herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

-Protokół Nr XLI/18

Relacja z XLI/18 Sesji Rady Gminy Stargard Szczeciński

Protokół Nr XLI/18 z obrad XLI Sesji Rady Gminy Stargard w dniu 29 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1 - Lista obecności radnych

Załącznik nr 2 - Lista obecności sołtysów

Załącznik nr 3 - Wniosek Wójta Gminy w sprawie wprowdzenia zmian w porządku obrad

Załącznik nr 4 - Wniosek Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty w sprawie wprowdzenia zmian w porządku obrad

Załącznik nr 5 - Kopia inerprlacji Radnych

Załącznik nr 6 - UCHWAŁA NR XLI/279/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Załącznik nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Załącznik nr 8 - Sprawozdanie finansowe Gminy za 2017 r.

Załącznik nr 9 - Uchwała NR CXXXVI.265.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

Załącznik nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 11 - Stanowisko Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 - Uchwała NR CCXXXIX.239.469.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 13 - UCHWAŁA NR XLI/280/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Załącznik nr 14 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok

Załącznik nr 15 - Informacja z przebiegu realizacji celów i kierunków działania zawartych w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Stargard na lata 2007-2020” za rok 2017

Załącznik nr 16 - UCHWAŁA NR XLI/281/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r.”

Załącznik nr 17 - UCHWAŁA NR XLI/282/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę NR VI/33/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Załącznik nr 18 - UCHWAŁA NR XLI/283/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 53/1 obręb Klępino

Załącznik nr 19 - UCHWAŁA NR XLI/284/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witkowo Drugie

Załącznik nr 20 - UCHWAŁA NR XLI/285/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Stargard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Załącznik nr 21 - UCHWAŁA XLI/286/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stargard oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Załącznik nr 22 - UCHWAŁA XLI/287/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stargard, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stargard

Załącznik nr 23 - UCHWAŁA XLI/288/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

Załącznik nr 24 - UCHWAŁA XLI/289/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego

Załącznik nr 25 - PROJEKT uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stargard

Załącznik nr 26 - UCHWAŁA NR XLI/290/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 27 - UCHWAŁA NR XLI/291/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 – 2029.

Załącznik nr 28 - UCHWAŁA NR XLI/292/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Stargard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Załącznik nr 29 - UCHWAŁA NR XLI/293/18 Rady Gminy Stargard z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli

Załącznik nr 30 -  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 r.

Załącznik nr 31 -  Informacja Wójta Gminy dotycząca wykonywania zadań przez gminę w okresie międzysesyjnym

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 12-07-2018 16:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Gil 29-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 12-07-2018 16:50