Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

-Protokół Nr III/18

Protokół nr III/18
z obrad III sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 28 grudnia 2018 r.

AD 1.  SPRAWY REGULAMINOWE

OTWARCIE OBRAD III SESJI RADY GMINY STARGARD

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz dokonała otwarcia obrad III sesji Rady Gminy Stargard w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 12.00.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.

STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych było 15 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad, zgodnie z wcześniejszymi rozmowami na komisjach o zmianach porządku obrad jaki otrzymali radni, proponuje wprowadzenie zmiany, poprzez zdjęcie z porządku obrad punktów 11 i 12 tj. pkt 11 Plany pracy komisji na rok 2019 i pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2019.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem porządku po wprowadzeniu zmian, który przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie obrad III sesji Rady Gminy Stargard
 • stwierdzenie quorum
 • zatwierdzenie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu Nr I/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018 r. oraz Nr II/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 30 listopada 2018 r.
 1. Interpelacje radnych
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019 po uprzednim:
 • przedstawieniu projektu uchwały budżetowej przez Wójta Gminy
 • odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji
 • ustosunkowaniu się Wójta Gminy do opinii i wniosków
 • debata nad projektem i złożonymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi wnioskami
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzędzice
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stargard w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
 8. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
 9. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Sprawy różne
 13. Ustalenie terminu następnej sesji
 14. Zamknięcie obrad sesji

Przed rozpoczęciem głosowania nastąpiły problemy techniczne związane z uruchomieniem systemu do głosowania. Po 5 minutach problemy techniczne zostały usunięte i rada ponownie przystąpiła do głosowania.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła zmieniony porządek obrad III sesji Rady Gminy Stargard i według tego porządku obradowała.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad wprowadzeniem zmienionego porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR I/18 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD Z DNIA 23 LISTOPADA 2018 R. oraz NR II/18 Z OBRAD SESJI RADY GMINY STARGARD Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 R.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz, zaproponowała przyjęcie powyższych protokołów bez odczytywania i kolejno zarządziła głosowanie.

Najpierw odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr I/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard z dnia 23 listopada 2018 r.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z obrad I sesji Rady Gminy z dnia 23 listopada 2018 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokółu z obrad I sesji Rady Gminy z dnia 23 listopada 2018 r., stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr II/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2018 r.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół z obrad II sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem protokółu z obrad II sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 r., stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

AD 2.  INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacje nie zostały zgłoszone.

AD 3.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY STARGARD NA ROK 2019

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przystąpiła do procedowania nad przyjęciem projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała kolejno uchwały z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, to jest:

− Uchwałę Nr CDLIX.853.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stargard na 2019 rok – opinia pozytywna.

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

− Uchwałę Nr CDLIX.854.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Stargard na 2019 rok – opinia pozytywna.

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

− Uchwałę Nr CDLIX.855.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031 – opinia pozytywna.

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przypomniała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031 były omawiane przez komisje na posiedzeniach i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie wypracowanych przez komisje opinii do powyższych projektów uchwał.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko, który powiedział, że w trackie dyskusji jednym z ważniejszych tematów była rozbudowa szkoły w Strachocinie i rozbudowa szkoły w Grzędzicach. Następnie Przewodniczący przedstawił opinię komisji, w której komisja przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia z projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy szkoły w Grzędzicach. Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Kolejno opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda, który poinformował, że komisja podobnie jak poprzednia komisja przyjęła wniosek, w sprawie zdjęcia z projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy szkoły w Grzędzicach. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda. Komisja Rewizyjna również przyjęła wniosek odnośnie zdjęcia z projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy szkoły w Grzędzicach. Przewodnicząca Komisji nadmieniła, że była przeciwna temu wnioskowi. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Jako ostatnią opinię komisji wiodącej tj. Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019, przedstawił Przewodniczący Komisji Józef Tracz, który powiedział, że również dyskusja nad budżetem była burzliwa, tym bardziej, iż znane były już opinie pozostałych komisji. Następnie przewodniczący odczytał opinie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, w którym komisja po zapoznaniu się z opiniami i wnioskiem pozostałych komisji, również przyjęła wniosek zdjęcia z projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy szkoły w Grzędzicach. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała o Zarządzeniu Wójta Gminy Stargard 276/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., wyrażającym stanowisko wobec projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2019 rok i kolejno je odczytała. Powyższe zarządzenie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz następnie zapoznała radę z zarządzeniami wójta w spawie przygotowania autopoprawki zarówno do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2019 r., jak i autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031, kolejno je odczytując:

− Zarządzenie Nr 273/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2019 r., które stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

− Zarządzenie Nr 274/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031, które stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz kolejno już nie odczytując treści zarządzeń poddała powyższe zarządzenia pod głosowanie, a mianowicie:

− Zarządzenie Nr 273/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2019 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem zarządzenia Nr 273/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła zarządzenie Nr 273/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Stargard na 2019 r.

− Zarządzenie Nr 274/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad przyjęciem zarządzenia Nr 274/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła zarządzenie Nr 274/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapoznała radę z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019, odczytując go i przypominając, że do tego projektu jest autopoprawka. Projekt uchwały budżetu Gminy Stargard na 2019 r., stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Następnie z uwagi na brak pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019 z uwzględnieniem wcześniej przyjętej do tego projektu autopoprawki.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę, Nr III/26/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2019, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

AD 4.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARGARD NA LATA 2019 – 2031.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapoznała radę odczytując projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031. Przed odczytaniem projektu uchwały również przypominała, o tym, że do powyższego projektu jest autopoprawka. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie z uwagi na brak pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031, z uwzględnieniem wcześniej przyjętej do tego projektu autopoprawki.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr III/27/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2019 – 2031, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

AD 5.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii poszczególnych komisji do powyższego projektu.

Przewodniczący Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty Janusz Łojko powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda powiedziała, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, przy czym warunkuje podpisanie umowy urealnieniem wysokości opłaty dzierżawy.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Żmuda poinformował, że na posiedzeniu komisji Wójt Gminy odpowiadając na pytania komisji zapewnił, iż pięcioletni okres dzierżawy ośrodka nie spowoduje, że dzierżawca będzie miał prawo pierwokupu. Jednocześnie Wójt zobowiązał się do renegocjowania kwot opłat dzierżawy, gdyż komisja uważa, że kwoty te są zbyt niskie i nie odpowiadają warunkom rynkowym.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz wyjaśnił, że komisja 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a jedyną wątpliwością była stawka dzierżawy, ale Wójt zapewnił, że będzie w tej kwestii rozmawiał.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr III/28/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

AD 6.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICE

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt uchwały i kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Janusz Łojko powiedział, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Paweł Żmuda powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca Agnieszka Lenda powiedziała, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała bez uwag.

Przewodniczący Józef Tracz poinformował, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały bez uwag.

Po wysłuchaniu opinii komisji Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzędzice.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr III/29/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzędzice, która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

AD 7.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEDSTAWICIELA GMINY STARGARD W STOWARZYSZENIU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz kolejno poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Janusz Łojko powiedział, że na posiedzeniu Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty jedna z radnych zaproponowała kandydaturę Zastępcy Wójta na stanowisko przedstawiciela, jednak 4 głosami „za” i 1 „przeciw” komisja pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Paweł Żmuda powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 3 głosami „za” przyjęła kandydaturę Pana Jerzego Makowskiego.

Przewodnicząca Agnieszka Lenda powiedziała, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie przegłosowała „za”.

Przewodniczący Józef Tracz poinformował, że w dyskusji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu pojawił się wniosek zmiany przedstawiciela Pana Jerzego Makowskiego na Pana Marka Gardygajło. Wynik głosowania wniosku to 1 głos „za” przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, a ostatecznie 6 głosami „za” komisja przyjęła projekt uchwały bez uwag.

Następnie po wysłuchaniu opinii komisji, Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stargard w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę, Nr III/30/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Stargard w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie, która stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

AD 8.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 R.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała część projektu uchwały, ponieważ projekt był omawiany na posiedzeniach komisji i następnie poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Janusz Łojko powiedział, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Paweł Żmuda poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale ze względu, że jest to obowiązek uchwalenia corocznego programu profilaktyki. Komisja nie odniosła się do wydatków, gdyż nie ma porównania czy wydatki są współmierne do efektów tego programu i będzie się jeszcze przy okazji odnosić do tej kwestii.

Przewodnicząca Agnieszka Lenda powiedziała, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała bez uwag.

Przewodniczący Józef Tracz poinformował, iż Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu zaopiniowała bez uwag 6 głosami „za”.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr III/31/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r., która stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

AD 9.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 R.”

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Janusz Łojko powiedział, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Paweł Żmuda powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, również pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca Agnieszka Lenda powiedziała, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała bez uwag.

Przewodniczący Józef Tracz powiedział, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr III/32/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”, która stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

AD 10.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do powyższego projektu.

Przewodniczący Janusz Łojko powiedział, że Komisja Socjalno – Porządkowa i Oświaty pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Paweł Żmuda powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, pozytywnie przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca Agnieszka Lenda powiedziała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Józef Tracz powiedział, że Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę, Nr III/33/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r., która stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu części obrad dotyczącej podjęcia uchwał Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała o zarządzeniu przerwy i porosiła osoby, które przybyły na sesję i chciały zabrać głos, aby w trakcie przerwy wpisały się na listę, i wówczas dostaną czas na wypowiedź w punkcie sprawy różne.

Przed przerwą głos zabrał jeszcze Wójt Gminy Jerzy Makowski, który podziękował za uchwalenie budżetu na 2019 r. wraz z autopoprawką, którą przygotował na podstawie opinii Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.

Następnie o godzinie 13.42, Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz wznowiła obrady sesji, po przerwie.

AD 11.  INFORMACJA WÓJTA GMINY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Radni otrzymali pisemną informację Wójta Gminy dotyczącą wykonania zadań przez Gminę w okresie międzysesyjnym oraz zestawienie Zarządzeń Wójta Gminy Stargard. Informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

W uzupełnieniu do informacji, którą radni otrzymali, Wójt Gminy Jerzy Makowski zabierał głos i poinformował, w jakich spotkaniach i uroczystościach uczestniczyli z Zastępcą Wójta Markiem Gardygajło, a mianowicie:

 • w związku z okresem przedświątecznym odbywały się spotkaniach jasełkowe, Zastępca Wójta był w szkołach w Grzędzicach, w Sownie i w Strachocinie,
 • Wójt był na spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Wojewodę, Marszałka oraz Prezydenta Szczecina,
 • w spotkaniach jasełkowych w przedszkolach w Koszewie i w Pęzinie,
 • w wigilii środowiskowej organizowanej przez społeczność Barzkowic,
 • 16 grudnia odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy w Grzędzicach,
 • 21 grudnia Wójt podpisywał umowy notarialne,
 • ponadto uczestniczyli w lokalnych spotkaniach wigilijnych oraz spotkaniach wigilijnych z pracownikami Ośrodka Administracji Szkół, pracownikami urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

AD 12.  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, o pismach, które do rady wpłynęły z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w związku z przyjmowanymi wcześniej uchwałami dotyczącymi zmian jeszcze na 2018 r. i oznajmiła, że zainteresowani mogą z treścią tych pism zapoznać się w biurze rady.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, o pierwszych czynnościach zleconych dla Komisji Skarg, ponieważ do Rady wpłynęła skarga mieszkanki Żarowa, i została przekazana Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem podjęcia stosownych czynności.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przekazała informację dla Komisji Rewizyjnej o ofercie szkoleniowej dla tej komisji i poprosiła, aby członkowie komisji się z nią zapoznali i podjęli decyzję, czy chcą uczestniczyć w tym szkoleniu.

AD 13.  ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Brak interpelacji.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała, aby dwa kolejne punkty porządku zrealizować jednocześnie, czyli Wolne wnioski i zapytania oraz Sprawy różne.

AD 14 i AD 15.  WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA oraz SPRAWY RÓŻNE

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła chętnych radnych do zabrania głosu.

Jako pierwsza głos zabrała Radna Agnieszka Bieniek, która odniosła się do posiedzenia wspólnego komisji z dnia 10 grudnia 2018 r., dotyczącego dyskusji na temat projektu budżetu na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Radna powiedziała, że podczas dyskusji chciała wykazać, w jaki sposób traktowane są Grzędzice i w tym celu wykorzystała sposób nieelegancki i nieładny, wręcz prowokacje, która zdenerwowała radnych. Następnie radna powiedziała, ciągle zmieniane są decyzje obietnice i deklaracje odnośnie rozbudowy szkoły w Grzędzicach. Obecny wójt obiecywał na antenie radia, że będą kontenery. Kolejno radna odniosła się do decyzji wycofania z budżetu rozbudowy szkoły w Grzędzicach. Stwierdziła, iż miała pewność, że decyzja o rozbudowie szkoły w Strachocinie została podjęta wcześniej niż 10 grudnia i był to cel zaplanowany. Następnie przedstawiała, że rozbudowa szkoły w Grzędzicach jest zapisana w wieloletniej prognozie finansowej od 2016 roku, i od tego momentu jest na każdym dokumencie, w wieloletniej prognozie i w budżecie. Natomiast w międzyczasie powstał plan zamówień publicznych 2017 rok, w którym pojawił się punkt rozbudowa i przebudowa szkoły w Strachocinie, który był prawdopodobnie jednostkową propozycją. Radna przytoczyła kwoty już wydatkowane na obie szkoły i zarzuciła, że obie idą tymi samymi torami, ale jedna oficjalnie w dokumentach, a druga w sposób nie do końca jawny. Radna wskazywała, że szkoła w Grzędzicach otrzymała już pozwolenie na budowę i odbyły się dwa przetargi. Następnie porównała koszty rozbudowy oraz potencjał obu szkół pod względem liczby uczniów. Radna powiedziała, że w związku z tym, iż połowa uczniów z Grzędzic chodzi do szkół w mieście gmina oddaje ok. 1,5 – 2 mln zł subwencji oświatowej do miasta. Radna Agnieszka Bieniek tym samym zarzuciła radzie niegospodarność oraz stwierdziła, że przepadają pieniądze wydane na rozbudowę szkoły w Grzędzicach. Ponadto Radna zarzuciła, że niektórzy radni postępują w sposób nie logiczny. Jednocześnie zwracając się do Radnej Agnieszki Lendy powiedziała, że nie rozumie jej głosowania skoro jest z okręgu Grzędzice – Lipnik i nagle głosuje za.

Do tej wypowiedzi radnej Bieniek odniósł się Radny Sebastian Janiak, który zapytał radną, jakim prawem zarzuca radzie gminy niegospodarność. Za gospodarność odpowiada wójt gminy. Radny Janiak przypomniał, że radna Agnieszka Bieniek już na pierwszym posiedzeniu komisji, gdzie była wolnym słuchaczem wyraziła takie same stanowisko jak w dniu 10 grudnia. Kolejno pytał, co radna chciała tą prowokacją uzyskać? Odniósł się do zarzutów formowanych przez radną Agnieszkę Bieniek na jej profilu Facebookowym, względem radnych. Wyjaśnił, że radni po to się spotykają i to w tym miejscu podejmowane są decyzję. Radny Janiak przytoczył stanowisko radnej z dnia 10 grudnia i jej argumenty za tym żeby jednak robić Strachocin, a Grzędzicom wystarczy droga. Radny Sebastian Janiak powiedział, że to nie była absolutnie prowokacja i stwierdził, że warto byłoby się odnieść, w jaki sposób i po jakim czasie od posiedzenia komisji radna doszła do tego stwierdzenia, a nie winą obarczać radnych. Radny Sebastian Janiak, poprosił również, aby radna Bieniek powiedziała mu dokładnie, w którym miejscu on osobiście wykazał się niegospodarnością. Kontynuując swoją wypowiedź radny pokreślił, iż zdjęcie z budżetu i wieloletniej prognozy finansowej inwestycji w Grzędzicach nie oznacza, że do tego tematu radni nie wrócą i czekają teraz na kosztorys rozbudowy szkoły w Strachocinie. Kolejno zapytał skąd radna ma informację o kosztach rozbudowy w Strachocinie, na co Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że od wójta.

Wobec tego Radny Sebastian Janiak zwracając się do Wójta Gminy spytał czy jest to oficjalna informacja, że koszt budowy Strachocina to 18 mln zł. Odpowiadając Wójt Gminy Jerzy Makowski powiedział, że nie ma jeszcze oficjalnej informacji.

Radny Sebastian Janiak kończąc wypowiedź powiedział, że nie wie, kiedy radna mówi prawdę, a kiedy kłamie i co chce tym udowodnić oraz może warto byłoby przedstawić i radnym, i mieszkańcom ścieżkę z nagraniem z posiedzenia komisji wspólnej. Radny na zakończenie zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedział, że może wtedy nie okłamywałaby swoich wyborców i mieszkańców w taki sposób.

Kolejno do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek odniosła się Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda, która potwierdziła słowa swojego przedmówcy radnego Sebastiana Janiaka i powiedziała, iż szkoda, że nie można ujawnić tego nagrania, które wskazałoby skąd tak naprawdę ta cała rozmowa i dyskusja dotycząca szkół. Przewodnicząca Agnieszka Lenda, powiedziała, że część radnych ze zdumieniem przysłuchiwała się jak mieszkanka Grzędzic i radna wypowiada się w taki sposób, kiedy ukierunkowuje dosłownie dyskusje na to, że tej szkoły tak naprawdę nie trzeba rozbudowywać, dzieci już odeszły nie ma potrzeb, a Strachocin naprawdę potrzebuje. Zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek, w kwestii głosowania powiedziała, że widać jej brak doświadczenia, a przegłosowany budżet nie oznacza, że została podjęta ostateczna decyzja, że nie będzie szkoły w Grzędzicach, ani, że szkoła w Strachocinie powstanie. Ta kwota została zdjęta, żeby dać sobie czas na przeanalizowanie jak to ma wyglądać w przyszłości. Następnie Przewodnicząca Agnieszka Lenda powiedziała, że czuje się urażona wypowiedzią radnej Agnieszki Bieniek i tą wypowiedzią radna Agnieszka Bieniek obraziła wszystkich radnych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Lenda, wyjaśniła radnej Agnieszce Bieniek, że to za jej przyczyną ta dyskusja toczy się w dalszym ciągu i za jej przyczyną środki przeznaczone w budżecie na szkołę w Grzędzicach zostały zdjęte, ponieważ tak zagłosowała większość radnych. Jednocześnie odniosła się do zachowania radnej Agnieszki Bieniek i wyjaśniła, że rada to nie piaskownica, i nikt nie będzie sprawdzał czy jest to z jej strony manipulowanie czy sprawdzanie. Rada to nie jest zabawa radnymi. Po to jest się radnym żeby przenosić wiarygodnie potrzeby mieszkańców. Na zakończenie Przewodnicząca Agnieszka Lenda powiedziała, że była zdumiona wcześniejszym zachowaniem radnej Agnieszki Bieniek, a dzisiejszym jest zszokowana.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Józef Tracz odnosząc się do części wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek w kwestii obiecanych kontenerów i wyjaśnił, że była przez ówczesną radę skierowana do Wójta Szarżanowicza w tym temacie interpelacja. Radni otrzymali odpowiedź, w której była informacja jak to miało wyglądać. Dlaczego taka była informacja nie wie, ale pewnie na tej informacji opierał się Wójt Makowski. Kończąc wypowiedź Przewodniczący Józef Tracz poprosił, żeby zamiast oceniać, najpierw należałoby sprawdzić dokumenty i upewnić się, a później zarzucać.

Następnie ponownie głos zabrała Radna Agnieszka Bieniek, która powiedziała, że telefon od Pana Sebastiana Janiaka, utwierdził ją w przekonaniu, że miała rację, ponieważ powiedział jej, że przegramy. Powiedziała, że nie będzie cytować Pana Mateusza Jarosza, który też wypowiedział się, co myśli na temat Grzędzic. Jednocześnie poinformowała, że jeżeli panowie, będą chcieli to udostępni nagranie.

Natomiast Radna Monika Nikołajew zapytała czy jako radni nie mogą mieć swojego głosu i zdania, bo takie zdanie chcieli już wyrazić na tej komisji, ale nie musieli się o cokolwiek wykłócać, bo to Pani Agnieszka Bieniek, jako pierwsza wystąpiła i wyraźnie wytłumaczyła radnym, że byli oni w szoku. Następnie bezpośrednio zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedziała, że radni mogą mieć swoje zdanie, a ona daje do zrozumienia, że powinni siedzieć cicho i być za Grzędzicami. Radna Monika Nikołajew odnosząc się do zachowania radnej Agnieszki Bieniek po posiedzeniu komisji powiedziała, że wszystko na ten temat powiedziała już Pani Agnieszka Lenda i chciałaby powtórzyć to samo, ale nie ma sensu. Na zakończenie Radna Nikołajew powiedziała, że radni czują się obrażeni i tak nie robi się z dorosłymi normalnymi ludźmi.

Radny Sebastian Janiak ponownie odniósł się do wypowiedzi radnej Agnieszki Bieniek i powiedział, że jeżeli to nawet była z jej strony prowokacja to, dlaczego żądała czegoś w zamian. Pani propozycja to 250 zł koszt basenu dla dzieci. Radni generalnie przychylili się do tej propozycji. Radny zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedział, że bez problemu oddała inwestycję wysokości 10 mln zł za koszt 250 zł i chyba nic lepszego dla gminy nie mogło się trafić. Następnie zwracając się do kwestii szkół zarzucił, że chyba nie ma pojęcia, co się dzieje i zapytał radną Agnieszkę Bieniek czy zdaje sobie sprawę, z tego, że jeszcze Tychowo nie jest dokończone i trzeba na to znaleźć środki, bo jest rozpoczęta inwestycja, że trzeba jeszcze dopłacić ok. 200 tys. zł dotacji dla TPD? Czy ma świadomość, że RIO zwróciła uwagę, że może dojść do przekroczenia wskaźników, że inwestycja w Sownie jest prowadzona w 100 % ze środków własnych gminy i pojawiły się problemy, które nie były do przewidzenia na etapie projektowania i kosztorysu trzeba będzie dołożyć jeszcze jakieś określone pieniądze i na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze jakie? Czy ma świadomość, że Strachocin może być wykonywany w etapach by pozyskać środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu na sale gimnastyczną i następnie termomodernizacje starego obiektu? Czy ma świadomość tego, co się dzieje, że rozbudowa w Grzędzicach nie ma szans jakichkolwiek dotacji? Podsumowując radny Janiak powiedział, do radnej Agnieszki Bieniek, że nie wie, co się dzieje w radzie, a radną jest tylko z nazwy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zabierając głos do wcześniejszych wypowiedzi dodała, żeby sobie zdawać sprawę, że obie inwestycje szkół w Grzędzicach i w Sownie są na tym samym etapie. Dlatego wydatkowano te 100 tys. zł, o których powiedziała radna Bieniek, ponieważ potrzebny był projekt, żeby go przeanalizować i móc ubiegać się o środki. Dlatego też te 130 tys. zł wydatkowano na projekt w Strachocinie, żeby miał identyczną szansę i są to wszystkie wydatki, jakie gmina poniosła na szkoły. Wycofując te pieniądze z budżetu na przyszły rok, radni dali sobie czas, aby te potrzeby spokojnie przeanalizować. Nikt nikomu nic nie zabrał, bo rada chce nad tym debatować.

Kolejno Wójt Gminy Jerzy Makowski odniósł się do zdjęcia z projektu budżetu tego zadania i wyjaśnił, że po dyskusjach na posiedzeniach wszystkich komisji zapadły takie ustalenia, że się spotkamy w styczniu przeanalizujemy wizualizacje tych szkół, z dyrektorami obu szkół. Będziemy też chcieli się spotkać z przedstawicielami rad rodziców i sołtysami tych miejscowości. To nie jest tak, że to zadanie znikło i już poszło w niepamięć. Wójt dodał, że powinniśmy rozmawiać i będziemy rozmawiać na temat tych dwóch szkół. Część radnych była na spotkaniu w Strachocinie i takie spotkanie będzie zrobione w Grzędzicach. Radni spotkają się by przeanalizować dokumenty i rozmawiać na argumenty, by dojść do konsensusu, bo na tym nam zależy.

Następnie Radny Remigiusz Zakrzewski zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek, powiedział, że po rozmowach na komisji, to jej głos przekonał go do podjęcia takiej decyzji. Ta wypowiedź radnej przekonała radnych, czy wszystkich, tego nie wie, ale jego na pewno i teraz tego nie zmieni. Nie można teraz mówić o niegospodarności, bo nie tędy droga, mijamy się z celem jak się tu spotykamy.

Radny Paweł Żmuda powiedział, że radna zarzuciła radnym i gminie, że Grzędzice są pomijane we wszystkich projektach i nikt nie pamięta o Grzędzicach od lat i przytoczył kilka liczb: droga między Lipnikiem, a Grzędzicami na razie koszt 12 913 000.00 zł, przystanek kolej metropolitalna dofinansowanie z gminy ponad 568 tys. zł, dojazdy autobusy dofinansowanie do MZK 168 190,00 zł. Wobec tego zapytał jak mają się czuć mieszkańcy innych miejscowości. Ponadto radny spytał, czy jest możliwość umieszczenia ścieżki dźwiękowej z posiedzenia komisji czy są jakieś przeszkody prawne? Na co Wójt Gminy Jerzy Makowski odpowiedział, że nie ma na tę chwilę takiej możliwości i wystąpi w tej sprawie o opinię prawną.

Następnie Radny Paweł Żmuda zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedział, że gdyby tak to mogłaby ona zamieścić je na swoim Facebooku, żeby wyborcy też mogli tego posłuchać.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła o zabranie głosu osoby spośród przybyłych gości, które się wcześniej zgłosiły.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Daniel Lesner, który przedstawił się jako rodowity mieszkaniec Grzędzic, i powiedział, że również jest za tym, aby udostępnić nagranie i najprawdopodobniej wystąpi po nowym roku do Rady Gminy o ujawnienie nagrania obrad z połączonych komisji z dnia 10 grudnia. Jeśli będzie odpowiedź odmowna, złoży wniosek do sądu o ujawnienie nagrania. Następnie powiedział, że chciał zabrać głos w sprawie szkół. Przypomniał, że był też radnym VI kadencji. Pan Daniel Lesner powiedział, że wie, jakie są warunki w Strachocinie, że nie ma wątpliwości, że ta szkoła wymaga jakiegokolwiek remontu. W Grzędzicach problem jest z zaludnieniem, przy dzisiejszym tempie rozwoju rozbudowy nie tylko Grzędzic, ale i miejscowości z tego okręgu szkolnego. W tej chwili do tej szkoły uczęszcza 25 do 30 % uczniów całej gminy do jednej szkoły. Obecnie do szkoły w Grzędzicach uczęszcza 226 uczniów, a powinno 467. Przy prognozach demograficznych na przyszłe trzy lata wzrost liczby dzieci nastąpi o 40 do 50 %. A rozbudowa na takim etapie, jakim była uwzględniona w budżecie przy 10 mln zł nie rozwiąże sprawy. Jest to tylko rozwiązanie na rok dwa może trzy lata i sprawa powróci. Faktycznie dzieci odchodzą, jedni z przeludnienia, drudzy może z jakiś konfliktów, tak jak w każdym ośrodku. Pan Daniel Lesner kończąc zaapelował do radnych, że sesja i posiedzenia komisji to nie jest plan filmowy, tak jak potraktowała to jedna radna i nie ma, co tu grać. Następnie zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedział, że jest częścią tej rady i sama w tej radzie nie zrobi nic, a jeden głos w radzie, mimo, że może będzie mieć przychylność mieszkańców nic nie znaczy.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poprosiła o głos kolejną osobę z listy zgłoszonych gości Panią Annę Łączkowską, ale Pani Łączkowska, powiedziała, że rezygnuje z zabrania głosu.

Kolejno w sprawie szkoły w Grzędzicach głos zabrał Pan Krzysztof Bieniek, który po części zgodził się z Panem Danielem Lesnerem, że szkoła wymaga niezwłocznie rozbudowy. Z przytoczonych liczb wynika, że gmina sama traci od 1,5 do 2 mln zł subwencji oświatowej i to będzie się pogłębiać. Powiedział, że zachęca radnych do wzięcia pod uwagę wszelkich ekonomicznych aspektów rozbudowy i przeznaczenia środków z uwagi na to, że ma bardzo mocne wrażenie, że jeśli teraz odejdzie się od tego zadania, to te dzieci, które można zagospodarować przejdą do Stargardu na stałe. Będzie je bardzo ciężko odzyskać. Będzie to stały odpływ gotówki, a za chwilę będzie niż demograficzny. Dlatego tu i teraz jest czas na podjęcie decyzji, w jaki sposób ściągnąć jak najwięcej dzieci do gminy Stargard. I zaapelował żeby podjąć decyzję za rozbudową szkoły w Grzędzicach z czysto ekonomicznych przesłanek. Rozumie, że szkoła w Strachocinie wymaga modernizacji i zgadza się z tym. Natomiast w pierwszej kolejności dla dobra gminy powinnyśmy się skupić nad tym, ażeby jak najwięcej dzieci sobie zabezpieczyć teraz i na przyszłe lata, bo jeżeli stracimy je teraz to już bezpowrotnie.

Następnie głos zabrała, jako przedstawiciel całej społeczności Grzędzic sołtys Pani Barbara Jaroszek. Pani sołtys powiedziała, że nie będzie się odnosić do wcześniejszych wypowiedzi, ani ekonomi, ale zwróciła uwagę na rozwój dzieci. Nowa szkoła to lepszy rozwój intelektualny dzieci. Szkoły miejskie wprowadzają klasy tematyczne i kierunkowe. Na wsiach też są takie klasy potrzebne. Obecny stan klas nie pozwala nauczycielom na wprowadzanie czegoś takiego, a co za tym idzie dzieci będą odbiegały poziomem od dzieci szkół miejskich. Następnie, jako przykład podała uzdolnionego matematycznie ucznia szkoły z Grzędzic, który do tej pory na konkursach sobie radził, był laureatem, a w tym roku poszło mu już gorzej, ponieważ wystąpili uczniowie klas matematycznych gdzie jest więcej godzin lekcyjnych matematyki. Sołtys Barbara Jaroszek powiedziała, że jej na uwadze leży dobro dzieci, a nie spory i poprosiła, aby radni wzięli je również pod uwagę, bo tu najważniejsze są dzieci. Kontynuując odniosła się do słów, że Grzędzicom wszystko się należy, może to teraz tak wyglądać, ale Grzędzice nigdy tak nie uważały, że im się wszystko należy. Na to co jest czekały tak jak na kanalizacje czy oświetlenie na „Majątek” kilkadziesiąt lat. Wcześniej inne większe miejscowości jak Pęzino korzystały z budżetu gminy. Grzędzice są teraz największą miejscowością, ale to też nie ich wina, a potrzeby są, jakie są.

Kolejno Radny Sebastian Janiak, odniósł się do wypowiedzi przedmówców odnośnie zwrócenia radnym uwagi na potrzeby i dobro dzieci oraz w kwestii tworzenia klas tematycznych. Następnie powiedział o stanie szkoły w Strachocinie. Radny zwrócił uwagę, że szkoła ta nie posiada zaplecza sportowego, szkoła posiada drewniane podłogi, które nie spełniają wymogów przeciwpożarowych. Szkoła na dzień dzisiejszy jest już przepełniona, a miejscowość ta również się rozwija. Oni tez mają swoje potrzeby, też chcieliby mieć klasy tematyczne. Chcieliby mieć normalną stołówkę, bibliotekę, są to podstawy, których oni nie mają. Nie wie czy pomieszczenie na szatnie ma nawet 10 m2, dla 140 uczniów. Radny powiedział, że Grzędzice mają szkołę rozbudowaną. Ponadto odniósł się do pytania, które zadał radnej Agnieszce Bieniek na spotkaniu w Strachocinie, czy 10 mln zł rozwiąże problemy Grzędzic? Okazuje się, że nie rozwiązuje w żaden sposób potrzeb, bo za cztery lata przy takiej rozbudowie okaże się, że jest ona za mała. Radny Sebastian Janiak powiedział, że osobiście jest za tym, aby wybudować tam drugą szkołę czy to na terenie Grzędzic, Żarowa czy Lipnika, żeby rozładować ten zator, jeżeli chodzi o dzieci. Niezaprzeczalnym faktem jest, że rozwój tych poszczególnych miejscowości spowodował, że Grzędzice nie nadążają z infrastrukturą oświatową czy za potrzebami, które stale rosną. Następnie radny odniósł się do kwestii podniesionej przez radną Agnieszkę Bieniek na wspólnym posiedzeniu, odnośnie zabierania dzieci ze szkoły i że nie jest to wina przepełnienia szkoły, sugerując, że jest to między innymi problem międzyludzki. Dlatego radny powiedział też, że zadał pytanie Zastępcy Wójta Panu Markowi Gardygajle i poprosił go o sprawdzenie, jakie są tam relacje, ponieważ nie wie, czy nie jest to znowu jakaś prowokacja ze strony radnej.

Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, iż 10 grudnia powiedziała, że na zabieranie dzieci ze szkoły wpływ mają też inne czynniki i jakie to czynniki może powiedzieć. Jest to przepracowany nauczyciel, hałas w szkole, dwuzmianowość w tej szkole, jak i odpowiedzialność za tyle dzieci w tak małej świetlicy i na terenie szkoły.

Daniel Lesner odniósł się do kosztów rozbudowy szkoły w Grzędzicach. Jego zdaniem 10 mln starczy, aby powstał budynek szkoły i boisko. Rozumie, iż autopoprawka jest po to, by radni mieli czas na podjęcie decyzji, która szkoła będzie rozbudowywana, dlatego uważa, że mieszkańcy Grzędzic i Strachocina powinni zacząć się w tej kwestii udzielać i wypowiadać. Jego zdaniem znając mieszkańców Grzędzic, na pewno zrezygnowaliby z boiska, bo według niego w Grzędzicach potrzebne są klasy. Następnie powiedział, że sprawdził, że obecnie do Strachocina uczęszcza 138 dzieci, a z całego okręgu szkolnego jest 182 dzieci. Rozumie też, potrzeby Strachocina. Ale jeżeli gmina nie ma pieniędzy na rozbudowę, to może postarać się pozyskać środki na sale w Strachocinie i termomodernizację, a w Grzędzicach wybudować budynek z klasami. Według niego, jeżeli szkoła będzie rozbudowana to dzieci będą tam chodzić, a zmiana okręgów też nie pomoże, ponieważ rodzice, którzy sami odwożą dzieci do szkół nie będą wozić dzieci do Sowna, by następnie wracać się 20 kilometrów do pracy w Stargardzie. Na zakończenie Pan Daniel Lesner powiedział, że wie o opinii RIO i że rozumie to, jak i to, że nie da się spełnić wszystkich potrzeb, ale potrzebny jest kompromis.

Natomiast Radny Sebastian Janiak, zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek, powiedział, iż oczekuje od niej, jako od radnej, że na komisjach, jeżeli będzie zabierać głos i stanowisko w jakiejkolwiek sprawie, to będzie z radnymi szczera, bo radni nie są w stanie wywnioskować, co ma na myśli. Radny Sebastian Janiak powiedział, że radna na komisji zmanipulowała i oszukała nie tylko radnych, ponieważ na posiedzeniu byli nie tylko radni, ale i wójtowie, skarbnik i kierownicy jednostek organizacyjnych. Następnie Radny Janiak odniósł się do prób wybielania się przez radną na stronach internetowych i obarczania winą pozostałych radnych za to, że ich przekonała. Radny zwrócił uwagę na wyniki głosowania i powiedział, że tezy radnej snute na Facebooku się nie potwierdziły, i jeżeli znała, tak jak twierdzi jego zdanie to może powinna była porozmawiać i przekonać go za Grzędzicami, a nie za Strachocinem, przeciwko Grzędzicom.

Radna Agnieszka Bieniek, zapytała radnego Janiaka, w którym momencie rozminął się z prawdą? W momencie, kiedy mówił teraz, że go przekonała, czy w momencie na wizycie w szkole podstawowej w Strachocinie, kiedy powiedział przy radnych i wójtach, że wcale go nie musiała przekonywać, bo już miał stanowisko podjęte.

Radny Remigiusz Zakrzewski zwracając się ponowienie do radnej Agnieszki Bieniek podkreślił, że w szkole w Strachocinie był pierwszy raz z Zastępcą Wójta na jasełkach. Przyznał też, że szczerze nawet nie wiedział gdzie jest szkoła. Radny powtórzył, że to wypowiedź radnej z 10 grudnia uświadomiła go, że jest taka potrzeba. Nie miał odniesienia ani do jednego, ani do drugiego, ale tak jak się radna wypowiedziała był przekonany.

Radny Sebastian Janiak, zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedział, że jego stanowisko było powszechnie znane i był cały czas za Strachocinem, pomimo tego, że Grzędzice również leżą mu na sercu z racji położenia i kierunku. Natomiast potrzeby Strachocina przechyliły szalę. Radny jeszcze raz zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek podkreślił, że jego stanowisko było znane i nie musiał tego ukrywać, dlatego radna mogła się do niego zwrócić i przekonać w drugą stronę skoro miała takie informacje.

Radna Monika Nikołajew powiedziała, że przychodząc na posiedzenie tej komisji również była za Strachocinem, że miała do tego prawo, a zwracając się do radnej Agnieszki Bieniek powiedziała, że dzięki niej nie trzeba było się w tej kwestii spierać.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz, zabierając głos w sprawie powiedział, iż uważa, że przepychanka w słowach jest już tutaj nie potrzebna. Powiedział, że jak wcześniej Wójt przekazał informacje, radni spotkają się i zapoznają się z dokumentami, z potrzebami obu szkół i podejmą decyzję w pierwszym kwartale 2019 roku. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Jarosz powiedział, że nie ma, co się przepychać, należy się zapoznać z potrzebami obu szkół, a wiadomo, że obie szkoły mają potrzeby i trudne zadanie do rozgryzienia przed radnymi, ale nie zostawią żadnej szkoły, ani jednej, ani drugiej.

AD 16.  USTALENIE TERMINU NASTĘPNEJ SESJI

Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała termin zwołania IV sesji Rady Gminy Stargard 25 stycznia 2019 r. na godz. 12.00 oraz terminy komisji na poniedziałek, wtorek i środę tj. 21, 23 i 23 stycznia 2019 r., a mianowicie:

−   posiedzenie Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na dzień 21 stycznia 2019 r., o godz. 8.30,

−   posiedzenie Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty na dzień 22 stycznia 2019 r., o godz. 8.30,

−   posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 22 stycznia 2019 r., o godz. 12.00,

−   posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień na dzień 23 stycznia 2019 r., o godz. 12.00,

Radny Maciej Lipka zapytał czy godzina 12.00 obrad sesji jest czymś podyktowana i zaproponował, aby powrócić do schematu godziny obrad sesji z ubiegłej kadencji, czyli godziny 10.00.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała, aby radni przegłosowali tę propozycje bez oficjalnego odnotowywania tego głosowania. Po przegłosowaniu większość radnych była za godziną 10.00.

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Wiesława Kuśnierz podała termin zwołania IV sesji Rady Gminy na dzień 25 stycznia 2019 r. na godz. 10.00 i jednocześnie poprosiła, aby w przypadku niedogodności ustalonych godzin posiedzeń, członkowie komisji uzgodnili je z przewodniczącymi.

AD 17.   ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI

Przewodniczący Rady Gminy Stargard Wiesława Kuśnierz wobec wyczerpania porządku obrad podziękowała wszystkim za udział i o godzinie 14.45 zamknęła obrady III sesji Rady Gminy Stargard.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesława Kuśnierz

Protokołowała:
Ewa Misztela

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 11-01-2019 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 11-01-2019 11:34