacji gmina nie ma obowiązku publikowania tego na BIP.

Następnie radny Paweł Żmuda zapytał odnośnie skargi mieszkańców Pęzina w sprawie ścieków, które zalały nagrobki. Ludzie, którzy oficjalnie podpisali się pod tą skargą do dziś nie otrzymali odpowiedzi, co w sprawie. Radny powiedział, iż jest dopytywany, więc przekazuje dalej i wypadałoby ludziom odpowiedzieć.

Radna Agnieszka Lenda zapytała, czy w związku z tym, jeśli pisma nie są traktowane, jako interpelacje, czy zapytanie nie są zamieszczane na BIP, bo ustawa tego nie przewiduje, a odpowiedź trafia do adresata czy wszyscy radni mogliby taką odpowiedź również dostać.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, iż uważa, że tak. Informację takie jak powiedziała Przewodnicząca można w biurze rady przekazać radnym.

Radny Sebastian Janiak ma wniosek, aby udostępnić, jako informacje publiczną te odpowiedzi na te zapytania i pisma, tak, aby opinia publiczna mogła się z tym zapoznać. Jeżeli ktoś ogląda sesje, to wie, że padły jakieś zapytania, interpelacje, zostały postawione jakieś pytania, a tak naprawdę radni dostają tylko odpowiedzi do swojej wiedzy. Radny zapytał Przewodniczącą czy będzie czytała odpowiedzi, czy wydrukuje i przekaże radnym odpowiedzi na te pytania, które nie spełniają zapisów ustawowych odnośnie interpelacji czy też zapytania. Dlatego zaproponował, by założyć zakładkę, jako wniosek o dostęp do informacji publicznej, na te pytania.

Radca Prawny Patrycja Rybak - Dębińska odpowiedziała, że aby coś zostało opublikowane w zakładce o dostępie do informacji publicznej musi wpłynąć taki wniosek. Do każdego pisma należy złożyć taki wniosek.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że chciałby dodać, że ustawa o samorządzie gminnym art.24. pkt 7, przewiduje publikację interpelacji i zapytań nie tylko na BIP, ale również na stronie internetowej Gminy, oraz innych zwyczajowo przyjętych miejscach. Radny zaproponował również założenie jakiejś zakładki na stronie internetowej, żeby nie tylko na BIP były te materiały udostępnione, gdyż ludzie wchodząc na stronę Gminy, będą mieli szybszy dostęp do tych materiałów, ponieważ nie zawsze wiedzą, co to jest w ogóle BIP i jak tam wejść i jak tam się poruszać.

AD 21. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Radna Agnieszka Bieniek poprosiła o wyjaśnienie kwestii budowy drogi w Grzędzicach, ponieważ wykonawca drogi w Grzędzicach oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Pani Beata Wilk powiedzieli, że nawierzchnia drogi na odcinku rondo Lipnik do torów kolejowych w Grzędzicach nie będzie remontowana. Natomiast na zebraniu wiejskim w Grzędzicach podczas wyborów rady sołeckiej Wójt Marek Gardygajło zapewnił, że ta modernizacja będzie teraz miała miejsce. Przedstawiciele Gminy mówili, że droga na tym odcinku będzie modernizowana. Radna poprosiła o wyjaśnienie ustne i pisemne, jaki jest stan faktyczny, gdyż dokumentacja SWiZ jest niedostępna na stronie Gminy oraz poprosiła o opinię prawną, czy istnieje ryzyko utraty dofinansowania na modernizację ciągu drogowego, rondo Lipnik - Grzędzice.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, iż faktycznie to był jego błąd i tak powiedział na tym zebraniu. Faktycznie nie miał takiej wiedzy i powiedział, że ten odcinek drogi będzie remontowany. Natomiast dopiero później dowiedział się, że nie będzie on na ten czas remontowany, chociaż na początku była o tym mowa. Następnie przeprosił za to mieszkańców i radnych.

Radny Sebastian Janiak również odniósł się do tego tematu, ponieważ uchwałę dotyczącą finansowania tej inwestycji radni podejmowali w grudniu, listopadzie. Była to jedna z pierwszych sesji. Było to pilne, aby uruchomić kredyt. On również otrzymał taką informację, z tym, że od Pana Wójcika, jak radni byli na kontroli między Grzędzicami, a Żarowem. W trakcie rozmowy zostali poinformowani, że droga będzie remontowana na odcinku A i B, natomiast C nie zostanie absolutnie ruszony. Faktycznie C nie jest ruszany, natomiast na odcinku A jest tylko i wyłącznie wykonywana ścieżka rowerowa. Jakie były ustalenia poprzedniej rady nie wie, a radni zostali postawieni przed faktem. Faktem jest, że jak była mowa o remoncie tej drogi to miał wrażenie, że to będzie odcinek A i B. Od Pana Wójcika też dostali wtedy taką informację.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Beata Wilk odpowiedziała, że się z tym nie zgadza. Powiedziała, że w listopadzie, kiedy były pierwsze spotkania, jako nowych radnych i wprowadzano zmianę do tej uchwały, tego zadania podnosząc wartość o około 1,7 mln zł, bo tyle zabrakło po przeprowadzeniu przetargu. Informowano bardzo dokładnie i szczegółowo, że wykonawca za całość zadania w czterech ostatnich przetargach żądał około 19-20 mln zł. Takiej kwoty Gmina nie jest w stanie przeznaczyć na to zadanie. Dofinansowanie gwarantowane z umowy z funduszy unijnych dawało 6,1 mln zł i 50% wartości lub nieco więcej chciano przeznaczyć, bo tak od początku było to przygotowywane. Tłumaczono bardzo dokładnie, że na przełomie lipca i sierpnia zmieniony został zakres. Wyłączono nawierzchnie, między Lipnikiem, a Grzędzicami ze względu na w miarę dobry jej stan, po to, żeby była przebudowa kompleksowa drogi w Grzędzicach. Wielu mieszkańców cieszy się przede wszystkim z tego, że jest budowana ścieżka rowerowa i mają pełną świadomość tego, że nie będzie wymiany nawierzchni. Natomiast odcinek 100 metrów przed przejazdem i 100 metrów za przejazdem wykonywany będzie przez PKP, w ramach ich inwestycji, który jest uzgodniony i to będzie ta nawierzchnia i odrobinę wcześniej Gmina robi nawierzchnię po to, aby włączyć się w inwestycję kolejową. Pieniądze tak wysokie dla tej inwestycji pochłania kanalizacja deszczowa dla całej miejscowości, dla dróg, bardzo profesjonalnie i przyszłościowo wykonywana i przebudowa sieci wodociągowej z funduszy bezpośrednio gminy, ponieważ nie jest bezpośrednio infrastrukturą drogową i to bardzo dokładnie było tłumaczone. Jeśli to nie miałoby miejsca to inwestycja nie zostałaby wykonywana. Było pytanie do radnych, czy się zgadzają, bo albo robi się to, co jest gmina w stanie sfinansować albo nie robi w ogóle. Było przeprowadzonych pięć przetargów, we wszystkich inny wykonawca dawał 20 mln zł. To jest bardzo potężne zadanie inwestycyjne, na dodatek w momencie, kiedy wiadomo było, co się działo w tamtym roku. Wszystkie programy szły na drogi. Wykonawcy stawiali bardzo wysokie stawki i takie też musiały być przez Gminę uwzględnione. Stąd zmiana tego zakresu. Kierownik Beata Wilk powiedziała, że pomyłką Wójta Gardygajło było to, iż powiedział, że będzie to wykonywane, ponieważ kilka dni wcześniej rozmawiano o tym, iż kierownik uzgodni z Urzędem Marszałkowskim, czy nie będzie problemu sięgnąć z Narodowego Funduszu Dróg przy innym dofinansowaniu tego samego zadania, przy innym zakresie. Gmina będzie próbować, jeśli oczywiście da radę finansowo, ponieważ dofinansowanie może wynosić około 60%. Dzisiaj już wiadomo, że nie będzie to kolidowało ze sobą. Państwo radni od początku mieli świadomość zakresu wykonywanej inwestycji.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że rozumie, iż stara rada miała pełną świadomość, ponieważ nowi radni jak weszli do rady to już było po przetargu. Mieli zabezpieczyć tylko środki finansowe. Dodał, że nie neguje tego czy to jest ten odcinek, czy nie ten odcinek, natomiast tak jak i Pan Marek Gardygajło myślał i tak uważał, że to będzie odcinek A i B. Radni zostali poinformowani przez Pana Wójcika, że również jest to odcinek A i B oprócz C. Radni zapytali nawet wprost, do którego momentu to będzie robione. Wskazał radnym tablicę informacyjną z informacją o pozyskanych środkach zewnętrznych. Radny Sebastian Janiak powiedział, że miał świadomość, że to będzie robiony odcinek A i B. Ostatnio dowiedział się od kolegi, że to jednak nie będzie ten odcinek wykonywany. Na odcinku A będzie wykonywana tylko ścieżka rowerowa. Radni mieli faktycznie informację, że tam brakuje tych środków finansowych na poszczególne działania, trzeba zejść z kosztów i była mowa, że rezygnujecie z chodnika z jednaj strony, to z jakiejś ścieżki rowerowej, czyli generalnie sama kosmetyka. Natomiast powiedział, iż myślał, że powierzchnia asfaltowa będzie. Natomiast tą wiedzę miała poprzednia rada. To były cztery przetargi.

Na pytanie radnej Agnieszki Bieniek czy pojawi się na stronie SWiZ, ponieważ na stronie internetowej Gminy nie ma go dostępnego, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Beata Wilk wyjaśniła, że nie pojawi się, gdyż zadanie jest zamknięte.

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Beata Wilk powiedziała, że przetargów było pięć, i do póki trwały, dokumentacja SWiZ była dostępna i poprosiła, aby nie mówić w imieniu wszystkich mieszkańców, bo naprawdę mieszkańcy Grzędzic w dużej części wiedzą jak trwa inwestycja i w jakim jest zakresie, ponieważ cały czas się interesowali tym. Natomiast procedura dostępu informacji na stronach BIP jest taka, że w chwili, kiedy wykonawca zostaje wybrany dokumentacja jest zamykana.

Radny Paweł Żmuda odczytał przygotowane zapytanie dotyczące remontu gwarancyjnego drogi w Pęzinie oraz kolejno odczytał pismo w sprawie udzielenia informacji dotyczących sieci wodociągowych. Przedmiotowe zapytanie i pismo Radny złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy.

Radna Agnieszka Bieniek poinformowała, że wystąpiła do Wójta Gminy Stargard Jerzego Makowskiego z pismem w dniu 22.02.2019 r., po obradach pierwszej części V sesji Rady Gminy Stargard, z prośbą o przekazanie jej nagrania z V sesji Rady Gminy Stargard z dnia 22.02.2019 r., ponieważ nagranie to zostanie zgłoszone do Prokuratury w związku ze zniesławieniem, czyli oskarżeniem publicznym i pomówieniem jej osoby w trakcie trwania wyżej wymienionej sesji przez Wójta Gminy Jerzego Makowskiego. Radna Agnieszka Bieniek zapytała Przewodniczącą Rady Gminy Wiesławę Kuśnierz, jakim sposobem, jako Radna Gminy Stargard prosząc o wydanie nagrania z sesji jest zbywana ze względów technicznych i aby je uzyskać musi złożyć wniosek, podczas gdy portal społecznościowy Info Małkocin jeszcze w dniu sesji publikuje nagranie z kamery, z urzędu z obrad Gminy Stargard, zanim pojawia się oficjalne źródło. Podczas gdy jej to nagranie zostało udostępnione po trzech dniach roboczych.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała, że zarówno wszyscy radni, jak i Pan prowadzący obsługę siedzą na sesji. To nagranie nie było jeszcze zamknięte, więc nie mogła dać tego nagrania radnej. Natomiast sesje są jawne, a na to, kto nagrywa nie ma wpływu. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła, aby nie łączyć z jej z żadnym portalem i z żadnymi nagraniami. Poza tym jak pamięta to, dokładnie odpowiedziała radnej, że na razie nie, gdyż zasada jest taka, że jeżeli jakiś dokument ma być przedmiotem rozpatrywania przez prokuraturę to musi być to oryginał. Z wnioskiem o oryginał zwróciłby się prokurator. Poza tym radna otrzymała nagranie.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że mogła poczekać i chodziło jej o to, że to nagranie wypłynęło z Urzędu Gminy Stargard, zanim się pojawiło na oficjalnej stronie Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział radnej, że teraz na bieżąco można sobie oglądać na internecie i każdy, kto chce może je sobie skopiować i dowolnie umieszczać.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że tylko nagranie z V obrad sesji nie było online, i nikt sobie nie mógł nagrywać. Piątek, sobota i niedziela nie było w ogóle udostępnione nagranie.

Do zarzutów radnej Agnieszki Bieniek odniósł się Informatyk Robert Lange, który wyjaśnił, że każda transmisja jest online, czyli zawsze na żywo. Natomiast po zakończeniu transmisji musi zostać dokonana obróbka, po to chociażby, aby wyciąć przerwy. Dlatego przez weekend nie ma nagrania, ponieważ urząd nie pracuje w sobotę i niedzielę. Poza tym sesja zakończyła się po godzinie 18. Jednak na żywo transmisja była i jeżeli ktoś ma narzędzia może sobie nagrywać i udostępniać, ponieważ są to jawne dokumenty.

Następnie Radny Sebastian Janiak powiedział: „na podstawie art. 25 pkt 5, 6, 7 ustawy o samorządzie gminnym składam zapytanie bezpośrednio do protokołu zwracając się do Wójta Gminy: Proszę o informacje na temat odnośnie zwoływania zebrań wiejskich i czasu kadencji dotyczącej kadencji sołtysów. Do dnia dzisiejszego Pan tej informacji nie udzielił. Miał Pan rozmawiać z prawnikiem, widzę, że Pan z tym prawnikiem nie porozmawiał, w związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi w odpowiednim terminie.

Chciałem się dowiedzieć, kiedy zostanie zmieniony statut i kto nad tym pracuje i kto odpowiada za to, że nie został wprowadzony do statutu okres kadencyjności pięcioletniej dla sołtysów, ponieważ jak zgodnie z uzasadnieniem tej uchwały kadencja organów sołectwa jest zapisana, że trwała cztery lata i była zbieżna z kadencją Rady Gminy, w związku z tym w statucie sołectwa jest zapisany okres czteroletni i nie ma możliwości jakby z automatu wydłużenia tej kadencji. Proszę mnie poinformować, w jaki sposób chciałby Pan wydłużyć kadencje z czterech lat do pięciu lat dla sołtysów wybranych w wyborach na sołtysów na terenie naszej Gminy.

Chciałem się dowiedzieć, na jakiej zasadzie są prowadzone głosowania korespondencyjne. Czy była możliwość wprowadzenia zasad głosowania korespondencyjnego głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej analogicznie do przepisów ustawy o wyborach do Rad Gmin, Powiatu i Sejmików, oraz jakie są zasady i tryby protestu wyborczego w wyborach rad sołeckich? Na podstawie art. 24 punkt 6 i 7, ustawy o samorządzie gminnym. Proszę o odpowiedź.”

Dalej radny Sebastian Janiak powiedział, że wywoła temat LZS, ze względu na to, że są przedstawiciele piłki nożnej i są również przedstawiciele w Radzie Gminy, których dotyczy kwestia podziałów dotacji dla klubów sportowych, na zadanie własne gminy odnośnie upowszechniania kultury i sportu. Chciałby się wiedzieć, jakie jest stanowisko wójta oraz czy to stanowisko już wypracował i jakąś decyzję podjął. Radny Sebastian Janiak powiedział, iż na komisji, wójt mówił, że podpisze w takiej formie, w jakiej komisja konkursowa oceniła te projekty o dotacje.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że mówił, że po komisji dostał protokół i do tego protokołu się odniesie. Rozmawiał z trzema prezesami, których to dotyczy zarówno z Rogowem, Skalinem i Sownem. W dniu wczorajszym nie było Pana Piotra Wierzchowskiego, w związku z tym zaproponował wszystkim trzem prezesom spotkanie w poniedziałek i tą kwestię będzie rozstrzygać. Oficjalnie powiedział, że spotka się z nimi osobiście.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz udzieliła głosu Panu Tomaszowi Nowickiemu, który przybył na obrady w tej sprawie.

Pan Tomasz Nowicki zabrał głos w sprawie przyznawania w konkursie dotacji klubom sportowym. Pan Tomasz Nowicki wyjaśnił, że jest w imieniu drużyny z Sowna i zwrócił się o pomóc w rozwiązaniu problemu, tych drużyn, które nie otrzymały dotacji ze względu na małą punktacje w konkursie. Wie, że Gmina nie ma obowiązku dofinansowania z gminnych pieniędzy klubów, ale jest otwarty na to konkurs. Pan Tomasz Nowicki odniósł się także do składu komisji konkursowej oceniającej wnioski. Problem dotyczy trzech drużyn, które przestają istnieć. 60 osób znika z rozgrywek ligowych to jest Skalin, Rogowo i Sowno oraz Koszewo. Pan Tomasz Nowicki powiedział, iż były plany utworzenia drużyny trampkarzy w Sownie, okazuje się, że z tego planu nic nie będzie. Może powinno być jakieś minimum w tych wnioskach, żeby poprowadzić drużynę, choćby na sędziów, bo koszt takich rozgrywek to jest 5 tys. zł na utrzymanie samych sędziów. Zaapelował też by szerzyć dalej tę kulturę i pomagać dzieciom oraz mieszkańcom, którzy chodzą na mecze. Mieszkańcy dbają o te obiekty, są to obiekty gminne, a z funduszy sołeckich zakupiono siatki, i są zamówione piłkochwyty. Są to zmarnowane pieniądze, gdy drużyna przestaje istnieć.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, iż z tym dokumentem się nie zapoznał. Wyszedł on w tym tygodniu i pochyli się nad nim przez weekend. Dlatego na poniedziałek poprosił trzech prezesów klubów sportowych. Nie uczestniczył, w żadnym spotkaniu i posiedzeniu komisji, dostał gotowy dokument.

Radny Remigiusz Zakrzewski odniósł się do punktacji i oceny. Powiedział, że nie wie, czy to jest prawda, ale są takie pogłoski, że KS Małkocin dostał dofinansowanie 80 tys. zł, a gdyby nawet było to 50 tys. zł czy 45 tys. zł, to nie może być tak, że klub z Tychowa składał wniosek na 21 tys. zł, po chwili ucina mu się środki na 18 tys. zł, gdzie było cały czas zaznaczane przez pół roku, że 18 tys. zł już nie wystarczy. Wygląda to tak, że ludzie, którzy zasiadają w komisji sportowej dostają w 90% swoje wnioski. Każdy mówi, coś jest nie tak i radni się nad tym zastanawiają, nie wie, dlaczego tak jest, że tak się dzieje. Ci radni, którzy są w tak zwanej opozycji nie dostali dofinansowania do klubów sportowych. Z tego, co wie to Koszewo nie przystąpiło w ogóle do oferty i są tylko brane 3 drużyny pod uwagę.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że nic na ten temat nie wie. Stwierdził, że są to jakieś zarzuty. Nie widział jeszcze protokołu komisji i nie wie skąd jest te 80 tys. zł. Jednocześnie Wójt powiedział, że udzieli informacji, gdy teraz przez weekend zapozna się z tym protokołem, dokumentami i prosi, aby nie mówić, takich informacji. Wójt równocześnie powiedział, że traktuje radę, jako jeden zespół, który służy na rzecz mieszkańców i myśli, że takie pomówienia są niepotrzebne. Jednocześnie Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że chce wyjaśnić to z prezesami i z panem Piotrem, bo nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu komisji.

Radny Józef Tracz odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi i powiedział, że chociaż sam nie jest związany ze sportem, ale jako radny, czy mieszkaniec miejscowości uważa, że zasadnym byłoby pochylenie się nad tym problemem, który zaistniał. Myśli, że omawiane problemy wynikły z braku dokumentów lub sprawozdań z klubów i warto pochylić się nad problemem całościowo.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że nikogo na ten moment, nie odrzucił pochylił się nad dokumentem, który dostał i ponownie powiedział, że spotka się z prezesami w poniedziałek oraz że chce jeszcze zapytać radcę prawnego, jakie widzi rozwiązania, bo konkurs jest niezatwierdzony, a jest tylko stanowisko i protokół komisji.

Radny Remigiusz Zakrzewski dopowiedział, że rozumie, że jest konkurs ofert i nie ma wystarczającej punktacji. Koledzy powiedzieli mu, że ich wniosek zdobył tylko 15 punktów na 100 możliwych. To tak jak mówił wcześnie radny Józef Tracz, być może brakowało jakiś dokumentów. Nikt nie neguje tego, że konkurs jest nieważny tylko ma na uwadze to, że niektóre kluby może troszkę odbiegają z przygotowywaniem dokumentów. Kiedy przechodzono trzy lata temu wstecz na system ofert prezesi klubów pod tym kątem nie zostali przeszkoleni, a to było istotne. Ma to na uwadze też, że niektóre kluby są w ciężkiej sytuacji finansowej, bo polegają tylko na dotacji z gminy. Jak nie mają sponsorów jest im ciężko. Niedługo zaczynają sezon, a dużo jest też spraw, które zależą od finansów i mogą nie zdążyć na pierwszy mecz. Radny poprosił, żeby najpóźniej do czwartku tę sprawę wyjaśnić.

Wójt Gminy Jerzy Makowski ponownie zabrał głos i powiedział, że w zeszłym roku była rozmowa, aby przeprowadzić konkurs wcześniej jak się uda. Jeżeli chodzi o pomoc inną niż w ramach konkursu to powiedział, że odpowiadał za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dlatego, że pomógł klubom. Było to w okresie przejściowym tych przepisów. Został ukarany za to, że umożliwił klubom dofinansowanie z gminnej puli. Dlatego poprosił, aby nie mówić, że nie chce pomóc, bo ta kara była dla niego bardzo dotkliwa, dlatego, że chciał pomóc klubom.

Radny Sebastian Janiak odniósł się również do tego problemu, w sprawie opinii komisji do spraw sportu i powiedział, że ma inny problem, który nie został podniesiony, a mianowicie do składu komisji konkursowej, ponieważ skład komisji, jeśli chodzi o niezależność ma z nią mało wspólnego. Kolejną kwestią był zapis w informacji o konkursie, że od decyzji komisji konkursowej nie ma ścieżki odwoławczej. To też jest kolejny problem, zapada jakaś decyzja i nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji. Kolejno radny Sebastian Janiak powiedział, iż uważa, że jeżeli nie będzie możliwości zakwestionowania tego konkursu, czy też unieważnienia go, to trzeba podjąć działania zmierzające do ogłoszenia kolejnego konkursu. Może pod inną nazwą i zabezpieczenia środków finansowych z wolnych środków, które się pokażą w kwietniu. Może w trochę mniejszej wysokości i zorganizować to w taki sposób, aby te kluby miały możliwość ubiegania się o te środki.

Wójt Gminy Jerzy Makowski ponownie powiedział, że zwróci się do radcy, co może w kwestii tego konkursu zrobić. Na pewno odpowiednie kroki podejmie.

Radna Agnieszka Bieniek poruszyła temat, stypendiów dla uczniów zdolnych, czyli stypendium naukowe. Zapytała czy radni i Wójtowie byliby zainteresowani stworzeniem takiego programu w sprawie stworzenia takiego lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Stargard, którego celem jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów, zdolnych i posiadających znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Radna Monika Nikołajew zwróciła się do Wójta, gdyż zdziwiła się na zebraniu sołtysów, dlaczego sołtysi nowo wybrani nie mogli pobrać kwitariuszy, ponieważ uchwała nie zdążyła się uprawomocnić i poprosiła o odpowiedź, kto jest odpowiedzialny za tę uchwałę.

Skarbnik Gminy Bernadeta Opasińska wyjaśniła, że ta uchwała, jest sporządzana w referacie finansowym, ale na podstawie wyłonionych propozycji sołtysów, na podstawie spotkań w radach sołeckich. Uchwała nie ma związku z tym, kiedy zrobiono te spotkania. Uważa, że ten termin wyborów sołtysów był późno i powstała uchwała i nie zdążyła się uprawomocnić. Temat uchwały omawiany był z Panią Sekretarz, zwracano uwagę, że to jest troszkę późno, jeśli chodzi o terminy spotkań w poszczególnych sołectwach. Chyba od 4 lutego dopiero zaczęły odbywać się spotkania i już na to wpływu nie było. Nie mniej jednak skutkiem tego jest, że zabrakło nam czterech dni, żeby uchwała uprawomocniła się i żeby nowo wybrani sołtysi mogli dokonywać tego poboru. Wojewoda ogłosił uchwałę w dniu 5 marca i od tego liczy się 14 dni do momentu uprawomocnienia.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że oczekuje, żeby Wójt zaczął odpowiadać na pytania i zajmować stanowisko na pytania radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała radnemu Sebastianowi Janiakowi, że na pytania odpowiada Wójt lub wskazana przez niego osoba.

Radny Sebastian Janiak powołując się na podstawę prawną art. 24 pkt 5, 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym złożył zapytanie do protokołu:

„Na jakiej podstawie prawnej udziela Gmina Stargard informacji w sprawie pozyskanych danych osobowych dla - udziela informacji odnośnie danych osobowych mieszkańców gminy Stargard dla Związku Gmin Dolnej Odry? Jakie wpływy do budżetu stanowiły o wydawanie zaświadczenia, zaświadczeń odnośnie udostępnionych danych osobowych, ponieważ te zaświadczenia są płatne. I na podstawie art. 24 pkt. 5, 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym proszę o odpowiedź w formie pisemnej.”

Kolejno radny Sebastian Janiak zwrócił się do wójta, że miał on udzielić informacji na temat przeliczenia kosztów związanych z utworzeniem przedszkola gminnego na terenie nowo powstałej szkoły w Sownie i zapytał czy już jest to przygotowane czy jeszcze nie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że jest to już przygotowywane, dzisiaj swoją opinię w tej kwestii wyraziła Pani Mecenas i do tego się odniesie w poniedziałek, na pewno nie dziś.

Na pytanie radnego Sebastiana Janiaka, jaka jest opinia Pani Mecenas, Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że jeżeli chodzi o kwestię tego przedszkola, które miało być utworzone w Sownie, to jest taka informacja od Pani Mecenas, że jeżeli chodzi o odpowiedzi dotyczące przekształcenia oddziału przedszkolnego w miejscowości Sowno, informuje, że jest szereg niejasności w przepisach ustawowych, brak orzecznictwa i wątpliwości. Sugeruje konsultacje z właściwym kuratorem oświaty, ewentualnie zaciągnięcie opinii w MEN. Taka jest informacja od Pani Mecenas, jeżeli chodzi o możliwość utworzenia oddziału przedszkolnego w miejscowości Sowno.

Natomiast Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, iż w środę był nieobecny, i poprosił Pana Wójta Marka Gardygajło, aby się skonsultował z Panem radnym Sebastianem Janiakiem, tak jak się umawiali. Zastępca Wójta skonsultował się i wyjaśnił kwestię, o której rozmawiali.

Radny Sebastian Janiak powołując się na podstawę prawną art. 24 pkt. 5, 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym złożył zapytanie:

„Proszę o udzielenie informacji odnośnie użyczenia samochodu marki Skoda, dla Pana, poprzedniego Wójta Gminy Stargard. Tą umowę podpisywał Pan, jako wtedy jeszcze wice Wójt, a obecnym w tamtym czasie Wójtem. Proszę o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej, kto panu dał takie upoważnienie, czy były odprowadzane związane z tym podatki odnośnie nieodpłatnego użyczonego pojazdu dla Wójta Gminy Stargard. Na podstawie art. 24 pkt. 5, 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym proszę o odpowiedź w formie pisemnej.”

Następną kwestią, którą poruszył radny Sebastian Janiak był temat kuchni gminnej. Radny chciał się dowiedzieć, dlaczego po pytaniach radnych nagle się okazało, że koszty związane z przygotowaniem posiłków, są zaniżone i źle obliczone. Skoro jak tylko radni zaczęli się interesować tematem to zostały nagle podniesione stawki i opłaty za posiłki. Kto jest za to odpowiedzialny? Kto robi przeliczenia, obliczenia? Radny prosił o wskazanie tej osoby i przygotowanie informacji w tym zakresie. Ile gmina przez te wszystkie lata oczywiście utraciła.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło odpowiedział, że to od tego roku wynikło. Tak naprawdę stawka została zrekompensowana. Została wyliczona po nowemu, czyli to, co było na poprzednich komisjach, pokazywano taką kalkulację i wysokości opłat za te poszczególne obiady. Nie mam wglądu do poprzednich lat. Natomiast w tym roku zostało to urealnione, ta kwota została ogłoszona i podana do publicznej wiadomości.

Kolejno radny Sebastian Janiak zapytał, dlaczego stało się to dopiero teraz, gdzie był nadzór. Jako zastępca poprzedniego Wójta, Wójt Jerzy Makowski miał nadzór nad Ośrodkiem Administracyjnym Szkół. Dlaczego sprawował nadzór w sposób nienależyty, dlaczego to wypłynęło dopiero wtedy, kiedy radni zaczęli o to pytać.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że może to nie jest tyle, co nienależyty, tylko stawki kalkulował OAS i kuchnia.

Radny Remigiusz Zakrzewski zwracając się do Zastępcy Wójta powiedział, iż mówi on, że informacja wypłynęła dopiero w marcu, czyli dopiero w tym roku. Radni mieli wiadomości już w styczniu, że 400 tysięcy się nie zgadza. Radny powiedział, że jemu wydaje się, że to chodzi też miedzy innymi o rok 2018. Dopiero po jego interwencji, jak to radni powiedzieli, dopiero OAS zweryfikował stawki. Próbował zweryfikować stawki za obiady do jakiejś realności. Były duże różnice, rozbieżności między obiadami. To jest niewyobrażalna różnica. Teraz radni są obarczani, że podnieśli obiady o 100%, a to jest nieprawdą. To nie jest wina, radnych. Radni się dopatrzyli, że gdzieś kasa ucieka, rozpływa się między palcami i dlatego tak wyszła ta inicjatywa, żeby to jak najszybciej ukrócić, zmodernizować, czy urealnić stawki.

Radny Paweł Żmuda odnosząc się w kwestii kuchni, przypomniał jak wyglądała sytuacja. Przed IV sesją na Komisje Socjalno - Porządkową i Oświaty był zaproszony prezes TPD i Kierownik OAS. W tym czasie właśnie była poruszana między innymi kwestia stawki za wyżywienie. Radni dowiedzieli się, że Gmina nie mogła podwyższyć wtedy cen obiadu od iluś lat wstecz, gdyż tylko może to robić na podstawie wsadu do kotła. Później na IV sesji Radny powiedział, że zadał pytanie do Pana Przewodniczącego Łojko, co radni zrobią z tą wiedzą, którą uzyskali na komisjach. I wtedy radny Łojko odpowiedział, że poszło oficjalne zapytanie do GUS o sklasyfikowanie, czy kuchnia gminna jest kuchnią, stołówką czy cateringiem? Do chwili obecnej nic nie wiadomo na ten temat, czy ta odpowiedź z  GUS wpłynęła. A stawki poszły w górę, mimo, że Pani Kierownik OAS zapewniała, że nie można tego zweryfikować dopóki nie będzie tej odpowiedzi. Radny powiedział, że jest w posiadaniu takiej wiedzy, że odpowiedź z GUS wpłynęła, ale stawki zostały zweryfikowane jeszcze przed odpowiedzią, więc zadał pytanie, czy wcześniej nie było można, ale po interwencji można było zweryfikować. Teraz radni są winni tego, że poszły ceny obiadów. Można było do tego ludzi przyzwyczajać stopniowo, że co roku te obiad, by drożały o 15 - 20%, a nie nagle o 100%. Na chwilę obecną dalej nie wiadomo czy kuchnia w Pęzinie jest cateringiem, stołówką i jaka jest jej przyszłość. Na razie wiadomo tylko tyle, że stawki poszły w górę, mimo, że wcześniej nie mogły pójść. Zdaję się, że Pani Skarbnik jest w posiadaniu wiedzy, co GUS odpowiedział w tym temacie.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że odnośnie stawek za obiady, to nigdy nie było weryfikowane, nagle po interwencji radnych bardzo szybko Panie z Kuchni z OAS zweryfikowały to i okazało się, ile faktycznie kosztuje obiad na dzień dzisiejszy, ale niestety odbyło się to szerokim echem wśród rodziców szczególnie dzieci w przedszkolach, że przez radnych zdrożały o 100% obiady i to radni są winni. Radna Monika Nikołajew powiedziała, że może trzeba odnaleźć winnego, bo ona nie czuję się winna i uważa, że należą jej się brawa za to, że coś zauważyła, i coś robi w kierunku, aby te finanse nie uciekały.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała w związku z tym, że tu jest dużo szczegółowych pytań, ponieważ wszyscy chcieliby wiedzieć, jakie było kalendarium czynności i działań, żeby Pan Wójt w miarę możliwości przedstawił Radzie taką pisemną informację, bo do tego tematu też radni będą wracać podobnie jak do tematu szkół, bo to się wiąże ze szkołami, przedszkolami i dobrem naszych dzieci. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o taką informację na piśmie na pytania, które padały.

Wójt Gminy Jerzy Makowski potwierdził, na pytanie radnego Sebastiana Janiaka, że Wiejska Inicjatywa Rozwoju opuściła już budynek gminy.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że Wójt poinformował radnych, że urealni opłaty dzierżawy za użytkowanie, wynajem świetlic wiejskich i budynków, w których mieszczą się oddziały przedszkolne TPD. Radny powiedział, że otrzymał odpowiedź, w której faktycznie Wójt wskazał, że zostały urealnione te opłaty. Natomiast nie otrzymał informacji, ile tak naprawdę Gmina ponosi kosztów związanych z energią elektryczną, wodą, wywozem śmieci, nieczystości ciekłych i wszystkich pochodnych kosztów, ponieważ Wójt podniósł tylko czynsz informując jednocześnie, w którym mieszczą się wszystkie opłaty z tym związane. Radny chciał się dowiedzieć, dlaczego w taki sposób Wójt to tak rozwiązał, a nie w inny. Przy wynajmie mieszkania, oprócz czynszu najmu ponosi się dodatkowo te koszty. Jednocześnie radny Sebastian Janiak powiedział, że nie rozumie dotacji dla TPD, które to nie są małe, i też zostały źle policzone.

Wójt Gminy Jerzy Makowski wyjaśnił, że kalkulacje do świetlic jak wcześniej mówił, tam gdzie funkcjonuje TPD, były wyliczone przez OAS, i zawierały te elementy. Taką informację uzyskał i poinformował radnych, że czynsz z 500 zł podniósł do stawek, które były przed obowiązującą obniżką. Takiej informacji udzielił radnym na komisji, na której był wtedy prezes TPD.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że chce się odnieść do TPD. Na piśmie Wójt mu odpowiedział, przy czym była taka rozmowa z radnymi, że powinien urealnić czynsze. To nie jest żadne urealnienie, kiedy się pobiera czynsz dzierżawny za budynek 200 metrów kwadratowych w wysokości 900 zł, w czym jest prąd, woda, odpady komunalne, ścieki, opał, palacz. Radny Sebastian Janiak powiedział, że realnie chciałby się dowiedzieć ile oni płacą tego czynszu dzierżawnego. Jak się wszystko zminusuje, to wychodzi, że jeszcze do tego się dokłada, więc może zlikwidować czynsze.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że oczywiście udzieli tej informację, o której radny mówi, bo jest to oficjalna informacja, której udzielił radnemu na piśmie, ponieważ ma taką informację z OAS.

AD 22. SPRAWY RÓŻNE

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głos Pana Bartłomieja Pilichowskiego, który zwrócił się do Wójta Gminy, aby ten wyciągnął konsekwencje wobec Przewodniczącej Gminy Stargard Pani Wiesławy Kuśnierz, ponieważ zauważył, że podczas sesji, a zwłaszcza tej ostatniej Przewodnicząca Pani Wiesława Kuśnierz nie chciała udzielić głosu radnej z Grzędzic i odbierała jej głos, bez konkretnej podstawy. Według Pana Bartłomieja Pilichowskiego, takie zachowanie Przewodniczącej Rady jest niedopuszczalne.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że nie ma możliwości, żeby wyciągać konsekwencje względem Przewodniczącej.

Na co Pan Bartłomiej Pilichowski zapytał Wójta, czy ma zgłosić jego bezradność w tej kwestii do innych organów, aby się tym zajęto.

Pan Bartłomiej Pilichowski kolejno zapytał, Wójta czy Sołtys z Grzędzic Pan Robert Zieliński złożył wniosek dotyczący grantów sołeckich, bo nie udzielono żadnej konkretnej odpowiedzi na ten temat.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że nie powie, czy złożył czy nie, bo takiego dokumentu nie widział.

Kolejno Wójt Gminy Jerzy Makowski, poinformował, że 20.03.2019 r., wpłynęło pismo dotyczące udzielenia w 2019 roku dotacji celowej na zakup specjalistycznych łóżek porodowych na rzecz Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, z prośbą o udział w zakupie dwóch specjalistycznych łóżek porodowych o szacunkowej wartości ok 60 tys. zł brutto. Prośba o dotację w kwocie 6 tys. zł, umożliwi przy udziale innych jednostek samorządu terytorialnego zakup powyższego sprzętu.

Następnie Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że chciałby się również odnieść do swojej wypowiedzi na ostatniej sesji i przeprosił radną Agnieszkę Bieniek za słowa użyte podczas sesji, że radna Agnieszka Bieniek napisała nieprawdę. Cytowane przeze niego słowa nie były autorstwa radnej, nie mniej jednak chciałby zwrócić uwagę radnym, że w jego odczuciu udostępnianie na swoim profilu postów innego użytkownika wiąże się z niejako podzieleniem wyrażonych w nim poglądów. Chciałby, aby wszyscy dbali o dobre imię Gminy i jej mieszkańców, a problemy związane z gminą rozwiązywali w drodze rozmowy i kompromisu.

Radna Agnieszka Bieniek odnosząc się do słów Wójta, powiedziała, że prawdę mówiąc to, z kim i z czym się utożsamia oraz czyje posty udostępnia to jest tylko i wyłącznie jej prywatna sprawa. Radna powiedziała, że kiedy były pochwały pisane dla Wójta na jej profilu internetowym, kiedy walczyła o Wójta wynagrodzenie to jakoś Wójt tego nie komentował, a teraz nie dość, że nie jest autorką postu i sama sobie zdjęć nie zrobiła, To Wójt ją po prostu oskarżył i pomówił. Aczkolwiek przyjmuje te przeproszenia.

Następnie radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że na spotkaniu wiejskim w Grzędzicach, na którym wybierano sołtysa, był też Pan Mateusz Jarosz, była Pani Agnieszka Lenda, był Pan Wójt Jerzy Makowski i było bardzo dużo mieszkańców Grzędzic, bo ponad 60. Wybrany nowy sołtys Pan Robert Zieliński, zaproponował, że we własnym zakresie rozbuduje szkołę za 2mln zł. Radna zapytała, czy wpłynął jakiś wniosek od Pana sołtysa w tej kwestii.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że nie widział żadnego wniosku.

Kolejno radny Sebastian Janiak zapytał Wójta, dlaczego nie był na spotkaniu zorganizowanym w powiecie z Dyrektorem Infrastruktury Technicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na którym była poruszona kwestia udziału gmin w pozyskiwaniu środków na remonty dróg gminnych, a ze strony gminy nie było żadnego przedstawiciela. Radny zapytał, dlaczego Wójt nie wysłał żadnego przedstawiciela.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że nie miał informacji od Pani Starosty, na jaki temat będą rozmowy. Później po spotkaniu wieczorem uczestniczyli w innym spotkaniu i przedstawił taką informację Pani Staroście, że jeżeli są komisje uważa, że są ważne i powinien w nich uczestniczyć, ponieważ później jest tak wiele pytań, na które nie potrafi odpowiedzieć.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do artykułu 296 paragraf 1 kodeksu karnego, o którym Przewodnicząca czytała, iż wpłynęła informacja, że jest prowadzone postępowanie w sprawie. Faktem jest, że to jest nadużycie władzy, a także jest to zarzut niegospodarności. Za gospodarkę finansową w Gminie odpowiada Wójt, tylko nie wie, który.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przypomniała, że prokurator nie określił, przeciwko komu wykonuje czynności i ona też nie ma takiego prawa. Postępowanie toczy się w sprawie.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że jeżeli to jest niegospodarność, to zachodzi pytanie, kto miał by za tę niegospodarność odpowiadać.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała, że to prokurator udzieli takiej odpowiedzi.

Kolejno radny Sebastian Janiak zapytał czy Wójt się spotkał z Prezesem MPK w sprawie możliwości uruchomienia dodatkowych kursów się, tak jak się wcześniej do tego zobowiązał.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że w dniu wczorajszym takie spotkanie odbył z wspólnie z Panią Kierownik Beatą Wilk. Przedstawili swoje warianty oraz potrzeby, jako te oczekiwania przedstawione przez mieszkańców na spotkaniach. Następne spotkanie odbędzie w przyszłym tygodniu. Prezes Gumuła poprosił, żeby spotkać się dodatkowo z Gminą Maszewo i z Gminą Stara Dąbrowa, i to spotkanie obędzie się w gminie. Te informacje wszystkie, które dotyczyły transportu MPK przedstawione zostały w dniu wczorajszym. Pan Prezes i jego pracownicy przyjęli tę informację, była mowa o Małkocinie, Warchlinie, Grabowie, Grzędzicach, jak i o wszystkich miejscowościach, których dotyka problem tego transportu i Pan Prezes się do tego odniesie.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że rozumie, że wymienione zostały te miejscowości, do których na dzień dzisiejszy dojeżdża MPK i zapytał, co z miejscowościami, które są obsługiwane przez przewoźników prywatnych. Już wielokrotnie o to pytał, ale widzi, że nie ma jakiejś woli, żeby tą sprawę wyjaśnić, unormować i ujednolicić dla mieszkańców całej gminy. Ma tutaj na myśli Pęzino, Ulikowo, Barzkowice, Golinę, Trzebiatów, Krąpiel. Radny poprosił, żeby Wójt wziął pod uwagę jeszcze innych mieszkańców. Tak jak wielokrotnie podkreślał wszyscy mają być równo traktowani. Jeśli Wójt będzie podejmował rozmowy z Panem Gumułą, to również z uwzględnieniem Pęzina i innych wsi, które wcześniej wymienił, albo rozwiązanie tej kwestii w inny sposób, tak żeby przewoźnicy, którzy w inny sposób obsługują mogli to czynić, na równych zasadach, w ramach równości i konkurencji.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski obiecał poruszyć temat całej gminy i jakie będą tego skutki i konsekwencje zobaczy. Obiecał, że powie Panu prezesowi, żeby rozważył całą gminę.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do informacji w sprawie zmian statutu, które przekazał mieszkańcom wsi Pęzino podczas zebrania wiejskiego radny Mateusz Jarosz i zapytał radnego, z czego wywodził swoje informacje, że prowadzone są w gminie prace nad zmianą statutu Gminy Stargard. Zmiana miała dotyczyć przede wszystkim diet, jako że niektórzy radni pobierają diety uczestnicząc w dwóch komisjach, skąd to wziął, z kim dyskutował.

Radny Mateusz Jarosz odpowiedział, że owszem padły takie słowa. Te słowa były pochopne. Były żeby troszkę uspokoić sytuację na zebraniu. Było dosyć głośno. Radny jednocześnie poinformował, że nie było prowadzonych, ani nie ma wprowadzonych zmian statutowych. Jednocześnie przeprosił tych radnych i zwrócił się przede wszystkim, do radnego Pawła Żmudy, który był przewodniczącym zebrania i powiedział, że jeżeli go uraził tymi słowami to przeprasza.

Radny Sebastian Janiak zwracając się do Wiceprzewodniczącego Mateusza Jarosza, zapytał czy żeby uspokoić atmosferę w miejscowości Pęzino pokusił się o kłamstwa.

Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz ponownie powtórzył, że pochopnie to powiedział, za co przeprasza i ta sytuacja nie powinna mieć miejsca.

AD 23. USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Z uwagi na Święta Wielkanocne oraz prośbę Pani Skarbnik, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesławy Kuśnierz zaproponowała termin zwołania VII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godz. 12.00 oraz terminy posiedzeń komisji w dniach 25 i 26 kwietnia 2019 r. W wyniku tej propozycji wywiązała się dyskusja, co do godziny sesji. Po zakończeniu dyskusji ustalone zostały terminy:

-posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 25 kwietnia 2019 r., o godz. 8.30,

-posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 25 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00,

-posiedzenie Komisji Socjalno - Porządkowej i Oświaty na dzień 26 kwietnia 2019 r., o godz. 8.30,

-posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 26 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00,

-obrady VII sesji Rady Gminy Stargard na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godz. 12.00.

AD 24. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Przewodnicząca Rady Gminy Stargard Wiesława Kuśnierz wobec wyczerpania porządku obrad podziękowała wszystkim za udział i o godzinie 16.00 zamknęła obrady VI sesji Rady Gminy Stargard.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

Protokołowała: Ewa Misztela

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 23-04-2019 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 22-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 23-04-2019 10:07