Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

-Protokół Nr II/18

Protokół nr II/18
z obrad II sesji Rady Gminy Stargard
z dnia 30 listopada 2018 r.

AD 1. SPRAWY REGULAMINOWE

− OTWARCIE OBRAD II SESJI RADY GMINY STARGARD

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz dokonała otwarcia obrad II sesji Rady Gminy Stargard w dniu 30 listopada 2018 roku, o godz. 12:00.

− STWIERDZENIE QUORUM

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych było 14 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia prawomocnych obrad, radny Maciej Lipka nieobecny, nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji: Wójta Gminy Jerzego Makowskiego, Skarbnik Gminy Bernadetę Opasińską, Sekretarz Gminy Danutę Żygadło, Radcę Prawnego Krzysztofa Judka, Sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu), oraz przedstawicieli prasy.

− ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Porządek obrad II sesji Rady Gminy Stargard, jaki otrzymali radni, przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Stargard
 • stwierdzenie quorum
 • zatwierdzenie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu Nr I/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018 r.
 1. Interpelacje radnych
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stargard a Gminą-Miastem Stargard w sprawie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych oraz określenia zasad i udziału w kosztach utrzymania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018-2029.
 9. Analiza wykonania budżetu gminy za III kwartały 2018 roku.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Informacja Wójta Gminy o osobach obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stargard o złożonych oświadczeniach Majątkowych przez radnych Rady Gminy Stargard.
 3. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
 4. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
 5. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Sprawy różne
 8. Ustalenie terminu następnej sesji
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała Radę o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad. Radni podczas głosowania, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” wyrazili zgodę dokonała zmiany porządku obrad II sesji Rady Gminy Stargard i według poniższego porządku Rada Gminy obradowała:

Wykaz w wynikiem imiennego głosowania nad zmianą porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała porządek obrad II sesji Rady Gminy, po zmianie, który przedstawiał się następująco:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Stargard
 • stwierdzenie quorum
 • zatwierdzenie porządku obrad
 1. Interpelacje radnych
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stargard a Gminą-Miastem Stargard w sprawie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych oraz określenia zasad i udziału w kosztach utrzymania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz liczby członków stałych komisji rady gminy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Rady Gminy
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Rady Gminy
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady
 16. Informacja o wyborze przewodniczących Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu Rady Gminy oraz Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Rady Gminy
 17. Analiza wykonania budżetu gminy za III kwartały 2018 roku.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 1. Informacja Wójta Gminy o osobach obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stargard o złożonych oświadczeniach Majątkowych przez radnych Rady Gminy Stargard.
 3. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym
 4. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym
 5. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 6. Wolne wnioski i zapytania
 7. Sprawy różne
 8. Ustalenie terminu następnej sesji
 9. Zamknięcie obrad sesji

AD 2. INTERPELACJE RADNYCH

Interpelacje nie zostały zgłoszone.

AD 3. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ OSOBY OBJĘTE RZĄDOWYM PROGRAMEM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi.

Następnie z uwagi na brak pytań i uwag, oraz pozytywne zaopiniowanie wszystkich Komisji Rady Gminy Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/12/18 w sprawie PODWYŻSZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ OSOBY OBJĘTE RZĄDOWYM PROGRAMEM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

AD 4. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi.

Następnie z uwagi na brak pytań i uwag, oraz pozytywne zaopiniowanie wszystkich Komisji Rady Gminy Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/13/18 w sprawie USTANOWIENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

AD 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA POMIĘDZY GMINĄ STARGARD A GMINĄ-MIASTO STARGARD W SPRAWIE PROWADZENIA NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI DLA BEZDOMNYCH ORAZ OKREŚLENIA ZASAD I UDZIAŁU W KOSZTACH UTRZYMANIA.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi.

Radna Agnieszka Lenda członek Komisji Rewizyjnej zapytała, na jakiej podstawie została przyjęta liczba miejsc dla mieszkańców Gminy, jednocześnie poinformowała radnych, że uzyskała odpowiedź, że jest to liczba szacunkowa.

Następnie z uwagi na brak pytań i uwag oraz pozytywną opinię wszystkich Komisji Rady Gminy Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/14/18 w sprawie WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA POMIĘDZY GMINĄ STARGARD A GMINĄ-MIASTO STARGARD W SPRAWIE PROWADZENIA NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI DLA BEZDOMNYCH ORAZ OKREŚLENIA ZASAD I UDZIAŁU W KOSZTACH UTRZYMANIA, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

AD 6. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi.

Radna Agnieszka Lenda poinformowała radnych, że poprosiła o uzasadnienie do procedowanej uchwały i skierowała zapytanie do Pani Skarbnik, ponieważ w otrzymanym uzasadnieniu jest informacja, że uchyla się uchwałę z 2015 roku, a z treści uchwały wynika, że stawka uchwalana jest corocznie.

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz, informując, że w miejscowości Strachocin jest ograniczenie do 5t od drogi krajowej nr 20, ponadto radny dodał, że jest dojazd, ale wydłużony. Radny Sebastian Janiak zapytał, czy znajduje się w Strachocinie baza transportowa, takie ograniczenie może ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej. Wiceprzewodniczący Rady Mateusz Jarosz potwierdził, że w Strachocinie jest baza transportowa, a takie ograniczenie jest znacznym utrudnieniem, następnie skierował zapytanie w tej sprawie do Wójta Gminy Jerzego Makowskiego.

Odpowiadając Wójt poinformował, że istnieje przejazd przez miejscowość Sułkowo.

Radni poprosili o przerwę w celu wyjaśnienia uzasadnienia w projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przerwa w obradach od godziny 12:25 do godz. 12:30.

Po przerwie Pani Skarbnik udzieliła informacji nt. zapytania radnych informując, że w uchwale jest wszystko poprawnie, stawki są z rozporządzenia ministra, one są corocznie zmieniane. W uzasadnieniu znalazło się złe sformułowanie.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 13 głosami za,

• 1 głos przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/15/18 w sprawie USTALENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

AD 7. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi.

Opinie Komisji przedstawiały się następująco;

Komisja Rewizyjna bez uwag, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, w której imieniu wypowiadał się radny Janusz Łojko wypracowała poniższe stanowisko: czy podwyższone stawki podatku nie spowodują niepłacenia podatku. Zaproponował, aby stworzyć w Gminie komórkę, która zajmie się kontrolą oświadczeń deklaracji podatników, ponieważ nie wiadomo czy oświadczenia składane przez podatników są wiarygodne. Radna Agnieszka Lenda zapytała czy prowadzona jest ewidencja ściągania należności i zadłużenia osób oraz czy nie można by przeprowadzić wybiórczej kontroli. Radny Janusz Łojko skierował te wszystkie zapytania do Skarbnika Gminy.

Skarbnik Gminy udzielając informacji wyjaśniła, że kontrole mogą być nikt jednak nie wskazał adresu, gdzie te kontrole mają być przeprowadzane. Kontynuując Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że można powołać Zarządzeniem Wójta Komisję ds. kontroli. Nigdy taka propozycja nie padła, a to nie jest przedmiotem tej uchwały.

Komisja Mienia Komunalnego i Budżetu w imieniu, której zabrał głos radny Józef Tracz, który odniósł się do uzasadnienia uchwały, gdzie były proponowane stawki podatku, a zabrakło stawek obowiązujących, jeśli by się znalazły łatwiej byłoby mówić o wzroście podatku.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/16/18 w sprawie USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

AD 8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała Agnieszka Lenda, informując, że projekt uchwały został przyjęty, ale są do niego zapytania, dotyczy to zmiany kwoty 10 tys. zł na oświetlenie solarne w miejscowości Lipnik, gdzie były zaplanowane 2 lamy solarne, i zostało to zadanie zdjęte z budżetu, a w opinii radnej oświetlenie jest bardziej potrzebne niż boisko. Ponadto wspomniała, że mieszkańcy Lipnika oczekują na te lamy. Radna dodała, że brak jest informacji zwrotnej do sołtysa i mieszkańców, że środki zaplanowane na ten cel zostały przesunięte w budżecie gminy.

Radny Sebastian Janiak zapytał, czy w budżecie gminy na rok 2018 na wyżej omawianą inwestycję, czyli lampy solarne, zostały zaplanowane środki, czy pojawiły się na skutek ich przesunięcia z oświetlenia. Odpowiedzi udzielił Wójt Jerzy Makowski, informując, że ta pozycja była w budżecie gminy na rok 2018, jednak sprawdzi to dokładnie.

Radna Monika Nikołajew poinformowała, że Beata Wilk – kierownik Ref. GKI poinformowała, że środki te były w budżecie jednak decyzją Wójta zostały przesunięte.

Radny Sebastian Janiak zapytał czy w budżecie na rok 2018 były zaplanowane środki na lampy w Sownie i w Witkowie.

Kolejno głos zabrała radna Aleksandra Kotschendoff, informując radnych, że w budżecie gminy na rok 2018 były środki na II etap świetlicy w Tychowie i to również nie zostało zrealizowane.

Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz informując radnych, że sprawdzi czy takie sytuacje są dopuszczalne i zapewniła radnych, że wróci do tego tematu.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 13 głosami za,

• 1 głos przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/17/18 w sprawie ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

AD 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARGARD NA LATA 2018-2029.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi.

Komisja Rewizyjna w imieniu, której głos zabrała Agnieszka Lenda zaproponowała, aby pozostawić omawianie spraw inwestycyjnych podczas wspólnych Komisji pracujących nad budżetem Gminy.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt uchwały bez uwag,

Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu zaproponowała omawianie spraw dot. inwestycji podczas wspólnych Komisji pracujących nad budżetem Gminy,

Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Następnie głos zabrała radna Agnieszka Bieniek, która stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi na poprzednie zapytanie, nie uzyskała odpowiedzi do końca, a mianowicie pkt 1 a poz. 1 – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grzędzicach – kwota 101.810,00 zł – skąd ta kwota, z kim była uzgadniania.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zaproponowała, aby tematem inwestycji zająć się na Komisjach połączonych zajmujących się budżetem Gminy na 2019 rok.

Radna Agnieszka Bieniek podkreśliła, że po raz drugi pozostaje bez odpowiedzi i poprosiła o szczegółowe wyjaśnienia.

Radny Józef Tracz zapytał, czy na wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy pracujących nad budżetem Gminy na rok 2019 może zostać poproszony pracownik merytoryczny. Odpowiedzi udzielił Wójt Jerzy Makowski informując, że podczas wspólnej Komisji będą pracownicy merytoryczni.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz zapytała radną Agnieszkę Bieniek, czy wyraża zgodę na udzielenie odpowiedzi na jej zapytanie do czasu posiedzenia wspólnych Komisji. Radna Agnieszka Bieniek odpowiedziała, że ma nadzieję uzyskania odpowiedzi na pytanie do dnia 28.12. br.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 11 głosami za,

• 1 głos przeciw,

• 2 głosy wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/18/18 w sprawie UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARGARD NA LATA 2018-2029, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Radny Sebastian Janiak zgłosił wniosek o przerwę w obradach. Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od godz. 13:05 do godz. 13:20.

AD 10. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA PRZEDMIOTU DZIAŁANIA ORAZ LICZBY CZŁONKÓW STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała ust. 2 par. 2 projektu wyżej wymienionej uchwały i poprosiła radnych o pytania oraz uwagi:

Skład osobowy stałych Komisji Rady zawarty w projekcie uchwały:

Komisja Rewizyjna – 5 osób

Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 4 osoby

Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu – 7 osób

Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty – 6 osób

Głos zabrał radny Sebastian Janiak, poprosił o obecność radcy prawnego, ponieważ porada prawna będzie niezbędna. Radny Sebastian Janiak analizując ustalenia składów liczbowych Komisji, zapytał, z jakich przepisów prawa wynikają ustalenia liczbowe członków stałych Komisji Rady, a mianowicie Komisja Rewizyjna – 5 osób, i jak wyjaśnił, jej skład jest zgodny z przepisami prawa, natomiast Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 4 osoby, ustalenie jej składu osobowego w opinii radnego nie jest zgodne ze statutem i ustawą o samorządzie gminnym, Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu – 7 osób wobec tego składu radny ma również zastrzeżenia i Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty - 6 osób. Kontynuując swoją wypowiedź radny Sebastian Janiak, argumentował, że ustawodawca dał radnym możliwość ustalenia regulaminu i Statutu Rady Gminy, a taki sposób jak w przedstawionej uchwale zawęża się ustalenie liczby członków. Komisja Skarg Wniosków i Petycji jest to nowa Komisja, którą ustawodawca wpisał do ustawy.  Ustalając jej skład liczbowy, według radnego, blokuje to możliwość pracy radnym w tej komisji. Radny dodał, że każdy klub radnych ma prawo desygnować swego przedstawiciela.

Ponadto radny Sebastian Janiak odczytał uzasadnienie Wojewody w sprawie określenia liczby członków Komisji. W toku dyskusji wysunięto wniosek o zmianę projektu uchwały.

Wniosek o zmianę w tytule projektu uchwały oraz wykreślenie w uchwale ust. 2 par. 2 – liczby członków.

Wniosek o zmianę projektu został przegłosowany, a głosowanie przedstawiało się następująco:

• 5 głosami za,

• 9 głos przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad powyższym wnioskiem stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

Wniosek o zamianę projektu uchwały został po głosowaniu odrzucony.

Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosowanie jawne. Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 9 głosami za,

• 5 głos przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/19/18 w sprawie USTALENIA PRZEDMIOTU DZIAŁANIA ORAZ LICZBY CZŁONKÓW STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

AD 11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY.

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz poprosiła radnego Sebastiana Janiaka i radnego Józefa Tracza o zaproponowanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Radny Sebastian Janiak przedstawił następujących radnych;

1/ Sebastian Janiak

2/ Remigiusz Zakrzewski

3/ Monika Nikołajew

Radny Józef Tracz przedstawił następujących radnych;

1/ Agnieszka Lenda

2/ Sławomir Zabłocki

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz zapytała zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały z podaniem składu osobowego, który przedstawiał się następująco:

1/ Sebastian Janiak

2/ Agnieszka Lenda

3/ Monika Nikołajew

4/ Sławomir Zabłocki

5/ Remigiusz Zakrzewski

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/20/18 w sprawie USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

AD 12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY.

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz poprosiła radnego Sebastiana Janiaka i radnego Józefa Tracza o przedstawienie kandydatów do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Radny Sebastian Janiak przedstawił następujących radnych;

1/ Sebastian Janiak

2/ Paweł Szutkowski

3/ Paweł Żmuda

Radny Józef Tracz przedstawił następujących radnych;

1/ Sławomir Zabłocki

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz zapytała zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały z podanie składu osobowego, który przedstawiał się następująco;

1/ Sebastian Janiak

2/ Paweł Szutkowski

3/ Sławomir Zabłocki

4/ Paweł Żmuda

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/21/18 w sprawie USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

AD 13. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI GOSPODARKI MIENIA KOMUNALNEGO I BUDŻETU RADY GMINY.

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz poprosiła radnego Sebastiana Janiaka i radnego Józefa Tracza o przedstawienie kandydatów do Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.

Radny Sebastian Janiak przedstawił następujących radnych:

1/ Maciej Lipka

2/ Paweł Szutkowski

3/ Paweł Żmuda

Radny Józef Tracz przedstawił następujących radnych:

1/ Agnieszka Bieniek

2/ Mateusz Jarosz

3/ Krzysztof Kowalczyk

4/ Józef Tracz

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz zapytała zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Jednocześnie poinformowała, że radny Maciej Lipka jest nieobecny, ale wyraził zgodę na piśmie, pozostali radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały z podanie składu osobowego, który przedstawiał się następująco:

1/ Agnieszka Bieniek

2/ Mateusz Jarosz

3/ Maciej Lipka

4/ Paweł Szutkowski

5/ Józef Tracz

6/ Krzysztof Kowalczyk

7/ Paweł Żmuda

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/22/18 w sprawie USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI GOSPODARKI MIENIA KOMUNALNEGO I BUDŻETU RADY GMINY, która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

AD 14. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI SOCJALNO-PORZĄDKOWEJ I OŚWIATY RADY GMINY.

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz poprosiła radnego Sebastiana Janiaka i radnego Józefa Tracza o przedstawienie kandydatów do Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty.

Radny Sebastian Janiak przedstawił następujących radnych:

1/ Maciej Lipka

2/ Monika Nikołajew

3/ Remigiusz Zakrzewski

Radny Józef Tracz przedstawił następujących radnych:

1/ Agnieszka Bieniek

2/ Janusz Łojko

3/ Aleksandra Kotschendoff

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz zapytała zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Jednocześnie poinformowała, że radny Maciej Lipka jest nieobecny, ale wyraził zgodę na piśmie, pozostali radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały z podanie składu osobowego, który przedstawiał się następująco;

1/ Agnieszka Bieniek

2/ Janusz Łojko

3/ Aleksandra Kotschendoff

4/ Maciej Lipka

5/ Monika Nikołajew

6/ Remigiusz Zakrzewski

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/23/18 w sprawie USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI SOCJALNO-PORZĄDKOWEJ I OŚWIATY RADY GMINY, która stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

AD 15. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REIWZYJNEJ RADY GMINY.

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Józef Tracz zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Lendy. Radna Agnieszka Lenda wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały z zaproponowaną kandydaturą na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Agnieszkę Lendę.

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

podjęła uchwałę NR II/24/18 w sprawie WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY, która stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

AD 16. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY.

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Radny Sebastian Janiak zgłosił kandydaturę radnego Pawła Żmudy. Radny Paweł Żmuda wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały z zaproponowaną kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pawła Żmudę.

Rada Gminy Stargard w obecności 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania:

• 14 głosami za,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymujących się,

Głosowanie jawne. Wykaz z wynikiem imiennego głosowania nad projektem powyższej uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

podjęła uchwałę NR II/25/18 w sprawie WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY, która stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz ogłosiła przerwę w obradach od godz. 13:55 do godz. 14:10.

AD 17. INFORMACJA O WYBORZE PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI GOSPODARKI MIENIA KOMUNALNEGO I BUDŻETU oraz KOMISJI SOCJALNO- PORZĄDKOWEJ I OŚWIATY RADY GMINY.

Radny Józef Tracz odczytał Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu, z którego wynika wybór przewodniczącego Komisji;

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI GOSPODARKI MIENIA KOMUNALNEGO I BUDŻETU – wybrany został JÓZEF TRACZ

Radny Janusz Łojko odczytał Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty, z którego wynika wybór przewodniczącego Komisji;

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SOCJALNO- PORZĄDKOWEJ I OŚWIATY RADY GMINY – wybrany został JANUSZ ŁOJKO

AD.18. Analiza budżetu gminy za III kwartały 2018 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej.

Głos zabrała Agnieszka Lenda informując, że do analizy budżetu na chwilę obecną brak jest uwag, co do jego wykonania.

Następnie głos zabrał radny Sebastian Janiak, zwracając uwagę na kwestię techniczną, a mianowicie Komisja została zwołana bez wyboru przewodniczącego Komisji, a to przecież przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Nie wiem, kontynuował radny, czy w takim przypadku nasze decyzje były wiążące, nie wiem czy mogliśmy debatować nad analizą budżetu. Głos zabrał radca prawny informując, że opinie zostały złożone a obowiązek został wyczerpany. Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz zapytała, czy Komisja podejmując decyzje i opiniując nie popełniła błędu. Odpowiedzi udzielił radca prawny, informując, że Komisja nie popełniła błędu.

AD. 19. Informacja Wójta Gminy o osobach obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.

Wójt Gminy Jerzy Makowski poinformował, że wszyscy radni otrzymali informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego obowiązane. W otrzymanej przez radnych informacji znajdują się również informacje o popełnionych błędach.

AD. 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stargard o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Gminy Stargard.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kuśnierz poinformowała, że również otrzymała informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych ubiegłej kadencji. Oświadczenia, o których mowa znajdują się na bip.gmin.stargard.pl Przewodnicząca zapoznała radnych z najczęściej występującymi błędami w oświadczeniach, informując radnych, że być może przez to uda im się uniknąć błędów przy składaniu oświadczeń.

AD. 21. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

Jerzy Makowski Wójt Gminy, poinformował, że w minionym tygodniu odbyły się przetargi nieograniczone na sprzedaż 5 nieruchomości położonych w miejscowości Grabowo, na łączną wartość 187 135 tys.

AD.22. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz poinformowała, że wpłynęło pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego zwracające uwagę o zmianach w ustawie o samorządzie gminnym. Przewodnicząca poprosiła radnych o zapoznanie się ze zmianami w ustawie i jeżeli będą wątpliwości to będzie, to omawiane na wspólnych Komisjach.

AD. 23. Odpowiedzi na interpelacje radnych

Brak interpelacji

AD.24. i AD.25 Wolne wnioski i zapytania. Sprawy różne.

Radny Sebastian Janiak poinformował, że na Komisji omawiany był temat budowy świetlicy w Tychowie. Radny zwrócił się do Wójta z prośbą o przygotowanie na Komisję Rewizyjną odpowiednich dokumentów od początku planowania i tworzenia inwestycji w Tychowie. Radny zwrócił uwagę, że radna Agnieszka Lenda poinformowała, że koszt świetlicy był ok. 1 mln. 200 tys., a teraz ten koszt to ok. 4 mln. Radna dodała, że Wójt mówił, iż będą znaczne oszczędności na wyposażeniu, czy te kwoty były zawarte w którymkolwiek kosztorysie. Radny Sebastian Janiak kontynuując swoją wypowiedź, stwierdził, że posiada wiedzę, że nie wszyscy radni byli za tą inwestycją, a kwota 4 mln., to kwota blisko połowy kwoty potrzebnej na szkoły. Radna Aleksandra Kotschendoff powiedziała, że kwota 1 mln. 500 tys. była zaplanowana w budżecie na rok 2018.

Radny Sebastian Janiak powtórnie poinformował, że chciałby zapoznać się z dokumentacją, decyzjami i kosztorysami na Komisji Rewizyjnej. Radna Aleksandra Kotschendoff poinformowała radnych, że sołectwo w ramach funduszu sołeckiego kupuje wyposażenie do nowej świetlicy.

Radny Sebastian Janiak zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącej Rady, jako radnej poprzedniej kadencji o planowane oszczędności na inwestycji w Tychowie, Przewodnicząca odpowiedziała, że ok. 300-400 tys. Kontynuując radny Sebastian Janiak stwierdził, że radni nie znali rozmachu tej inwestycji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że problem etapowości pojawił się w trakcie.

Radny Józef Tracz poinformował, że ta inwestycja była planowana od dłuższego czasu, ona sam prosił o przesunięcie w czasie, aby pozyskać wcześniej środki zewnętrzne, gdyż jak dodał najpierw trzeba sięgnąć po środki zewnętrzne, a później rozpocząć inwestycję. Radna Agnieszka Lenda powiedziała, że w tej inwestycji są dwa systemy ogrzewania-gaz i pompa. Radny Sebastian Janiak zwrócił się do Wójta z zapytaniem czy były starania o środki zewnętrzne na termomodernizację. Odpowiedzi udzieliła Sekretarz informując, że termomodernizacja nie dotyczy obiektów nowych. W chwili obecnej złożono wniosek na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sownie – stary budynek.

Następnie głos zabrała radna Monika Nikołajew z zapytaniem, dlaczego radni poprzedniej kadencji byli przez Wójta przekonywani, że Gmina na inwestycję w Tychowie otrzyma środki zewnętrzne.

Radny Sebastian Janiak stwierdził, że nie wierzy w to, że nie było programów, z których Gmina nie mogła skorzystać, np. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Wiesława Kuśnierz, informując, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy zapozna się z całością materiałów dot. inwestycji w Tychowie i do tego tematu na pewno Rada Gminy powróci.

AD. 26. Ustalenie terminu następnej sesji

10.12.2018 – godz. 13:00 – Połączone Komisje (Budżet na 2019 rok)

17.12.2018 – godz. 8:30 Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty

17.12.2018 – godz. 12:00 Komisja Skarg Wniosków i Petycji

18.12.2018 – godz. 12:00 Komisja Rewizyjna

19.12.2018 – godz. 8:30 Komisja Mienia Komunalnego i Budżetu

29.12.2018 – godz. 12:00 Sesja Rady Gminy

AD. 27. Zamknięcie obrad sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy o godz. 14:30 zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy Stargard.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesława Kuśnierz

Protokołowała: Ewa Misztela

Protokół sporządziła: Jadwiga Michalska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 27-12-2018 17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Michalska 27-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 27-12-2018 17:12