Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2005-07-19 13:00 PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

na

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

 1. Zamawiający: Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29 numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 211 lub zamówić za zaliczeniem pocztowym, dołączając do wniosku informację o numerze NIP. Cena specyfikacji 20 PLN.

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński.

 2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie w obiektach gminnych robót budowlanych: roboty dachowe wraz z obróbkami blacharskimi, roboty rozbiórkowe, murarskie oraz malarskie, ocieplenie obiektów, naprawy tynków, okładzin wewnętrznych oraz posadzek, naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, naprawa i wymiana przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 1. Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2005 r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 19 lipca 2005 roku do godziny 13:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201 w dniu 19 lipca 2005 roku o godzinie 13:15.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Marek Dłużewski (w zakresie przedmiotu zamówienia), Mirosława Antczak (w zakresie procedury postępowania) - tel. 091 577-61-29 w.26, 27

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nie podlega przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy

mgr inż. Kazimierz Szarżanowicz

1

- 2 -


Ogłoszenie

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński

 1. Zamawiający:

Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 1. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielono zamówienia publicznego wykonawcy:

Zakład Ogólnobudowlany

Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne

Zygmunt Majewski

73-110 Stargard Szczeciński ul. Kołłątaja 20

Cena wybranej oferty:

podstawy wyceny kosztorysowej

 1. stawka netto robocizny kosztorysowej - 6,30 zł

 2. wskaźnik narzutów kosztów pośrednich - 60 %

 3. wskaźnik kosztów zakupu - 5 %

 4. stawka zysku - 9 %.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 03-08-2005 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2005 09:43