Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2005-03-14 13:00 PRZETARG NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU


OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

 1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Stargard Szczeciński

adres: 73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

numer telefonu: 091 577-61-29

numer telefaksu: 091 577-20-27

adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.stargard.pl

 1. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 2. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 211 lub zamówić za zaliczeniem pocztowym, dołączając do wniosku oświadczenie o uprawnieniu do otrzymywania faktur VAT, numer NIP i zgodę na wystawienie przez Zamawiającego faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Cena specyfikacji 20 PLN (łącznie z podatkiem VAT).

 3. Przedmiot zamówienia:

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

 2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.22.33.00-9.

 3. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa budynku świetlicy wiejskiej, wolnostojącego, parterowego, o konstrukcji tradycyjnej, mieszczącego dwie sale, zaplecze kuchenne z magazynem oraz sanitariaty, budowa parkingu i dojścia do budynku, obsianie terenu trawą i ogrodzenie.

 4. Zakres zamówienia: Kubatura budynku - 833,83 m3, powierzchnia zabudowy - 250,40 m2, powierzchnia dojść i parkingu - 249,50 m2, powierzchnia zieleni - 636,40 m2.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia - 6 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie obejmującym roboty budowlane,

2) zapewnią aby osoby, wskazane przez nich do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, posiadały wymagane do tego uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

3) zrealizowali (tzn. rozpoczęli i zakończyli) w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2004 r. co najmniej jeden obiekt użyteczności publicznej lub obiekt zamieszkania zbiorowego lub obiekt łączący funkcje użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 800 m3,

4) posiadają co najmniej po jednej jednostce sprzętu (jako posiadacz samoistny lub zależny) niezbędnego do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej: betoniarka, koparka, samochód samowyładowczy, spycharka, walec, wyciąg, dźwig samojezdny,

5) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonywania robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych,

6) wykażą, że w każdym z ostatnich 3 lat (2002, 2003 i 2004) ich roczne obroty wynosiły nie mniej niż cena złożonej oferty, posiadają środki własne lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty, są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a termin ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia jest dłuższy co najmniej o jeden miesiąc od terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

7) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

 1. Informacje na temat wadium:

wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 14 marca 2005 roku do godziny 13:00.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: cena ryczałtowa brutto - waga 100 %.

 2. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 212, w terminie do dnia 14 marca 2005 roku do godziny 13:00.

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala 201 w dniu 14 marca 2005 roku o godzinie 13:15.

 4. Osoby upoważnione do kontaktów: Mirosława Antczak tel. 091 577-61-29 w.27 - w zakresie procedury postępowania, Marek Dłużewski tel. 091 577-61-29 w.26 - w zakresie przedmiotu zamówienia.

 5. Informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2005 roku.

 6. Informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: na podstawie art. 40 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu nie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

1

- 2 -


Ogłoszenie

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na budowę świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

 1. Zamawiający:

Gmina Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5

 1. Przedmiot zamówienia:

Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 1. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielono zamówienia publicznego wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANIT” Spółka Jawna

Arkadiusz Jackowski i Krzysztof Błażejewski

73-110 Stargard Szczeciński ul. Bema 5

Wartość zamówienia: 322 638,72 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 23-05-2005 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2005 10:49