Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

-Protokół Nr V/19

Protokół nr V/19
z obrad V sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 22 lutego 2019 r.

 1. 1. SPRAWY REGULAMINOWE

− OTWARCIE OBRAD V SESJI RADY GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz dokonała otwarcia obrad V sesji Rady Gminy Stargard w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 12.00.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.

− STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych było 15 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

− ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad, powiedziała, iż na prośbę Wójta Gminy oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wprowadzone zostaną trzy nowe punkty tj. punkt 11, 12 i 13.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, odczytała zaproponowany porządek obrad po zmianach, który przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie obrad V sesji Rady Gminy Stargard

 • stwierdzenie quorum

 • zatwierdzenie porządku obrad

 • przyjęcie protokołu Nr IV/19 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2019 r.

 1. Interpelacje radnych

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witkowo Drugie

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku

 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XII/109/11/ Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/174/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia kamienia pamiątkowego upamiętniającego istnienie 27 Batalionu Radiotechnicznego

 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie rozbudowy szkoły

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ronda u zbiegu ulic: Gryfa, Lipowej i Przedwiośnie w miejscowości Grzędzice

 13. Informacja Wójta Gminy o zgłaszanych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2018 związanych ze zmianą wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz odpadów komunalnych z terenu gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

 1. Ocena działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2018. Analiza remontów oraz doposażenia szkół gminnych i informacja na temat wypłaconych stypendiów w roku 2018

Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty

 1. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018

Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty

 1. Sprawozdanie za 2018 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard. Sprawozdanie przedstawia Zastępca Wójta Marek Gardygajło.

 2. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

 3. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych

 5. Wolne wnioski i zapytania

 6. Sprawy różne

 7. Ustalenie terminu następnej sesji

 8. Zamknięcie obrad sesji

Po odczytaniu porządku głos zabrała Radna Agnieszka Bieniek, która odniosła się do punktu 12 to jest podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie rozbudowy szkoły i zapytała się, dlaczego teraz ma być uchwalany wniosek w tym przedmiocie, jeżeli dużo kwestii nie zostało podjętych.

Odpowiadając na pytanie radnej Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, wyjaśniła, że punkt ten dotyczy rozpatrzenia wniosku złożonego przez Radę Rodziców miejscowości Strachocin i jest to odpowiedź na ten wniosek.

Następnie Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła porządek obrad V sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmienionego porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR IV/19 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, zaproponowała przyjęcie powyższego protokołu bez odczytywania i kolejno zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr IV/19 z obrad IV sesji Rady Gminy Stargard z dnia 25 stycznia 2019 r. bez odczytywania.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad IV sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokółu z obrad IV sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2019 r., stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

AD 2. INTERPELACJE RADNYCH

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, poprosił radnych, którzy zgłosili się w tym punkcie obrad o przedstawienie interpelacji.

Radny Paweł Żmuda, jako pierwszy odczytał swoją interpelacje w sprawie przystąpienia do realizacji programu organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków, w związku z uruchomionym wsparciem rządowym w programie „Posiłek w szkole i w domu”.

Następnie Radny Sebastian Janiak odczytał swoje interpelacje – pierwszą dotyczącą udzielenia informacji i wyjaśnień w zakresie wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych w związku z prowadzoną inwestycją drogową w miejscowości Grzędzice. Druga interpelacja dotyczyła udzielenia informacji, dlaczego w urzędzie ani w jednostkach organizacyjnych urzędu nie wdrożono systemu elektronicznego obiegu poczty. Trzecia interpelacja dotyczyła udzielenia informacji w sprawie organizacji pracy oraz wyodrębnienia przedszkola gminnego w nowo budowanym budynku szkoły podstawowej w Sownie.

Radna Agnieszka Lenda odczytała interpelacje – zapytanie w sprawie baraku informacji dotyczącej rozwiązań komunikacyjnych dla mieszkańców Grzędzic na czas przebudowy drogi w miejscowości Grzędzice.

Radna Monika Nikołajew odczytała interpelacje w sprawie odnowy cmentarzy poniemieckich, które w wielu miejscowościach popadły w ruinę i zapomnienie.

Kolejno Radny Paweł Szutkowski odczytał swoją interpelacje w sprawie udzielenia informacji czy w latach 2016, 2017, 2018 były umorzenia podatków na wniosek podatnika lub z urzędu.

AD 3. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZAWARCIA POROZUMIENIA Z GMINĄ MIASTO SZCZECIN W PRZEDMIOCIE POWIERZENIA WYKONANIA ZADANIA.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie z uwagi na brak pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/46/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie powierzenia wykonania zadania, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

AD 4. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI WITKOWO DRUGIE

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytywała powyższy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witkowo Drugie i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Po wysłuchaniu opinii komisji oraz w związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witkowo Drugie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/47/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witkowo Drugie, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

AD 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REMONT ZABYTKU

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz powiedział, że komisja przy jednym głosie „wstrzymującym się” przyjęła projekt.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/48/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

AD 6. PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR XII/109/11/ RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI W SPRAWIE USTANOWIENIA POMNIKÓW PRZYRODY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz oraz wobec braku pytań i uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/109/11/ Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/49/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XII/109/11/ Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomników przyrody, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

AD 7. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XX/174/12 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH.

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Po wysłuchaniu opinii komisji oraz w związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/174/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na problem z oddaniem jednego głosu Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zarządziła reasumpcje głosowania, a wykaz z wynikiem imiennego głosowania – reasumpcji nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/50/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/174/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

AD 8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UMIESZCZENIA KAMIENIA PAMIĄTKOWEGO UPAMIĘTNIAJĄCEGO ISTNIENIE 27 BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja przy dwóch głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz w związku z brakiem pytań i uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie umieszczenia kamienia pamiątkowego upamiętniającego istnienie 27 Batalionu Radiotechnicznego.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/51/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie umieszczenia kamienia pamiątkowego upamiętniającego istnienie 27 Batalionu Radiotechnicznego, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

AD 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POBORU PODATKÓW W DRODZE INKASA, WYZNACZENIA INKASENTÓW I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Następnie po wysłuchaniu opinii komisji oraz w związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/52/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

AD 10. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/53/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie zwołania zebrań wiejskich, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

AD 11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU DELEGATÓW DO STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i następnie poprosiła o przedstawienie opinii do powyższego projektu tych przewodniczących komisji, na których projekt był opiniowany.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie w związku z brakiem pytań i uwag do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/54/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

AD 12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU W PRZEDMIOCIE ROZBUDOWY SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie uzasadnienia do tego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że chciałby poprosić Radnego Sebastiana Janiaka o przedstawienie uzasadnienia do powyższego projektu uchwały.

Następnie Radny Sebastian Janiak odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie rozbudowy szkoły, będące jednocześnie stanowiskiem, jakie wypracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała radnych czy chcieliby zabrać głos w tej sprawie.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że wniosek i projekt uchwały otrzymała dopiero teraz na sesji. Następnie odniosła się do tematu rozbudowy obu szkół i w Grzędzicach i Strachocinie oraz przedstawienia radnym i mieszkańcom obiecanej przez Wójta Gminy analizy porównawczej, pod kątem ekonomicznym i demograficznym dla obu szkół, w aspekcie, która ze szkół miałaby być priorytetem rozbudowywana. Ponadto Radna Agnieszka Bieniek odniosła się do kosztu rozbudowy szkoły w Strachocinie i stwierdziła, że jest jeszcze dużo różnych informacji, które podlegają dyskusji. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że uważa takie dostarczenie uchwał podczas sesji jest dla niej nielogiczne i zatwierdzanie ich w tym momencie, ponieważ radni powinni się z nimi dogłębnie zapoznać i przeanalizować.

Radny Sebastian Janiak powiedział, że doprecyzuje, iż jest to tylko i wyłącznie stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni nie mają możliwości podjąć decyzji inaczej jak poprzez uchwałę i nie zapada tutaj żadna wiążąca decyzja.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, powiedziała, że należy ze zrozumieniem posłuchać uzasadnienia tej uchwały z wyraźnym zaznaczeniem, że podobne potrzeby występują już w wielu szkołach. Poza tym Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni kopię wniosku Rady Rodziców otrzymali w grudniu i to też było przyczyną, że dyskusje między radnymi na ten temat toczą się od grudnia.

Kolejno wobec innych głosów w tym temacie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie rozbudowy szkoły.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 1głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr V/55/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie rozbudowy szkoły, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

AD 13. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY RONDA U ZBIEGU ULIC: GRYFA, LIPOWEJ I PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICE

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda odczytał uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała radnych czy chcieliby zabrać głos, a wobec braku głosów w tym temacie, kolejno poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ronda u zbiegu ulic: Gryfa, Lipowej i Przedwiośnie w miejscowości Grzędzice.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę, Nr V/56/19 Rady Gminy Stargard z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ronda u zbiegu ulic: Gryfa, Lipowej i Przedwiośnie w miejscowości Grzędzice, która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zarządziła 10 minutową przerwę, a o godzinie 13.28, Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady sesji, po przerwie.

Po przerwie w obradach nie uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz.

AD 14 INFORMACJA WÓJTA GMINY O ZGŁASZANYCH ŻĄDANIACH I WYDANYCH DECYZJACH W ROKU 2018 ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSKUTEK UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO LUB JEGO ZMIANY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła Przewodniczącego Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu o przedstawienie opinii do powyższej informacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz przedstawił opinię Komisji do wyżej wymienionego tematu, w brzmieniu jak poniżej:

Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2019 r. zapoznała się z informacją dotyczącą zgłoszonych żądań i wydanych decyzji w roku 2018 związanych ze zmianą wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

AD 15. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła o stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz przedstawił stanowisko Komisji do wyżej wymienionej informacji, w brzmieniu jak poniżej:

Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2019 r. przeanalizowała informację dotyczącą realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stargard za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Komisja wyrażając swoje stanowisko powyższą informację przyjęła.

Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz przedstawił pokrótce dane liczbowe ujęte w przedmiotowej informacji w tym zadłużenie gminy.

Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józefa Tracza, Radny Sebastian Janiak podkreślił, iż nie jest to dług Gminy, a są to zobowiązania mieszkańców gminy i jednocześnie wyjaśnił, iż Gmina nie jest kompetentna by przejmować na siebie zobowiązania za mieszkańców, którzy opłat nie uiszczają lub nie złożyli deklaracji, ponieważ wstępując do Związku Gmin Dolnej Odry, to Związek przejął wszelkie prawa i kompetencje wynikające za odbiór odpadów komunalnych.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz potwierdził, że chodzi o dług od mieszkańców gminy i przeprosił za błąd poprzez pominięcie tego w swojej wypowiedzi.

AD 16. OCENA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ ZA ROK 2018. ANALIZA REMONTÓW ORAZ DOPOSAŻENIA SZKÓŁ GMINNYCH I INFORMACJA NA TEMAT WYPŁACONYCH STYPENDIÓW W ROKU 2018

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła Przewodniczącego Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty o przedstawienie opinii do powyższego tematu.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko przedstawił opinię Komisji do wyżej wymienionego tematu, w brzmieniu jak poniżej:

Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r., zapoznała się z informacją dotyczącą działalności Ośrodka Administracyjnego Szkół za rok 2018, w tym z analizą remontów oraz doposażenia szkół gminnych, a także z informacją na temat wypłaconych stypendiów w 2018 roku. Komisja wyrażając swoją opinię powyższą informację przyjęła.

AD 17. OCENA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2018

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz ponownie poprosiła Przewodniczącego Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty o przedstawienie opinii do powyższego tematu.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko przedstawił opinię Komisji do wyżej wymienionego tematu, w brzmieniu jak poniżej:

Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r., zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Komisja wyrażając swoją opinię przy jednym głosie wstrzymującym się powyższą informację przyjęła.

AD 18. SPRAWOZDANIE ZA 2018 R. Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARGARD.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła Zastępcę Wójta Gminy o przedstawienie powyższego sprawozdania.

Zastępca Wójta Gminy Marek Gardygajło przedstawił sprawozdanie za 2018 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard, które stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

AD 19. INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Radni otrzymali pisemną informację Wójta Gminy dotyczącą wykonania zadań przez Gminę w okresie międzysesyjnym oraz zestawienie Zarządzeń Wójta Gminy Stargard. Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

W uzupełnieniu do informacji, którą radni otrzymali, Wójt Gminy Jerzy Makowski zabrał głos i poinformował, że odbyło się w okresie międzysesyjnym 30 zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. Jednocześnie poinformował, że nie we wszystkich sołectwach dokonano wyboru sołtysów, wobec czego kolejne zebrania odbędą się w miesiącu marcu. Wójt Gminy powiedział również o tym, że w Grzędzicach i Krąpielu odbył się Dzień Babci oraz Dzień Seniora.

Następnie Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, ze wspólnie z Panią Skarbnik udali się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, celem poznania możliwości finansowania przedsięwzięć, o których realizację będzie się starać Gmina.

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że Gmina podpisała porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie dwóch zadań wynikających z programów to jest Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora.

AD 20. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że podobnie jak pozostali radni odbyła kilka spotkań, a praca w okresie miedzy sesyjnym skupiała się na pracy biurowej. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że otrzymano odpowiedź Wójta Gminy w sprawie udzielenia pomocy bezdomnemu mieszkańcowi, o którego wniosku informowała na ostatniej sesji oraz powiedziała, że z treścią tej odpowiedzi można się zapoznać w biurze rady. Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że według niej sprawa na tym etapie została załatwiona tak jak powinna.

Przewodnicząca Rady Gminy odnosząc się do następnego punktu porządku obrad to jest punktu 21 Odpowiedzi na interpelacje radnych poinformowała, o tym, że wpłynęła odpowiedź na interpelację Radnego Józefa Tracza i jest ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, wobec czego nie ma potrzeby odczytywania jej podczas sesji.

Natomiast Radny Sebastian Janiak powiedział, że chciałby poznać stanowisko Wójta Gminy w sprawie bezdomnego i dowiedzieć się jak sprawa została załatwiona.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała odpowiedź Wójta Gminy w temacie złożonego wniosku przez bezdomnego.

AD 21. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

W związku z tym, iż Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odniosła się do tego punktu w punkcie wcześniejszym zaproponowała przejść do kolejnego porządku obrad, czyli Wolne wnioski i zapytań

AD 22. WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła chętnych radnych do zabrania głosu.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Paweł Żmuda, który zapytał Wójta, o to, czy są prowadzone prace dotyczące zmiany statutu Gminy mające na celu ograniczenie radnym możliwości pracy w dwóch komisjach. Radny Paweł Żmuda zaznaczył, iż pytanie jest konsekwencją wydarzeń z dnia 14 lutego 2019 r., z zebrania wiejskiego, w trakcie, którego wybierano sołtysa. Radny Paweł Żmuda przytoczył wypowiedź z tego zebrania, na którym głos zabrał były sołtys i radny w jednej osobie, który przybyłym na zebranie mieszkańcom oznajmił, iż naprawa oświetlenia oraz remonty dróg byłyby możliwe gdyby i tu zacytował fragment tej wypowiedzi „niektórzy radni, w tym radni od Pani Doroty M. pracują w dwóch komisjach, nie mogę wymienić jej nazwiska, gdyż w jej sprawie toczy się postępowanie’’ nie wyjaśniając, o jakie postępowanie chodzi. Celem wypowiedzi było, aby uczestnicy zebrania usłyszeli, że nie ma oraz nie będzie środków na remonty dróg, dopóki radni pracować będą w dwóch komisjach, zdaniem byłego radnego praca w jednej lub więcej komisjach niczym się od siebie nie różni. Radny Paweł Żmuda nie zgodził się z tą wypowiedzią, dodając, że po wymianie zdań głos przejął Pan Mateusz Jarosz będący Wiceprzewodniczącym Rady gminy, który zebranych mieszkańców poinformował o tym, iż trwają obecnie prace mające na celu ograniczenia pracy radnym w dwóch komisjach. Radny Paweł Żmuda dodał na koniec swojej wypowiedzi, że radny nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych, oraz ma prawo do swobodnego wyboru komisji, w której chce pracować. Jednocześnie Radny Paweł Żmuda poprosił Wójta o odpowiedź pisemną w terminie wskazanym w statucie.

Przewodnicząca Rady Pani Wiesława Kuśnierz zapytała radnego Pana Pawła Żmudę czy swoje zapytanie ma w formie pisemnej, na co radny Paweł Żmuda odpowiedział, że składa je ustnie zgodnie z paragrafem 36 Statutu Gminy.

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że chciałby od razu odnieść się do zadanego mu pytania i odpowiedział, że nie są prowadzone żadne prace nad statutem.

Następnie głos zabrała Radna Agnieszka Bieniek, która zadała pytanie Wójtowi Gminy Jerzemu Makowskiemu o to, kiedy zostanie przedstawiona analiza porównawcza dwóch miejscowości Strachocina i Grzędzic pod kątem ekonomicznym, demograficznym, finansowym oraz logicznym, którą Wójt deklarował na zebraniu wyborczym na sołtysa miejscowości Grzędzice, aby radni mogli podjąć słuszną decyzję, co do rozbudowy danej szkoły.

Przewodnicząca Wiesława Kuśnierz zapytała Wójta czy chciałby udzielić odpowiedzi od razu.

Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, iż odniesie się do pytania Radnej Agnieszki Bieniek na piśmie, jako, że wie, o czym mówił i odpowiednio się do tego ustosunkuje.

Następnie Radny Sebastian Janiak zadał pytanie Przewodniczącej Rady, czy jeżeli Wójt twierdzi, że nie toczą się żadne prace nad zmianą statutu, to czy może Pani Przewodnicząca posiada wiedzę na temat zmiany statutu dotyczącej zasiadania w dwóch komisjach przez jednego radnego. Radny powiedział, iż jest to zapis statutowy, który pozwala na zasiadanie jednemu radnemu w maksymalnie dwóch komisjach, zaznaczając, że jest to prawo, z którego radni korzystają. Dodał, że nie rozumie słów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, który, jak dodał radny w tym czasie jest nie obecny podczas obrad, a to w jego sprawie toczy się teraz ta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała, że pytanie Wiceprzewodniczącemu Rady można będzie zadać na następnej sesji, ponieważ zwolniła go na jego prośbę z przyczyn zawodowych. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że podobnie jak Wójt, nic nie wie na temat prac nad zmianą statutu, a gdyby miała wiedzę na ten temat to powiedziałaby o tym po wypowiedzi Wójta. Jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że temat ten powinien zostać zakończony, ponieważ radni mają prawo pracować w dwóch komisjach stałych.

Radny Sebastian Janiak zabierając głos ad vocem dodał, że jeśli nie trwają żadne prace w tym kierunku, a Wiceprzewodniczący Rady wygłasza takie słowa na zebraniu wiejskim, to coś tutaj jest nie tak.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odpowiedziała, że proponuje zadać to pytanie Wiceprzewodniczącemu Rady na następnej sesji.

Radna Agnieszka Bieniek, w związku z trwającą budową głównej drogi w Grzędzicach, zwróciła się do Wójta z prośbą, aby powołać specjalistę, który zakończeniu prac na drodze głównej zaplanowałby kolejność naprawy nawierzchni dróg, ulic, które tego pilnie potrzebują. Radna Agnieszka Bieniek dodała, że Wójt oświadczył, iż w pierwszej kolejności kruszywo pozyskane w miejscowości Grzędzice pójdzie na naprawy ulic w tej miejscowości. Następnie Radna Agnieszka Bieniek wskazała do poprawy ulice Dębową, Polną oraz Radości i powiedziała, że należałoby zrobić taki plan i dobrze byłoby, aby odniósł się do tych zgłoszeń specjalista.

Wójt Gminy Jerzy Makowski potwierdził, że Radna Agnieszka Bieniek zgłosiła te trzy drogi, ale teraz w jego opinii, w pierwszej kolejności powinny być naprawiane drogi, które służą do objazdu remontowanej drogi. Wójt Gminy Jerzy Makowski dodał, że w tej chwili trwa posiedzenie komisji odnośnie drogi w Grzędzicach, na którym obecny jest przedstawiciel wykonawcy, przedstawiciel Gminy, kierownik budowy oraz inspektor, a którego celem jest jak najszybsze rozwiązanie problemów, które pojawiły się w związku z tą budową.

Radna Agnieszka Bieniek uzupełniła i wyjaśniła swoją prośbę, że chodziło jej o pozostałe drogi, które mają być naprawiane z pozyskiwanego kruszywa i są to drogi, które zgłaszają mieszkańcy, jak między innymi ulice Podleśna, Spacerowa oraz Łąkowa, które zostały naprawione na chwile, bo wystarczyły opady deszczu, by drogi te wróciły do poprzedniego stanu. Radna uważa, że na drogę powinien wjechać odpowiedni sprzęt oraz powinny odbyć się odpowiednie prace remontowe, nie tak krótkotrwałe jak ostatnie. Radna jeszcze raz wyszła z prośbą o wysłanie specjalisty, który ustali kolejność prac związanych z naprawą dróg, które potrzebują tego w pierwszej kolejności.

Następnie głos zabrał Radny Maciej Lipka, który powiedział, że w związku z rozpoczęciem od 1 lutego funkcjonowania ZCP w Stargardzie pojawiło się wiele pytań i uwag od radnych oraz mieszkańców, co do organizacji linii komunikacji miejskiej działających na terenie gminy. Radny zapytał Wójta Gminy, czy MPK odniosło się do wniesionych uwag oraz czy przedstawiło projekt zmiany przebiegu linii oraz godzin kursowania uwzględniających te potrzeby mieszkańców. Kolejne zapytanie Radnego Macieja Lipki dotyczyło bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Smogolice, a mianowicie czy Gmina prowadzi rozmowy z Powiatem w celu zapewniania chodnika dla mieszkańców. Radny zwrócił uwagę, iż pomimo ograniczenia prędkości do 40 km/h, nie jest ono przestrzegane i jest tam niebezpiecznie. Następnie Radny Maciej Lipka zapytał czy jest projekt zagospodarowania materiału rozbiórkowego z drogi w Grzędzicach na drogi w innych miejscowościach niż Grzędzice. Radny Maciej Lipka powiedział, że nie zgadza się z informacją, by materiał ten miałyby być zagospodarowany tylko w miejscowości Grzędzice, ponieważ jest 30 sołectw, które mają swoje potrzeby. Radny przypomniał, że Zastępca Wójta na zebraniach wiejskich w Smogolicach, czy też w Żarowie otrzymał informację od mieszkańców, gdzie i jakie są potrzeby, nie tylko z zakresu remontu dróg, ale również ustawienia punktów świetlnych. Radny Maciej Lipka poruszył również temat kładki w miejscowości Rogowo, która ma dla mieszkańców ogromne znaczenie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do tematu kładki w Rogowie, powiedział, że nie należy ona do Gminy, gdyż przebiega nad rzeką stanowiącą własność Skarbu Państwa. Wójt Gminy powiedział, że rozmawiał z Panią sołtys na temat tej kładki. Jednocześnie Wójt Gminy stwierdził, iż jest to trudny temat. Poza tym zaznaczył, że nad tym problemem pochylała się rada w poprzedniej kadencji i zrobiony był kosztorys.

Następnie Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do kwestii związanych z kursami autobusów powiedział, że rozmawiał z Prezesem MPK w tym miesiącu już trzykrotnie oraz poinformował, że odbędzie się spotkanie w tej sprawie, ponieważ po zebraniach są jeszcze dodatkowe prośby odnośnie uruchomienia nowych linii w miejscowościach, w których do tej pory ich nie było. W związku z tym, iż tych potrzeb jest dużo trzeba je zebrać i dodał, że oczywiście trzeba zaplanować środki na ten cel, co musi mieć również pokrycie w budżecie.

Jeżeli chodzi o chodnik w Smogolicach Wójt Gminy wyjaśnił, że temat jest poruszany od dłuższego czasu. Temat ten był również poruszony na posiedzeniu w Starostwie Powiatowym organizowanym przez Starostę, na którym nie mógł być obecny z powodu uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady. Jednocześnie Wójt Gminy wyjaśnił, że temat był wielokrotnie poruszany w Starostwie nie tylko odnośnie chodników w Smogolicach, ale i rozbudowy drogi do Sowna oraz chodników w miejscowości Sowno.

Natomiast, jeśli chodzi o frez do innych sołectw, Wójt Gminy wyjaśnił, że pierwszej w kolejności będzie wykorzystany w Grzędzicach, ponieważ trudno, aby przemieszczać się z frezem na zewnątrz, skoro drogi, które są w Grzędzicach, a zwłaszcza gdy drogi objazdowe na czas budowy wymagają naprawy. Wójt Gminy jednocześnie stwierdził, że trudno mu powiedzieć czy frez w stu procentach zostanie wykorzystany w Grzędzicach. Wójt Gminy jeszcze raz odnosząc się do chodnika w Smogolicach wyjaśnił, że budowa ta byłaby przeprowadzona w ramach inwestycji drogowej.

Radny Maciej Lipka odnosząc się do wypowiedzi Wójta Gminy zaznaczył, że należałoby poszukać rozwiązań, by wybudować nową kładkę w Rogowie. Radny Maciej Lipka zwrócił również uwagę na walory turystyczne rzeki. Radny Maciej Lipka dodał, że mówiąc o pozyskanym materiale nie ma mowy tylko o samym frezie, ponieważ jest też dużo kamienia. Radny zwrócił uwagę na fragmenty dróg gminnych nie tylko gruntowych i przypomniał o problemie na drodze prowadzącej do Lubowa, gdzie woda spływa na drogę. Odnosząc się do kwestii Smogolic Radny Maciej Lipka zaznaczył, że chodzi również o zwykłą ludzką empatię. Radny powiedział, że może autobus mógłby zakręcać z trasy do Smogolic, zamiast zatrzymywać się na skrzyżowaniu, co byłoby bezpieczniejsze dla mieszkańców zwłaszcza dzieci oraz osób w podeszłym wieku.

Wójt Gminy Jerzy Makowski przyznał słuszność uwagom radnego Macieja Lipki i powiedział, że ponowi temat zawracania z trasy, autobusów do Smogolic. Natomiast ostateczne stanowisko będzie należeć do Dyrektora MPK.

Radny Maciej Lipka odpowiedział, że można byłoby w tym przypadku wykorzystać taką możliwość jak „na żądanie”.

Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że w związku z dynamicznym rozwojem Grzędzic, rosną także potrzeby mieszkańców, którzy zwrócili się do radnej z propozycją dotyczącą rozkładu jazdy linii 33, w celu zwiększenia częstotliwości kursowania w dni robocze, a także w weekendy przekierowania tej linii, która kończy swój kurs w miejscowości Lipnik, do Grzędzic i Żarowa. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że odbyło się spotkanie przedstawicieli MPK z mieszkańcami miasta, jak również z przedstawicielami innych gmin, celem objaśnienia zmian kursów i rozkładu jazdy autobusów. Na tym spotkaniu została poruszona również kwestia kursu linii nr 33. Radna Agnieszka Bieniek poinformowała, że złożyła również pismo w punkcie informacyjnym MPK, z zapytaniem czy jest taka możliwość zwiększenia częstotliwości kursów i przekierowania tej linii. Radna Agnieszka Bieniek powiedziała, że Prezes MPK jest otwarty na każdą propozycje ze strony Gminy, i zadeklarował chęć przedstawienia tych możliwości w tym zakresie i przedstawienie ich na kolejnej sesji, po uprzednim zaproszeniu.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odniósł się do wypowiedzi Radnej Agnieszki Bieniek w sprawie spotkania zorganizowanego przez MPK oraz informacji, które się w tym temacie pojawiły.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz udzieliła głosu Radnemu Sebastianowi Janiakowi, który zapytał Wójta Gminy czy pozyskany przy budowie drogi frez i kamień należy do Gminy, czy też został przekazany wykonawcy tak jak w przypadku wycinki drzew.

Wójt Gminy Jerzy Makowski udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że frez należy do Gminy i jest składowany na terenie należącym do Gminy.

Natomiast Radna Monika Nikołajew zapytała Wójta Gminy o to, gdzie w ostatnim czasie zostały wyremontowane drogi.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że drogi są remontowane, i udzieli szczegółowej informacji na piśmie gdzie i jakie są to drogi.

Włączając się do dyskusji w tym temacie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz powiedziała, że to nie jest tak, że drogi nie są naprawiane, ale równocześnie też toczy się dyskusja, nad jakością tych napraw, ponieważ materiał do napraw nie jest najlepszej jakości, a środków na budowę nowych dróg nie ma od lat.

Zaś Wójt Gminy Jerzy Makowski wracając do pytania w sprawie remontów dróg, powiedział, iż przedstawi radnym na następnej sesji pisemną informację w tej sprawie.

Kolejno Radna Agnieszka Bieniek odniosła się do wypowiedzi Wójta Gminy Jerzego Makowskiego odnośnie zorganizowanego spotkania przez MPK i informacji, o których wspomniał Wójt Gminy. Następnie do tej wypowiedzi Radnej Agnieszki Bieniek odniósł się Wójt Gminy Jerzy Makowski.

Natomiast Radny Janusz Łojko wyszedł z propozycją zaproszenia na kolejne posiedzenie Rady Gminy wszystkich sołtysów i Dyrektora MPK, aby porozmawiać o problemie z komunikacją. Jednocześnie Radny Janusz Łojko poprosił Wójta Gminy, aby na prośbę mieszkańców Grabowa, pamiętał o przypomnieniu właściwemu zarządcy drogi o odświeżeniu planowanych inwestycji na drodze w kierunku Maszewa.

Kolejno Radny Paweł Żmuda zaznaczył, że MPK nie obsługuje wszystkich miejscowości na terenie gminy, a w miejscowościach, które obsługują prywatni przedsiębiorcy mieszkańcy nie mają dofinansowania do przejazdów z budżetu gminy. Radny Paweł Żmuda powiedział, że jest to problemem i kwestie dofinansowania z budżetu gminy są do uregulowania.

W związku z obecnością na posiedzeniu kilku osób, które chciałyby zabrać głos, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała przejście do punktu obrad Sprawy różne i udzielenia głosu w pierwszej kolejności tym osobom.

AD 22. SPRAWY RÓŻNE

Jako pierwszy głos zabrał Pan Krzysztof Napora, który powiedział o problemie budowy infrastruktury odwodnienia – zbiornika wodnego w projekcie budowy rozbudowy drogi gminnej na odcinku od Grzędzic w kierunku Żarowa, z którym Rada mogła się zapoznać, ponieważ zostały złożone pisma w tej sprawie.

W imieniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji do tej wypowiedzi odniósł się Radny Sebastian Janiak, który powiedział, że radni z komisji wnikliwie się zapoznali z zaistniałą sytuacją. Radny powiedział, że komisja z chęcią zajęłaby stanowisko, ale ze względu na przepisy prawa, nie ma do tego odpowiednich kompetencji i uprawnień dodając, że radni muszą poruszać się w granicach prawa.

Następnie głos zabrał mieszkaniec Grzędzic Pan Bartłomiej Pilichowski, w sprawie rozbudowy Szkoły w Grzędzicach.

Sołtys sołectwa Skalin Paulina Zielińska zabrała głos w imieniu mieszkańców Skalina, Wierzchlądu i Koszewa w sprawie dzieci z terenu gminy, uczęszczających do szkoły Kunowie, i zapytała Wójta o to, co będzie tymi dziećmi, kiedy ta szkoła ich nie przyjmie od nowego roku szkolnego.

Sołtys sołectwa Pęzino Elżbieta Świderska poprosiła o zorganizowanie szkoleń dla rad sołeckich z zakresu kompetencji organów sołectwa, następnie poruszyła problem stanu bezpieczeństwa dróg publicznych. Kolejno Pani Sołtys odniosła się do problemów mieszkańców miejscowości Pęzino, odnośnie transportu zbiorowego i braku dogodnych godzin kursów autobusów oraz kwestii wysokich kosztów biletów. Kolejnym poruszonym tematem była jakość świetlic oraz prośba o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie ich gruntownych remontów.

Do poruszonej kwestii transportu w Pęzinie odniósł się Radny Paweł Żmuda, który zaproponował rozważenie dofinansowania dla przewoźnika prywatnego, na takiej zasadzie jak otrzymuje je MPK.

Kolejno głos zabrał Sołtys sołectwa Grzędzice Pan Robert Zieliński, który nawiązał do przebudowy drogi i związanych z tym problemów z drogami alternatywnymi jak ulica Radości oraz braku dojścia do szkoły, gdzie droga jest rozkopana. Następnie zwrócił uwagę, aby nagłośnić informacje o utrudnieniach w związku z tą przebudową.

Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że jak wcześniej wspomniał, dzisiaj w trybie pilnym zwołał w tej sprawie naradę wszystkich przedstawicieli, gdyż wie o problemie z drogą przy szkole, zdaje sobie też sprawę o uciążliwościach, a narada ta jest po to, aby ten problem rozwiązać.

Radny Józef Tracz odniósł się do wypowiedzi Radnego Pawła Żmudy, z którą się w zupełności zgodził, że mieszkańcy powinni być równo traktowani, jeżeli chodzi o dopłaty do transportu, ale zaznaczył, że niestety jest z tym problem, ponieważ obecne przepisy uniemożliwiają dofinansowanie prywatnych przewoźników.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zarządziła przerwę, w której radni odbyli szkolenie. Natomiast obrady sesji Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła, po przerwie o godzinie 16.50. Po przerwie w obradach nie uczestniczyła Radna Agnieszka Bieniek.

Natomiast w dalszym ciągu radni dyskutowali w punkcie obrad Sprawy różne.

Radny Sebastian Janiak odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Radnej Agnieszki Bieniek w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów autobusów MPK w miejscowości Grzędzice i przeanalizował rozkład jazdy MPK oraz rozkład połączeń kolejowych. Następnie Radny Sebastian Janiak odniósł się do poprzedniej sesji i sprawy wycinki drzew, którą poruszył Radny Józef Tracz i zastrzeżeń w tej sprawie do pracy osób w referacie kierowanym przez Panią Dorotę Mazur oraz do odpowiedzi, którą otrzymali radni w tej sprawie. Radny poprosił Wójta oraz Radnego Józefa Tracza o komentarz w tej sprawie. Kolejnym tematem poruszonym przez Radnego Sebastiana Janiaka była kwestia odpowiedzi Wójta na poprzedniej sesji odnośnie finansowania kolejnego etapu budowy świetlicy w Tychowie oraz dzielenia wolnych środków na inne cele. Następnie Radny Sebastian Janiak odniósł się do przebudowy drogi Stargard –Sowno i wyszedł z propozycją zorganizowania w tym celu spotkania przedstawicieli Gminy z przedstawicielami Rady Powiatu Stargard oraz Sejmiku Województwa, celem wsparcia działań na rzecz wykonania tej inwestycji. Radny Sebastian Janiak odniósł się także do informacji przekazywania dróg powiatowych na mienie Gminy. Kolejnym tematem poruszonym przez Radnego Sebastiana Janiaka, była sprawa pisma odnośnie użyczenia budynku świetlicy w Tychowie. Następnie Radny Sebastian Janiak odniósł się do tematu, który poruszył wcześniej radny Paweł Żmuda, a mianowicie zebrania wiejskiego i zapytał Wójta Gminy czy toczy się jakieś postępowanie przeciwko Pani Dorocie Mazur oraz czy Gmina posiada odpowiedź na pismo skierowane przez poprzednią radę do CBA, które następnie skierowało sprawę do prokuratury. Radny Sebastian Janiak zapytał również Przewodniczącą Rady Gminy, czy jest w posiadaniu informacji odnośnie tego czy toczy się postępowanie przeciwko Pani Dorocie Mazur w przedmiotowej sprawie.

Odpowiadając na pytania radnego Sebastiana Janiaka, Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że toczy się postępowanie w sprawie i w tej chwili prokuratura wystąpiła o dokumenty. Odnosząc się z kolei do pisma w sprawie użyczenia świetlicy w Tychowie, Wójt Gminy odpowiedział, że to sprawdzi.

Kolejno Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się w kwestii dróg powiatowych, powiedział, że po rozmowach na spotkaniach w Starostwie, jest sugestia, że będą zmiany, co do planów przekazywania dróg. Następnie Wójt Gminy Jerzy Makowski odniósł się do kwestii wolnych środków w budżecie, które się pojawią i powiedział, że temat świetlicy trzeba załatwić. Wójt Gminy Jerzy Makowski odniósł się do kwestii transportu i poinformował, że w tej sprawie w poniedziałek odbędzie się spotkanie z Prezydentem.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy Jerzy Makowski odnosząc się do pisma, które radni otrzymali, jako odpowiedź odnośnie tematu wycinki drzew poruszonego przez Radnego Józefa Tracza, przeprosił radnych za treść tego pisma.

Natomiast Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że chciałaby złożyć na ręce Przewodniczącej Rady Gminy ponowienie petycji mieszkańców Lipnika, dotyczącej rozbudowy oświetlenia. Następnie Radna Agnieszka Lenda odniosła się do Radnego Sebastiana Janiaka, z prośbą, aby nie dzielić rady na dwa obozy i wypowiedziała swoje zdanie w tej kwestii.

Kolejno głos zabrał Radny Józef Tracz, który odniósł się do wypowiedzi Radnego Sebastiana Janiaka oraz odpowiedzi w sprawie wycinki drzew, jaką otrzymali radni i analizując przedmiotową odpowiedź stwierdził, że ta odpowiedź go nie satysfakcjonuje.

Następnie do przedmiotowej odpowiedzi w sprawie wycinki drzew odniosła się Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz. Przewodnicząca Rady Gminy odniosła się również do wniosku złożonego przez Radę Gminy do CBA, przesłanego kolejno do Prokuratury i poinformowała, o tym, iż zwróciła się z pismem do Prokuratury z prośbą o podanie informacji o stanie sprawy. Jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że jeżeli taka odpowiedź wpłynie, poinformuje radnych o jej treści, natomiast z tego, co jej wiadomo wpłynęło pismo z Prokuratury z prośbą o dostarczenie dokumentów mających wpływ na rozpoznanie tamtej sprawy. Na zakończenie swojej wypowiedzi Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz podkreśliła, że przedmiotowe zawiadomienie nie dotyczyło personalnie żadnej osoby z Gminy.

Radny Sebastian Janiak wyjaśnił, że pytanie w sprawie postępowania, wypłynęło po wypowiedzi byłego radnego i jednocześnie sołtysa, na zebraniu wiejskim w Pęzinie. Następnie Radny Sebastian Janiak odniósł do wypowiedzi Józefa Tracza w sprawie wycinki drzew oraz ogólnie do wycinki drzew w pasach drogowych dróg gminnych.

Ponownie głos w dyskusji w sprawie odpowiedzi odnośnie wycinki drzew zabrali kolejno Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, Radny Józef Tracz Radna Agnieszka, Lenda oraz Radny Sebastian Janiak.

Następnie zmieniając temat Radny Sebastian Janiak zapytał, czy kwestia umowy dzierżawy z Wiejską Inicjatywą Rozwoju została już uregulowana. Kolejno Radny Sebastian Janiak powiedział, że nie ma dalej odpowiedzi od Wójta Gminy Jerzego Makowskiego czy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci płaci samodzielnie za prąd i wodę oraz odbiór nieczystości ciekłych i komunalnych. Radny Sebastian Janiak poruszył również temat wyborów sołtysów oraz czasu trwania ich kadencji.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o kadencje sołtysów w statucie jest zapis, że jest ona 4 letnia, ale będzie zmieniona przy uchwalaniu statutów sołectw, ponieważ będzie też zmiana ustawy samorządowej. Opowiadając na wcześniejsze pytanie Wójt Gminy powiedział, że WIR opuszcza pomieszczenia w poniedziałek albo we wtorek.

Następnie Radny Paweł Żmuda odnosząc się jeszcze do dyskusji w sprawie wycinki drzew, powiedział, że spowodowała ona, iż w najbliższym czasie będzie informacja, czy i kiedy powstanie system e-urząd oraz, że Wójt odniesie się do raportu NIK związanego z wartością pozyskiwanego drewna na terenie gminy.

Natomiast Radny Sebastian Janiak przypominał o tym, że nie został poruszony jeszcze temat wystąpienia Gminy ze Związku Gmin Dolnej Odry, i nadal nie wiadomo, kiedy zostanie zmieniony Statut Związku. Jednocześnie Radny Sebastian Janiak powiedział, że bez względu na to, czy Gmina wystąpi ze Związku czy w nim pozostanie, on informuje swoich mieszkańców, że będzie drogo. Teraz pozostaje tylko kwestia, co będzie korzystniejsze dla Gminy.

Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy zobowiązał się do przedstawienia kalkulacji i oczekuje na jej przedstawienie, aby móc podjąć decyzje w tej sprawie.

Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że widziałby chętnie w zespole, który powoła w tej sprawie pracowników urzędu i chociaż dwóch radnych, jeżeli będzie wola radnych na uczestniczenie w tej komisji.

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Wiesławy Kuśnierz o to, kiedy będą przedstawione efekty pracy tej komisji, na których radni będą mogli pracować, Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że może już w ciągu najbliższego miesiąca.

Radna Monika Nikołajew wyraziła swoją opinię, że jest za tym aby ktoś z radnych pracował w takiej komisji.

Radny Sebastian Janiak odnosząc się do wypowiedzi Radnej Agnieszki Lendy przypominał, że chodzi tu o czas.

Natomiast Radna Agnieszka Lenda odpowiedziała, iż rozumie, że chodzi presje czasu, jak i to, że Wójt już nad tym pracuje.

Zmieniając temat Radny Paweł Żmuda zapytał o postępowanie prac nad projektem uchwały w zakresie bonifikat w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego, ponieważ mieszkańcy o to pytają.

Wójt Gminy Jerzy Makowski udzielając odpowiedzi, powiedział, że na ostatnim posiedzeniu kierowników, zobligował Panią Kierownik Dorotę Mazur do przygotowania uchwały i wykazania ilości użytkowników wieczystych, którzy są na terenie gminy. Z przekazanej informacji przez Panią Kierownik, na chwilę obecną jest to ok. 10 osób.

Na zakończenie Radny Paweł Żmuda przypomniał, że od 1 kwietnia wchodzi obowiązek weryfikacji wysokości czynszów komunalnych według progów dochodowych i w tym zakresie trzeba zrobić rozeznanie ilu jest takich najemców oraz uprzedził, że trzeba będzie się zmierzyć z tym problemem.

AD 24. USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała termin zwołania VI sesji Rady Gminy Stargard na dzień 22 marca 2019 r. na godz. 10.00 oraz terminy posiedzeń komisji w dniach 18 i 19 marca 2019 r., a mianowicie:

− posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 18 marca 2019 r., o godz. 8.30,

− posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 18 marca 2019 r., o godz. 12.00,

− posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 19 marca 2019 r., o godz. 8.30,

− posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 19 marca 2019 r., o godz. 12.00,

AD 25. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Przewodnicząca Rady Gminy Stargard Wiesława Kuśnierz wobec wyczerpania porządku obrad podziękowała wszystkim za udział i o godzinie 18.00 zamknęła obrady V sesji Rady Gminy Stargard.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

Protokołowała:
Ewa Misztela

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 15-03-2019 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 22-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 15-03-2019 08:53